Mostní římsa

Mostní římsa je prvek mostu, který slouží k uchycení zábradlí či svodidla, aby vytvořilo zvýšenou obrubu na mostech, kde nejsou chodníky, případně římsy jsou součásti chodníků.

Římsy můžou být vyrobeny z prefabrikovaných prvků, či z monolitických. Římsy lze vytvořit i kombinací stavebních prvků.

Aktuálně se používají kombinace prvků, kdy se vybuduje monolitická římsa za použití prefabrikátů. Prefabrikát má tloušťku 100 mm a délku 2000 mm a zajišťuje pohledovou a bednící funkci. Tyto prefabrikáty mají různou výšku, například 550, 600, či 650 mm. Většinou mají dva druhy třmínků, které vyčnívají – nízký z vysoký. Třmínky zajišťují zakotvení prefabrikátu do monolitické části. Délka kotevních třmínků je 600 mm.

Prefabrikáty říms se ukládají pomocí jeřábu, kdy se vyrovnají jak směrově, tak i výškově, aby měly požadovanou polohu. Třmínky, které vyčnívají, se přivaří ke kotvám římsy. Vzdálenost mezi osami kotev a lící nosné konstrukce je mezí 230 a 400 mm.

ZdrojEditovat

DOC. ING. JIŘÍ POKORNÝ, CSC., PROF. ING. HYNEK ŠERTLER,DRSC.DR.H.C. Mosty. Studentská 95, 532 10, Pardubice: Katedra dopravní infrastruktury. 316 s. (český)