Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Lanškrouně

Seznam kulturních památek v obci Lanškroun v okrese Ústí nad Orlicí

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Lanškroun v okrese Ústí nad Orlicí vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Lanškroun-Vnitřní MěstoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Q37453123)


 
   
20275/6-3974
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí J. M. Marků, jihozápadní část, pp. 3668/1
49°54′42,87″ s. š., 16°36′41,63″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Dílo sochaře Adama Bayernhofa a kameníka Karla Wölfa z Kladska, zřízené jako poděkování roku 1684 za odvrácení moru a Turků. Sloup spočívající na mohutném hranolovém stylobatu na třech stupních (1. stupeň v úrovni dlažby). Na stylobatu dvoudílný sokl nesoucí podstavec čtvercového průřezu, s výrazně vyloženou profilovanou římsou. Na podstavci osazen vysoký sloup s entazí, s korintizující hlavicí, nesoucí sochu Immaculaty. Kolem rozmístěno osm osmibokých pilířků spojených řetězy.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Kašna s delfíny (Q37453090)


 
   
19970/6-3973
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí J. M. Marků, pp. 3668/1
49°54′43,54″ s. š., 16°36′43,66″ v. d.
Kašna s delfíny. Pískovcová čtvercová kašna s litinovým sousoším se čtyřmi litinovými delfíny s rozdvojenými těly. Na horní ploše pilíře stojí antikizující váza. Kašna zřízená někdy v první polovině 19. století.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Radnice (Q33238174)


 
   
17937/6-3972
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí J. M. Marků 5
49°54′43,98″ s. š., 16°36′42,27″ v. d.
Monumentální, na volném prostranství náměstí dominující renesanční budova radnice, obdélného půdorysu, postavená ze smíšeného zdiva, zastřešená sedlovou střechou, vystavěná v letech 1581–1582, s mohutnou čtyřbokou pětipatrovou věží vestavěnou do jihovýchodního nároží. Věž krytá osmibokou cibulovitou bání se širokou lucernou, krytá plechem. Na osách obou štítových průčelí architektonicky zdůrazněné portály. Všechna průčelí budovy jsou až po korunovou římsu pokryta psaníčkovým sgrafitem v černošedé barevné kombinaci. Na konci 80. let 20. století byla zbourána klasicistní přístavba strážnice ostrostřelců, přisazená kolem roku 1801 ze severní strany k boku radnice.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Kozinova čp. 78 (Q33237781)


 
   
50010/6-6109
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město Kozinova čp. 78, náměstí J. M. Marků
49°54′40,95″ s. š., 16°36′40,44″ v. d.
Hodnotná honosná renesanční stavba měšťanského domu z poloviny 16. století s bohatě zdobenými portály a restaurovanou renesanční freskovou výmalbou na stěnách v přízemí. Nárožní dvoupodlažní dům stojí v jihozápadním koutu náměstí.

Poznámka: MonumNet uváděl čo. 1 a adresu přiřazoval k náměstí.
Památkově chráněno od 23. srpna 1999.

Gymnázium (Q33238165)


 
   
12365/6-5596
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí J. M. Marků 113
49°54′44,49″ s. š., 16°36′39,08″ v. d.
Střední škola - gymnasium. Neorenesanční školská budovy z roku 1874, postavená na místě tří patrových měšťanských domů zbořených v rámci menší asanace. Třípodlažní budova o třech křídlech na půdorysu písmene H, s hlavním průčelím uplatňujicím se v severní frontě náměstí.

Památkově chráněno od 25. listopadu 1992.

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Q37453069)


 
   
23941/6-3968
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí Aloise Jiráska, pp. 3668/3
49°54′47,03″ s. š., 16°36′46,68″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Ikonograficky zajímavé spojením mariánských typů Madony a Immaculaty. Sloup nechal pořídit v závěru 17. století sázavský rychtář Rössler jako díkůvzdání za přežití jeho rodiny při morové epidemii. Na čtyřbokém soklu s mělkou arkádou v přední části stojí sloup s výraznou entazí, s patkou a kompozitní hlavicí s volutami a festony nesoucí sochu Madony s děckem. Postava ženy v kontrapostu držící na levé ruce dítě, stojí na zeměkouli s půlměsícem, ovinuté hadem.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Kostel svatého Václava (Q27996285)


 
   
46480/6-3966
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí Aloise Jiráska, st. 44
49°54′48,97″ s. š., 16°36′47,37″ v. d.
Bývalý klášterní kostel sv. Václava u zámku. Původně farní kostel, později součást augustiniánského kláštera. Objekt s bohatou stavební historií, s hodnotnými renesančními freskami nad sakristií a pozdně barokním iluzívním oltářem. Sálová orientovaná stavba ze smíšeného zdiva, s úzkou boční lodí při severní straně, s hlubokým odsazeným presbytářem pětiboce uzavřeným, k jehož severní straně přiléhá sakristie. Ze západního průčelí vystupuje čtyřboká věž. K jižnímu průčelí je připojen zámek – bývalý augustiánský klášter. K jižní vnější stěně připojen přístavek se sochami Krista a apoštolů v zahradě Getsemanské, zastřešený sedlovou plechovou střechou s trojbokým štítem.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Zámek Lanškroun - bývalý klášter augustiniánů (Q12032740)


 
   
15933/6-3965
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí Aloise Jiráska 1
49°54′48,05″ s. š., 16°36′49,05″ v. d.
Zámek - bývalý klášter augustiniánů. Z areálu bývalého gotického augustiniánského kláštera přestavěného na renesanční zámek, od 17. století sloužícího jen jako sídlo správy lanškrounského velkostatku, je zachována pouze hlavní budova a konírny. Hospodářské budovy někdejšího prvního nádvoří byly roku 1858 knížetem Liechtensteinem postupeny městu a záhy na to byly, včetně ohradní zdi uzavírající první nádvoří, zbořeny. Vzniklo tak prostranství dnešního Jiráskova náměstí. V místech starší budovy pocházející ze západního křídla byla nově vystavěna budova školy, dnešní základní škola čp. 143. Druhé nádvoří, dnes prostranství mezí budovou zámku a konírnami a prostor jižně od budovy zámku, bylo přetvořeno do parkové úpravy.
  • hlavní budova: Budova bývalého renesančního zámku Kostků z Postupic, s pozůstatky konventu bývalého gotického augistiniánského kláštera. Zámek je zčásti podsklepený, jednopatrový, západní část jižního křídla dvoupatrová. Dispozice dvoukřídlá, severním koncem západního křídla připojená ke kostelu. Zhruba v ose pravé poloviny jižního průčelí připojen k jižnímu křídlu obdélný přístavek. Západní křídlo původně tvořilo východní stranu klášterního konventu a při západním průčelí mělo patrovou křížovou chodbu.
  • konírny: Původně renesanční, klasicistně upravená přízemní stavba zámeckých koníren, s intergrovanou středověkou městskou hradbou v průčelí.
  • park: Někdejší druhé nádvoří, položené mezi presbytářem kostela sv. Václava, zámeckou budovou čp. 1 a východně položenými budovami koníren, a dále prostranství jižně od zmíněné zámecké budovy, z jihu vymezené ohradní zdí, bylo v minulých desetiletích formováno do parkové úpravy, jejíž stávající podoba vznikla v návaznosti na obnovovací práce v celém areálu zámku v závěru 20. století. Do jižní části prostranství byly osazeny kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera, které se původně nacházely na mostě v jiné části města.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Sochy ze zrušeného mostu přes Jánský potok (Q37453199)


 
   
15782/6-3979
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí Aloise Jiráska, v nádvoří muzea, st. 43/1
49°54′47,14″ s. š., 16°36′49,54″ v. d.
Sochy sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, z mostu Lidické ulice přes Jánský potok (zrušeného). Na mostě přes Jánský potok původně stály sochy sv. Václava a sv. Floriána. Socha sv. Jana Nepomuckého původně stála na Komenského mostě přes Jánský potok, socha bl. Jana Sarkandera na mostu u nádraží. Teprve daleko později byly osazeny společně na jeden most, na zakulacené konce středního pilíře, Jan Nepomucký na západní straně, Jan Sarkander na východní straně. Po jeho zboření přeneseny na prostranství před zámkem.
  • socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní, autorsky neurčená pískovcová socha z roku 1714, ještě před svatořečením
  • socha sv. Jana Sarkandera. Barokní, autorsky neurčená pískovcová socha morového světce z roku 1722. Původně na mostě při silnici do Žichlínku.

Poznámka: Původně zapsány jako památka společně s kamenným mostem z roku 1709 přes Jánský potok. Památková ochrana mostu byla zrušena v roce 1992 z důvodu „rozpadajícího se zdiva, kdy ani generální oprava by nevyřešila nevyhovující parametry mostu“.
Památkově chráněno od 12. května 1964.

Náměstí A. Jiráska čp. 142 (Q33238150)


 
   
37720/6-4514
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí A. Jiráska 142
49°54′46,33″ s. š., 16°36′48,88″ v. d.
Městský dům. Nárožní jednopatrový dům v místech starší zástavby se stávající podobou z poloviny 19. století. Reprezentativní fasáda v historizujícím stylu byla rehabilitována podle původního stavu a restaurátorského průzkumu.

Poznámka: v MonumNetu bylo náměstí pojmenováno „nám. Jiráskovo“
Památkově chráněno od 18. července 1980.

Děkanství (Q33238157)


 
   
25717/6-3967
Pam. katalog
MIS
Lanškroun-Vnitřní Město náměstí Aloise Jiráska 2
49°54′45,94″ s. š., 16°36′47,93″ v. d.
Děkanství. Prostorná rohová jednopatrová barokní budova z let 1703–1705, půdorysu protáhlého obdélníka, postavená za smíšeného zdiva, zastřešená sedlovou střechou, pokrytou břidlicí. Hlavní průčelí o 11 okenních osách, boční průčelí dvouosé. Starší, renesanční portál s barokní kartuší v nadpraží.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Žichlínské PředměstíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oboustranný reliéf Panny Marie Pomocné a Panny Marie Čenstochovské (Q37453170)


 
   
13848/6-3978
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí Dobrovského, pp. 3119/1
49°55′8,33″ s. š., 16°37′33,95″ v. d.
Pískovcové sousoší reliéfů Panny Marie Pomocné a Panny Marie Čenstochovské. Pozdně barokní plastika s klasicistními prvky z dílny Melnických z Vamberka z z první třetiny 19. století. Plastika stojí na třídílném podstavci s konvexně vydutými předními a zadními stěnami. Na přední stěně podstavce v rokajové kartuši reliéf sv. Lukáše malujícího Pannu Marii. Horní díl plastiky tvoří stylizovaný oblak přibližně oválného tvaru, ve kterém andělé nesou rám zdobený rostlinným dekorem, v němž je reliéfní obraz Panny Marie s loktuší a korunou, nesoucí oděné dítě. Na zadní straně v rámu reliéf české Madony s rouškou, s dítětem, hladícím jí tvář. Pod rámem andílčí hlavy, nad rámem koruna. Zbytky polychromie a zlacení.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Q37453145)


 
   
21663/6-3976
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí Králická, Na Větru, při čp. 436, pp. 3263/15
49°55′0,84″ s. š., 16°37′4,14″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, datovaný rokem 1731. Původně vystavěný na rozcestí cest na okraji města, dnes již v okrajové zástavbě. Na čtyřbokém soklu, stojícím na čtyřhranné základně je osazen dvoustupňový podstavec čtvercového průřezu ukončený římsou, nesoucí štíhlý hladký sloup s atickou patkou a korintskou hlavicí. Sloup nese sochu Immaculaty v obvyklém pojetí, stojící na zeměkouli ovinuté hadem, v dynamickém šroubovitém postoji a dvoutřetinové velikosti. Pískovec se zbytky polychromie a zlacení.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Kostel svaté Anny (Q28194033)


 
   
23461/6-3970
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí Dobrovského
49°54′54,52″ s. š., 16°36′59,29″ v. d.
Kostel sv. Anny, ohradní zeď, brána, sousoší Piety, socha Panny Marie Bolestné, socha sv. Antonína Paduánského, krucifix. Areál raně barokního hřbitovního kostela z 17./18. století, autorsky spojovaný se stavitelem A. Sallou dle projektu G. P. Tencaly, ve stěnách s náhrobky, převážně z 18./19. století, na hřbitově doplněný barokními sochami z 1. poloviny 18. století. Stavba kostela není orientovaná, presbytář kostela je uzavřen na severovýchodní straně. Architektonicky pojatá hlavní vstupní brána je situována do jižního koutu areálu. Její součástí je kamenný krucifix, umístěný na vrcholu klenebního pasu brány. Z vnitřní strany jsou po obou stranách k pilířům brány přisazeny sochy – západně (vlevo) socha Panny Marie Bolestné, východně (vpravo) socha sv. Antonína Paduánského. Poblíž vstupní brány, naproti hlavnímu vchodu do kostela, je nepůvodně osazeno sousoší Piety. Do vnějšího pláště kostela je vsazena řada náhrobků, převážně z přelomu 18. a 19. století; další kamenné náhrobky jsou zapuštěny do ohradní zdi.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37453049)


 
   
31830/6-3975
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí Dobrovského, Třešňovecká, pp. 89/1, u čp. 41
49°54′47,74″ s. š., 16°36′54,12″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Trojiční sloup datovaný rokem 1720 (původně umístěn za Horní branou, u bývalého knížecího špitálu). Na čtvercové základně o třech stupních dvoudílný hranolový podstavec čtvercového průřezu, ukončený v horní části rovnou římsou. Podstavec nese štíhlý sloup s kompozitní hlavicí, atickou patkou, s dříkem s entazí. Horní část podstavce vpředu a po stranách zdobena plochými reliéfy Panny Marie s hvězdami na oblacích, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, na zadní stěně invokace Nejsvětější Trojice s chronogramem 1720. Na vrcholu sloupu osazena Nejsvětější Trojice – sedící Bůh otec s tiárou, mezi koleny drží Ukřižovaného, u jeho nohou je holubice na oblacích s andílčími hlavami. Využívá ještě starší typ trojičního ztvárnění (sedící Bůh Otec drží Krucifix). Sousoší pískovcové se zbytky polychromie a zlacení.

Poznámka: MonumNet uváděl část obce Lanškroun-Vnitřní Město, podle mapy spadá místo do části Žichlínské Předměstí.
Památkově chráněno od 12. května 1964.

Dům Piano (Q33238132)


 
   
33215/6-3981
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí 28. října 202
49°54′46,2″ s. š., 16°36′52,57″ v. d.
Městský dům zvaný Piano. Městský řadový jednopatrový dům (zbytek bývalé městské brány) nepravidelného půdorysu, postavený ze smíšeného zdiva, omítnutý vápennou omítkou. Klasicistní dům postavený někdy mezi roky 1781–1787 zaujme nepravidelným půdorysem, daným vestavbou do části parkánu městského opevnění, probíhajícího v sousedství Horní brány, zbořené roku 1791. Roku 1828 byl dům rozšiřován, patro jižního traktu do ulice Hradební pochází až z padesátých let 20. století.

Poznámka: bývalé čp. 26?
Památkově chráněno od 12. května 1964.

Krčma (Q33238140)


 
   
46087/6-3982
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí Malé náměstí 77
49°54′39,63″ s. š., 16°36′54,94″ v. d.
Hospoda Krčma. Poloroubený zájezdní hostinec s křížovou světničkou na sloupech, připomínaný písemně v polovině 16. století, upravovaný v průběhu 18. století.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Kostel svaté Maří Magdalény (Q28194012)


 
   
33106/6-3969
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí 5. května, Nádražní, st. 520, pp. 181/1
49°54′37,93″ s. š., 16°36′32,87″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény. Empírový městský kostel z let 1825–1827, na místě středověké zástavby. V tomto prostoru roku 1371 založili augustiniáni svůj konvent s kostelem sv. Mikuláše a sv. Kateřiny, po jejich přemístění ke kostelu sv. Václava byly budovy využívány jako špitál. Klášterní špitální budova zde stála ještě roku 1822, roku 1825 byl zbourán roubený hřbitovní kostelík, pod ním byly nalezeny zbytky gotického kláštera. V parku na zrušeném hřbitově stojí neorientovaný empírový kostel a na hranici parku při ulici, vlevo (východně) od vstupního průčelí je umístěn kamenný krucifix. Deska na kostelní zdi připomíná, že zde byl roku 1387 pohřben pozdější arcibiskup a zakladatel zdejšího kláštera Petr Jelito.

Poznámka: MonumNet uvádí část obce Lanškroun-Vnitřní Město, podle mapy spadá kostel do části Žichlínské Předměstí
Památkově chráněno od 12. května 1964.

Socha Ecce Homo (Q37453030)


 
   
28259/6-3977
Pam. katalog
MIS
Žichlínské Předměstí při silnici na Lukovou, pp. 8615
49°53′34,5″ s. š., 16°36′14,97″ v. d.
Pískovcová barokní socha Ecce Homo z doby kolem poloviny 18. století. Na dvoustupňovém soklu čtvercového průřezu stojí sloup s mírnou entazí, s toskánskou hlavicí a patkou. Na něm je osazena socha Krista ve dvoutřetinové velikosti v kontrapostním postoji, s překříženýma rukama svázanýma před tělem.

Památkově chráněno od 12. května 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat