Seznam kulturních památek ve Velešíně

Seznam kulturních památek v obci Velešín v okrese Český Krumlov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Velešín v okrese Český Krumlov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Velešín editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Náměstí J. V. Kamarýta čp. 69 (Q31208470)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34637/3-1465
Pam. katalog
MIS
Velešín Náměstí J. V. Kamarýta 69
48°49′43,45″ s. š., 14°27′45,1″ v. d.
Měšťanský dům situovaný v jihozápadním rohu náměstí. Svou pozdně barokní podobou dotvářel spolu s radnicí historickou zástavbu obce. Dům byl s největší pravděpodobností postaven před rokem 1607. Součástí památkově chráněného areálu je kromě vlastního obytného domu ještě severní hospodářský objekt, který kdysi sloužil jako chlévy a konírny, a dvůr.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Radnice (Q33323583)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38930/3-1462
Pam. katalog
MIS
Velešín Náměstí J. V. Kamarýta 76
48°49′45,03″ s. š., 14°27′46,13″ v. d.
Historický objekt radnice se nalézá v horní části vidlicovitého náměstí, severozápadně od věže bývalého kostela sv. Filipa a sv. Jakuba. Radnice byla postavena v 16. století, výrazně byla přestavěna v 2. polovině 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Bývalý kostel svatých Filipa a Jakuba (Q33323590)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Philip and James (Velešín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29697/3-1467
Pam. katalog
MIS
Velešín náměstí J. V. Kamarýta 87, 88, 89
48°49′44,97″ s. š., 14°27′46,93″ v. d.
Bývalý kostel sv. Filipa a sv. Jakuba se nachází v horní (západní) části vidlicovitého klesajícího náměstí. Jednolodní stavba s polygonálním presbytářem, sakristií a západní zvonicí, spolu s přístavbou hasičské zbrojnice a přístavky na severní straně. Kostel vysvěcen 14. září 1491, 1631 přistavěna věž, 1673 přistavěna sakristie, zrušen roku 1785. Roku 1792 loď prodána a zřízeny dva domy, před rokem 1877 přistavěna hasičská zbrojnice, roku 1906 kostel vyhořel, 1954 úprava presbytáře, 1990 oprava fasády.

Poznámka: Památkový katalog uvádí pouze čp. 87.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q38186987)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Velešín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15743/3-1468
Pam. katalog
MIS
Velešín náměstí J. V. Kamarýta, pp. 1854/2
48°49′45,96″ s. š., 14°27′51,33″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie z roku 1765 je obklopen balustrádou čtvercového půdorysu, na její čelní straně umístěny po stranách na římse dvě kamenné vázy. Ve středu balustrády čtyřhranný sloup, na něm stojící postava Panny Marie držící na levé ruce Ježíška. V dolní třetině sloupu na mohutných konzolách stojící postavy sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína a sv. Jana Křtitele. Socha sv. Floriána a sv. Antonína z mušlového vápence, ostatní žulové.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Náměstí J. V. Kamarýta čp. 12 (Q31208474)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34881/3-1463
Pam. katalog
MIS
Velešín Náměstí J. V. Kamarýta 12
48°49′47,13″ s. š., 14°27′53,22″ v. d.
Měšťanský dům situován na náměstí jihozápadně od kostela sv. Václava. Svou zachovanou ozdobnou klasicistní fasádou z 19. století spoluutváří jedinečný charakter severní fronty náměstí. Dům je vystavěn na půdorysu mělkého písmene U. Na východní část domu navazuje směrem do dvora obdélný objekt bývalých chlévů. Areál kulturní památky na západě vymezuje kamenná ohradní zeď a na severu jej uzavírá obdélná stodola.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kostel svatého Václava se hřbitovem (Q38186981)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus in Velešín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31879/3-1466
Pam. katalog
MIS
Velešín náměstí J. V. Kamarýta, Latrán, U Přehrady, st. 83, pp. 746
48°49′49,18″ s. š., 14°27′57,64″ v. d.
Kostel sv. Václava. Kostel se nalézá v prostoru hřbitova obehnaném ohradní zdí. Areál zahrnuje kostel, hřbitov, márnici a obvodní zeď s branou. Původně dvoulodní kostel, změněn na jednolodní se čtyřmi mělkými bočními kaplemi po stranách. Gotický kostel pochází z doby kolem poloviny 13. století, výrazná proměna v polovině 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kaplanka (Q31208480)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37833/3-1464
Pam. katalog
MIS
Velešín Latrán 20
48°49′48,21″ s. š., 14°27′57,95″ v. d.
Měšťanský dům. Areál domu čp. 20, tzv. kaplanky (též zv. Kantůrkovec), je situován v dolní části náměstí, jižně od kostela sv. Václava, při ohradní zdi bývalého hřbitova. Byl postaven současně s přestavbou kostela sv. Václava, který byl svěcen roku 1491, první písemná zpráva z roku 1514. Na západní straně pozemku, podél přístupové cesty k hlavní bráně a ke kostelu, je situován obytný dům s arkýřem na jihozápadním nároží. Kolmo na něj při jižní hranici navazuje průjezdná stodola, kterou vede přístup z prostoru náměstí na dvůr. Na severní straně pozemku byly při ohradní zdi hřbitova situovány hospodářské objekty – kůlna a chlívky. Hranici areálu vymezuje po obvodu na severní straně zděná ohradní zeď bývalého hřbitova. Na jihovýchodní straně je dvůr domu uzavřen zdí a zděnými hospodářskými objekty sousedního domu čp. 21. Na severní straně se mezi ohradní zdí hřbitova a domem čp. 21 nalézají dvoudílná dřevěná vrata, která umožňují přímý vjezd do dvora.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka (Q38186978)


 
 
 
Kategorie „Wayside shrine in Krumlovská (Velešín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28727/3-1469
Pam. katalog
MIS
Velešín v klínu mezi ulicemi Krumlovská - V Úvoze, pp. 1820/1
48°49′39,35″ s. š., 14°27′40,04″ v. d.
Boží muka z poloviny 17. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Boží muka U Hamerníka (Q38186968)


 
 
 
Kategorie „Column shrine south-east of Velešín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25885/3-1470
Pam. katalog
MIS
Velešín jihovýchodně od města, při silnici na Svatý Jan nad Malší (III/1567, prodl. ul. Ke Kozákům), u odbočky k osadě Dlouhá, pp. 882/49
48°49′30,24″ s. š., 14°28′12,39″ v. d.
Boží muka ze 17. století. Masivní pilířek, který se zčásti formálně podobá pilířkům v trhosvinenské oblasti. Původním stanovištěm těchto božích muk bylo rozcestí uvnitř města, na západním okraji staré části městečka, v poloze zvané U Hamerníka. V 70. letech 20. století přestěhován do nynější lokality.

Poznámka: Duplicitně bylo zapsáno 23. 6. 1988 pod číslem 47537/3-5858 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od roku 1963.  

Kamenná věž a hradiště Strahov (Q14435168)


 
 
 
Kategorie „Hradiště Strahov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41906/3-1461
Pam. katalog
MIS
Velešín ostrožna mezi Velešínským potokem a Malší (vodní nádrží Římov), pp. 587/1
48°50′27,47″ s. š., 14°28′32,71″ v. d.
Předsunuté opevnění Kamenná věž a hradiště Strahov, archeologické stopy
  • Kamenná věž, středověké opevnění z 1. poloviny 13. století na temeni úzkého hřbetu ostrožny, jehož osa probíhá ve směru jihozápad–severovýchod nad soutokem dvou vodních toků. Bylo tvořeno centrální kruhovou stavbou chráněnou fortifikačním systémem skládajícím se z tří linií opevnění. Lokalita je tvořena centrálním oválným pahorkem chráněným z jihozápadní přístupové strany třemi pásů valů s příkopy, které příčně přepažují hřbet ostrožny. Vnější pás opevnění o délce asi 20 m se nachází 80 m od úpatí pahorku, vnější příkop je hluboký 1 m, výška valu je rovněž 1 m. Střední pás probíhá ve vzdálenosti 66 m od pahorku a výškový rozdíl mezi dnem příkopu a temenem valu je 1 m. Vnitřní val a příkop leží asi 45 m od pahorku, rozdíl mezi dnem příkopu a temenem valu je 1,5 m a délka opevnění je asi 15 m. Centrální pahorek, který své okolí převyšuje o 3 až 5 m, má mírně oválný tvar o rozměrech cca 30 × 20 m. Jeho temeno o průměru 10–12 m mělo původně středovou depresi, jíž okraje pahorku převyšovaly až o 1 m. Délka celého opevněného areálu je asi 84 m, jeho šířka se snižuje z 30 m na 15 m.
  • hradiště Strahov, opevněná lokalita v trati „Strahov“, výšinné sídliště na široké ploché ostrožně mezi řekou Malší (vodní nádrží Římov) a Velešínským potokem. V okolí nálezy zlomků keramiky z mladší a pozdní doby kamenné, doby bronzové, raného a vrcholného středověku. Časové zařazení opevnění je nejisté, někdy datováno až do období třicetileté války, kdy v okolí Velešína probíhaly vojenské střety mezi stavovským a císařským vojskem.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Úsek koněspřežné dráhy - násep s klenutým mostkem a zářez (Q38186973)


 
 
 
Kategorie „Horse-drawn railway (Velešín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86060/3-1472
Pam. katalog
MIS
Velešín u km 96,757 a 96,600 současné trati, pp. 1803/1
48°50′6,26″ s. š., 14°27′5,15″ v. d.
Úsek koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec z let 1825–1828 o dochované celkové délce 157 m - násep s klenutým mostkem a zářez.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Holkov editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Přepřažní stanice koněspřežné dráhy (Q33248276)


 
 
 
Kategorie „Areál přepřahací stanice (Holkov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11759/3-1471
Pam. katalog
MIS
Holkov Holkov 8, 20, 18, 36
48°50′49,91″ s. š., 14°27′18,5″ v. d.
Železniční stanice - přepřažní stanice koněspřežné dráhy. Při křižovatce silnic I/3 a II/155. Nejstarší písemné doklady dokazují existenci krčmy v Holkově již před rokem 1640, v základním půdorysu je zdivo barokní. Známa jako zájezdní hostinec Veselka. V letech 1826–1832 byl hostinec se dvorem adaptován pro potřeby železniční společnosti provozující koněspřežku, i když nikdy nebyl jejím majetkem – byl zastřešen dvůr a postupně zastavěn a zazděny okenní otvory východního a západního křídla obrácené do středního křídla (původně dvora). Někdy v letech 1986–1987 došlo ke zřícení středního křídla. Po roce 2000 částečná rekonstrukce, která zabránila postupné devastaci objektu, objekt stabilizován. Původní evidenční list uváděl bez bližší specifikace části:
  • obytná část čp. 8
  • zastřešený dvůr
  • stáje
  • stodola
  • sýpka
  • obytná část čp. 20
  • konírny

Výčet parcel dle Památkového katalogu:

Poznámka: Původně zapsána přepřažní stanice čp. 8 a 20 s areálem spolu s viaduktem. Památkový katalog neuvádí výčet objektů a uvádí pouze čp. 8.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37281124)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29642/3-1475
Pam. katalog
MIS
Holkov jižní okraj vsi, pp. 1022/2
48°50′32″ s. š., 14°27′36,93″ v. d.
Barokní žulová socha sv. Jana Nepomuckého, podle pramenů patrně z 1. poloviny 18. století. Stojí na mírném kopečku vedle pole a je obklopena třemi vzrostlými listnatými stromy. Sokl se skládá ze spodního zděného postamentu ve tvaru kvádrové menzy s horní žulovou deskou a ze středového žulového soklu, profilovaného a složeného ze dvou částí, přičemž v horní části je do hmoty kamene zasekaný otvor, kde bývala kdysi pravděpodobně umístěna kovová schránka na finanční dary.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Chodeč editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37150641)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24360/3-1476
Pam. katalog
MIS
Chodeč náves, pp. 3079/1
48°48′53,86″ s. š., 14°27′48,54″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého. Zděná omítaná kaplička na základním obdélném půdorysu, bez soklu, z konce 18. století. Na čelní římsu opticky dosedá výrazný štít, po stranách obloučkově zvlněný.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Související články editovat

Externí odkazy editovat