Strojově čitelná oblast dokladů

Některé osobní doklady a související dokumenty jsou opatřeny strojově čitelnými informacemi usnadňujícími automatizované zpracování pomocí OCR. Takové údaje mají podobu několika textových řádků u spodního kraje dokladu (tak, aby bylo možné protažení čtečkou). Udaje jsou vytištěny fontem OCR-B ve velikosti Size1 (cca 14 bodů; přesně viz ISO 1073-2:1976). Obsah těchto řádek je definován v ISO 7501 respektive ICAO 9303.[1][2] Délka řádku je pro různé doklady různá.

Občanský průkaz vzor 2012 editovat

Struktura strojově čitelné zóny[3][4] tvořená třemi řádky je následující:

 1. První řádek:
  • kód dokladu (ID pro občanské průkazy, IR pro povolení k pobytu),
  • kód vydávajícího státu (např. CZE pro ČR),
  • číslo dokladu (doplněné znaky „<“ pokud je kratší než 9 znaků, případně zkrácené na 9 znaků, pokud je delší),
  • kontrolní číslice,
  • doplnění znaky “<” do konce řádku (řádek má celkem 30 znaků).
 2. Druhý řádek:
  • datum narození (ve formátu RRMMDD),
  • kontrolní číslice,
  • pohlaví (F pro ženy, M pro muže, „<“ pokud neznámo),
  • datum vypršení platnosti (ve formátu RRMMDD),
  • kontrolní číslice,
  • kód státu státního občanství držitele (např. CZE pro ČR),
  • doplnění znaky “<”,
  • souhrnná kontrolní číslice prvního a druhého řádku (je vypočtena z posloupnosti znaků 6 - 30 v prvním řádku a znaků 1 - 7, 9 - 15 a 19 - 29 v prostředním řádku).
 3. Třetí řádek:
  • příjmení (pokud je tvořeno několika slovy oddělují se znakem „<“),
  • znaky „<<“ jako oddělovač příjmení a jména,
  • křestní jméno či jména (oddělená znakem „<“, pokud je jmen více),
  • doplnění znaky “<” do konce řádku (řádek má celkem 30 znaků).

Kontrolní číslice závisí na několika znacích a ty kombinuje v jednu číslici tak, aby bylo možné detekovat chybné rozpoznání některého znaku. V takovém případě je třeba snímání strojově čitelné zóny a automatizovanou detekci písmen provést znovu. Kontrolní číslice obdobného typu se používají např. v poslední číslici rodného čísla nebo v ISBN kódu knih. Tato číslice nenese novou informaci a pouze vychází z ostatních údajů. Je zřejmé, že všechny uvedené údaje jsou také zapsány v jednotlivých položkách dokladu, strojově čitelná zóna tedy neobsahuje dodatečné údaje o dokladu nebo jeho držiteli.

Občanský průkaz vzor 2005 editovat

1. řádka:

 1. Dva znaky – typ a podtyp dokladu
 2. Tři znaky – vydavatelský stát (podle ISO 3166, Česká republika – CZE)
 3. Příjmení držitele ukončené sekvencí '<<'
 4. Jméno držitele ukončené sekvencí '<<' nebo koncem řádku.

Zbytek vyplněn znakem "<". Samostatný výskyt znaku '<' ve jménu a nebo příjmení má význam mezery (používá se třeba u lidí s více křestními jmény). Doplňky (Jr., II apod.) se kódují do příjmení a oddělují '<'.

2. řádka:

 1. Devět znaků – číslo dokladu
 2. Jeden znak – kontrolní číslice k číslu dokladu
 3. Tři znaky – občanství (podle ISO 3166, Česká republika – CZE)
 4. Datum narození (ve formátu YYMMDD)
 5. Jeden znak – kontrolní číslice k datu narození.
 6. Pohlaví (M – muž; F – žena)
 7. Platnost do (ve formátu YYMMDD)
 8. Jeden znak – kontrolní číslice k datu platnosti.
 9. Volitelné pole proměnně délky. Podle přítomnosti/nepřítomnosti kontrolního znaku volitelného pole a souhrnného kontrolního znaku končí na konci řádku nebo jeden či dva znaky před koncem řádku.
 10. Kontrolní znak volitelného pole – na některých typech dokladů chybí zcela, na jiných není vypočítán a obsahuje znak '<'
 11. Volitelný souhrnný kontrolní znak přítomný pouze na některých dokladech. Pokud je přítomen, pak je vypočten ze znaků na pozicích 1-10 (číslo dokladu vč. KZ), 14-20 (datum narození vč. KZ), 22-28 (platnost do vč. KZ) a 29 – ? (volitelného pole vč. KZ)

U některých typů dokladů může délka čísla dokladu přerůst 9 znaků – v tom případě je v poli "číslo dokladu" prvních 9 znaků, místo kontrolního znaku je '<', zbývající část čísla je ve volitelném poli. V takovém případě volitelné pole neobsahuje obsah obvyklý pro daný typ dokladu a zemi vydání.

Veškeré údaje se kódují výhradně velkými písmeny anglické abecedy, arabskými číslicemi a znakem '<'. Pro vkládání dalších znaků jsou definované transkripce (např. 'Ä' → 'AE'). Jiné znaky nejsou dovoleny a nahrazují se znakem '<'.

Postup výpočtu kontrolní číslice editovat

Každý znak se nahradí číselnou hodnotou. Cifry jsou přímo touto hodnotou, znak '<' má hodnotu 0, znaky A–Z mají hodnoty 10–35.

Z takto získané řady se za pomoci cyklicky opakovaných vah '7','3','1' vypočte vážený součet. Kontrolní číslicí je zbytek po dělení deseti tohoto součtu.

Příklad:

Platnost do: 170420
  +----+----+----+----+----+----+
  | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
---+----+----+----+----+----+----+
 * | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
---+-----------------------------+
 = | 7 + 21 + 0 + 28 + 6 + 0 = 62 % 10 = 2
---+----+----+----+----+----+----+---------====
Kontrolní znak je 2

Speciální pravidla pro jednotlivé druhy dokladů editovat

Občanský průkaz CZE (starší vzor) editovat

 
Přední strana občanského průkazu se strojově čitelnou oblastí
 • Délka řádku: 36 znaků
 • Typ dokladu: I
 • Podtyp dokladu:
 • Volitelné pole: druhá část rodného čísla (ta za lomítkem) doplněná výplňovým "<<<".
 • Kontrolní znak volitelného pole: není uveden
 • Souhrnný kontrolní znak: je uveden

Cestovní pas CZE editovat

 
Zadní strana cestovního pasu na které se nachází strojově čitelná oblast
 • Délka řádku: 44 znaků
 • Typ dokladu: P
 • Podtyp dokladu:
  • S – služební cestovní pas
  • D – diplomatický cestovní pas
  • < – pas bez speciálního určení
 • Volitelné pole: u pasů s číslem delším než 9 znaků druhá část čísla pasu, jinak libovolný obsah určený výstavcem. V České republice – rodné číslo doplněné výplňovým "<<<<" následované kontrolním znakem volitelného pole
 • Souhrnný kontrolní znak: je uveden

Vízum vydávané zeměmi EU editovat

 
Německé schengenské vízum
 • Délka řádku: 36 znaků
 • Typ dokladu: V
 • Podtyp dokladu: druh víza (A, B, C, D)
  • A : letištní průjezdní vízum
  • B : průjezdní vízum
  • C : krátkodobé vízum
  • D : dlouhodobé vnitrostátní vízum
 • Volitelné pole:
  • jeden znak – územní platnost ("T" = omezená, "<" = bez omezení)
  • jeden znak – počet vstupů (1, 2, nebo "M")
  • dvě cifry – délka pobytu ve dnech nebo "<<" u dlouhodobého pobytu
  • čtyři cifry – začátek platnosti ve tvaru MMDD
 • Kontrolní znak volitelného pole: není uveden
 • Souhrnný kontrolní znak: není uveden

Reference editovat

 1. http://www.icao.int/Security/mrtd/Pages/Document9303.aspx
 2. https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303
 3. ŘÍHA, Zdeněk. Právní úprava elektronických identifikačních průkazů a cestovních dokladů v ČR. Brno, 2013 [cit. 2017-09-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Libor Kyncl. Dostupné online.
 4. Doc 9303, Machine Readable Travel Documents Part 5 - Specifications for TD1 Size Machine Readable Official Travel Documents (MROTDs). [s.l.]: International Civil Aviation Organization, 2015. Dostupné online. ISBN 978-92-9249-794-1. 

Externí odkazy editovat