Středodunajská mohylová kultura

Středodunajská mohylová kultura je archeologická kultura střední doby bronzové chronologických stupňů BB1 až BC2 podle systému Paula Reineckeho. Vyznačuje se pohřbíváním zesnulých pod mohylami a je součástí komplexu mohylových kultur rozšířených od východní Francie po střední Evropu. Oblast jejího rozšíření zahrnuje dolní Rakousko, jižní Moravu, část západního Slovenska a severní část Zadunají v Maďarsku. Vzniká plynulým vývojem z kultur předešlého období závěru starší doby bronzové pod intenzivním kulturním vlivem z jihovýchodu a z východu a zaniká přechodem ke kulturám období popelnicových polí.[1][2][3]

Evropa – střední doba bronzová

Během trvání této kultury došlo k rozvoji zpracování bronzu a výroby bronzové industrie, nastartovanému již v předešlém období. Bronzové nástroje se začaly používat v zemědělství (srpy), pro osobní hygienu (břitvy, pinzety) a objevily se zcela nové zbraně - meče, vyvinuté z dýk. Obživou tehdejšího lidu bylo zemědělství, významně efektivizované použitím bronzu, doplněné chovem dobytka, zejména hovězího. Vyšší produkce potravin umožnila vznik specializovaných řemesel, zejména metalurgických, a zvýraznit majetkové a funkční rozdíly společenských skupin.[4][5]

Dějiny bádání

editovat

Památky střední doby bronzové byly zjišťovány již od počátku 19. století, ale teprve jeho koncem začaly být zařazovány do tohoto období. V začátkem 20. století přibývalo nálezů a bylo možno vyčleňovat různé skupiny (O. Menghin roku 1920 zavedl danubsko-sudetskou skupinu), ale teprve po 2. světové válce byl akceptován zastřešující pojem středodunajská mohylová kultura zavedený již v roce 1937 Karlem Willvonsederem na základě jeho zpracování památek střední doby bronzové v Rakousku. Shrnutí nálezového fondu v Čechách vydal taktéž v roce 1937 Jaroslav Böhm.[2][6][7]

Reference

editovat
  1. FURMÁNEK, Václav; VELIAČIK, Ladislav; VLADÁR, Jozef. Slovensko v dobe bronzovej. Redakce Andrej Šumec, Viera Miková, Laura Mešková; překlad Edita Gromová, Berta Nieburová. první. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 408 s., 16. ISBN 80-224-0350-4. S. 100. (slovensky, anglicky, německy) 
  2. a b PODBORSKÝ, Vladimír a kolektiv. Pravěké dějiny Moravy. Redakce Jaromír Kubíček. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. 543 s., 102. S. 272. 
  3. Podborský (1993), s. 274
  4. Podborský (1993), s. 285
  5. Podborský (1993), s. 286
  6. Podborský (1993), s. 273
  7. Archeologie pravěkých Čech 5. Příprava vydání Luboš Jiráň; redakce Petr Meduna. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2008. 268 s. ISBN 978-80-86124-78-0. S. 81.