Aktivum (účetnictví)

ekonomický zdroj (majetek atp.), který v budoucnu může přinést ekonomický prospěch

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.

Definice aktiv editovat

Aktivum obecně chápeme jako něco, co přináší vlastníkovi nějaký výnos, nebo se očekává, že ho přinese v budoucnu. V oboru účetnictví vyjadřuje pojem aktivum jakýkoli majetek firmy (finance, ale i reálný majetek). Seznam všech aktiv firmy najdeme ve finančních výkazech. V oboru investování jej chápeme jako jakýkoli investiční nástroj držený za účelem výnosu.

Rozdělení aktiv editovat

Obecně existují dvě rozdělení aktiv. Nejjednodušeji dělíme aktiva na reálná a finanční. Pod reálnými aktivy rozumíme např. nemovitosti, pozemky, stroje, ale také patenty nebo obchodní značky. Finanční aktiva zahrnují peněžní prostředky, dluhopisy nebo akcie.

Mezi investiční aktiva patří například:

  • Oběživo - rozumíme oběžní mince a bankovky, které vydávají centrální banky.
  • Měnové zlato - ryzí zlato o ryzosti minimálně 995/1000. Je zpravidla ve vlastnictví centrálních bank.
  • Dluhopisy - cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli.
  • Akcie (cenné papíry)
  • Pohledávky - v momentě, kdy odběratel obdrží zboží a dosud nezaplatil, má dodavatel vůči odběrateli pohledávku. Pohledávky vždy chápeme jako aktiva.

Zobrazení aktiv v rozvaze editovat

Aktiva jsou v rozvaze řazena obvykle podle likvidnosti (neplést se související likviditou) od nejméně likvidních po nejlikvidnější. V některých zemích je však tradičně používáno obrácené pořadí. Součástí aktiv jsou i položky upravující jejich hodnotu (oprávky a opravné položky). Ty, pokud se zobrazují, se uvádějí buď jako korekce ocenění daného aktiva ve zvláštním sloupci nebo jako zvláštní položka uvedená pod daným aktivem.

Z tohoto pohledu tedy členíme aktiva na:

  • Dlouhodobá (fixní) aktiva - opotřebovávají se, použitelnost delší, než 1 rok a po celou dobu používání se jejich forma nemění
  • Krátkodobá (oběžní) aktiva - spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky)
  • Ostatní aktiva

Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), kdy jsou aktiva zobrazena na levé straně a pasiva na pravé, nebo jsou položky zobrazeny jednoduše pod sebou.


Struktura aktiv editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat