Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomociEditovat

Dobrý den, vámi vkládané informace jsou upravovány a odebírány z důvodu, že nejsou vůbec zdrojovány a není smyslem encyklopedického textu, aby přinášel svoji interpretaci proběhlých událostí z jakékoliv strany. Encyklopedický text má být zcela nezaujatý a především nezávisle ověřitelný, což bohužel některé vaše úpravy nejsou. Uměleckohistorické popisy byly ponechány, protože předpokládám, že budou v nějaké umělecko-historické literatuře. I tu by však bylo vhodné nějakým způsobem uvést. Wikipedie neprezentuje vlastní výzkum, řádné citování je proto jedním ze základním pravidel. Děkuji za pochopení, Angelus Silesius (diskuse) 7. 8. 2021, 14:34 (CEST)

Jan DobrzenskyEditovat

Prosím, bylo by možné vrátit stav hesla do původní podoby? Po přepracování je tam velmi patrná vaše blízkost k pojednávanému subjektu a snaha o subjektivní prezentaci osoby. Vyskytují se tam některá encyklopedicky nevýznamná tvrzení, která jsou však snadno řešitelná.
Bohužel však v textu uvádíte i řadu nepřesných či mylných informací. Podle dostupných informací proběhl v letech 2004-2008 sjednocující proces mezi pařížskou a maltskou obediencí, kterého se malá část jurisdikcí neúčastnila a část z této části utvořila tzv. orleánskou obedienci. Není tedy možné hovořit o tom, že by rozdělení mezinárodního řádu vzniklo v této době. Dále uvádíte, že orleánská obedience byla tradičně katolická, což ale také není pravda. Ke katolicizaci došlo patrně až v souvislosti s registrací českého velkopřevorství u České biskupské konference jako soukromého sdružení křesťanů. Do té doby ale byli plnoprávnými členy i nekatolíci a i později docházelo k výjimkám (např. teolog a kněz CČSH Zdeněk Kučera). O nějaké tradiční katolicitě tedy nemůže být řeč.
Dále prosím, abyste už nepřesouval existující citace k informacím, které daný zdroj neobsahuje. To je velmi neetické a jde o záměrné poškozování obsahu Wikipedie. --Krabiczka (diskuse) 24. 11. 2021, 23:44 (CET)

Vážený pane Krabiczka, heslo by jistě nebylo možné vrátit do původní podoby, neboť se shromážděním informací o tomto tématu jsem měl mnoho práce. Nejsem nijak osobně provázán se skupinou lazariánů, edituji stránky členů z obou obediencí. Nejedná se o subjektivní prezentaci ani, dle mého názoru, o encyklopedicky nevýznamná tvrzení. Najdete-li taková, budu vděčen za jejich opravu a zdůvodnění. V textu se mylné informace dle mého názoru neuvádějí, neboť k rozdělení řádu opravdu došlo v roce 2004, když byl částí řádu, pro nesrovnalosti osobního života současného kandidáta na velmistra, zvolen částí rytířů jiný velmistr. Dohady proč, a kdo měl pravdu, nechávám historikům. Samozřejmě sjednocující proces v letech 2004-2008 registruji, nicméně k němu se připojilo devět částí velkopřevorství po celém světě, a nelze tak tvrdit, že by došlo ke sjednocení, neboť část řádu toto odmítla a nadále se hlásila k orleánské obedienci, která má přes patnáct převorství, což je fakt, o kterém nelze diskutovat stejně tak, jako nelze diskutovat o existenci maltsko-pařížské obedience. Co se týče katolicismu orleánské obedience, je poměrně nezpochybnitelná, neboť v rámci mezinárodních stanov řádu, ústavní listiny, a stejně tak v rámci stanov českého velkopřevorství, se řád hlásí k římskokatolické víře s tím, že případní členové náležící k jiným náboženstvím mají velmistrem schválenou výjimku, neboť zůstali v této obedienci jako členové jiného vyznání po rozdělení, nebo konvertovali katolictví (např. syn zmiňovaného Zdeňka Kučery musel konvertovat ke katolictví, aby mohl být přijat členem). Dle dalších mých zdrojů vyžaduje orleánská obedience při přijetí složení víry a podpis věrnosti velmistrovi a římskokatolické církvi, tudíž je dnes plně katolická, sic s výjimkami, a dle slov jednoho ze současných členů: jsou nekatolíci v řádu bráni jako věc určená k vymření. Citace jsem přesunul tam, kde se domnívám, že dávají největší smysl, máte-li jiný názor, máte plnou svobodu je přesunout jinam. --Theatinus (diskuse) 25. 11. 2021, 06:35 (CET)
Rozhodně nezpochybňuji, že jste s tím měl značnou práci, která je viditelná. Uváděné informace (i formulace) však postrádají nezávislost. I zde obhajujete informace, které mají problematickou povahu a v dřívější verzi textu nebyly. Důvodem vašich nestandardních postupů patrně bude i neznalost historické práce a zájem na subjektivní prezentaci některých skutečností považuji za nesporný. Encyklopedicky nevýznamná je např. informace o rodinných tradicích - takové podružnosti encyklopedická hesla neobsahují (vhodné jsou pro nějaký literární žánr, nikoliv pro odborný text). K rozdělení řádu došlo na přelomu 60. a 70. let 20. století a to na maltskou a pařížskou (či též francouzskou) obedienci (viz např. J. Dolejší. Duch smaragdového kříže, s. 51). Tvrzení, že k němu došlo až v roce 2004, je tedy prokazatelně chybné. Tzv. orleánská obedience nemá návaznost na pařížskou, protože ta se v letech 2004-2008 spojila znovu s maltskou (viz např. Kevelaer Declaration). Malá část jurisdikcí pařížské obedience se sjednocujícího procesu neúčastnila a část této části představuje základ tzv. orleánské obedience (podle nově zvoleného velmistra Charlese Philippa d'Orléans z vedlejší větve Bourbonů). Každopádně ji není možné považovat za přímého nástupce pařížské (francouzské) obedience, protože 1) ta se spojila s maltskou, 2) orleánská obedience odmítla duchovní protektorát syrských patriarchů, který zajišťoval jinak problematickou legitimitu řádu od poloviny 19. století (viz např. Dolejší, s. 49). Co se týče domněle tradiční katolicity, pak je mylné argumentovat dokumenty, jež vznikly později. Zásadní skutečností je, že v roce 1967 deklaroval 46. velmistr ekumenický charakter řádu (tamtéž, s. 51). Členem českého velkopřevorství byl např. evangelický farář Zdeněk Susa (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze Čj: 20Co 49/2009 z r. 2009, který konstatoval neplatnost jeho vyloučení z velkopřevorství). Ke katolicizaci došlo patrně v souvislosti se snahou získat statut soukromého sdružení křesťanů u ČBK. Je však nemožné tuto proměnu vztáhnout i na předchozí období a tvrdit, že české velkopřevosrtví bylo tradičně katolické. Tvrzení ohledně konverze syna pana Kučery z důvodu vstupu do řádu nemá bez ověřitelné citace žádnou váhu, protože Wikipedie nepracuje na bázi orální historie či antropologického výzkumu. Každopádně prof. Kučera členem velkopřevorství byl a z CČSH nekonvertoval (viz např. Biografický slovník Církve československé husitské, s. 640, a Reunion 2017/6, fotografie na poslední straně). Předposlední větou jste nechtěně doložil správnost mojí domněnky, že přebíráte informace od členů českého velkopřevorství a musíte tedy s nimi být v kontaktu. Tomu odpovídá i absence práce se zdroji nezávislého charakteru. Co se týče citací, tak mohu zopakovat jen to, že přesouvání citací k informacím, které daný zdroj vůbec neobsahuje, není přípustné. Až budu mít dostatek času, pokusím se heslo přepracovat do nějaké přijatelné podoby podle platných encyklopedických zásad. Zdrojované a správné informace samozřejmě budou zachovány, určitě není mým záměrem plošně odstraňovat veškeré provedené úpravy. Zásadní bude jejich ověřitelnost a soulad s citovanými prameny a literaturou. Krabiczka (diskuse) 25. 11. 2021, 22:33 (CET)

Členství ve Vojenském a špitálním řádu sv. Lazara JeruzalémskéhoEditovat

Zdravím, v poslední době jste doplnil do několika článků zmínku o členství v řádu, bohužel bez uvedení zdroje, z něhož tyto údaje čerpáte. Bylo by možné tento zdroj uvést? Předem dík, --Xyzabec (diskuse) 8. 12. 2021, 11:22 (CET)