Otevřít hlavní menu

DCMU

chemická sloučenina

DCMU (chemicky N'-(3,4-dichlorfenyl)-N,N-dimethylmočovina nebo 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylkarbonyldiamid) je organická dusíkatá látka užívaná jako pesticid a známá též pod obchodním názvem Diuron.

DCMU
Strukturní vzorec DCMU

Strukturní vzorec DCMU

Obecné
Systematický název 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylkarbonyldiamid
Triviální název DCMU
Ostatní názvy Diuron
Anglický název DCMU
Německý název DCMU
Sumární vzorec C9H10Cl2N2O
Vzhled bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 206-354-4
Indexové číslo 006-015-00-9
Vlastnosti
Molární hmotnost 233,10 g/mol
Teplota tání 158 °C
Teplota varu 180 °C
Hustota 1,48 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 42 mg/l
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H351 H302 H373 H410
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R22 R40 R48/22 R50/53
S-věty S2 S13 S36/37 S46 S60 S61
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlastnosti a použitíEditovat

Za běžných podmínek jde o bílou krystalickou látku, špatně rozpustnou ve vodě, lépe v organických rozpouštědlech. Používá se jako neselektivní herbicid při pěstování obilí, ovoce, cukrové třtina či bavlníku, ale také k omezení růstu plevele na silnicích, železničních kolejích, podél plotů, produktovodů či budov. V České republice se nyní[kdy?] nevyrábí ani není registrován žádný pesticid obsahující DCMU, používají se zde však nátěrové hmoty s touto látkou.[1]

Vlivy na životní prostředíEditovat

V půdě je středně až vysoce perzistentní. Rozkladový produkt 3,4-dichloranilin je zřejmě ještě toxičtější než DCMU. Z půdy se může vyluhovat do podzemních i povrchových vod a může být transportován vodou na velké vzdálenosti. DCMU je toxický pro ryby i pro bezobratlé, toxicita pro ptáky je relativně nízká.[1]

Vlivy na zdraví člověkaEditovat

Dráždí oči, kůži a sliznice, způsobuje deformace červených krvinek, zvyšuje počet bílých krvinek. Může způsobovat poškození jater a kostní dřeně. Je hodnocen jako podezřelý karcinogen a teratogen.

ReferenceEditovat

  1. a b IRZ - Diuron