Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu. Tvoří ho vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) do základního kapitálu společnosti a složky, které vznikly během hospodaření podniku. Vlastní kapitál tak zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady majetku do firmy, kapitálové fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy tvořené ze zisku (rezervní fond). V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.

Tvořen je složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) anebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Jedná se tedy o kapitál, který patří majiteli (případně majitelům). Je hlavním nositelem podnikatelského rizika. Jeho podíl na celkovém jmění je ukazatelem finanční jistoty podniku. Nejedná se o stálou veličinu, avšak o veličinu měnící se v závislosti na hospodářském výsledku. Pokud společnost dosahuje zisku, vlastní kapitál roste, avšak pokud je situace opačná a společnost dosahuje ztráty, vlastní kapitál klesá.[1]

Kromě vlastního kapitálu se rozlišuje také cizí kapitál.

Členění vlastního kapitálu editovat

Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, se vlastní kapitál člení na základní kapitál, kapitálové fondy, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního období a fondy ze zisku.[2][3]

Základní kapitál editovat

Dřívější úprava základního kapitálu vycházela ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který však byl platný do 31. prosince 2013. § 58 v prvním odstavci stanovil, že základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Musí být vyjádřen v jednotkách české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu. Druhý odstavec stanovil, že základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.[4]

Nynější právní úprava základního kapitálu je obsažena v ustanovení § 30 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je základní kapitál je souhrn všech vkladů. Lze změnit výši základního kapitálu – zvýšit či snížit. Změny výše základního kapitálu jsou též součástí zákona o obchodních korporacích. Zvýšit lze:[5]

 1. převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,
 2. z vlastních zdrojů, nebo
 3. kombinací předchozích dvou způsobů zvýšení základního kapitálu.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje:[5]

 • částku, o niž se základní kapitál snižuje,
 • údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
 • údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo,
 • lhůtu pro odevzdání kmenového listu.

Kapitálové fondy editovat

Jedná se o kapitál, který má společnost z vnějšku. Kapitálové fondy lze účetně rozlišit: ážio, ostatní kapitálové fondy, oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách. Kapitálové fondy se zvyšují také dary a dotacemi na kapitálové dovybavení. Kapitálové fondy představují vklady společníků a to jak peněžní, tak i nepeněžní. Díky kapitálových fondů se zvyšuje vlastní kapitál společnosti, avšak nezvyšuje se základní kapitál.[6]

Výsledek hospodaření minulých let editovat

Jedná se o položku v rozvaze, která je součástí vlastního kapitálu. Tato položka rozvahy se dále rozděluje na – nerozdělený zisk minulých let, neuhrazená ztráta minulých let a jiný výsledek hospodaření minulých let.

Výsledek hospodaření běžného účetního období editovat

Výsledek hospodaření běžného účetního období uvedené v rozvaze se musí rovnat položce výsledku hospodaření za účetní období, která je uvedena ve výkazu zisku a ztrát. Výkaz zisku a ztrát (neboli v praxi označováno jako „výsledovka“) je uspořádáním položek výnosů, nákladů a výsledku hospodaření účetní jednotky.

Fondy ze zisku editovat

Fondy ze zisku se člení podle toho, zda jsou tvořeny povinně, tzv. zákonné fondy, mezi které se řadí rezervní fond, nedělitelný fond dobrovolně a tzv. ostatní fondy.[7]

Reference editovat

 1. Co je Pasíva? (aktiva) | Slovníček účetních pojmů | Testy z účetnictví. www.testyzucetnictvi.cz [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563>.
 3. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dostupné z WWW: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500>.
 4. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Dostupné z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-513>.
 5. a b Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dostupné z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90>.
 6. Statistický metainformační systém. apl.czso.cz [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 
 7. BOHDALOVÁ, M. Fondy tvořené ze zisku. www.uctovani.net [online]. [cit. 2021-12-13]. Dostupné online. 

Literatura editovat

 • KOCH, Jiří. Účetní závěrka podnikatelů za rok 2014. Český Těšín: PORADCE, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7365-354-5.