Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

fakulta UJEP

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je jediná technická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).[1]

Fakulta strojního inženýrství
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Faculty of Mechanical Engineering
Stará budova FSI, hlavní vchod.
Vedení fakulty
Děkandoc. Ing. Jaromír Cais, PhD.
Proděkandoc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.
ProděkanIng. Pavel Kraus, Ph.D.
ProděkankaMgr. Klára Caisová, Ph.D.
ProděkanIng. Jan Štěrba, Ph.D.
TajemníkIng. Pavel Houška
Statistické údaje k 2022
Ústavy2
Zaměstnanci89
Studenti492
Studijní program
Bakalářský398
Navaz. magisterský59
Doktorský18
Základní informace
Původní názevÚstav techniky a řízení výroby
MottoTechnika má budoucnost.
Barva
     
Datum založení1. září 2006
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaPasteurova 3334/7, 40096 Ústí nad Labem
Telefon+420 475 285 511
E-mailkontakt@fsi.ujep.cz
Souřadnice
Oficiální web
http://fsi.ujep.cz/

Historie

editovat

Jedná se o relativně mladou fakultu, jejíž svébytná historie sahá do 90. let 20. století. Kořeny fakulty lze však vystopovat o něco hlouběji v historii, konkrétně na Katedře technické výchovy Pedagogické fakulty. Tato katedra se 1. prosince 1998 osamostatnila a vznikl Ústav techniky a řízení výroby, jako další samostatná součást univerzity. 1. září 2006 se pak ústav, se souhlasem Akreditační komise ČR, transformoval na samostatnou fakultu, tak jak ji známe v současnosti. V roce 2010 pak při fakultě vznikl Vědeckotechnický park Ústí nad Labem. Od 1. 9. 2017 fakulta změnila název z původně Fakulty výrobních technologií a managementu na Fakultu strojního inženýrství. Hlavním důvodem bylo, aby nový název lépe charakterizoval oblast fakultou realizovaných studijních oborů a programů.

Poslání fakulty

editovat

Fakulta strojního inženýrství je pedagogicko-vědecká instituce se zaměřením na celkové vysokoškolské vzdělávání od bakalářského, magisterského až doktorského studia. Zabývá se na základním a aplikovaným výzkumem, vývojem, prototypováním a inovacemi v oblasti strojírenských technologií, povrchových úprav, kovových materiálů, průmyslového inženýrství, podnikových procesů, konstrukce strojů, počítačových simulací, prouděním a oblastí energetiky. Na fakultě byly za posledních pět let akreditovány a otevřeny nové studijní obory, které se zaměřují na strojírenské technologie, konstrukce, energetiku a materiály.

Popis a činnost

editovat

Fakulta připravuje technicko-ekonomické absolventy v bakalářském, magisterském a od akademického roku 2007/2008 i doktorském studijním programu. Akreditován má ve všech těchto stupních studijní program Strojírenská technologie, v bakalářském a magisterském studijním programu Strojírenství a v bakalářském a magisterském studijním programu Energetiku. V akademickém roce 2009/2010 přesáhl počet všech studentů fakulty v prezenční a kombinované formě studia hranici 500. Jejich výuku zajišťují asi čtyři desítky akademických pracovníků, kteří jsou rozčleněni podle svého zaměření do dvou ústavů. O kvalitní technické zázemí a chod fakulty pečuje asi desítka technicko-hospodářských pracovníků. Ročně úspěšně ukončí studium kolem 50 absolventů (59 v roce 2022)[2], přičemž se tento počet každoročně zvyšuje, ruku v ruce s narůstajícím počtem studentů na fakultě a vzrůstajícím zájmem o technická studia, jako o výbornou investici pro budoucí profesní život. Povinnou součástí studia studentů FSI UJEP jsou stáže a praxe v regionálních podnicích. Fakulta dále pořádá exkurze pro své studenty do různých podniků v kraji, ale také i v rámci celé České republiky, např. JE Temelín, AGC processing Teplice, elektrárna Prunéřov apod.

Úkolem fakulty je dále vědecko-výzkumná činnost. Výzkum se na fakultě zaměřuje na 3 hlavní směry – technologický, konstrukční a ekonomický . Tendencí je zaměřovat se zejména na aplikovaný výzkum, nejlépe s přímou podporou průmyslového sektoru. Této snaze napomáhá i vědeckotechnický park fakulty.

Další činností fakulty je vydávání odborných publikací (v roce 2022 celkem 17 Q1 a 14 Q2 publikací), patentů (v roce 2022 celkem 3 patenty v ČR, 2 patenty podané v ČR a 2 patenty podané v zahraničí) a studijních materiálů[2]. V rámci publikační činnosti se v České republice od roku 1996 vydává časopis Strojírenská technologie zařazený do seznamu recenzovaných periodik a od roku 2001 také jeho anglickou verzi Manufacturing Technology. Fakulta byla iniciátorem vzniku evropského kongresu přesného obrábění – ICPM. Fakulta dále pořádá mezinárodní konference

 • Aluminium a neželezné kovy[3]
 • Experimentální a výpočtové metody v inženýrství[4]

V současné době je cílem fakulty rozvíjet nejen internacionalizaci výzkumu, ale i výuky. Studenti FSI mají možnost během svého studia absolvovat studijní nebo pracovní pobyty v zahraničí. V programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt v délce 3 až 12 měsíců a na pracovní stáž v délce 3 až 12 měsíců. Celkem v tomto programu mohou studenti strávit v zahraničí až 24 měsíců. Dále mají studenti, kteří již nemohou vyjet v programu Erasmus+, možnost studovat v zahraničí jako free-mover.[5] Fakulta spolupracuje s univerzitou Gustava Eiffela ve Francii a rovněž Hochschule Zittau/Görlitz na výměnných pobytech a stážích studentů i zaměstnanců.

Ústavy a pracoviště fakulty

editovat

Ústav strojů a energetiky

editovat
 
Budova CEMMTECH. Sídlo Ústavu strojů a energetiky FSI UJEP.
 
Aerodynamický tunel v budově CEMMTECH (Ústavu strojů a energetiky FSI UJEP).

Ústav strojů a energetiky je součástí Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho historie se začíná psát současně s historií a vznikem Univerzity v roce 1991, kdy byla univerzita založena. Ústav se dlouhodobě věnuje rozvoji základního i aplikovaného výzkumu. Ústav eviduje v roce 2022 10 doktorandů. V současnosti na ústavu existuje odborná skupina energetiky, dále robotiky a aditivních technologií a odborná skupina konstrukce a částí strojů. Mezi rozvíjené oblasti vědy a výzkumu patří například vyšetřování vlivu všeobecné nesymetrie při kmitání soustav tuhých těles prostorově pružně uložených a vázaných v automobilismu, přenosy tepla, hydrodynamika, proudění tekutin a diskrétní částicové modelování v průmyslových aplikacích. Mezi spolupracují podniky patří například Constellium Extrusions Děčín, s.r.o, Chart Ferox, a.s, Mikron plus, s.r.o., ČEZ, a.s. V roce 2021 byla v rámci investic do přestavby kampusu UJEP postavena budovat CEMMTECH, kde se nachází aerodynamický tunel, svářovna, slévárna a válcová zkušebna výkonu. Toto zázemí ústav využívá k prototypování strojních částí ve spolupráci s průmyslovými podniky.

Personální složení
Vedoucí ústavu
Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Sekretářka ústavu
Dana Šmejkalová

Ústav technologií a materiálů

editovat
 
Původní budova FSI UJEP a současný Ústav technologií a materiálů

Ústav technologií a materiálů vznikl dne 1. 1. 2018 z Katedry technologií a materiálového inženýrství a je součástí Fakulty strojního inženýrství. Na Ústavu technologií a materiálů jsou garantovány tři studijní obory (Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy) v bakalářské formě studia a tři studijní obory v magisterské formě studia (Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Materiálové vědy). Výuka je zaměřena na kovové a nekovové technické materiály, plasty, sklo atd. Dále pak na třískové a beztřískové technologie (obrábění, tváření, svařování...), výrobní procesy v neposlední řadě pak na počítačové zaměření (CAM,CAPP). Výzkumná činnosti ústavu je zaměřena především na vývoj a výzkum nových typů materiálů, zkoumání a optimalizací zpracování Al slitin, korozním chováním materiálů, analýzou lomových ploch apod.

Personální složení
Vedoucí ústavu
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu pro studium a personalistiku
doc. Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD.
Zástupce vedoucího ústavu pro tvůrčí činnost
doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D
Sekretářka ústavu
Zuzana Albrechtová
 • Vědeckotechnický park

Oddělení

editovat
 • Studijní oddělení
 • Oddělení vědy a vnějších vztahů

Nabízené studijní programy[6]

editovat

Bakalářské studium

editovat

Doba bakalářského studia je standardně 3 roky. Fakulta v tomto typu studia nabízí následující studijní programy. Udělovaný titul Bc.

 • Řízení výroby – Absolvent uvedeného oboru je připraven zejména pro střední a vyšší management, s přiměřeným rozsahem technologických, technických, ekonomických a manažerských dovedností.
 • Materiály a technologie v dopravě – Budoucí absolvent je připravován pro řízení a rozvoj technologických a organizačních činností podniku na úrovni nižšího a středního výrobního managementu.
 • Energetika – teplárenství - Absolvent získá znalosti v oblasti kombinované výroby elektrické a tepelné energie, základní znalosti ekonomiky a řízení podniku.
 • Materiály – Absolvent pochopí vývoj a výrobu technických materiálů, získá základy z oblasti nauky o materiálech, charakterizaci a postupy výběru materiálu apod.
 • Konstrukce strojů a zařízení – Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro samostatnou práci v konstrukčních kancelářích, v oblasti provozu strojů a zařízení, diagnostice a údržbě.
editovat

Doba navazujícího magisterského studia je standardně 2 roky. Programy, které lze na fakultě studovat jsou následující. Udělovaný titul Ing.

 • Příprava a řízení výroby – Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu.
 • Materiály a technologie v dopravě – Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru a to v oblasti zaměřené na strojírenský průmysl.
 • Energetika – teplárenství – Cílem studia je příprava a prohloubení znalostí absolventů, kteří budou zaměřeni na práci v energetických podnicích, nebo ostatních podnicích a službách.
 • Materiálové vědy – Absolvent získá hlubší znalosti v oboru materiálových věd.

Doktorské studium

editovat

Doba doktorského studia je standardně 4 roky. Udělovaný titul Ph.D.

 • Strojírenská technologie – Cílem studia je příprava odborníků-specialistů v oblastech strojírenské technologie se znalostmi daných materiálů a analytických metod. Samozřejmostí bude znalost odborného cizího jazyka.

Zajímavosti[7]

editovat

V rámci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti na UJEP bylo Úřadem průmyslového vlastnictví uděleno několik patentů, např.:

 • „Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu“. Původcem patentu je doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
 • „Zařízení pro únavové zkoušky ohybem“. Konstrukce zařízení je dílem Ing. Tomáše Vysloužila, Ph.D. a prof. Ing. Milana Apetaura, DrSc.
 • „Zařízení pro zatěžování povrchové vrstvy materiálu“. Původcem patentu je prof. Dr. Ing. František Holešovský

Reference

editovat
 1. statut fakulty. cz.fvtm.ujep.cz [online]. [cit. 2011-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-25. 
 2. a b https://fsi.ujep.cz/wp-content/uploads/2023/06/Vyrocni-zprava-o-cinnosti-FSI-za-rok-2022.pdf
 3. Aluminium a neželezné kovy 2017 | Mezinárodní konference. konference-fsi.cz [online]. [cit. 2023-10-17]. Dostupné online. 
 4. 9. EVM KONFERENCE 2022 | Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. konference-fsi.cz [online]. [cit. 2023-10-17]. Dostupné online. 
 5. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-11-02. 
 6. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-11-02. 
 7. UJEP Fakulta strojního inženýrství. www.fsi.ujep.cz [online]. [cit. 2019-06-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-11-02. 

Externí odkazy

editovat