Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Vstupní cena DM nehraje při zařazování roli!!! Hranice 60 000Kč u DNM a 40 000Kč u DHM je důležitá až kvůli počítání odpisů (zákon o dani z příjmů). Dělí se do tří základních druhů a pro firmy má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výše daní. Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Druhy dlouhodobého majetkuEditovat

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní typy – hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný DM se dále člení na movitý a nemovitý.

Dlouhodobý hmotný majetekEditovat

 
Příklad možného dlouhodobého hmotného majetku – automobil Škoda Superb III

Cena hmotného DM musí být vyšší než 40 000 Kč a doba používání musí být delší než jeden rok, aby se majetek mohl začít odpisovat. Mimo půdy a uměleckých předmětů se odepisuje (účetní a daňové odpisy). Člení se dále na movitý (např. automobil, počítač) a nemovitý (např. pozemek, budova). Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitří směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (spotřeba materiálu).

Příklady:

 • stavby, stroje, dopravní prostředky, oblečení, atd.
 • drobný majetek
 • trvalé porosty (chmelnice, vinice, menší stavení a pole)
 • zvířata (koně, krávy, atd.)

Dlouhodobý nehmotný majetekEditovat

Cena odpisovatelného nehmotného DM je vyšší než 60 000 Kč, jeho doba používání je delší než jeden rok a odepisuje se účetními i daňovými odpisy. Pokud nesplňuje finanční hranici a vnitří směrnicí nebyla hranice určena nižší, DM se účtuje rovnou do nákladů (služby).

Příklady:

Dlouhodobý finanční majetekEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Dlouhodobý finanční majetek.

Finanční DM se od hmotného a nehmotného značně liší. Neodepisuje se a nemá stanovenou minimální cenu. Doba používání musí být delší jednoho roku.

Příklady:

OpotřebeníEditovat

Dlouhodobý majetek může být opotřebováván dvěma způsoby:

Fyzické opotřebeníEditovat

Fyzické opotřebení označuje technický stav daného majetku. V případě automobilu může být fyzicky opotřeben např. lak nebo součástka v motoru. Fyzicky, na rozdíl od morálního opotřebení, nemusí být majetek opotřebováván neustále.

Morální opotřebeníEditovat

Morální opotřebení označuje technickou zastaralost daného majetku. č. 563/1991 Sb. Nezávisle na jeho fyzickém stavu je veškerý majetek neustále morálně opotřebováván. Např. starý trabant či černobílý televizor, jejichž fyzický stav je naprosto v pořádku, jsou přesto morálně velmi opotřebeny.

Způsoby pořízeníEditovat

 • nákup (uskutečňuje se pomocí předem uzavřené kupní smlouvy s vybraným dodavatelem)
 • vlastní výroba (ve vlastních nákladech)
 • darování
 • finanční leasing
 • převod z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • nové zjištění

Externí odkazyEditovat