Jsem Polák.


[[Plik:Zamek Piastów w Brzegu front.jpg|thumb|240px|Popiersia władców Polski oraz Piastów śląskich na wjeździe do Zamku Piastów Śląskich w Brzegu (zdjęcie z XIX wieku)]] Polští vládci - na seznamu jsou polští Knížata a králové. První vládnoucí dynastií v Polsku byli Piastovci, kteří vládli od vzniku polského státu (kolem 900) do roku 1370, s krátkou přestávkou za vlády Přemyslovci(12911306). V letech 1138– došlo k rozdělení na okresy, kdy moc nad polskými zeměmi patřila současně mnoha nezávislým piastovským knížatům. V letech 1370 až 1399 zde byli dva panovníci z dynastie Anjou a v letech 1386 až 1572 panovníci z Jagellonské dynastie.

Od uzavření Lublinského svazu (1569) se každý nově korunovaný polský král stal vládcem Litvy z moci úřední a nikdy nebyl povýšen na litevské velkovévodství.

Od roku 1573 do pádu polsko-litevského společenství v roce 1795 (třetí rozdělení Polska) byli vládci voleni svobodnými volbami. V roce 1661 udělil papež Alexander VII králi Janu II. Kazimírovi Vasu a jeho nástupcům titul rex orthodoxus. Ústava ze dne 3. května (1791), ústava varšavského vévodství (1807) a Generální konfederace Polského království (1812) předpokládaly obnovení trůnu a nastolení dynastie Wettinů. Po vídeňském kongresu titul polských králů nesli ruští císaři dynastie Romanovců. V roce 1831 sesadil Seym z trůnu Mikuláše I., který však toto rozhodnutí neuznal, protože ústava neposkytovala možnost sesazení krále z trůnu. Poté, co porazili polskou armádu a uklidňovali povstání, Romanovci nadále používali titul polského krále až do rozpadu monarchie v Rusku.

Legendární polští vládciEditovat

W najważniejszych polskich kronikach średniowiecznych wspominano władców, którzy poprzedzali pierwszego historycznie potwierdzonego księcia Polski – Mieszka I. Byli to między innymi: Lech, Krak, Popiel, Piast.

Šablona:Osobny artykuł

Piastowie – książęta PolanEditovat

Trzej bezpośredni poprzednicy Mieszka I są znani jedynie z relacji Galla Anonima. Ich historyczność jest dyskusyjna, jednak obecnie literatura skłania się do uznania listy władców przekazanej przez Galla za zgodną z rzeczywistością[1]. Nie zalicza się ich do władców Polski. Sam termin „Polska” nie jest poświadczony w tych wczesnych czasach, a ziemie, którymi władali stanowiły prawdopodobnie tylko część późniejszej Polski.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
IX-X wiek(?) Siemowit 75px Piast, Rzepicha nieznana przełom
IX i X wieku(?)
Pierwszy władca z dynastii Piastów według relacji Anonima zwanego Gallem.
X wiek(?) Lestek 75px Siemowit nieznana zapewne 930–950(?)
X wiek Siemomysł 75px Lestek nieznana 950–960

Piastowie – książęta i królowie Polski (do 1138)Editovat

Pierwszym władcą Polski potwierdzonym przez współczesne źródła był Mieszko I. Z władców Polski z dynastii Piastów panujących między około 960 a 1138 rokiem trzech dostąpiło koronacji: w 1025 roku Bolesław I Chrobry, w tym samym roku Mieszko II Lambert i w 1076 roku Bolesław II Szczodry.

Według relacji Kosmasa z Pragi w 1085 roku cesarz Henryk IV nadał Wratysławowi II, ówczesnemu władcy Czech, tytuł króla Polski; informacja ta jest jednak odrzucana przez większość badaczy[2].

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
ok. 960–992 Mieszko I 75px Siemomysł ok. 930–935 25 maja 992 Pierwszy władca Polski potwierdzony przez ówczesne źródła.
992–1025 Bolesław I Chrobry 75px Mieszko I, Dobrawa czeska 967 17 czerwca 1025 Pierwszy król Polski (koronowany w 1025), książę Czech 1003–1004 jako Bolesław IV.
1025–1031 Mieszko II Lambert 75px Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska 990 10 maja 1034 Drugi król Polski (koronowany w 1025).
1031–1032 Bezprym 75px Bolesław I Chrobry, nieznana Węgierka 986 lub 987 wiosna 1032 W 1001 przebywał w Rawennie we wspólnocie Romualda z Camaldoli. Książę Polski od 1031 do 1032. Być może w czasach rządów Bezpryma została wydzielona Ottonowi Bolesławowiczowi jakaś dzielnica[3]
1032–1033 Mieszko II Lambert 75px Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska 990 10 maja 1034 Źródła niemieckie podają, że Mieszko II Lambert zrzekł się korony w 1032 roku. W polskich źródłach do śmierci był tytułowany królem. Otto zmarł w 1033 roku śmiercią naturalną lub skrytobójczo zamordowany przez swego drużynnika. Natomiast Dytryk prawdopodobnie został wygnany z kraju w tym samym roku.
Otto Bolesławowic Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska ok. 1000 1033
Dytryk Syn jednego z młodszych braci Bolesława I Chrobrego po 992 po 1032
1033–1034 Mieszko II Lambert 75px Bolesław I Chrobry, Emnilda słowiańska 990 10 maja 1034 Po śmierci Ottona i wygnaniu brata stryjecznego, Dytryka, Mieszko II Lambert zjednoczył w swym ręku pełnię władzy w Polsce.
1034–1058 (faktycznie od 1039 lub 1040) Kazimierz I Odnowiciel 75px Mieszko II Lambert, Rycheza Lotaryńska 25 lipca 1016 28 listopada 1058 Z braku źródeł niejasne jest, kto sprawował władzę w latach 1034–1037, gdyż w tym okresie Kazimierz musiał opuścić kraj. Kronikarze średniowieczni uzupełniali tę lukę Bolesławem Zapomnianym, jednak od końca XIX wieku uznaje się jego postać za zmyśloną. Faktyczne panowanie Kazimierza nastąpiło od 1039 lub 1040 r. i trwało aż do jego śmierci.
1058–1079 Bolesław II Szczodry 75px Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega ok. 1042 2 lub 3 kwietnia 1081 lub 1082 Trzeci król Polski (koronowany w 1076). Znany również jako Bolesław II Śmiały.
1079–1086 Władysław I Herman 75px Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega ok. 1043 4 czerwca 1102 Po śmierci Kazimierza Odnowiciela panował na Mazowszu jako lennik Bolesława II Szczodrego.
1086–1089 Władysław I Herman 75px Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega ok. 1043 4 czerwca 1102 W 1086 roku zawarto kompromis polityczny pomiędzy Władysławem I Świętym (królem Węgier) a Władysławem Hermanem, na mocy którego Mieszko Bolesławowic otrzymał dzielnicę małopolską a Władysław I Herman zatrzymał władzę zwierzchnią. W 1089 roku z inicjatywy Sieciecha i Judyty Marii otruto Mieszka Bolesławowica i wysłano pierwszego syna Hermana (Zbigniewa) do klasztoru w Saksonii, umożliwiając Bolesławowi Krzywoustemu przyszłe objęcie tronu po ojcu.
Mieszko Bolesławowic Bolesław II Szczodry, Nieznana bliżej żona Bolesława II. 1069 1089
1089–1098 Władysław I Herman 75px Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega ok. 1043 4 czerwca 1102 W 1089 roku, po otruciu Mieszka Bolesławowica, Władysław I Herman stał się na powrót jedynowładcą Polski
1098–1102 Władysław I Herman 75px Kazimierz I Odnowiciel, Maria Dobroniega ok. 1043 4 czerwca 1102 W roku 1098 synowie Władysława (Zbigniew i Bolesław III Krzywousty), przy poparciu możnych, obalili Sieciecha i wymogli na ojcu podział państwa na dzielnice. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, Kujawy i ziemię sieradzko-łęczycką, a Bolesław Małopolskę i Śląsk, zaś Władysław zatrzymał dla siebie Mazowsze wraz z władzą zwierzchnią nad wszystkimi księstwami.
Zbigniew 75px Władysław I Herman, nieznana Polka ok. 1070 8 lipca 1113?
Bolesław III Krzywousty 75px Władysław I Herman, Judyta czeska 20 sierpnia 1086 28 października 1138
1102–1107 Zbigniew 75px Władysław I Herman, nieznana Polka ok. 1070 8 lipca 1113? Książę wielkopolski, mazowiecki i kujawski w latach 1102–1107.
Bolesław III Krzywousty 75px Władysław I Herman, Judyta czeska 20 sierpnia 1086 28 października 1138 Książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107.
1107–1138 Bolesław III Krzywousty 75px Władysław I Herman, Judyta czeska 20 sierpnia 1086 28 października 1138 Książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138.

Okres rozbicia dzielnicowegoEditovat

Ustawa sukcesyjna Bolesława III Krzywoustego zapoczątkowała w Polsce okres rozbicia dzielnicowego. Najważniejszym z książąt miał być władca dzielnicy senioralnej (w jej granicach znajdowała się stolica państwa – Kraków), będący zarazem – zgodnie z zasadą senioratu – najstarszym z rodu. Zasada ta została podważona już w 1146 roku wraz z wypędzeniem Władysława II Wygnańca, a załamała się w wyniku decyzji zjazdu łęczyckiego w 1180 roku, chociaż jeszcze w XIII wieku część pretendentów do dzielnicy krakowskiej powoływała się na swoje prawa z racji bycia najstarszym w rodzie. Zasada zwierzchności księcia krakowskiego nad całym państwem (zasada pryncypatu) obowiązywała do śmierci w Gąsawie w 1227 księcia Leszka Białego. Od tego momentu stopniowo postępowało rozdrobnienie ziem Polski, powiązane z umacnianiem się separatyzmu księstw dzielnicowych.

Piastowie – książęta zwierzchniEditovat

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1138–1146 Władysław II Wygnaniec 75px Bolesław III Krzywousty,
Zbysława kijowska
1105 30 maja 1159 Książę śląski 1138–1146.
1146–1173 Bolesław IV Kędzierzawy 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
ok. 1121/1122 5 stycznia 1173 Książę mazowiecki 1138–1173, śląski 1146–1163.
1173–1177 Mieszko III Stary 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1122/1125 13 lub 14 marca 1202 Po raz pierwszy.
Książę wielkopolski 1138–1179, 1182–1202.
1177–1191 Kazimierz II Sprawiedliwy 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1138 4 maja 1194 Po raz pierwszy.
Książę wiślicki 1166–1173, sandomierski 1173–1194, mazowiecki 1186–1194.
1191 Mieszko III Stary 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1122/1125 13 lub 14 marca 1202 Po raz drugi.
1191–1194 Kazimierz II Sprawiedliwy 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1138 4 maja 1194 Po raz drugi.
1194–1198 Leszek I Biały 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1184/1185 24 listopada 1227 Po raz pierwszy.
1198–1199 Mieszko III Stary 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1122/1125 13 lub 14 marca 1202 Po raz trzeci.
1199 Leszek I Biały 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1184/1185 24 listopada 1227 Po raz drugi.
1199–1202 Mieszko III Stary 75px Bolesław III Krzywousty,
Salomea z Bergu
1122/1125 13 lub 14 marca 1202 Po raz czwarty.
1202–1206[uwaga 1] Władysław III Laskonogi 75px Mieszko III Stary,
Eudoksja kijowska
1161/1167 3 listopada 1231 Po raz pierwszy.
Książę wielkopolski 1202–1220.
1206[uwaga 1]-1210 Leszek I Biały 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1184/1185 24 listopada 1227 Po raz trzeci.
1210–1211 Mieszko IV Plątonogi 75px Władysław II Wygnaniec,
Agnieszka austriacka
1131–1146 1211 Książę raciborski 1173–1211, opolski 1202–1211 jako Mieszko I
1211–1225 Leszek I Biały 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1184/1185 24 listopada 1227 Po raz czwarty.
W 1224 roku wojska małopolskie zostały rozgromione przez Prusów, a do klęski przyczyniła się ucieczka członków małopolskiego rodu Gryfitów. Leszek Biały zaczął karać członków rodu.
1225 Henryk I Brodaty 75px Bolesław I Wysoki,
Krystyna
1165–1170 19 marca 1238 Po raz pierwszy.
Gdy Leszek Biały zastosował represje wobec członków rodu Gryfitów, ci w odpowiedzi na to w 1225 roku (pod nieobecność księcia Leszka Białego w Krakowie), przywołali na tron krakowski Henryka I Brodatego. Książę śląski od 1201.
1225–1227 Leszek I Biały 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1184/1185 24 listopada 1227 Po raz piąty.
Krótkotrwały konflikt z Henrykiem I Brodatym zakończono zawarciem pokoju, wycofaniem się księcia śląskiego z Krakowa, a zarazem wygnaniem Gryfitów z Małopolski. Po śmierci Leszka Białego upada zasada zwierzchnictwa księcia krakowskiego nad Polską.

Piastowie – książęta krakowscyEditovat

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1228–1229 Władysław III Laskonogi 75px Mieszko III Stary,
Eudoksja kijowska
1161/1167 3 listopada 1231 Po raz drugi.
W latach 1228–1229 w jego zastępstwie rządy w dzielnicy senioralnej sprawował Henryk I Brodaty[4].
1229–1232 Konrad I mazowiecki 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1187 31 sierpnia 1247 Po raz pierwszy.
Tytuł księcia krakowskiego przyjął dopiero po śmierci Władysława Laskonogiego[5]. Książę mazowiecki od 1202[6].
1232–1238 Henryk I Brodaty 75px Bolesław I Wysoki,
Krystyna
1165–1170 19 marca 1238 Po raz drugi.
Książę śląski od 1201.
1238–1241 Henryk II Pobożny 75px Henryk I Brodaty,
Jadwiga z Andechs
1196–1207 9 kwietnia 1241 Książę śląski od 1238.
1241 Bolesław II Rogatka 75px Henryk II Pobożny,
Anna Przemyślidka
ok. 1220/1225 26 grudnia 1278 Książę śląski jako Bolesław II
1241–1243 Konrad I Mazowiecki 75px Kazimierz II Sprawiedliwy,
Helena znojemska
ok. 1187 31 sierpnia 1247 Po raz drugi.
1243–1279 Bolesław V Wstydliwy 75px Leszek Biały,
Grzymisława
21 czerwca 1226 7 grudnia 1279
1279–1288 Leszek II Czarny 75px Kazimierz I kujawski,
Konstancja śląska
ok. 1240–1243 30 września 1288 Książę sieradzki i łęczycki.
1288 Bolesław II mazowiecki Siemowit I,
Perejesława halicka
ok. 1251 20 kwietnia 1313 Po raz pierwszy.
Książę mazowiecki jako Bolesław II i sandomierski. Wezwany na tron krakowski przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa oraz możnych małopolskich. Jeszcze w tym samym roku został wyparty z Krakowa przez Henryka IV Probusa.
1288–1289 Henryk IV Prawy 75px Henryk III Biały,
Judyta mazowiecka
1257/1258 23 czerwca 1290 Po raz pierwszy.
Książę wrocławski od 1270. Po opanowaniu Krakowa w 1288 roku powrócił na Śląsk. Książę mazowiecki Bolesław II nie zrezygnował jednak z Krakowa. 26 lutego 1289 roku wojska Henryka IV Probusa zostały pokonane przez siły Bolesława II i jego sojuszników. Kraków przejął ponownie Bolesław VII Siemowitowicz.
1289 Bolesław II mazowiecki Siemowit I,
Perejesława halicka
ok. 1251 20 kwietnia 1313 Po raz drugi.
Bolesław II mazowiecki po pokonaniu Henryka IV Probusa pod Siewierzem zajął Kraków. Latem 1289 roku zawarł układ z bratem, Konradem II czerskim, oddając mu w zamian za pomoc zbrojną Sandomierz. Krok ten wywołał oburzenie możnych małopolskich, którzy wygnali Bolesława, a na tron przywołali Władysława Łokietka.
1289 Władysław I Łokietek 75px Kazimierz I kujawski,
Eufrozyna opolska
1260 2 marca 1333 Po raz pierwszy.
Możni małopolscy niezadowoleni z rządów Bolesława II mazowieckiego, powołali na tron Władysława IV Łokietka, który zajął Kraków, ale już w sierpniu 1289 roku został z niego wyparty przez Henryka IV Probusa. Według legendy Władysław Łokietek zbiegł z miasta w mnisim przebraniu i dzięki pomocy krakowskich franciszkanów w chwili wkraczania do miasta wojsk księcia wrocławskiego.
1289–1290 Henryk IV Prawy 75px Henryk III Biały,
Judyta mazowiecka
1257/1258 23 czerwca 1290 Po raz drugi.
Henryk IV Probus odzyskał władzę w Krakowie. Popierającego Władysława Łokietka biskupa krakowskiego, Pawła z Przemankowa, książę wrocławski nakazał uwięzić. Władysław Łokietek zdołał utrzymać się na tronie książęcym w Sandomierzu.
1290–1291 Przemysł II 75px Przemysł I,
Elżbieta wrocławska
14 października 1257 8 lutego 1296 Książę poznański od 1273, wielkopolski od 1279, gdański od 1294.

Piastowie – król Polski (de facto Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego)Editovat

Przemysł II mimo utraty władzy w Małopolsce, władał nadal Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim. W 1295 roku koronowany został na króla Polski.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1295–1296 Przemysł II 75px Przemysł I,
Elżbieta wrocławska
14 października 1257 8 lutego 1296 Czwarty król Polski (1295–1296). Książę poznański od 1273, wielkopolski od 1279, gdański od 1294.

Przemyślidzi – książęta krakowscyEditovat

W 1291 roku księstwo krakowskie znalazło się w rękach czeskiego króla Wacława II. W 1292 roku zajął on księstwo sandomierskie, a w 1299 roku także Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. W 1300 roku został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę.

Wacław II zmarł 21 czerwca 1305 roku i rządy po nim objął jego syn Wacław III. 4 sierpnia 1306 roku został on jednak zamordowany w trakcie przygotowań do wyprawy do Polski. We wrześniu tego samego roku Kraków znalazł się w rękach Władysława I Łokietka.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1291–1305 Wacław II 75px Przemysł Ottokar II,
Kunegunda Halicka
27 października 1271 21 czerwca 1305 Piąty król Polski (koronowany w 1300).
1305–1306 Wacław III 75px Wacław II,
Guta Habsburżanka
6 października 1289 4 sierpnia 1306 Nigdy nie przybył do Polski

Kolejni następcy Wacława III na tronie czeskim zgłaszali pretensje do polskiego tronu (tytułowali się królami Polski):

W listopadzie 1335 roku na zjeździe wyszehradzkim Jan Luksemburski zrzekł się roszczeń do polskiej korony w zamian za 20 tysięcy kóp groszy praskich.

Pozostałe księstwa dzielnicoweEditovat

Na terenie Polski w dobie rozbicia dzielnicowego powstało szereg księstw. Z nich księstwa wielkopolskie, kujawskie, a później także mazowieckie po wymarciu poszczególnych linii Piastów powróciły pod władzę królów Polski.

Księstwa śląskie w XIV wieku stały się czeskim lennym, jednak w niektórych aż do XVII wieku rządzili Piastowie (najdłużej w księstwie brzesko-legnickim do 1675 roku). Część księstw śląskich po wymarciu miejscowych Piastów zostało bezpośrednio wcielonych do Korony Czeskiej, w niektórych jako czescy lennicy rządzili przedstawiciele innych dynastii (najdłużej w księstwie cieszyńskim do 1918 roku).

Władcami księstw powstałych w Polsce, obok księstwa krakowskiego, w okresie rozbicia dzielnicowego byli:

Piastowie – królowie PolskiEditovat

W 1306 roku księciem krakowskim został Władysław I Łokietek z kujawskiej linii Piastów, który już wcześniej opanował księstwo sandomierskie. W 1314 roku zajął Wielkopolskę. 20 stycznia 1320 roku został koronowany na króla Polski.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Data koronacji Informacje dodatkowe
1320–1333 Władysław I Łokietek 75px Kazimierz I kujawski,
Eufrozyna opolska
1260 2 marca 1333 20 stycznia 1320 Szósty król Polski
1333–1370 Kazimierz III Wielki[7] 75px Władysław I Łokietek,
Jadwiga kaliska
30 kwietnia 1310 5 listopada 1370 25 kwietnia 1333 Siódmy król Polski

Andegawenowie – królowie PolskiEditovat

W 1370 roku zmarł Kazimierz III Wielki, król Polski, nie pozostawiając legalnego męskiego potomstwa. Na mocy wcześniejszych umów kolejnym władcą został siostrzeniec zmarłego – Ludwik Węgierski.

Ludwik zmarł w 1382 roku, nie pozostawiając męskiego potomstwa. Zgodnie z wcześniejszymi umowami polski tron miał przypaść jednej z jego córek. Ostatecznie w 1384 roku władcą została najmłodsza, Jadwiga.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Data koronacji Informacje dodatkowe
1370–1382 Ludwik I Węgierski 75px Karol Robert,
Elżbieta Łokietkówna
5 marca 1326 10 września 1382 17 listopada 1370 Król Węgier 1342–1382.
1384–1399 Jadwiga I Andegaweńska 75px Ludwik Węgierski,
Elżbieta Bośniaczka
między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 17 lipca 1399 16 października 1384 Koronowana na króla Polski w 1384 roku. Od 1386 współrządziła ze swoim mężem Władysławem II Jagiełłą.

JagiellonowieEditovat

Jesienią 1384 Jadwiga Andegaweńska przybyła z Węgier do Polski[8], gdzie 16 października tego roku w Krakowie została koronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę na króla Polski. Wobec jej małoletności ster rządów w państwie dzierżyli możnowładcy małopolscy, pozostający w kontakcie z jej matką Elżbietą Bośniaczką, jednakże nie powołano regenta, ponieważ, jak pisze Jan Długosz: wszystko co mówiła lub czyniła znamionowało sędziwego wieku powagę.

W 1386 roku królem Polski u boku Jadwigi Andegaweńskiej został Władysław II Jagiełło, wielki książę litewski. Założona przez niego dynastia Jagiellonów panowała w Polsce i w Litwie do 1572 roku. Nie posiadał prawa do dziedzicznego panowania, dlatego następne nominacje na króla odbywały się na zasadach „wolnej elekcji” – wbrew ostatniej woli Kazimierza Wielkiego (w przypadku braku prawnego potomka dziedziczna władza miała wrócić do – kolejnego w linii – Piasta), wymuszonej przez czwartą żonę Władysława II Jagiełły – Zofię Holszańską, z którą miał synów (dzieci z poprzednich małżeństw wcześnie zmarły), przy czym po śmierci poprzednika jako pierwszą wysuwano kandydaturę syna, później męża córki.

Rodzina Jagiellonów „infantką” (spadkobierczynią rodu) wyznaczyła Annę Jagiellonkę (późniejszego króla Polski), a następnie – po śmierci swojego męża Stefana królowa Anna Jagiellonka przekazała tron Rzeczypospolitej synowi swojej siostry – Katarzyny Jagiellonki – Zygmuntowi III Wazie, również na zasadach „wolnej elekcji”. W czasach panowania tej dynastii Polskę i Litwę łączyła unia personalna (władca Wielkiego Księstwa Litewskiego wybierany był również na króla Polski), przekształcona w 1569 roku w unię realną – na skutek wygaśnięcia męskiej linii legalnych następców i pretendentów do polskiej korony.

W latach 1444–1447 Polska nie miała króla. Początkowo liczono się z możliwością powrotu Władysława III Warneńczyka, później jego brat Kazimierz IV Jagiellończyk przez dwa lata toczył pertraktacje z polskimi panami, głównie odnośnie do charakteru unii polsko-litewskiej. Ostatecznie doszli do porozumienia, a Kazimierz Jagiellończyk 25 czerwca 1447 roku został koronowany na króla Polski.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Data koronacji Informacje dodatkowe
1386–1434 Władysław II Jagiełło 75px Olgierd Giedyminowic,
Julianna twerska
ok. 1362(?) 1 czerwca 1434 4 marca 1386 Najwyższy książę litewski 1386–1434, wielki książę litewski 1377–1392. W latach 1386–1399 współrządził ze swoją żoną Jadwigą.
1434–1444 Władysław III Warneńczyk 75px Władysław II Jagiełło,
Zofia Holszańska
31 października 1424 10 listopada 1444 25 lipca 1434 Król Węgier 1440–1444, najwyższy książę litewski 1434–1440 (tytularny do 1444).
1447–1492 Kazimierz IV Jagiellończyk 75px Władysław II Jagiełło,
Zofia Holszańska
30 listopada 1427 7 czerwca 1492 25 czerwca 1447 Wielki książę litewski 1440–1492.
1492–1501 Jan I Olbracht 75px Kazimierz IV Jagiellończyk,
Elżbieta Rakuszanka
27 grudnia 1459 17 czerwca 1501 23 września 1492
1501–1506 Aleksander I Jagiellończyk 75px Kazimierz IV Jagiellończyk,
Elżbieta Rakuszanka
5 sierpnia 1461 19 sierpnia 1506 12 grudnia 1501 Wielki książę litewski 1492–1506.
1506–1548 Zygmunt I Stary 75px Kazimierz IV Jagiellończyk,
Elżbieta Rakuszanka
1 stycznia 1467 1 kwietnia 1548 24 stycznia 1507 Wielki książę litewski 1506–1548.
1548–1572 Zygmunt II August 75px Zygmunt I Stary,
Bona Sforza
1 sierpnia 1520 7 lipca 1572 20 lutego 1530 Wielki książę litewski. Koregent Zygmunta I na tronie litewskim od 1529 roku oraz w królestwie Polskim od koronacji w 1530 roku (vivente rege). Władzę przejął po śmierci Zygmunta I Starego w 1548 roku.

Władcy elekcyjni Rzeczypospolitej Obojga NarodówEditovat

W latach 1573–1795 Polską (Koroną), tworzącą wraz z Litwą Rzeczpospolitą Obojga Narodów, rządzili królowie wybierani w drodze wolnej elekcji.

W okresach pomiędzy śmiercią monarchy a wyborem następcy władzę pełnił Interrex.

Anna Jagiellonka 13 grudnia 1575 roku na Rynku Starego Miasta w Warszawie została wybrana w wolnej elekcji królem Polski i wielkim księciem Litwy, ostatecznie dzień później stronnictwo szlacheckie pod przewodnictwem Jana Zamoyskiego uznało ją za króla „Piasta”, „przydając jej na małżonka” księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego[9].

Kilkakrotnie dochodziło na przestrzeni lat do podwójnych elekcji:

Maksymilian II Habsburg, Maksymilian III Habsburg i Franciszek Ludwik Conti są pomijani w zestawieniach polskich władców[10].

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Daty elekcji i koronacji Wybrany równolegle Nazwa dynastii

Informacje dodatkowe

1573–1575 Henryk I Walezy 75px Henryk II Walezjusz,
Katarzyna Medycejska
19 września 1551 2 sierpnia 1589 11 maja 1573

21 lutego 1574

Walezjusze (linia boczna Kapetyngów)

Król Francji 1574–1589.

1575–1586
(Formalnie do 1596)
Anna Jagiellonka 75px Zygmunt I Stary,
Bona Sforza
18 października 1523 9 września 1596 13 grudnia 1575

1 maja 1576

Maksymilian II Habsburg Jagiellonowie

Współrządziła z mężem (Stefanem Batorym), po jego śmierci i koronacji jej siostrzeńca (Zygmunta III) wpływała na politykę państwa.

1576–1586 Stefan I Batory 75px Stefan Batory,
Katarzyna Telegdi
27 września 1533 12 grudnia 1586 15 grudnia 1575

1 maja 1576

Batory

Książę Siedmiogrodu 1571–1586.

1587–1632 Zygmunt III Waza 75px Jan III Waza,
Katarzyna Jagiellonka
20 czerwca 1566 30 kwietnia 1632 19 sierpnia 1587

27 grudnia 1587

Maksymilian III Habsburg Wazowie

Król Szwecji 1592–1599.

1632–1648 Władysław IV Waza 75px Zygmunt III Waza,
Anna Habsburżanka
9 czerwca 1595 20 maja 1648 8 listopada 1632

6 lutego 1633

Wazowie

Tytularny król Szwecji 1632–1648, wybrany carem Rosji w 1610, tytularny car Rosji do 1634.

1648–1668 Jan II Kazimierz 75px Zygmunt III Waza,
Konstancja Habsburżanka
22 marca 1609 16 grudnia 1672 20 listopada 1648

17 stycznia 1649

Wazowie

Abdykował 16 września 1668 (zm. 1672); tytularny król Szwecji 1648–1660.

1669–1673 Michał Korybut Wiśniowiecki 75px Jeremi Wiśniowiecki,
Gryzelda Zamoyska
31 lipca 1640 10 listopada 1673 19 czerwca 1669

29 września 1669

Król „Piast”
1674–1696 Jan III Sobieski 75px Jakub Sobieski,
Zofia Teofila Daniłowiczówna
17 sierpnia 1629 17 czerwca 1696 21 maja 1674

2 lutego 1676

Król „Piast”
1697–1704 August II Mocny 75px Jan Jerzy III,
Anna Zofia duńska
12 maja 1670 1 lutego 1733 27 czerwca 1697

15 września 1697

Franciszek Ludwik Burbon-Conti Wettynowie

Abdykował 24 września 1706. Elektor Saksonii 1694–1733.

1704–1709 Stanisław I Leszczyński 75px Rafał Leszczyński,
Anna Jabłonowska
20 października 1677 23 lutego 1766 12 lipca 1704

20 lutego 1705

Król „Piast”
1709–1733 August II Mocny 75px Jan Jerzy III,
Anna Zofia duńska
12 maja 1670 1 lutego 1733 Wettynowie

Ponownie

1733–1736[11] Stanisław I Leszczyński 75px Rafał Leszczyński,
Anna Jabłonowska
20 października 1677 23 lutego 1766 12 września 1733

-

Król „Piast”

Ponownie
Abdykował 26 stycznia 1736. Książę Lotaryngii i Baru 1738–1766

1733–1763[11] August III Sas 75px August II Mocny,
Krystyna Eberhardyna
17 października 1696 5 października 1763 5 października 1733

17 stycznia 1734

Wettynowie

Elektor Saksonii 1733–1763.

1764–1795 Stanisław August Poniatowski 75px Stanisław Poniatowski,
Konstancja Czartoryska
17 stycznia 1732 12 lutego 1798 7 września 1764

25 listopada 1764

Król „Piast”

Abdykował 25 listopada 1795 roku na rzecz Rosji[12].

Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy Europy w wyniku rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ostatni traktat rozbiorowy podpisano 24 października 1795 roku. Miesiąc później, 25 listopada, w Grodnie abdykował ostatni król Polski – Stanisław August Poniatowski.

Okres zaborów (1795–1918)Editovat

Šablona:Osobny artykuł W 1795 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy politycznej Europy, podzielona między Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Arcyksięstwo Austriackie. Dwa pierwsze traktaty rozbiorowe, podobnie jak każdy traktat o zmianie granic, zostały zatwierdzone przez polski Sejm; trzeci rozbiór, wobec likwidacji państwa, nie mógł być przez stronę polską zatwierdzony. Żadne z państw zaborczych nie usiłowało się przedstawić jako następca prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Władcy państw zaborczych dodawali do swojej tradycyjnej tytulatury określenia związane z ziemiami znajdującymi się w granicach dawnej Rzeczypospolitej:

Księstwo Warszawskie (1807–1815)Editovat

WettynowieEditovat

W latach 1807–1815, na mocy decyzji Napoleona Bonaparte, istniało Księstwo Warszawskie, którego jedynym władcą był Fryderyk August I, król saski, wnuk polskiego króla Augusta III. Księstwo składało się z ziem II, III (z wyjątkiem ziemi białostockiej) i częściowo I (część Obwodu Nadnoteckiego i ziemia chełmińska) zaboru pruskiego, a od 1809 również z ziem III i częściowo I (cyrkuł zamojski) zaboru austriackiego. Po ataku Napoleona na Rosję w 1812 pod władzą polsko-francuską przejściowo znalazła się także znaczna część zaboru rosyjskiego, jak większość Wielkiego Księstwa Litewskiego, Księstwo Kurlandii i Semigalii i skrawek Wołynia. Zawiązana wówczas Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego wyznaczyła Fryderyka Augusta jako króla Polski, natomiast jego następcy mieli być według porządku ustanowionego w domu saskim. W związku z decyzjami kongresu wiedeńskiego Fryderyk August I został zmuszony do rezygnacji z tytułu księcia warszawskiego.

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1807–1815 Fryderyk August I 75px Fryderyk Krystian Leopold Wettyn, elektor saski
Maria Antonina Wittelsbach
23 grudnia 1750 5 maja 1827 Król Saksonii w latach 1806–1827, książę warszawski z nadania cesarza Napoleona I. W 1812 desygnowany na króla Polski.

Królestwo Polskie (kongresowe) (1815–1917)Editovat

W wyniku kongresu wiedeńskiego utworzono Królestwo Polskie (zwane kongresowym), w unii personalnej z Imperium Rosyjskim. W 1831 roku mimo detronizacji Mikołaja I, nieuznający tego carowie rosyjscy aż do 1917 roku tytułowali się królami Polski, mimo zniesienia autonomii królestwa.

RomanowowieEditovat

Okres panowania Imię władcy Portret władcy Rodzice Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1815–1825 Aleksander I Pawłowicz 75px Paweł I Romanow
Maria Fiodorowna
23 grudnia 1777 1 grudnia 1825 Cesarz Rosji od 1801.
1825–1855 Mikołaj I Pawłowicz 80px Paweł I Romanow, Maria Fiodorowna 6 lipca 1796 2 marca 1855 Koronowany na króla Polski 24 maja 1829 r. Zdetronizowany przez Sejm w 1831.
1855–1881 Aleksander II Mikołajewicz 80px Mikołaj I, Aleksandra Fiodorowna 29 kwietnia 1818 13 marca 1881
1881–1894 Aleksander III Aleksandrowicz 80px Aleksander II, Maria Aleksandrowna 26 lutego/10 marca 1845 20 października/1 listopada 1894
1894–1917 Mikołaj II Aleksandrowicz 80px Aleksander III, Maria Fiodorowna 6 maja/18 maja 1868 16/17 lipca 1918 15 marca 1917 r. abdykował na rzecz brata.
1917 Michał II Aleksandrowicz 80px Aleksander III, Maria Fiodorowna 22 listopada 1878 13 lipca 1918 Nie przyjął tytułu, 16 marca 1917 r. abdykował na rzecz Rządu Tymczasowego.

Królestwo Polskie (regencyjne) (1917-1918)Editovat

W czasie I wojny światowej ziemie polskie zaboru rosyjskiego były okupowane przez Niemcy i Austro-Węgry, które aktem 5 listopada 1916 r. zadeklarowały utworzenie Królestwa Polskiego. Od 12 września 1917 do 14 listopada 1918 roku monarchę i regenta Królestwa Polskiego aktu 5 listopada zastępowała Rada Regencyjna[13], zaś w dniach od 14 do 22/29 listopada 1918 r. Radę Regencyjną zastępował Naczelny Dowódca Józef Piłsudski[14].

Okres rządów Organ zastępujący władcę Portret Data urodzin Data śmierci Informacje dodatkowe
1917–1918 Rada Regencyjna 80px skład: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski
1918 Naczelny Dowódca
Józef Piłsudski
80px 5 grudnia 1867 12 maja 1935 Od 11 do 14 listopada 1918 sprawował władzę zwierzchnią wraz z Radą Regencyjną[uwaga 2].

Polska po 14 listopada 1918Editovat

Šablona:Osobny artykuł

Zobacz teżEditovat

Šablona:Kolumna-podział

UwagiEditovat

Šablona:Uwagi

PrzypisyEditovat

Šablona:Przypisy

BibliografiaEditovat

Šablona:Władcy Polski Šablona:Polska tematy i zagadnienia Šablona:Historia Polski

Polska

 1. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław-Warszawa 1992, s. 46.
 2. A. Gąsiorowski, Wratysław II, Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 6 cz. 2, s. 599.
 3. M. D. Kowalski, Otto, [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, red. nauk. S. Szczur i K. Ożóg, Kraków 1999, s. 47.
 4. B. Zientara, Henryk Brodaty..., wyd. 2, s. 280–281.
 5. B. Zientara, Henryk Brodaty..., wyd. 2, s. 306.
 6. J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej..., s. 179.
 7. Na monetach bitych przez siebie określany jako Kazimierz I (źródło: http://www.historiapieniadza.pl/wp/).
 8. Por. Roman Grodecki, Dzieje Polski średniowiecznej. Tom 2. Od roku 1333 do 1506, Kraków 1995, s. 215.
 9. Wacław Sobieski, Kazimierz Lepszy Anna Jagiellonka w: Polski Słownik Biograficzny t. I. Warszawa 1935 s. 129.
 10. Por. J.E. Morby, Dynastie świata..., s. 262–263; Encyklopedia popularna PWN, wyd. 27, s. 659; S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy..., s. 407.
 11. a b W latach 1733–1736, toczyła się wojna o sukcesję polską pomiędzy stronnikami Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego.
 12. ROZBIORY POLSKI.
 13. Art. I ust. 1 patentu w sprawie Władzy Państwowej w Królestwie Polskiem.
 14. Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu z 14 listopada 1918 r. Šablona:Dziennik Ustaw oraz dekret Naczelnego Dowódcy o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej a dnia 22 listopada 1918 r. Šablona:Dziennik Ustaw, ogłoszone 29 listopada 1918 r.


Chybná citace: Nalezena značka <ref> pro skupinu „uwaga“, ale neexistuje příslušná značka <references group="uwaga"/>