Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Horních Počernicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Horní Počernice v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Horní PočerniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Chvaly (Q11730719)


 
   
41237/1-1976
Pam. katalog
MIS
Chvaly Na Chvalské tvrzi 857/3+4, 859/2, Náchodská 868/28
50°6′40,82″ s. š., 14°35′44,4″ v. d.
Areál zámku Chvaly sestává ze zámecké budovy, kostela sv. Ludmily a rozsáhlého hospodářského dvora. Zámek vznikl renesanční přestavbou středověké tvrze. Objekty zahrnuté do ochrany:
 • kostel svaté Ludmily
 • Na Chvalské tvrzi 857/3+4 (hlavní budova zámku)
 • Na Chvalské tvrzi 859/2, Řešetovská 859/2 (budova severně od zámku, na západní straně nádvoří)
 • hospodářská budova bez samostatného čísla, na parcele 1981/1 (okrsková služebna městské policie)
 • vrátnice u Náchodské ulice (parc. č. 1990; na T-map serveru je budova označená číslem popisným 858)
 • Náchodská 868/28 (východní budova na severní straně nádvoří, podél Náchodské)
 • pás budov na jižní straně nádvoří na parcele č. 1987/1 (hospodářská budova, špýchar, obytně hospodářská budova čp. 858)
 • stodola na parcele 187/2 (východní strana návoří)
 • plochy nádvoří

Poznámka: Památkový katalog uvádí pouze adresu čp. 857 a přiřazuje ji bez orientačního čísla k ulici Řešetovské.
Památkově chráněno od roku 1964.  

Statek čp. 798 (Q38487042)


 
   
41241/1-1978
Pam. katalog
MIS
Chvaly Stoliňská 798/4
50°6′44,79″ s. š., 14°35′38,77″ v. d.
Venkovská usedlost - statek (bývalá tvrz). Hospodářská usedlost vznikala patrně během 18. století (údajně přestavbou tvrze) a do dnešní podoby byla upravena v 19. století. Patrová obytná budova s částečně zachovalou elegantní klasicistní výzdobou fasády a romanticky upravenou ohradní zdí je dominantní objekt při průjezdu obcí.
 • obytná budova čp. 798, zděná jednopatrová obytná budova, v jejímž zdivu jsou údajně zachovány zbytky středověké tvrze připomínané ve 14. století. Na dvorní straně má obdélný střední rizalit. Střecha tašková, valbová. Z klasicistní výzdoby fasády zbyla jen jednoduše profilovaná římsa a kanelované pilastry.
 • stodola, původně dvoumlatová, na protáhlém obdélném půdorysu
 • hospodářské budovy; hospodářská budova uzavírá areál na jižní straně rozlehlého dvora; původně kolny a stáje, byly postaveny na jižní straně dvora s využitím staršího zdiva na půdorysu protáhlého obdélníku. Jižní stěna je ve větší části tvořena původní ohradní zdí se zazděnou vstupní branou. V jihozápadním nároží je v současné době v zásadě ohradní zeď - pozůstatek dalšího staršího hospodářského objektu (asi špýcharu).
 • Ohradní zeď vznikla zřejmě doplněním a sjednocením staršího zdiva, které vymezuje areál statku. Na vnitřní straně východní části jsou patrny nerovnosti v síle zdiva. Severní část má uvnitř opěráky. Jihozápadní část ohrazení je tvořena zbytkem zdiva demolovaného špýcharu včetně okénka s kamenným ostěním, které ústí do klenutého sklepa. Koruna zdiva má cimbuří. Jednotlivé zuby jsou zakončeny sedlovými stříškami.
 • brána; pseudogotická brána přiléhá na severu k obytné budově. Na ní navazuje stejně řešená ohradní zeď. Je omítaná, ukončena cimbuřím. Dnes je zachována pouze její jižní část. Záklenek chybí a severní sloup je zkrácen na úroveň ohradní zdi. Také severní kamenný patník je odtesán v úrovni chodníku.
 • vnitřní dvůr

Objekty bez čp. a čp. 2397 na pozemcích pp. 1849/2 a 1850/2 (část) nejsou součástí kulturní památky.
Památkově chráněno od roku 1964.  

Brána čp. 821 (Q38487071)


 
   
41243/1-1979
Pam. katalog
MIS
Chvaly Stoliňská údajně 821/4 (před budovou Stoliňská 2440/8)
50°6′41,19″ s. š., 14°35′39,07″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána. Statek z počátku 19. století byl po roce 1988 asanován, přičemž památková ochrana byla ponechána pouze bráně. Původně venkovská usedlost s bránou, čp. 821, situovaná naproti kostelu sv. Ludmily, nyní ulice Stoliňská. Statek demolován před rokem 1983, od 21. 12. 1988 je kulturní památkou pouze brána před novostavbou základní školy.

Poznámka: Adresa čp. 821 již neexistuje a čo. 4 ve Stoliňské je jinde. Parcelní číslo odpovídá ploše parku a dopravního hřiště před školou Stoliňská 2440/8.
Památkově chráněno od roku 1964.  

Výklenková kaplička Panny Marie (Q38487054)


 
   
41462/1-2118
Pam. katalog
MIS
Chvaly prostranství před domem Stoliňská 838/18, pp. 3796/1
50°6′38,81″ s. š., 14°35′35,68″ v. d.
Výklenková kaplička Panny Marie z 19. století. Drobná stavba s půlkruhovou nikou, lemovaná pilastry a ukončena trojúhelným štítem. V nice na konzole pískovcová socha Panny Marie Immaculaty. Architektura koncipována jako replika (kaplí) Staroboleslavské cesty.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Kaple (Q37285637)


 
   
44396/1-1975
Pam. katalog
MIS
Horní Počernice Křovinovo náměstí, severně od Třebešovské ulice, pp. 3929
50°6′58,72″ s. š., 14°37′40,03″ v. d.
Šestiúhelníková stavba se zvoncově prohnutou jehlancovou šindelem krytou střechou. Střecha završena plygonální plechovou zvoničkou s cibulovou stříškou a křížem. V jižní stěně je umístěn obdélný vchod, nad ním oválné okénko. Interiér zaklenut kupolí, proti vstupu zděná oltářní menza. Průčelí bylo původně zdobeno omítkovými rámy. Datována do roku 1770.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Zámek Čertousy (Q11174975)


 
   
41239/1-1977
Pam. katalog
MIS
Čertousy Bártlova 82/11
50°7′10,89″ s. š., 14°37′56,12″ v. d.
Zámek Čertousy. Budova a park směrem na severozápad k železniční trati. Statek je připomínán od 14. století, za třicetileté války byl zpustošen. Budova zámečku pochází ze začátku 19. století, rozšířena v 90. letech 19. století. Roku 2009 byl rozsah ochrany zredukován. S omezením: bez hospodářských objektů, ohradní zdi na jižní straně areálu a pozemků parc. č. 182/1, 182/3, 182/5, 182/11, 183, 184 a 186.
 • hlavní budova zámku, současná stavba čp. 82 je nad terénem barokní z počátku 18. století. Jednopatrová stavba na obdélném půdorysu s mansardovou valbovou střechou s plechovou polygonální věžičkou v ose hřebene střechy.
 • část bývalého parku s pozemky pp. 185, 187.

Památkově chráněno od roku 1964.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat