Wikipedista:Vlkos1681/Pískoviště1

Dynastie Flaviovců
Triumf císaře Tita (79-81), Lawrence Alma-Tadema, olej na plátně, 1885
Triumf císaře Tita (79-81), Lawrence Alma-Tadema, olej na plátně, 1885
ZeměItálie
Titulycísař římský
ZakladatelVespasianus, (69-79)
Rok založení69 n.l.
Konec vlády96 n.l
Poslední vládceDomitianus
Císař Vespasianus, Puškinovo muzeum, Moskva

Flaviovská dynastie vládla ve starověkém Římě mezi lety 69 až 96. Prvním císařem z této dynastie byl Vespasianus (69–79), následovaný svými syny Titem (79–81) a Domitianem (81–96). Za jejich vlády došlo k upevnění postavení Říma a jeho kulturnímu rozkvětu. Flaviovci organizačně upevnili poměry v zemi, zejména v oblasti ekonomiky a správy. Za jejich vlády bylo vybudováno Koloseum.

HistorieEditovat

Flaviáni se dostali k moci během občanských válek v roce 69 známém jako "Rok čtyř císařů". Poté, co Galba a Otho rychle za sebou zemřeli, se v polovině roku 69 stal císařem Vitellius. Jeho nárok na trůn rychle zpochybnily legie umístěné ve východních provinciích, které císařem prohlásily svého velitele Vespasiana. Druhá bitva o Bedriacum (nyní Calvatone) nedaleko Cremony rozhodným způsobem naklonila rovnováhu sil ve prospěch flaviánských sil a 20. prosince Vespasian vstoupil do Říma. Následující den jej římský senát oficiálně prohlásil císařem římské říše a flaviánská dynastie byla nastolena. Ačkoli dynastie se u moci udržela jen krátce, pouze 30 let, během jejich vlády došlo k několika významným historickým, ekonomickým a vojenským událostem.

Titovu vládu zasáhla řada přírodních katastrof, z nichž nejtěžší byla erupce Vesuvu v roce 79. Města Pompeje a Herculaneum byla zcela pohřbena pod vrstvou popela a lávy. O rok později Řím zasáhl požár a epidemie moru. Za Titovy vlády, v 70. letech, byl obléhán a nakonec zničen Jeruzalém po neúspěšném židovském povstání v roce 66. Války byly také vedené v provincii Británie pod velením Gnaeuse Julia Agricoly mezi roky 77 a 83, Domitianus bojoval proti Dákům a jejich králi Decebalovi, nebyl ovšem schopen dosáhnout rozhodujícího vítězství. Impérium navíc posílilo svoji pohraniční obranu rozšířením opevnění podél své hranice vybudováním Limes Germanicus.

Flaviové také zahájili ekonomické a kulturní reformy. Za vlády Vespasiana byly vyhlášeny nové daně, které měly pomoci zlepšit finance říše, Domitian zhodnotil římské mince zvýšením obsahu stříbra. Titus přijal rozsáhlý stavební program na oslavu vzestupu rodiny a zanechal v Římě několik trvalých památek, z nichž nejokázalejší byl Flaviánský amfiteátr, známější jako Koloseum.

Vláda dynastie Flaviovců skončila 18. září 96, kdy byl Domitian zavražděn. Jeho nástupcem se stal dlouholetý příznivce rodiny a jejich poradce Marcus Cocceius Nerva, který byl první z tzv. adoptivních císařů.

Flaviánská dynastie byla ojedinělá v tom, že byla tvořena jedním mužem a jeho syny, bez jakékoli rozšířené nebo adoptované rodiny.

Založení dynastieEditovat

 
Dynastie Flaviovců

PozadíEditovat

Desetiletí občanské války v 1. století př. n. l. významně přispělo k zániku staré římské aristokracie, která byla na počátku 1. století n. l. postupně nahrazována novou italskou šlechtou.[1] Jednou takovou rodinou byli Flaviáni, kteří za pouhé čtyři generace povýšili z relativně neznámé rodiny na společenské výsluní a získali bohatství a postavení za vlády císařů dynastie Julio-Claudianské. Vespasianův dědeček Titus Flavius ​​Petro sloužil jako centurion pod velením římského generála Pompeia Magnuse během Caesarovy občanské války. Jeho vojenská kariéra skončila ostudou, když v roce 48 př. n. l. uprchl z bojiště v bitvě u Farsálu.[2] Přesto se Flaviovi Petrovi podařilo zlepšit svůj stav sňatkem s extrémně bohatou Tertullou, jejíž jmění zaručovalo vzestup na společenském řebříčku pro jejich syna Tita Flavia Sabina I..[3] Sám Sabinus získal další bohatství a pravděpodobně i titul jezdce když se stal výběrčím daní v Asii a bankéřem v Helvetii (dnešní Švýcarsko). Sňatkem s Vespasií Pollou se spojil s prestižními patricijskými rodinami a zajistil povýšení svých synů Tituse Flavia Sabina II. a Vespasiana do senátorské hodnosti.[3] Kolem roku 38 n. l. se Vespasian oženil s Domitillou starší, dcerou jezdce z Ferentia. Měli dva syny: v roce 39 se narodil Titus Flavius ​​Vespasianus a v roce 51 Titus Flavius ​​Domitianus. V roce 45 se narodila dcera Domitilla.[4] Domitilla starší zemřela dříve, než se Vespasianus stal císařem. Po Domitillině brzké smrti žil Vespasianus v konkubinátu se svou někdejší milenkou Antonií Caenis, propuštěnkyní Antonie mladší. Caenis požívala jako důvěrnice Claudiovy matky určitého vlivu na císařském dvoře, umožňující jí příznivým způsobem usměrňovat politický vzestup svého partnera. Když se Vespasianus stal císařem, vystupovala na veřejnosti jako jeho zákonitá manželka. Zemřela v roce 74.[5] Vespasianova hvězda rychle stoupala.Stal se kvestorem, aedilem a praetorem a jeho politická kariéra vyvrcholila roce 51, kdy se stal konzulem. V tomto roce se také narodil Domitian. Jako vojenský velitel si brzy získal renomé účastí na římské invazi do Británie v roce 43.[6] Starověké prameny nicméně tvrdí, že v době Domitianovy výchovy byla rodina Flavianů chudá,[7] dokonce píší, že Vespasianus za vlády císařů Caliguly (37–41) a Nera (54–68) upadl do nemilosti.[8] Moderní historie tato tvrzení vyvrátila, je pravděpodobné, že tyto příběhy byly později šířeny za vlády Flavianů jako součást propagandistické kampaně za účelem snížení úspěchu méně uznávaných císařů dynastie Julio-Claudianů a maximalizace úspěchů za císaře Claudia (41–54) a jeho syna Britannica.[9] Podle všeho byli císaři k rodině v letech 40. a 60. velmi vstřícní. Titus získal právní vzdělání společně s Britannicem a Vespasian se věnoval úspěšné politické a vojenské kariéře. Na nějaký čas se sice vzdal veřejných funkcí ale v padesátých letech, v době vlády císaře Nera se vrátil a v roce 66 sloužil jako prokonzul provincie Afrika. V roce 63 doprovázel císaře během jeho oficiálního turné po Řecku.[10]

V ketech 57 až 59 byl Titus vojenským tribunem v Germánii a později sloužil v Britannii. Jeho první manželka Arrecina Tertulla zemřela dva roky po svatbě v roce 65.[11] Titus si pak vzal novou manželku z významnější rodiny, Marcii Furnillu. Marciaina rodina však byla úzce spjata s opozicí proti císaři Nerovi. Její strýc Barea Soranus a jeho dcera Servilia byli mezi těmi, kteří byli zabiti po neúspěšném Pisonově spiknutí v roce 65.[12] Někteří moderní historici se domnívají, že Titus se s manželkou rozvedl právě kvůli spojení její rodiny se spiknutím.[13][14] Nikdy se znovu neoženil. Zdá se, že Titus měl více dcer, alespoň jednou z nich byla Marcia Furnilla. Jediným známým dítětem, které se dožilo dospělosti, byla Julia Flavia, možná Titovo dítě s Arrecinou Tertullou, jejíž matka se také jmenovala Julia.[15] Během tohoto období Titus také pracoval jako advokát a dosáhl hodnosti kvestora.[16]

V roce 66 se Židé v provincii Judea vzbouřili proti Římské říši. Cestius Gallus, legát provincie Sýrie, byl nucen ustoupit z Jeruzaléma, kde ho v bitvě u Beth-Horon porazil Šimon bar Giora.[17] Prořímský král Herodes Agrippa II. a jeho sestra Berenice uprchli z města do Galileje, kde se později připojili k Římanům. Nero pověřil Vespasiana potlačením vzpoury a svěřil mu pátou a desátou legii.[18][19] Později se k němu přidal Titus s patnáctou legií.[20] Díky armádě čítající kolem 60 000 profesionálních vojáků se Římané rychle přehnali přes Galileu a v roce 68 pochodovali na Jeruzalém.[20]

Vzestup k mociEditovat

Dne 9. června 68, uprostřed rostoucího odporu Senátu a armády, Nero spáchal sebevraždu a s ním skončila dynastie julsko-klaudijská. Nastal chaos, který vedl k roku brutální občanské války známé jako Rok čtyř císařů, během níž čtyři nejvlivnější generálové římské říše - Galba, Otho, Vitellius a Vespasianus - postupně soupeřili o císařskou moc. Zprávy o Neronově smrti dorazily k Vespasianovi, když se připravoval obléhat město Jeruzalém. Téměř současně Senát prohlásil Galbu, tehdejšího guvernéra provincie Hispania Tarraconensise (moderní Španělsko), za římského císaře. Vespasian raději než pokračovat ve své kampani, rozhodl se počkat na další rozkazy a poslal svého syna Tita, aby pozdravil nového císaře.[21] Než se však Titus dostal do Itálie, dozvěděl se, že Galba byl zavražděn a nahradil ho Otho, guvernér Lusitanie (moderní Portugalsko). Ve stejné době se Vitellius a jeho armády v Germánii vzbouřily a připravovaly se vyrazit na Řím s úmyslem svrhnout Othona. Titus nechtěl riskovat, že bude rukojmím jedné či druhé strany, do Říma nedorazil a vrátil se ke svému otci v Judeji.[22]

Otho a Vitellius si uvědomili potenciální hrozbu, kterou představuje flaviánská frakce. Se čtyřmi legiemi, které měl k dispozici Vespasian velel síle téměř 80 000 vojáků. Jeho pozice v Judeji mu dále poskytovala výhodu, že byl nejblíže životně důležité provincii Egypt, která kontrolovala přísun obilí do Říma. Jeho bratr Titus Flavius ​​Sabinus II., jako městský prefekt, velel celé městské posádce Říma.[14] Napětí mezi flavianskými jednotkami narůstalo, ale dokud Galbači Otho zůstávavali u moci, Vespasian odmítl jednat.[23] Když byl Otho poražen Vitelliem v první bitvě u Bedriacumu, armády v Judeji a Egyptě vzaly věci do vlastních rukou a 1. července 69 prohlásily Vespasiána císařem.[24] Vespasian titul přijal a spojil se s Gaiem Liciniem Mucianem, guvernérem Sýrie, proti Vitelliovi.[24] Silná armáda spojených legií z Judey a Sýrie pochodovala na Řím pod velením Muciana, zatímco sám Vespasianus odcestoval do Alexandrie a Titovi nechal na starosti ukončení židovské vzpoury.[25]

V Římě Vitellius nechal Domitiana zavřít do domácího vězení jako rukojmí a ochranu před budoucí flavianskou agresí.[26] Podpora starého císaře však slábla, protože více legií v celé říši slíbilo věrnost Vespasianovi. Dne 24. října 69 se Vitellius a Vespasian střetli ve druhé bitvě u Bedriacumu, která skončila drtivou porážkou Vitelliových armád.[27] Ten se v zoufalství pokusil vyjednat kapitulaci. Podmínky míru, včetně dobrovolné abdikace, byly dohodnuty s Titem Flaviem Sabinem II.[28], ale vojáci pretoriánské gardy - císařské tělesné stráže - považovali takovou rezignaci za dehonestující a zabránili Vitelliovi v dodržení dohody.[29] Ráno 18. prosince se císař objevil na veřejnosti s tím, že uloží císařské insignie do Chrámu svornosti (Latin: Aedes Concordiae) ale v poslední chvíli se otočil a vrátil se zpět do císařského paláce. V nastalém zmatku se přední muži říše shromáždili v Sabinově domě a prohlásili císařem Vespasiana, zástup ovšem rozešel, když se kohorty Vitelliana střetly s ozbrojeným doprovodem Sabina, který byl nucen ustoupit na Kapitol.[30] V noci se k němu připojili jeho příbuzní včetně Domitiana. Legie Lucia Muciana se sice blížily k Římu, ale obklíčená flaviánská strana nevydržela vzdorovat déle než jeden den. Dne 19. prosince vpadli Vitelliovi muži na Kapitol a ve výsledné potyčce byl Sabinus zajat a popraven. Domitianovi se podařilo uprchnout v převleku za uctívače bohyně Isis, a strávil noc v bezpečí u jednoho z podporovatelů jeho otce.[30] Odpoledne 20. prosince byl Vitellius mrtvý, jeho armády byly poraženy flavianskými legiemi. Vzhledem k tomu, že už nebylo proč se nepřítele obávat vyšel Domitian vstříc legiím, byl všeobecně zdraven titulem "Caesar" a vojáci jej doprovodili do domu jeho otce.[30] Následující den, 21. prosince, Senát vyhlásil Vespasiana císařem římské říše.[31]

Přestože válka oficiálně skončila, v prvních dnech po smrti Vitellia panovala anarchie a bezpráví. Pořádek byl řádně obnoven Mucianem na začátku 70. let, když stál v čele prozatímní vlády s Domitianem jako zástupcem rodiny Flavianů v Senátu. Když nový císař v Alexandrii obdržel zprávu o porážce a smrti svého rivala, okamžitě poslal zásoby naléhavě potřebného obilí do Říma spolu s vyhláškou či prohlášením o své politice, ve kterém poskytl ujištění o úplném zrušení zákonů císaře Nera, zvláště těch týkajících se zrady. Na počátku 70. let byl Vespasian ještě v Egyptě, nicméně před odjezdem nadále upevňoval podporu Egypťanů římské říši.[32] Na konci 70. let se konečně vrátil do Říma a byl řádně dosazen jako císař.

 
Mapa římské říše během roku 69 n. l., Roku čtyř císařů. Barevné oblasti označují provincie loajální k jednomu ze čtyř válčících generálů.

Flaviánská dynastieEditovat

Vespasian (69-79)Editovat

O Vespasianově vládě za těch deset let, co byl císařem se dochovalo jen málo faktických informací. Vespasian strávil svůj první rok císaře v Egyptě, správu říše dostal na starost Mucianus, kterému pomáhal Vespasianův syn Domitian. Moderní historici se domnívají, že Vespasian zůstal v Alexandrii aby upevnil podporu Egypťanů.[33] V polovině 70. let Vespasianus poprvé přijel do Říma a okamžitě se pustil do rozsáhlé propagandistické kampaně s cílem upevnit svou moc a propagovat novou dynastii. Jeho vláda je nejlépe známá finanční reformou po zániku dynastie Julio-klaudiánské . Příkladem je zavedení daně z pisoárů „Pecunia non olet“ („peníze nesmrdí“) a četná vojenská tažení v 70. letech. Nejvýznamnější z nich byla první židovsko-římská válka, která skončila zničením města Jeruzaléma Titem. Vespasian navíc čelil několika povstáním v Egyptě, Galii a Germánii a údajně přežil i několik spiknutí.[34] Pomohl znovu vybudovat Řím po občanské válce, přidal chrám k míru a zahájil stavbu Flaviánského amfiteátru, známějšího jako Koloseum.[35] Zemřel přirozenou smrtí 23. června 79 a okamžitě byl jmenován nástupcem syn Titus.[36] Historici kteří zažili vládu Nerona jako Tacitus, Suetonius, Josephus a Plinius starší, o Vespasianovi hovoří velmi dobře a zároveň odsuzují císaře, kteří vládli před ním.[37]

Titus (79–81)Editovat

Navzdory počátečním Titus po Vespasianově smrti 23. června 79 vládl s velkým uznáním a Suetonius a další současní historici jej považovali za dobrého císaře.[38] Jako vládce je znám svou podporou veřejných staveb v Římě a dokončení stavby Kolosea v roce 80, ale také pro svou velkorysost při zmírňování utrpení způsobeného dvěma katastrofami, výbuchem sopky Vesuvv roce 79 a požárem Říma v roce 80.[39] Titus pokračoval ve snahách svého otce podporovat Flavianskou dynastii. Oživil praxi císařského kultu, zbožštil svého otce a položil základy toho, co se později stane Vespasianovým a Titovým chrámem, který dokončil Domitian.[40][41] Po sotva dvou letech ve funkci Titus nečekaně zemřel na horečku 13. září 81.[42]

Domitian (81–96)Editovat

Domitianus byl praetorianskou gardou prohlášen císařem den po Titově smrti.Vládl více než patnáct let - déle než kterýkoli muž, který Římu vládl od Tiberia. Domitian posílil ekonomiku přeceněním římských mincí,[43] rozšířil pohraniční obranu říše,[44] a zahájil rozsáhlý stavební program na obnovu poškozeného města Říma.[45] V Británii rozšířil Gnaeus Julius Agricola římskou říši až k současnému Skotsku[46], ale v Dácii nebyl Domitian schopen zajistit rozhodující vítězství ve válce proti Dákům a jejich králi Decebalovi.[47] 18. září 96 byl Domitian zavražděn svými úředníky a správci a s ním skončila dynastie Flaviánů. Téhož dne jej vystřídal jeho přítel a poradce Nerva, který založil dlouhotrvající dynastii Nervan-Antonianů. Domitianovu památku odsoudil římský senát k zapomnění, po celou dobu jeho vlády s ním měl Senát problémový vztah. Historici jako autoři jako Tacitus, Plinius mladší a Suetonius po jeho smrti ve svých spisech propagovali pohled na Domitiana jako na krutého a paranoidního tyrana. Moderní historie tyto názory odmítla, charakterizovala Domitiana jako sice nelítostného ​​ale schopného autokrata, jehož kulturní, ekonomický a politický program poskytl základ pro principy vcelku mírumilovného 2. století. Jeho nástupci Nerva a Trajan byli méně autokratičtí ale ve skutečnosti se jejich politika lišila jen málo od politiky Domitiana.[48]

AdministrativaEditovat

VládaEditovat

Od pádu republiky se autorita římského Senátu do značné míry snížila v důsledku kvazi-monarchického vládního systému zřízeného Augustem, známým jako Principate. Tato forma vlády připouští existenci de facto diktátorského režimu při zachování formálního rámce římské republiky.[49] Většina císařů zastávala veřejnou fasádu demokracie a na oplátku Senát implicitně uznal císařův status de facto monarchy.[50] Občanská válka v roce 69 dala jasně najevo, že skutečná moc v Říši je v rukou armády. V čase kdy byl Vespasian v Římě prohlášen císařem se již naděje na obnovení republiky dávno rozplynula.

Když se Vespasian v polovině 70. let vrátil do Říma, okamžitě se pustil do řady opatření ve snaze upevnit svoji moc a zabránit budoucím vzpourám. Nabídl dary armádě a propustil nebo potrestal vojáky věrné Vitelliovi.[51] Také restrukturalizoval senátorské a jezdecké řády, odstranil nepřátele a podpořil spojence. Výkonná moc byla z velké části rozdělena mezi členy jeho rodiny. Ten kdo nepatřil k flaviánské frakci byl prakticky vyloučeni z důležitých veřejných úřadů, dokonce i ti, kteří patřili mezi nejstarší Vespasianovy podporovatele během občanské války. Mucianus během této doby pomalu mizí z historických záznamů a pravděpodobně zemřel někdy mezi 75 a 77.[52] Že bylo Vespasianovým záměrem založit dlouhotrvající dynastii, která by vládla Římské říši, bylo nejzjevnější na pravomocích udělených svému nejstaršímu synovi Titovi. Titus sdílel moc tribuna se svým otcem, byl sedmkrát jmenován konzulem a měl titul cenzora cenzuru a možná nejpozoruhodnější bylo velení pretoriánské gardy.[53] Protože Titus byl dlouho spouvládcem svého otce nedošlo během jeho krátké vlády od 79 do 81 k žádné náhlé změně flavianské politiky.[54]

Domitianův přístup k vládě byl méně subtilní. Jakmile byl císařem, rychle upustil od republikánské fasády[55] a svou vládu víceméně formálně proměnil v božskou monarchii, byl přesvědčen že je jejím představitelem. Přesunutím centra moci na císařský dvůr Domitian otevřeně učinil pravomoc Senátu minulostí. Osobně se zapojil do všech odvětví správy: byly vydávány edikty upravující nejmenší detaily každodenního života a práva, zatímco daně a veřejná morálka byly přísně vymáhány.[56] Nicméně Domitian dělal i ústupky vůči Senátu. Zatímco jeho otec a bratr prakticky vyloučili neflaviány z veřejné správy, Domitian zřídka upřednostňoval vlastní rodinné příslušníky při rozdělování strategických postů, připustil ke konzulátu překvapivě velký počet provinciálů a potenciálních odpůrců[57] a povolal i muže z řad jezdců ( jistá forma rytířského řádu) do císařské byrokracie.[58]

Reforma financíEditovat

 
Mince zobrazující tři vládce dynastie Flaviánů. Shora dolů: Vespasianus, Titus a Domitianus.

Jedním z prvních Vespasianových prvních činů ve funkci císaře bylo prosazení daňové reformy s cílem obnovit vyčerpanou pokladnici Impéria. Poté, co Vespasian dorazil v polovině 70. let do Říma, Mucianus nadále tlačil na Vespasiana, aby vybral co nejvíce daní,[59] obnovil staré a zavedl nové. Mucianus a Vespasianus zvýšili daně provinciím a bedlivě sledovali pokladní úředníky. Latinské přísloví „Pecunia non olet“ („Peníze nevoní“) mohlo vzniknout, když zavedl daň z moči na veřejné toalety.

Po svém přistoupení Domitian zvýšil obsah stříbra v římské minci na Augustův standard, čímž zvýšil obsah stříbra denárů o 12%. Blížící se krize v roce 85 si však vynutila devalvaci na neronský standard 65,[60] ale stále byla vyšší než úroveň, kterou si Vespasianus a Titus udržovali během své vlády, a Domitianova přísná daňová politika zajistila, že tento standard bude udržen na následujících jedenáct let.[60] Typy mincí z této éry vykazují vysoce konzistentní stupeň kvality, včetně pečlivé pozornosti Domitianovy titulatury a výjimečně rafinovaných uměleckých děl na reverzních portrétech.[60]

Jones odhaduje roční příjem Domitiana na více než 1 200 milionů sestercií, z nichž více než třetina byla pravděpodobně vynaložena na udržování římské armády.[61] Další hlavní oblast výdajů zahrnovala rozsáhlý program rekonstrukce prováděný na samotném městě Řím.

VýzvyEditovat

Vojenské aktivityEditovat

 
Tento reliéf z Titova oblouku zobrazuje římské vojáky nesoucí poklady z jeruzalémského chrámu včetně Menory. Město bylo obklíčeno a zničeno Titem v 70.

Nejvýznamnější vojenskou kampaní vedenou během panování dynastie bylo obléhání a zničení Jeruzaléma v roce 70. Zničení města bylo vyvrcholením římského tažení do Judska po židovském povstání v roce 66. Druhý chrám byl zcela zbořen, načež Titusovi vojáci jej na počest vítězství prohlásili imperátorem.[62] Jeruzalém byl zničen, poklady uloupeny a velká část populace byla zabita nebo uprchla. Josephus tvrdí, že během obléhání bylo zabito 1 100 000 lidí, z nichž většina byla Židů.[63] 97 000 bylo zajato a zotročeno, včetně Simona bara Giory a Jana z Giscaly.[63] Mnozí uprchli do oblastí kolem Středozemního moře. Titus údajně odmítl přijmout věnec vítězství, protože „na přemožení lidí opuštěných vlastním Bohem není žádná zásluha“.[64] Po návratu do Říma v roce 71 byl Titovi povolen triumf.[65] Doprovázen Vespasianem a Domiciánem vjel do města, nadšeně pozdravován římským lidem. Před triumfujícím Titem byly neseny uloupené poklady a kráčelo množství válečných zajatců. Josephus popisuje procesí nesoucí velké množství zlata a stříbra neseného po trase, následované propracovanými symboly upomínající na vítěznou válku včetně pokladů uloupených z Jeruzalémského chrámu, včetně Menory a Tóry.[66] Vůdci odboje byli popraveni na Foru, poté byl průvod ukončen náboženskými obětmi v Jupiterově chrámu na Kapitolu.[67] Triumfální Titův oblouk, který stojí u jednoho vchodu na Forum Romanum oslavuje Titovo vítězství.

Dobývání Británie pokračovalo pod velením Gnaea Julia Agricoly, který rozšířil v letech 77 až 84 římskou říši až do Kaledonie či dnešnímu Skotsku. V roce 82 Agricola překročil neznámý vodní tok a porazil do té doby pro Římany neznámé národy[68] Opevnil pobřeží ve směru k Irsku a Tacitus vzpomíná, že jeho tchán často tvrdil, že ostrov lze dobýt s jedinou legií a několika pomocnými jednotkami.[69] Agricola poskytl útočiště irskému králi v exilu, o kterém doufal, že by ho mohl použít k nátlaku při dobývání ostrova. K tomuto nikdy nedošlo, ale někteří historici se domnívají, že uváděný přechod neznámé řeky byl ve skutečnosti malou průzkumnou výpravou či represivní expedicí do Irska.[70] Následující rok Agricola postavil flotilu a překročil skotskou řeku Forth a vpadl do Kaledonie. Na pomoc armádě byla v Inchtuthilu postavena velká legionářská pevnost.[69] V létě 84 se Agricola v bitvě u Mons Graupius postavil proti Kaledoňanům.[71] Ačkoli Římané způsobili Kaledoncům těžké ztráty, dvěma třetinám jejich armády se podařilo uprchnout a schovat se ve skotských močálech a na Highlands, Skotské vysočině, což nakonec zabránilo Agricolovi dostat celý britský ostrov pod svoji kontrolu.[69]

Války vedené za vlády Domitiana měly obvykle obranný charakter, protože císař odmítal myšlenku expanzivní války.[72] Jeho nejvýznamnějším vojenským přínosem byla stavba Limes Germanicus. Projekt zahrnoval rozsáhlou síť silnic, pevností a strážních věží postavených na obranu říše podél řeky Rýn.[73] Přesto bylo v Galii, či proti germánským kmenům Cheruskům a přes hranice Dunaje vedeno několik důležitých válek proti Suebům, Sarmatům a Dákům. Dákové vedeni králem Decebalem vpadli do provincie Moesie kolem roku 84 nebo 85, způsobili značné škody a mimo jiné zabili moeského guvernéra Oppiuse Sabina.[74] Domitian okamžitě zahájil tažení jehož výsledkem bylo zničení legie během této nešťastné expedice do Dácie. Jejich velitel Cornelius Fuscus byl zabit a bojový věhlas pretoriánské gardy byl ztracen.[75] V roce 87 Římané napadli Dacii ještě jednou, tentokrát pod velením Tettiuse Julianuse, a nakonec se jim podařilo koncem roku 88 Decebala porazit, a to na stejném místě, kde byl předtím zabit Fuscus.[76] Útok na hlavní město Dacie byl však odložen, neboť na německé hranici vypukla krize, která donutila Domitiana podepsat mírovou smlouvu s Decebalem, za což byl svými současníky hlasitě kritizován.[77] Po zbytek Domitianovy vlády zůstala Dacie relativně mírumilovným prořímským královstvím, ale Decebalus použil římské peníze na posílení své obrany a nadále Římu vzdoroval. Rozhodující vítězství Říma proti Dákům bylo získáno až za vlády císaře Trajana v roce 106. Římská armáda sice opět utrpěla těžké ztráty, ale Trajanovi se podařilo dobýt hradiště Sarmizegetusa a co je důležité, anektovat zlaté a stříbrné doly Dacie.[78]

Přírodní katastrofyEditovat

Přestože vláda flaviovské dynastie byla poznamenána relativní absencí velkých vojenských nebo politických konfliktů, Titus během své krátké vlády čelil řadě velkých přírodních katastrof. Dne 24. srpna 79, sotva dva měsíce po jeho nástupu, vybuchla sopka Vesuv.[79] Výbuch zcela zničil život a majetek v okolí Neapolského zálivu. Města Pompeje a Herculaneum byla pohřbena pod metry kamení, popela a lávy,[80] zahynuly tisíce občanů.[81] Titus jmenoval dva bývalé konzuly, aby organizovali a koordinovali úsilí o pomoc, přičemž osobně daroval velké částky peněz z císařské pokladnice na pomoc obětem sopky.[82] Navíc po erupci navštívil Pompeje a znovu pak i následující rok.[83] Město bylo zapomenuto na zhruba 1700 let před jeho náhodným znovuobjevením v roce 1748. Od té doby vykopávky poskytly mimořádně podrobný pohled na život města na vrcholu římské říše, zmrazený v jediném okamžiku, 24. srpna 79. Fórum, lázně, mnoho domů a některé vily mimo město, jako je Villa of the Mysteries, zůstaly překvapivě dobře zachovány. Dnes je jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí Itálie a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Pokračující vykopávky odhalují nové pohledy na římskou historii a kulturu.

Během druhé návštěvy Tita v oblasti katastrofy zasáhl Řím požár, který trval tři dny.[82][83] Rozsah škod nebyl tak katastrofální jako během velkého požáru Říma v roce 64, který zásadně zasáhl město. Cassius Dio zaznamenává dlouhý seznam důležitých veřejných budov, které byly zničeny, včetně Panteonu, který nechal vystavět v roce 27 Marcus Vipsanius Agrippa, Jupiterova chrámu, zničeno bylo i Diribitorium, části Pompeiova divadla, které dal postavit Gnaeus Pompeius Magnus v roce 55 př .n. l. a Saepta Julia, budova navržená Juliem Caésarem.[83] Titus opět osobně kompenzoval poškozené římské čtvrtě.[83] Podle Suetonia pravděpodobně po požáru udeřil mor.[82] Povaha onemocnění ani počet obětí nejsou známy.

KonspiraceEditovat

Suetonius tvrdí, že proti Vespasianovi byla neustále osnována spiknutí.[34] Konkrétně je známo pouze jedno spiknutí. V roce 78 nebo 79 se Eprius Marcellus a Aulus Caecina Alienus pokusili podnítit pretoriánskou gardu ke vzpouře proti Vespasianovi, ale spiknutí bylo odhaleno a zmařeno Titem.[84] Podle historika Johna Crooka však údajné spiknutí bylo ve skutečnosti vypočítanou aférou flavianské frakce s cílem odstranit členy opozice spojené s Mucianem a jeho jméno nalezené u Caecina byl Titův podvrh.[85] Když však Vespasianus a Titus čelili skutečnému spiknutí, chovali se ke svým nepřátelům shovívavě. „Nezabiju psa, který na mě štěká,“ byla slova vyjadřující myšlení Vespasiana, zatímco Titus kdysi prokázal svou velkorysost císaře tím, že pozval na večeři muže, kteří byli podezřelí z aspirování na trůn, odměnil je dary a dovolil jim sedět vedle něj v divadle.[86]

Zdá se, že se Domitian během své vlády setkal s několika spiknutími, z nichž jedno vedlo k jeho pravděpodobnému zavraždění v roce 96. První významná vzpoura vypukla 1. ledna 89, kdy guvernér Horní Germánie - (Germania Superior) Lucius Antonius Saturninus a jeho dvě legie v Mainzu (dnešní Mohuč), 14. legie Gemina a 21. legie Rapax se bouřily proti římskému plánu uzavřít smlouvu s Cherusky.[87] Přesná příčina povstání je nejistá, i když se zdá, že byla naplánována s dostatečným předstihem. Senátorští důstojníci možná nesouhlasili s Domitianovými vojenskými strategiemi, jako bylo jeho rozhodnutí zaútočit spíše na německou hranici, také jeho nedávný ústup z Británie a nakonec hanebná politika appeasementu vůči Decebalovi.[88] V každém případě bylo povstání omezeno na provincii Lucia Saturninuse. Jakmile se informace rozšířila do okolních provincií, guvernér Germania Inferior- Dolní Germánie, Lappius Maximus, se okamžitě přesunul do vzbouřené oblasti, pomáhal mu guvernér provincie Raetie Titus Flavius ​​Norbanus. Ze Španělska byl povolán Trajan, z Říma přicestoval i Domitian s pretoriánskou gardou. Díky troše štěstí bylo Cheruskům zabráněno překročit Rýn a pomoci vzbouřenému Saturninusovi.[89] Do čtyřiadvaceti dnů byla vzpoura rozdrcena a její vůdci byli v Mainzu potrestáni. Vzbouřené legie byly poslány válčit do Ilýrie a ti kdo pomáhali při jejich porážce byli odměněni.[90]

Tacitus i Suetonius hovoří o eskalaci pronásledování údajných Domitiánových protivníků ke konci jeho vlády. Jeho podezřívavost vzrostla kolem roku 93 a možná už někdy dříve, po neúspěšné vzpouře Saturninově v roce 89.[91][92] Bylo popraveno nejméně dvacet senátorů, údajných císařových odpůrců,[93] včetně bývalého manžela Domitie Longiny Lucia Aelia Lamia Plautia Aeliana a tří členů vlastní rodiny Domitiana, Tituse Flavia Sabina IV., Tituse Flavia Clemense a Marka Arrecinuse Clemense.[94] Někteří z těchto mužů byli popraveni již v roce 83 nebo 85, což však Tacitovu pojmu „hrůzovlády“ ke konci Domitianovy vlády příliš neodpovídá. Podle Suetonia byli někteří odsouzeni za korupci nebo zradu, jiní za triviální obvinění, což Domitian zdůvodnil svým podezřením.

Kultura za vlády FlaviovcůEditovat

 
Jupiterův chrám, grafická rekonstrukce, chrám byl zničen v roce 64 při velkém požáru Říma

PropagandaEditovat

Od vlády Tiberia císaři julsko-klaudijské dynastie legitimizovali svou moc prostřednictvím adoptivního liniového původu od Augusta a Julia Caesara. Vespasianus žádný takový původ nemohl doložit. Vedl proto masivní propagandistickou kampaň, která měla ospravedlnit jeho vládu jako předem určenou božskou prozřetelností.[95] Flaviánská propaganda zároveň zdůraznila Vespasianovu roli nositele míru po krizi v roce 69. Téměř jedna třetina všech mincí ražených v Římě za vlády Vespasiana oslavovala vojenské vítězství nebo mír[96], zatímco z mincí bylo odstraněno slovo vindex aby veřejnosti nepřipomínala rebela Gaia Julia Vindexe. Stavební projekty nesly nápisy chválící ​​Vespasiana a odsuzující předchozí císaře[97] a na Forum Romanum byl obnoven Jupiterův chrám.[35]

Flaviáni také ovládali veřejné mínění prostřednictvím literatury. Vespasian schvaloval historii psanou za jeho vlády a zajistil, aby byly odstraněny předsudky proti němu,[98] a zároveň poskytoval finanční odměny současným spisovatelům.[99] Staří historici, kteří prožili toto období, jako Tacitus, Suetonius, Josephus a Plinius starší mluví o Vespasianovi podezřele dobře a zároveň odsuzují císaře, kteří vládli před ním.[37] Tacitus přiznává, že jej Vespasianan povýšil, Josephus hovoří o Vespasianovi jako o svém patronovi a ochránci a Plinius věnoval svou Naturalis historia Vespasianovu synovi Titovi.[100] Ti, kteří hovořili proti Vespasianovi, byli potrestáni. Řada stoických filozofů byla obviněna z kažení studentů nevhodným učením a byla vyhoštěna z Říma.[101] Za své učení byl popraven pro-republikový filozof Helvidius Priscus.[102]03]

Titus a Domitian také oživili praxi císařského kultu, který byl za Vespasiana omezen. Je příznačné, že Domitianovým prvním činem jako císaře bylo zbožštění jeho bratra Tita. Po jeho smrti byl také jeho malý syn a neteř Julia Flavia zapsáni mezi bohy. Na podporu uctívání císařské rodiny postavil Domitian na místě Vespasianova domu na Quirinalu mauzoleum dynastie[103] a dostavěl Vespasianův a Titův chrám, svatyni zasvěcenou uctívání svého zbožněného otce a bratra.[104] Aby si připomněl vojenské triumfy rodiny Flavianů, nařídil stavbu Templum Divorum a Templum Fortuna Redux a dokončil Titův oblouk. Za účelem dalšího ospravedlnění božské podstaty nadvlády své dynastie Domitian také zdůraznil spojení s hlavním římským bohem Jupiterem[105] působivou obnovou Jupiterova chrámu na Kapitolu.

StavbyEditovat

 
Nejslavnější stavbou dynastie Flaviánů je Flavianský amfiteátr, známý pod názvem Koloseum. Stavbu zahájil Vespasianus a dokončil Titus a Domitian.

Flaviánská dynastie se proslavila rozsáhlým stavebním programem. Cílem bylo obnovit Řím po škodách, které město utrpělo během velkého požáru v roce 64 a občanské války v roce 69. Vespasianan přidal Chrám míru(Temple of Peace) a Chrám zbožštěného Claudia(Temple to the Deified Claudius).[106] V roce 75 byla na Vespasianův rozkaz dokončena kolosální socha Apollóna, projekt začal císař Nero jako zpodobnění své osoby, také jeviště Marcellova divadla. Stavba Flavianského amfiteátru, v současnosti známějšího jako Koloseum (pravděpodobně podle nedaleké kolosální sochy), byla zahájena v 70. letech za Vespasiana a nakonec dokončena v 80. letech za Tita.[107] Kromě poskytování velkolepé zábavy římskému lidu byla budova koncipována jako obrovský triumfální pomník připomínající vojenské úspěchy Flavianů během židovských válek.[108] areálu Neronova Zlatého domu a také nařídil stavbu nového veřejného lázeňského domu, který měl nést jeho jméno.[109] Stavba této budovy byla narychlo dokončena, aby se shodovala s dostavbou Flaviánského amfiteátru.[110]

Převážná část stavebních projektů Flavianů byla provedena za vlády Domiciána, který hojně utrácel za obnovu a zkrášlení Říma. Mnohem více než projekt renovace však měl být Domitianův stavební program vrcholným úspěchem kulturní renesance v celé říši. Bylo postaveno, obnoveno nebo dokončeno kolem padesáti staveb, což je druhé největší množství po císaři Augustovi.[111] Mezi nejdůležitější nové stavby patřil Odeon, Stadium, a rozsáhlý palác na Palatinu, známý jako Flavianský palác, který navrhl Domitianův hlavní architekt Rabirius.[112] Nejdůležitější stavbou, kterou Domitian obnovil, byl Jupiterův chrám na Kapitolu, který byl prý zastřešen zlacenou střechou. Mezi těmi, které dokončil, byl chrám Vespasianus a Titus, Titův oblouk a Koloseum, ke kterému přidal čtvrtou úroveň a dokončil vnitřní posezení.[104]

ZábavaEditovat

Titus i Domitian měli rádi gladiátorské hry a uvědomili si, jak je důležité uklidnit občany Říma. V nově vybudovaném Koloseu zajišťovali Flaviáni velkolepou zábavu. Inaugurační hry v Koloseu trvaly sto dní a byly prý extrémně propracované, včetně gladiátorských bojů, bojů mezi divokými zvířaty, aranžování námořních bitev pro něž bylo divadlo zaplaveno vodou, pořádání dostihů a závodů vozů.[109] Během her byly do publika shazovány dřevěné koule, na které byly napsány různé ceny (oblečení, zlato nebo dokonce otroci), které pak bylo možné vyměnit za určený předmět.[109] Odhadem 135 milionů sestercií bylo vynaloženo na dárce neboli congiaria za celé Domitianovy vlády.[113] On také oživil praxi veřejných banketů, investoval velké částky na zábavu a hry. V roce 86 založil Capitoline Games, čtyřletou soutěž zahrnující atletické ukázky, závody vozů a soutěže hudební, řečnické a herecké.[114] Sám Domitian podporoval cesty konkurentů z celé říše a vypisoval ceny. Inovace byly také zavedeny do pravidelných gladiátorských her, jako jsou námořní soutěže, noční bitvy a boje gladiátorů se ženami a trpaslíky.[115] Nakonec do závodů vozů přidal dvě nové skupiny, zlatou a purpurovou, kromě již zavedených bílých, červených, zelených a modrých týmů.

OdkazEditovat

Flaviáni, přestože byli relativně krátce vládnoucí dynastií, pomohli obnovit stabilitu říše, která se citla takřka na kolenou. Ačkoli byli všichni tři kritizováni, zejména na základě jejich centralizovanějšího stylu vlády, vydali reformy, které vytvořily dostatečně stabilní říši a které platily až do 3. století. Jejich pozadí vojenské dynastie však vedlo k dalšímu marginalizaci senátu a k definitivnímu odklonu od princeps nebo prvního občana směrem k imperátorovi nebo císaři.

O Vespasianově vládě za deset let, kdy byl císařem se dochovalo jen málo relevantních informací, jeho vláda je nejlépe známá finančními reformami po zániku dynastie julsko-klaudijské. Vespasian byl známý svou mírností a loajalitou k lidem. Mnoho peněz bylo například vynaloženo na veřejné práce a obnovu a zkrášlení Říma: obnovení Forum Romanum, nové chrámy, veřejné lázně a Koloseum.

Titův je nejoslavovanější z Flaviánu mezi starověkými historiky, je uváděn jako jeden z nejpříkladnějších císařů. Všechny dochované zprávy z tohoto období, mnohé z nich napsané jeho vlastními současníky, jako byli Suetonius Tranquilius, Cassius Dio a Plinius starší, ukazují velmi příznivý pohled na Tituse, především ve srovnání s postavou jeho bratra Domitiana. Na rozdíl od ideálního zobrazení Tita v římských dějinách je v židovské paměti popsán jako „Titus bezbožný“ a je připomínán jako utlačovatel a ničitel chrámu. Například jedna legenda v babylonském Talmudu popisuje, že Titus měl sex s děvkou na svitku Tóry uvnitř chrámu během jeho ničení.[116]

Ačkoli současní historici po jeho smrti hanobili Domitiana, jeho správa poskytla základ pro mírové impérium 2. století n. l. a vrchol „Pax Romana“. Jeho nástupci Nerva a Trajan byli méně omezující, ale ve skutečnosti se jejich politika jen málo lišila od politiky Domitiana. Mnohem více než během válečného počátku 1. století, Římská říše prosperovala mezi roky 81 a 96, za vlády, kterou Theodor Mommsen popsal jako temný, ale inteligentní despotismus Domiciána.[117]


OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Flavian dynasty na anglické Wikipedii.

 1. Jones (1992), p. 3
 2. Jones (1992), p. 1
 3. a b Jones (1992), p. 2
 4. Townend (1961), p. 62
 5. Smith, William, Sir, ed. 1813–1893. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. Boston: Little, Brown and co., 1867. Dostupné online. S. 1248. (anglicky) 
 6. Jones (1992), p. 8
 7. Suetonius, Life of Domitian 1
 8. Suetonius, Life of Domitian 4
 9. Jones (1992), p. 7
 10. Jones (1992), pp. 9–11
 11. Jones & Milns (2002), pp. 95–96
 12. Jones (1992), p. 168
 13. Townend (1961), p. 57
 14. a b Jones (1992), p. 11
 15. Jones (1992), p. 38
 16. Suetonius. Life of Titus. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Kapitola 44. (anglicky) ; with Jones and Milns, pp. 95–96
 17. Josephus, The Wars of the Jews II.19.9
 18. Jones (1992), p. 13
 19. Josephus, The Wars of the Jews III.1.2
 20. a b Josephus, The War of the Jews III.4.2
 21. Sullivan (1953), p. 69
 22. Wellesley (2000), p. 44
 23. Wellesley (2000), p. 45
 24. a b Sullivan (1953), p. 68
 25. Wellesley (2000), p. 126
 26. Waters (1964), p. 54
 27. Tacitus, Histories III.34
 28. Wellesley (2000), p. 166
 29. Wellesley (2000), p. 189
 30. a b c Jones (1992), p. 14
 31. Sullivan (1953), pp. 67–70
 32. Sullivan (1953), pp. 67–70
 33. SULLIVAN, Phillip. A Note on Flavian Accession. The Classical Journal. 1953, s. 67–70. (anglicky) 
 34. a b Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Vespasian 25
 35. a b Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Vespasian 9
 36. Suetonius, Life of Vespasian 23.4
 37. a b "Otho, Vitellius, and the Propaganda of Vespasian", The Classical Journal (1965), pp. 267–269
 38. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Titus 1
 39. ROTH, Leland M. Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning. First. vyd. Boulder, CO: Westview Press, 1993. Dostupné online. ISBN 0-06-430158-3. (anglicky) 
 40. Jones, Brian W. The Emperor Titus. New York: St. Martin's P, 1984. 143.
 41. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Domitian 5
 42. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Domitian 2
 43. Jones (1992), pp. 73–75
 44. Jones (1992), pp. 127–144
 45. Jones (1992), p. 131
 46. Jones (1992), pp. 138–142
 47. Jones (1992), pp. 138–142
 48. Jones (1992), pp. 196–198
 49. WATERS, K. H. The Second Dynasty of Rome. Phoenix. Classical Association of Canada, 1963, s. 198–218. DOI 10.2307/1086720. JSTOR 1086720. (anglicky) 
 50. Jones (1992), p. 164
 51. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Vespasian 8
 52. CROOK, John A. Titus and Berenice. The American Journal of Philology. 1951, s. 162–175. DOI 10.2307/292544. JSTOR 292544. (anglicky) 
 53. Jones (1992), p. 18
 54. Jones (1992), p. 20
 55. Jones (1992), p. 22
 56. Jones (1992), p. 107
 57. Jones (1992), pp. 163–168
 58. Jones (1992), pp. 178–179
 59. Cassius Dio, Roman History, LXVI.2
 60. a b c Jones (1992), p. 75
 61. Jone (1992), p. 73
 62. Josephus, The Wars of the Jews VI.6.1
 63. a b Josephus, The Wars of the Jews VI.9.3
 64. Philostratus, The Life of Apollonius of Tyana 6.29
 65. Cassius Dio, Roman History LXV.6
 66. Josephus, The Wars of the Jews VII.5.5
 67. Josephus, The Wars of the Jews VII.5.6
 68. Tacitus, Agricola 24
 69. a b c Jones (1992), p. 132
 70. REED, Nicholas. The Fifth Year of Agricola's Campaigns. Britannia. 1971, s. 143–148. DOI 10.2307/525804. JSTOR 525804. (anglicky) 
 71. Tacitus, Agricola 29
 72. Jones (1992), p. 127
 73. Jones (1992), p. 131
 74. Jones (1992), p. 138
 75. Jones (1992), p. 141
 76. Jones (1992), p. 142
 77. Cassius Dio, Roman History LXVII.7
 78. Cassius Dio, Roman History LXVIII.14
 79. Cassius Dio, Roman History LXVI.22
 80. Cassius Dio, Roman History LXVI.23
 81. The exact number of casualties is unknown; however, estimates of the population of Pompeii range between 10,000 ( Archived copy [online]. [cit. 2009-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2008-07-08. (anglicky) ) and 25,000 ([1]), with at least a thousand bodies currently recovered in and around the city ruins.
 82. a b c Suetonius, Life of Titus 8
 83. a b c d Cassius Dio, Roman History LXVI.24
 84. Crook (1963), p. 168
 85. Crook (1963), p. 169
 86. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Titus 9
 87. Jones (1992), p. 144
 88. Jones (1992), p. 145
 89. Jones (1992), p. 146
 90. Jones (1992), p. 149
 91. Tacitus, Agricola 45
 92. Suetonius, "Life of Domitian" 10
 93. For a full list of senatorial victims, see Jones (1992), pp. 182–188
 94. M. Arrecinus Clemens mohl být místo ppravy poze vyhoštěn, viz Jones (1992), p. 187
 95. CHARLESWROTH, M.P. Flaviana. Journal of Roman Studies. 1938, s. 54–62. DOI 10.2307/297187. JSTOR 297187. (anglicky) 
 96. Jones, William "Some Thoughts on the Propaganda of Vespasian and Domitian", The Classical Journal, p. 251
 97. při slavnostním zprovoznění akvaduktů či se hovořilo o nedbalosti předchozích císařů CIL vi, 1257(ILS 218) and 931
 98. Josephus, Against Apion 9
 99. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Vespasian 18
 100. Tacitus, Histories I.1; Josephus, The Life of Flavius Josephus 72; Pliny the Elder, Natural Histories, preface.
 101. Cassius Dio, Roman History LXVI.12
 102. Cassius Dio, Roman History LXVI.13
 103. Jones (1992), p. 87
 104. a b Jones (1992), p. 93
 105. Jones (1992), p. 99
 106. Suetonius. The Lives of Twelve Caesars. Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd., 1997. Dostupné online. ISBN 1-85326-475-X. OCLC 40184695 Kapitola Life of Vespasian 9. (anglicky) 
 107. ROTH, Leland M. Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning. First. vyd. Boulder, CO: Westview Press, 1993. Dostupné online. ISBN 0-06-430158-3. OCLC 185448116 (anglicky) 
 108. CLARIDGE, Amanda. Rome: An Oxford Archaeological Guide. First. vyd. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. Dostupné online. ISBN 0-19-288003-9. S. 276–282. (anglicky) 
 109. a b c Cassius Dio, Roman History LXVI.25
 110. Suetonius, The Lives of Twelve Caesars, Life of Titus 7
 111. Jones (1992), p. 79
 112. Jones (1992), pp. 84–88
 113. Jones (1992), p. 74
 114. Jones (1992), p. 103
 115. Jones (1992), p. 105
 116. Babylonian Talmud (Gittin 56b)
 117. Syme (1930), p. 67

LiteraturaEditovat

 • JONES, Brian W. The Emperor Titus. London: Palgrave Macmillan, 1984. ISBN 0-312-24443-6. (anglicky) 
 • LEVICK, Barbara. Vespasian (Roman Imperial Biographies. London: Routledge, 1999. ISBN 0-415-16618-7. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat