Nedostatečně identifikovaný vlastník

Nedostatečně identifikovaný vlastník je vlastník nemovitosti, u kterého v katastru nemovitostí zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci, nebo nemovitost nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví).

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) vypracovává seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uveřejnil dne 6. března 2014 výzvu a seznam přibližně 192 000 nemovitostí dle § 65 Katastrálního zákona, aby se neidentifikovaní vlastníci přihlásili k vlastnictví nemovitostí u místně příslušného pracoviště ÚZSVM.[1] Průběžně prošetřuje tyto a další nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky v katastru nemovitostí. Přednostně jsou šetřeny nemovitosti, jejichž nejasné vlastnictví brání obcím například při rozvoji veřejné infrastruktury. Klíčové je důkladné dohledávání informací z archivů, pozemkových knih, matrik nebo zemských desek, s pomocí nichž může ÚZSVM identifikovat osoby v seznamech.

Ke konci roku 2019 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 62 944 nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho 31 662 nemovitostí již prošetřil. Za rok 2019 bylo zahájeno šetření u 9 507 položek, vyřešeno bylo 5 133 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo zjištění, že vlastník již nežije a byl dán podnět k zahájení dědického řízení (v 59 % případů).

ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně aktualizuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků. K 1. 2. 2020 seznam obsahoval 378 789 položek. Jednu položku může vlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků, stejně tak jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit více nemovitostí. Při zohlednění této skutečnosti seznamy obsahují aktuálně údaje o 179 393 nemovitostech, z toho je 174 040 pozemků a 5 353 budov.

V seznamu je 137 371 nedostatečně identifikovaných osob (z toho jen 1 % právnických). Nemovitosti, u kterých není správně zapsaný vlastník, často komplikují obcím investice, neboť na těchto pozemcích nelze efektivně budovat nové inženýrské sítě, cyklostezky anebo veřejné vybavení. Neprokáže-li se vlastník takové nemovitosti nejpozději k 31. 12. 2023 (10 let od uveřejnění výše uvedeného seznamu), připadnou nedostatečně identifikované nemovitosti státu do příslušnosti hospodařit ÚZSVM z titulu vydržení vlastnického práva.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Kurzy.cz: ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky (3/2014)
  2. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydalo ÚZSVM, strana 30