Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cinik versus Zp

Případ otevřen 21:54, 15. 11. 2006 (UTC)

Případ uzavřen 11:15, 16. 2. 2007 (UTC) (několik zapomenutých poznámek přidáno 12:44, 19. 2. 2007 (UTC))

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Cinikem dne 9. 11. 2006.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Cinik versus Zp, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případuEditovat

 • 15. 11. 2006 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří che, PaD, Petr.adamek a Wikimol
 • 14. 12. 2006 – Do pracovní skupiny se připojuje Miraceti.
 • 24. 12. 2006 – Poslední den přijímání důkazů.
 • 3. 2. 2007 – Případ přepnut do stavu "Hlasování"
 • 9. 2. 2007 – Podán podnět k uzavření případu
 • 16. 2. 2007 – Případ uzavřen

Zúčastněné stranyEditovat

StanoviskaEditovat

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

CinikEditovat

Zp opakovaně vkládal do Wikipedie celé články způsobem hrubě porušujícím autorská práva (nejčastěji typ scaner a paste). Opakovaně mlžil a lhal o svých zdrojích. Tato jeho činnost je potenciálně velmi destruktivní a nebezpečná a v některých případech je její odhalení neuvěřitelně obtížné (například atlasů ptáků jsou stovky a je nemožné je všechny prostudovat). Navrhuji aby Arbcom přijal opatření proti chování Zp, aby již nemohl v této činnosti pokračovat, podle mne by se hodila tato:

 1. Wikipedista Zp nesmí zakládat články a či přidávat větší části textu do článků bez výslovného a přesného uvedení zdroje, odkud čerpal (aby bylo možné knihu prostě zkontrolovat, pro potřeby účely kontroly postačí i odkaz na jinou jaz. verzi článku klasicky položený do shrnutí editace)
 2. Při nedodržení předchozího pravidla navrhuji zakázat zakládání článků a přidávání větších částí textu zcela (na dobu XY), pokud by porušoval i tato omezení, pak doporučuji trvalý ban. Cinik 05:58, 16. 11. 2006 (UTC)


Předběžná rozhodnutíEditovat

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případuEditovat

Výbor žádost přijímá. Současně ale upozorňuje, že dle pravidel nemá mandát zasahovat do obsahu Wikipedie. Předmětem právě otevřené arbitráže tedy bude působení wikipedisty Zp, nikoli naložení s obsahem, který vložil. To je nutno dohodnout jiným způsobem, například na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/Podezřelé články editované Zp.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 21:46, 15. 11. 2006 (UTC)

Zp musí citovat zdrojeEditovat

Jakákoli editace Zp, která článek zakládá nebo do něj doplňuje nové údaje, musí zahrnovat přesné reference na použité zdroje, zahrnuté způsobem popsaným v [1]. Odkazy na knižní zdroje musí obsahovat údaje zaručující jednoznačnou identifikaci knihy a čísla stran, ze kterých byly údaje převzaty. Editace, které tuto podmínku nebudou splňovat, kterýkoli správce bez dalšího upozorňování revertuje.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 22:58, 16. 11. 2006 (UTC)

Závěrečné rozhodnutíEditovat

PrincipyEditovat

Dodržování autorského právaEditovat

1) Je základní povinností přispěvatelů dodržovat autorská práva. Kromě toho, že se neoprávněným vkládáním a úpravami cizích autorských děl sami vystavují riziku postihu daného zákonem, jejich jednání vážně poškozuje celý projekt:

 1. Práce přispěvatelů, kteří texty protiprávně zveřejněné pod licencí GFDL dále upravují a rozšiřují, přichází obvykle z velké části vniveč.
 2. Vzhledem k organické povaze wiki se takové texty mohou šířit i do dalších článků, a jejich odstraňovaní je pracné a časově náročné.
 3. Protiprávně vložený obsah mohou z Wikipedie podle podmínek GFDL přebírat další strany. Škody spojené s uváděním obsahu do souladu se zákony se tak neomezují jen na Wikipedii a dále poškozují její důvěryhodnost.

U vkládání souborů je situace podobná, pouze snad práce spojená s odstraňováním škod menší.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

Uvádění zdrojůEditovat

2) Doporučením Wikipedie:Ověřitelnost je stanovena povinnost u každé nové informace uvést důvěryhodný zdroj. Dosud běžným zvykem české Wikipedie je tuto povinnost striktně neprosazovat u každého nového příspěvku, a ověřitelnost je zajištěna až dodatečně tím, že informaci, která neodkazuje na zdroje, může kdokoliv z článku odstranit. Samotné vkládání informací bez uvádění zdrojů je tedy nedoporučené, ale tolerované. Naprostým popřením jak doporučení, tak zvyků Wikipedie je ovšem uvádění informací o zdrojích záměrně nesprávných až matoucích.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

Konstatování nálezůEditovat

Zp dlouhodobě vkládal cizí autorská díla bez souhlasu autorůEditovat

1) Zp dlouhodobě vkládal do Wikipedie části a plagiáty cizích textových autorských děl, aniž by měl předchozí oprávnění zveřejnit je pod licencí Wikipedie. Zp kromě toho nahrál do Wikipedie značné množství obrázků s nesprávnou, nepřesnou nebo neúplnou informací o licenci a autorskoprávním stavu.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

Zp dlouhodobě uváděl nepravdivé údaje o zdrojích vkládaných informacíEditovat

2) Wikipedista Zp dlouhodobě záměrně uváděl nepravdivé či matoucí údaje o zdrojích informací vkládaných do stovek článků a obrázků. Toto jednání je o to závažnější, že cílem bylo zabránit odhalení porušování autorských práv utajením skutečných zdrojů.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

OpatřeníEditovat

Poznámka: Všechna opatření vztahující se k nějakému časovému úseku, například ban na X měsíců nebo zákaz revertování na Y měsíců, běží zároveň pokud není uvedeno jinak.

Zp musí citovat zdrojeEditovat

1) Jakákoli editace Zp, která článek zakládá nebo do něj doplňuje nové údaje, musí zahrnovat přesné reference na použité zdroje, zahrnuté způsobem popsaným na Wikipedie:Vzhled_a_styl#Poznámky. Odkazy na knižní zdroje musí obsahovat údaje zaručující jednoznačnou identifikaci knihy a čísla stran, ze kterých byly údaje převzaty. Editace, které tuto podmínku nebudou splňovat, kterýkoli správce bez dalšího upozorňování revertuje.

Opatření platí do zrušení. O zrušení může Zp požádat arbitrážní výbor nejdříve rok od ukončení této arbitráže.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

Opatření pro případ dalšího porušování autorských právEditovat

2a) V případě, že by se ukázalo, že:

 • informace o použitých zdrojích uváděná Zp podle předchozího opatření je nesprávná, neúplná nebo matoucí,
 • informace o zdroji obrázku nahraném Zp je nesprávná, neúplná či matoucí, nebo že zdůvodnění aplikovatelnosti použité licence je nedostatečné,
 • nebo že vkládaný text či nahrávané ilustrace jsou kopie či plagiáty vkládané v rozporu s autorským právem,

zablokuje kterýkoli správce uživatele Zp na dobu dle vlastního uvážení v délce do jednoho měsíce, v případě dalšího opakování v délce do jednoho roku.

Opatření platí do zrušení. O zrušení může Zp požádat arbitrážní výbor nejdříve rok od ukončení této arbitráže.

Schváleno (5 pro) 10:35, 9. 2. 2007 (UTC)

PoznámkyEditovat

 • Arbitrážní výbor děkuje wikipedistovi Zkf za práci při shromažďování důkazů v této arbitráži.
Schváleno (5 pro) 12:44, 19. 2. 2007 (UTC)
 • Arbitrážní výbor doporučuje, aby komunita věnovala otázce citování zdrojů větší pozornost, případně vyjádřenou i nějakým pozitivně formulovaným doporučením Citujte zdroje, které by zároveň doporučovalo vhodné metody citování.
Schváleno (5 pro) 12:44, 19. 2. 2007 (UTC)

Záznam zablokování a zákazůEditovat

Zde se zaznamenávají veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce, datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.

 • 13:50, 24. 11. 2006; dvě hodiny; Vrba; nedodržování rozhodnutí AC
 • 00:43, 9. 9. 2007; jeden měsíc; Tlusťa; opakované porušování autorských práv a nedodržování rozhodnutí AC (za články Sokolica a Blansek (hrad))