Mimořádná událost v drážní dopravě

Nehoda nebo méně závažná událost v drážní dopravě vyžadující prošetření

Mimořádná událost v drážní dopravě je technicko-právní termín, který označuje jak nehody v drážním provozu, tak i méně závažné události, které je třeba prošetřit a vyvodit z nich důsledky. Drážními nehodami jsou především železniční nehody a tramvajové nehody, případně nehody na jiných kolejových drahách (pozemní lanová dráha, metro). V České republice spadají do stejného právního režimu i visuté lanové dráhy a také trolejbusová doprava, jejíž nehody jsou ovšem zároveň vždy i silničními nehodami. Mimořádné události, jejichž následky nedosahují závažnosti nehody, se označují jako ohrožení.

Mimořádné události v drážní dopravě v právu ČREditovat

 
Vykolejená tramvaj Tatra T3 na Lidické ulici v Brně

Nehoda v drážní dopravě je definována v § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Pojem mimořádná událost v drážní dopravě zahrnuje závažnou nehodu, nehodu a ohrožení.

  • Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu (ve smyslu trestního zákona)
  •  
    Pomníček oběti železniční nehody 10. 11. 2006 na nádraží v Davli s varováním pro chůzi po kolejích
    Nehodou v drážní dopravě je událost, k níž došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti, újmy na zdraví nebo značné škody (ve smyslu trestního zákona).
  • Ohrožení je jiná událost, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí. Tato definice může být předmětem výkladových sporů.

Mimořádná událost v drážní dopravě může být současně dopravní nehodou v provozu na pozemních komunikacích, dojde-li například ke střetu na železničním přejezdu nebo jde-li o nehodu trolejbusu či tramvaje.

Provozovatel dráhy a dopravce jsou povinni každou mimořádnou událost hlásit Drážní inspekci. Nehodu nebo závažnou nehodu musí současně hlásit též Policii České republiky. Dále jsou povinni zajistit místo události a provést dokumentaci. Uvolnit dráhu jsou povinni po souhlasu Drážní inspekce. Dále jsou povinni zjišťovat příčiny a okolnosti mimořádných události a činit opatření k jejich prevenci. Dopravní řád drah (vyhl. 173/1995 Sb.) stanoví, že musí být stanoveny jednotné technologické postupy pro řešení mimořádných událostí (obvykle v provozním předpise). Speciální požadavky upravuje § 74 DŘD.

 
Kabina lanové dráhy Ngong Ping 360 v Hongkongu, která 11. června 2007 vykolejila a spadla při rychlostním testu

Související článkyEditovat