Seznam chráněných území v okrese Šumperk

Seznam chráněných území v okrese Šumperk

Toto je seznam chráněných území v okrese Šumperk aktuální k roku 2014, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Šumperk.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1651 PR Bradlec &0000000000000012.49000012,49 Velmi hodnotný zbytek bukového porostu 49°46′13″ s. š., 16°59′7″ v. d.
3408 BridlicnaPolygony.jpg PR Břidličná &0000000000000651.980000651,98
Kategorie „Břidličná (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy) 50°1′27″ s. š., 17°11′1″ v. d.
5844 HanusoviceKostel.jpg PP Hanušovice - kostel &-1000000000000000.0409000,0409
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Hanušovice)“ na Wikimedia Commons
Lokalita netopýra velkého 50°5′34″ s. š., 16°56′50″ v. d.
5850 PP Sobotín - domov důchodců &-1000000000000000.0477000,0477 Lokalita vrápence malého 50°1′8″ s. š., 17°4′24″ v. d.
2434 PR Bučina pod Františkovou myslivnou &0000000000000025.49000025,49 Zbytek původního bukového pralesa s javorem na suťovém terénu 50°3′28″ s. š., 17°11′52″ v. d.
5643 Přírodní rezervace Doubrava PR Doubrava &0000000000000210.762700210,7627
Kategorie „Doubrava (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Soubor přírodě blízkých ekosystémů s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů, reprezentovaný lesními společenstvy 2. a 3. lesního vegetačního stupně (zejména smíšenými lesy označovanými jako hercynské dubohabřiny a okrajově i teplomilnými a kyselými doubravami, suťovými lesy, jasanovými olšinami, tvrdými luhy a jejich vzájemnými přechody) a společenstvy pramenišť, malých vodních toků a drobných skalních výchozů 49°46′ s. š., 16°58′47″ v. d.
2496 PR Františkov &0000000000000010.50000010,50 Přestárlý bukový porost 50°8′38″ s. š., 17°2′55″ v. d.
1943 PP Chrastický hadec PP Chrastický hadec &0000000000000002.7800002,78
Kategorie „Chrastický hadec“ na Wikimedia Commons
Ochrana regionálně cenného refugia ohrožených rostlinných společenstev vyvinutých na hadcovém skalním výchozu vytlačeného na zemský povrch jako hlubinná vyvřelina v geologickém zlomu 50°7′57″ s. š., 16°56′43″ v. d.
83 Velká Kotlina a Praděd v CHKO Jeseníky CHKO Jeseníky &0000000000074000.00000074 000
Kategorie „CHKO Jeseníky“ na Wikimedia Commons
50°2′37″ s. š., 17°12′37″ v. d.
1586 PR Kačení louka PR Kačení louka &0000000000000013.88000013,88
Kategorie „Kačení louka“ na Wikimedia Commons
Pestrá společenstva vodní hladiny, mokrých luk a olšin 49°45′1″ s. š., 16°59′47″ v. d.
1298 Prudký potok NPR Králický Sněžník &0000000000001695.0000001 695
Kategorie „Králický Sněžník“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf horského masivu Králického Sněžníku 50°10′39″ s. š., 16°50′4″ v. d.
6187 PP Letní stráň &0000000000000052.05290052,0529 Komplex druhově bohatých mezofilních a vlhkých travino-bylinných společenstev s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako jsou například střevíčník pantoflíček, lilie cibulkonosná, vstavač mužský znamenaný, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový a pětiprstka žežulník nebo chřástal polní. 50°6′37″ s. š., 17°2′59″ v. d.
5847 PP Libina - U Černušků &-1000000000000000.0458000,0458 Biotop evropsky významného druhu netopýra brvitého 49°53′22″ s. š., 17°4′27″ v. d.
84 Plané loučky CHKO Litovelské Pomoraví &0000000000096000.00000096 000
Kategorie „Litovelské Pomoraví“ na Wikimedia Commons
49°41′53″ s. š., 17°8′30″ v. d.
1700 Moravičanské jezero PR Moravičanské jezero &0000000000000092.15490092,1549
Kategorie „Moravičanské jezero“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní ekosystém – jezera po těžbě štěrkopísku a významné botanické lokality na náplavových plochách, tahové zastávky migrujícího ptactva a vlhkých luk mezi jezerem a Moravou a studijní plochy regenerace mokřadů. Zrušeno a začleněno do nově zřízené PP Zátrže. 49°46′32″ s. š., 16°57′40″ v. d.
1523 PR Na hadci &0000000000000056.23000056,23 Ochrana hadcového území pokrytého smrkovým porostem s hojně vtroušenou jedlí a autochtonním modřínem a dále vzácné květeny vázané na vystupující hadcové skalky 50°2′43″ s. š., 16°53′12″ v. d.
2147 PR Niva Branné &0000000000000008.9600008,96 Ochrana zachovalé dynamiky korytotvorných procesů toku, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vázané na tento typ nivního stanoviště 50°10′21″ s. š., 17°2′21″ v. d.
944 PP Pasák &0000000000000002.5000002,50 Největší známé krupníkové těleso v Česku 50°8′20″ s. š., 17°1′34″ v. d.
Pfarrerb PP Pfarrerb &0000000000000000.2964000,2964
Kategorie „Pfarrerb“ na Wikimedia Commons
Reprezentativní ukázka mineralizace alpského typu s výskytem mineralizovaných struktur a četných druhů minerálů 50°0′42″ s. š., 17°6′8″ v. d.
5716 PP Pod Rudným vrchem &0000000000000026.86740026,8674 Populace střevíčníku pantoflíčku 50°6′49″ s. š., 16°58′57″ v. d.
1525 PR Pod Slunečnou strání &0000000000000015.00000015,00 Přirozené ekosystémy smíšených porostů na suti včetně hnízdišť vzácných druhů ptáků a současně k ochraně genofondu původních druhů rostlin a živočichů 50°8′15″ s. š., 17°2′11″ v. d.
1947 PR Pod Trlinou &0000000000000052.15000052,15 Ochrana přírodě blízkých lesních společenstev a fragmentu zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí s výskytem řady chráněných druhů živočichů a rostlin 49°52′19″ s. š., 16°56′40″ v. d.
5717 PP Poláchovy stráně - Výří skály &0000000000000020.86500020,865 Populace střevíčníku pantoflíčku 50°5′10″ s. š., 16°56′43″ v. d.
1307 Petrovy kameny, v pozadí Praděd NPR Praděd &0000000000002031.0000002 031
Kategorie „Praděd“ na Wikimedia Commons
Komplex přirozených a přírodě blízkých ekosystémů vázaných na geologický podklad a reliéf nejvyšších pohoří Hrubý Jeseník 50°4′54″ s. š., 17°13′41″ v. d.
2129 Přemyslovské sedlo PR Přemyslovské sedlo &0000000000000005.3300005,33 Ochrana společenstev rašelinných a mokrých luk s vysokou druhovou diverzitou a výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Tato společenstva jsou v dané n.m. v předmětné části Hrubého Jeseníku zcela ojedinělá 50°6′28″ s. š., 17°3′31″ v. d.
1526 Výhled z vrcholu, pohled na Přední skály PR Rabštejn &0000000000000020.84000020,84
Kategorie „Rabštejn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jednotlivé lesní porosty s přirozenou stavbou dřevin v jedlobukovém vegetačním stupni podhůří Hrubého Jeseníku 49°56′51″ s. š., 17°9′5″ v. d.
367 Podmáčená louka na lokalitě NPR Rašeliniště Skřítek &0000000000000166.650000166,65
Kategorie „Rašeliniště Skřítek“ na Wikimedia Commons
Ochrana vrchovištního rašeliniště prameništního typu s charakteristickými rostlinnými a živočišnými společenstvy 49°59′33″ s. š., 17°9′39″ v. d.
2019 Mraveniště v PP Rodlen PP Rodlen &0000000000000034.74000034,74
Kategorie „Rodlen“ na Wikimedia Commons
Početná populace mravenců druhu Formica polyctena 49°44′8″ s. š., 16°53′47″ v. d.
6169 Slunná stráň z vrcholu Tři kameny PP Slunná stráň &0000000000000038.46880038,4688
Kategorie „Slunná stráň“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky hodnotný komplex kosených a vypásaných mezofilních ovsíkových luk a vlhkých pcháčových luk s mezemi a kamenicemi, lokalita výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů 50°6′43″ s. š., 17°3′24″ v. d.
946 PP Smrčina &0000000000000001.0000001,00 Největší krupníkové těleso v ČR 50°0′58″ s. š., 17°6′39″ v. d.
432 Serak.jpg NPR Šerák-Keprník &0000000000001174.0000001 174
Kategorie „Keprník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šerák“ na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku při horní hranici lesa 50°10′53″ s. š., 17°6′56″ v. d.
5657 Stola Marka 02.jpg PP Štola Mařka &0000000000000002.1100002,11
Kategorie „Štola Mařka“ na Wikimedia Commons
Biotop letounů, zejména netopýra velkého a netopýra černého 50°1′37″ s. š., 16°53′50″ v. d.
1701 PP Za mlýnem &0000000000000014.16000014,16 Soubor mokřadních biotopů od bažinných luk po měkký luh 49°44′26″ s. š., 16°59′33″ v. d.
947 Zadni Hutisko 03.jpg PP Zadní Hutisko &0000000000000000.9000000,90
Kategorie „Zadní Hutisko“ na Wikimedia Commons
Druhé největší krupníkové těleso v ČR 50°2′49″ s. š., 17°10′19″ v. d.
5646 PP Zátrže &0000000000000093.66320093,6632 Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních stádií, s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 49°46′24″ s. š., 16°57′42″ v. d.
PřP Žádlovice
5658 PP Žďár &0000000000000019.16150019,1615 Přírodě blízké ekosystémy lesních společenstev (zejména hadcové bory, okrajově bučiny) a společenstev hadcových skalních štěrbin s výskytem sleziníku nepravého 49°59′27″ s. š., 16°52′ v. d.

PoznámkyEditovat

  • Symbol † označuje chráněná území, která byla zrušena.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.