Dějiny práva

Podstatou právních dějin (= právní historie, dějin práva) je sledování historických proměn právních institucí a právních institutů v závislosti na rozhodujících společenských změnách. Zajímavé z hlediska právní historie je rovněž postižení souvislostí mezi procesy, které probíhají ve společnosti a změnami, které pozorujeme v právu. Právní historie se snaží hledat příčiny, které vedou k právním novelizacím.

Základní metoda, kterou právní historie pracuje, je historická metoda v kombinaci s metodou komparatistickou. Právní historie je také jedním z předmětů vyučovaných na právnických fakultách v rámci tzv. propedeutického základu studia a její význam spočívá k utváření právního myšlení budoucího právníka. Mezi nejvýznamnější české právní historiky v minulosti náleželi např. Jaromír Čelakovský, Karel Kadlec, Bohumil Baxa, František Čáda, Václav Vaněček, Jaromír Kincl či Valentin Urfus. Do roku 1945 působili v Praze i němečtí právní historici Wilhelm Weizsäcker či Otto Peterka. Ze současně žijících je možné jmenovat Karla Malého, Jana Kuklíka či Ladislava Vojáčka.

Vědecká pracoviště zabývající se právní historiíEditovat

V České republice se právní historie vyučuje na všech čtyřech právnických fakultách (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc). Specializovaným pracovištěm byl v letech 1990-2019 Ústav právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který v těchto letech fungoval jako jediné právněhistorické pracoviště základního výzkumu v České republice. Jeho zakladatelem byl Karel Malý a po jeho odchodu do penze převzal vedení Jan Kuklík. K vědeckovýzkumným úkolům tohoto ústavu od jeho zřízení náleželo zpracování a vydání Českého právněhistorického slovníku, k jehož vydání však nikdy nedošlo. V posledních letech zaujímá významnou roli na poli české právní historie Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.[1] V Brně působí také Evropská společnost pro právní dějiny (The European Society for History of Law). Mezi právněhistorická periodika náleží Právněhistorické studie a Journal on European History of Law. Aktuality z oblasti právní historie (recenze, anotace, pozvánky na konference, rozhovory s právními historiky) přináší Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (ISSN 2464-4889) vydávaný v elektronické podobě. České a slovenské právnické fakulty od roku 2013 pořádají pravidelné každoroční česko-slovenské setkání doktorandů a postdoktorandů oborů právní historie a římského práva, ze kterého jsou vydávány postkonferenční sborníky.[2]

Z celoevropského hlediska má na poli právní historie zásadní postavení Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte ve Frankfurtu nad Mohanem.

Encyklopedie českých právních dějinEditovat

 
Titulní strana prvního svazku Encyklopedie českých právních dějin. (A–Č).

Dosud nejrozsáhlejší autorský počin v oblasti právní historie představuje Encyklopedie českých právních dějin. Jedná se o projekt, kterého se účastní více něž 800 autorů z různých pracovišť v České a Slovenské republice. Od roku 2015 bylo dosud vydáno 18 svazků. Editory jsou Karel Schelle a Jaromír Tauchen z brněnské právnické fakulty.[3]

Právněhistorická kniha rokuEditovat

Od roku 2018 hodnotí odborná porota Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. (The European Society for History of Law) knihy z oblasti českých a slovenských právních dějin, obecných právních dějin a římského práva, které byly vydány v předcházejícím roce. Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2017" bylo uděleno Ivaně Bláhové z Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy za monografii "Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950".[4] Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2018" byla udělena Ladislavu Vojáčkovi z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity za monografii "První československý zákon. Pokus o opožděný komentář".[5] Ocenění "Právněhistorická kniha roku 2019" obdrželi Ladislav Vojáček, Karel Schelle a Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za dvoudílnou monografii "Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1919-2019)".[6]

Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historieEditovat

Od roku 2019 uděluje Evropská společnost pro právní dějiny, z.s. ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie. Jejím prvním laureátem se stal slovenský právní historik prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.[7]. V roce 2020 získala tuto cenu prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. z plzeňské právnické fakulty.[8]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. VOJÁČEK, L. Právní historie na brněnské právnické fakultě na přelomu milénií. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 39-46.
 2. Např. VOJÁČEK, Ladislav, TAUCHEN, Jaromír (eds.), III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: (sborník z konference). Brno: Masarykova univerzita, 2015; STLOUKALOVÁ, Kamila (ed.), Kritická analýza pramenů: sborník ze IV. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017.
 3. https://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/
 4. Archivovaná kopie. www.historyoflaw.eu [online]. [cit. 2018-03-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 5. Archivovaná kopie. historyoflaw.eu [online]. [cit. 2020-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 6. http://historyoflaw.eu/czech/pravnehistoricka_kniha_roku_2019.html
 7. http://historyoflaw.eu/czech/oceneni_2019.html
 8. http://historyoflaw.eu/czech/ocenen_prinos_pravni_historie_2020.html

Literatura k právní historii - základní přehledové práceEditovat

 • Adamová, Karolina – Lojek, Antonín – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír: Velké dějiny zemí Koruny české. Stát. Praha: Paseka, 2015. 649 s. ISBN 978-80-7432-000-2.
 • Adamová, Karolina – Lojek, Antonín – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír: Velké dějiny zemí Koruny české. Právo. Praha: Paseka, 2017. 750 s. ISBN 978-80-7432-749-0.
 • Baxa, Bohumil: Dějiny práva na území republiky československé. V Brně: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1935.
 • Bílý, Jiří Libor: Právní dějiny na území ČR: vysokoškolská učebnice. Praha: Linde, 2003.
 • Hrubá Smržová, Petra – Knoll, Vilém – Rundová, Alena: Mezníky českých právních dějin. 3. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 474 s. ISBN 978-80-7380-251-6.
 • Kuklík, Jan: Dějiny československého práva: 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011. 426 s. ISBN 978-80-87284-17-9.
 • Kuklík, Jan – Seltenreich, Radim: Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007. Vysokoškolské právnické učebnice. 879 s. ISBN 978-80-7201-688-4.
 • Malý, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva. Praha: Leges, 2010. 640 s. ISBN 978-80-87212-39-4.
 • Vojáček, Ladislav – Tauchen, Jaromír – Schelle, Karel: Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 • Vojáček, Ladislav – Vlček, Eduard – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír: Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 • Vojáček, Ladislav – Schelle, Karel – Knoll, Vilém: České právní dějiny. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 694 s. ISBN 978-80-7380-575-3.
 • Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, vydáváno od roku 2015.
 • Vaněček, Václav: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Orbis, 1976.
 • Vaněček, Václav: Dějiny státu a práva v Československu: nástin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.

Související článkyEditovat