Stezka pro cyklisty

pozemní komunikace vyhrazená pro jízdní kola

Stezka pro cyklisty (zkráceně cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole.

Stezka pro cyklisty v Mimoni

CharakteristikaEditovat

Podmínky využitíEditovat

V kontextu české legislativy je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití stezky pro cyklisty též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům apod.[1]

Stezka pro cyklisty je určena pro provoz jízdních kol, což nicméně v českém právu zahrnuje jak mechanická dvoustopá jízdní kola, tak při splnění určitých prostorových a výkonnostních parametrů i značnou část elektrokol, koloběžky a elektrokoloběžky a šlapací tříkolky a čtyřkolky s elektromotorem i bez něj.[zdroj?]

Člověk jedoucí na jízdním kole je v určených případech povinen užít jen stezku pro cyklisty. Není nikdy povinen užít stezku pro chodce a cyklisty nebo stezku pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů.[2]

Značení a fyzické vlastnostiEditovat

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné čáry, přechody pro chodce přes stezku) a může na ni navazovat přejezd pro cyklisty. V některých případech bývá před dopravně kolizním místem (křížení s pozemní komunikací apod.), kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.

Stezky pro cyklisty jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých českých městech (například Hradec Králové a Pardubice). Nové právní a technické předpisy připravují podmínky pro systematický rozvoj sítě stezek pro cyklisty v Česku.[zdroj?]

Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně atd.), jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadě pro jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy.[zdroj?]

Technické a návrhové parametry v ČeskuEditovat

Základním dokumentem určujícím hlavní parametry pro pozemní komunikace včetně stezek je norma ČSN 736110.

Podrobnější parametry pro komunikace pro cyklisty včetně cyklostezek jsou Ministerstvem dopravy určené v dokumentu TP 179.

Stezka pro chodce a cyklistyEditovat

 
Dělená stezka pro chodce a cyklisty v podchodu v Praze-Modřanech

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé stezce pro cyklisty přístupná též chodcům. Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady.

Existuje výkladový spor o to, jestli se ustanovení o stezce pro chodce a ustanovení o stezce pro cyklisty vztahují též na stezky pro chodce a cyklisty (tj. zda taková stezka je zároveň stezkou pro chodce i stezkou pro cyklisty). Pokud nikoliv, pak by mj. cyklista v daném směru neměl povinnost takovou stezku použít a směl by jet po souběžné vozovce s motorovým provozem. Tiskové oddělení Policie ČR v roce 2014 zastávalo názor, že pojem „stezka pro cyklisty“ v příslušném ustanovení zahrnují i „stezku pro chodce a cyklisty“, přičemž povinnost stezku užít podle tohoto výkladu vyplývá již z toho, že jde o značku příkazovou, tedy, takovou, kterou je účastník provozu povinen se řídit.[3] Příkazové značky ale takovýto význam dle mezinárodních úmluv mít nemohou. Právník Tomáš Kindl kolem roku 2020 označil tento výklad policie za mylný, protože podle něj zákon konzistentně rozlišuje „stezku pro cyklisty“ a „stezku pro chodce a cyklisty“.[3] Stanovisko vlády ke sněmovnímu tisku v červenci 2020 dokonce výslovně uvedlo, že „z platné právní úpravy přitom jednoznačně vyplývá, že se předmětná povinnost netýká společných stezek pro chodce a cyklisty“.[4] [5] Policie ČR v reakci na vládní stanovisko konstatovala, že z hlediska jazykového výkladu předmětného zákonného ustanovení „nelze, než konstatovat, že uvedené ustanovení se skutečně vztahuje pouze na samostatné stezky pro cyklisty“, a to přesto, že prováděcí vyhláška č. 394/2015 Sb. u značek č. C 9a a C 10a (společné stezky) jako význam těchto dopravních výslovně uvádí: „Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky…“ Policie tentokrát ze skutečnosti, že vyhláška má zákon provést, nesmí však jít nad rámec zákona, vyvozuje, že ustanovení zákona je v tomto případě nadřazeno ustanovení vyhlášky[3] (tj. výklad tentokrát vycházel z předpokladu, jako by dopravní značka nemohla účastníkům provozu uložit povinnost, která není uložena zákonem).

Jiné způsoby značeníEditovat

Stezky a komunikace určené především chodcům a cyklistům bývají značeny též řadou dalších způsobů. Buď je motorizovaný provoz vyloučen či omezen zákazovými značkami (zákaz vjezdu všech motorových vozidel, zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s uvedenými výjimkami apod.), nebo je naopak na vyznačenou stezku pro chodce povolen vjezd cyklistů dodatkovou tabulkou.

Na takovéto komunikace se přímo nevztahují ustanovení zákona o „stezkách pro chodce a cyklisty“.

FotogalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 57, odst. 7. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. KINDL, Tomáš. Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů [online]. [cit. 2020-09-07]. Dostupné online. 
  3. a b c Musí cyklista použít cyklostezku?, Petrův blog, 15. 10. 2020
  4. Usnesení vlády č. 715/2020 ze dne 13. 7. 2020 ke sněmovnímu tisku 893, dostupné online: o/dok, PSP
  5. Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 374/0, rozeslány 28. 11. 2019, Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 374/0, rozeslány 22. 1. 2021, odůvodnění pozměňovacího návrhu č. G.1. (SD 6148)

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat