Časová souslednost

Časová souslednost (lat. consecutio temporum) je mluvnické pravidlo v některých jazycích, kde volba času v určitých typech vedlejších vět závisí na čase ve větě hlavní. Uplatňuje se např. v latině, románských a germánských jazycích, nikoliv však v češtině a dalších slovanských jazycích.

Časová souslednost v anglickém jazyce editovat

V případě souvětí, kde hlavní věta a její významové sloveso je v minulém tvaru, ostatní vedlejší věty se řídí pravidly o souslednosti časů. Z hlediska gramatického lze vysledovat celkem 4 typy souslednosti:

  • Současný děj
  • Budoucí děj
  • Následný děj s výsledným vztahem
  • Minulý děj

Slovesné časy ve vedlejších větách v češtině nevyjadřují minulost, přítomnost a budoucnost, ale předčasnost, současnost a následnost. Vztahují se k okamžiku promluvy. V angličtině ve větách typu nepřímé řeči musí být čas ve vedlejší větě v souladu s časem věty hlavní. Pokud hlavní věta obsahuje minulý čas, musí se čas věty vedlejší posunout do minulosti.

Současný děj editovat

V současném ději dochází k posunu slovesného času ve vedlejších větách z přítomného času na minulý. Aby mohlo být toto pravidlo aplikováno, musí významové sloveso hlavní věty být v minulém tvaru!

Přítomný čas Souslednost časů - současný děj
I think she works in a bank. I thought she worked in a bank
Myslím, že pracuje v bance Myslel jsem, že pracuje v bance
Hlavní věta Vedlejší věta Český překlad
I didn´t notice she was crossing the street. Nevšiml jsem si, že přechází ulici.
She said her classmates were nice to her. Řekla, že její spolužáci jsou k ní milí.
I realized the text was not difficult to understand. Zjistil jsem, že ten text není složitý na pochopení.
They thought they could jump over the fence. Mysleli si, že mohou přeskočit ten plot.
I wondered why it started to snow in June. Divil jsem se, proč začalo v červnu sněžit.

Při změně nebo přechodu z přítomného času na minulý je také potřeba počítat se změnou příslovce podle skutečného místního nebo časového určení.

NOW then, at that moment
HERE there
YESTERDAY / LAST YEAR the day before / the previous year
TODAY / THIS MONTH / THIS YEAR that day / that month / that year
AGO before
TOMORROW / NEXT MONTH / NEXT YEAR the following day / the following month / the following year
SINCE from

U modálních sloves could / would / might / should nedochází k posunu do minulého tvaru. (She should study properly = The teacher said she should study properly / It would be so nice of her if she could help us. = He thought it would be so nice of her if she could help us.)

Budoucí děj editovat

Budoucí čas Souslednost časů - budoucí děj
I think he will buy it. I thought he would buy it.
Myslím, že to koupí. Myslel jsem, že to koupí.
Hlavní věta Vedlejší věta Český překlad
I was sure you would need it. Byl jsem si jistý, že to budeš potřebovat.
She promised she would never give her secret away. Slíbila, že její tajemství nikdy neprozradí.
It seemed it would be raining shortly. Zdálo se, že bude brzy pršet.

Následný děj s výsledným vztahem editovat

Předpřítomný čas Souslednost časů - následný děj s výsledným vztahem
I think he has lost his keys. I thought he had lost his keys.
Myslím, že ztratil své klíče. Myslel jsem, že ztratil své klíče.
Hlavní věta Vedlejší věta Český překlad
I found I had lost my way home. zjistil jsem, že jsem se ztratil.
The policeman reminded me I had forgotten to lock the car. Policista mi připomněl, že jsem zapomněl zamknout auto.
He believed he had passed the exam with flying colors. Věřil, že úspěšně zvládl zkoušku.

Minulý vztah editovat

Minulý čas Souslednost časů - minulý vztah
I think he sold the house many years ago. I thought he had sold the house many years ago.
Myslím, že prodal ten dům před mnoha lety. Myslel jsem, že prodal ten dům před mnoha lety.
Hlavní věta Vedlejší věta Český překlad
I replied she had gone to Paris. Odepsal jsem, že odjela do Paříže.
The parents felt their children had not enjoyed the game. Rodiče cítili, že ta hra jejich děti nebavila.
I finally admitted I had not told the truth. Nakonec jsem připustil, že jsem nemluvil pravdu.

V hovorové angličtině však velmi často nedochází k posunu, zejména v případech, kdy významově nedochází ke změně: ( Peter said he woke up (had woken up) with a splitting headache and so he decided (had decided) to take a painkiller.) K posunu (do předminulého času) také nedochází v případě časových souvětí: ( They said that when they were traveling to Germany they could not exceed the speed limit with their car.)

V jakých případech se souslednost neaplikuje editovat

  1. jde-li o minulost blíže určenou datem

She told me that she was born in 1956. I knew that this statue was erected in 1789.

  1. jde-li o obecně platné tvrzení

Children did not know that the Sun is in the Solar System. She had no idea that New York is a city in the USA.

  1. jde-li o děj, který v přítomnosti stále platí

She knew that the English king is Charles III. They found that this way is much shorter.