Stricto sensu

(přesměrováno z Sensu stricto)
Na tento článek je přesměrováno heslo s. l.. Možná hledáte: latinské sousloví sine loco (bez místa vydání).

Sensu stricto [senzú striktó] je latinský obrat s významem „v přesném slova smyslu“, „v úzkém slova smyslu“, „v užším slova smyslu“, „v přísném slova smyslu“. Užívá se mj. v biologické systematice a v medicíně. Zkracuje se s. s., s. str., sens. str. – dle oborového úzu a zvyklosti.[1][2][3]

V některých oborech, například v právu se užívá invertované stricto sensu s významem „přísně vzato“, „v přísném (úzkém) slova smyslu“, viz níže.

Sensu lato editovat

Sensu lato [senzú látó] má opačný význam, znamená „v širokém slova smyslu“, „v širším slova smyslu“. Zkracuje se s. l., s. lat., sens. lat. – dle oborového úzu a zvyklosti.[4][5][6]

Sensu editovat

Sensu: V biologické literatuře se užívá i samotné sensu (sens.) s významem „ve smyslu“, „podle“, například sensu Linnaei [senzú linéí] – „podle Linného“, například[7][8].

Pěnčík uvádí:

 • sensu – ve smyslu, v pojetí, podle
 • sensu latiore – v širším pojetí
 • sensu latissimo – v nejširším pojetí
 • sensu lato (s. l.) – v širokém pojetí
 • sensu strictiore – v užším pojetí
 • sensu strictissimo – v nejužším pojetí
 • sensu stricto (s. s.) – v úzkém pojetí [9]

Stricto sensu editovat

Stricto sensu, řidčeji stricte je v právu užívaný latinský obrat, jehož význam je „přísně vzato“, „v přísném (úzkém) slova smyslu“. Opakem je largo sensu v širokém smyslu slova, které se používá řidčeji.[10]

Příklady editovat

Příklady z medicíny:

Příklad z práva:

 • Obnova řízení proto představuje opravný prostředek restituční povahy. Může být koncipována pouze jako vlastní obnova řízení (obnova řízení stricto sensu) nebo může vedle toho plnit rovněž účely žaloby pro zmatečnost (obnova řízení largo sensu). V českém soudním řízení správním se v případě obnovy řízení jedná o obnovu řízení stricto sensu, zatímco v polském soudním řízení správním o obnovu řízení largo sensu.[13]

Omyly editovat

 • BIOLOGIE: Zápis „stricto senzu“ je chybný, protože obrat je latinský a z se vyslovuje, ale nepíše.
 • PRÁVO: Zápis „senzu stricto“ je chybný, protože obrat je latinský a z se vyslovuje, ale nepíše. Zápis „senzus lato“ ignoruje právní terminologii (správně: largo sensu).[10]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. MAŇAS, Michal. Sensu scricto. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2022 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id2175/
 2. a b Sensu stricto. Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2022. Dostupné z: https://lekarske.slovniky.cz/pojem/sensu-stricto
 3. Sensu stricto. In: The Glossary Table [online]. [07-25-2018] [cit. 1. 3. 2022] Dostupné z: https://fishbase.mnhn.fr/Glossary/Glossary.php?q=sensu+stricto&language=english&sc=is
 4. MAŇAS, Michal. Sensu lato. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2022 [cit. 1. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id2407/
 5. Sensu lato. Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2022. Dostupné z: https://lekarske.slovniky.cz/pojem/sensu-lato
 6. Sensu latu. In: The Glossary Table [online]. [07-25-2018] [cit. 1. 3. 2022] Dostupné z: https://fishbase.mnhn.fr/Glossary/Glossary.php?q=sensu+latu&language=english&sc=is
 7. Botaničeskije kollekcii i technika gerbarizacii rastenij, gribov i vodoroslej. [Botanické sbírky a technika herbarizace rostlin, hub a řas.] Sost. A. Ju. Teptina a A. G. Paukov. Jekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo universiteta, 2013, s. [85]. ISBN 978-5-7996-0842-2. [Rusky, azbukou.] Dostupné z: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36033/1/978-5-7996-0842-2_2013.pdf
 8. KUDRNA, Otakar. Checkerspots, Fritillaries and Large Blues … scientific methods and names in butterfly… European Interests Group eNewsletter [online]. June 2014, iss. 15, s. 22. Dostupné z: http://www.european-butterflies.org.uk/downloads/EIG15.pdf
 9. PODEŠVA, Zdeněk. Podle: PĚNČÍK, Jindřich a kol. Botanický slovník pro pěstitele kaktusů. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1984. 311 s. Chrudimský kaktusář / Klub kaktusářů ZO ČZS, Chrudim.
 10. a b Stricto sensu. Iuridictum: internetová encyklopedie o právu. Red. Tomáš Pecina. Poslední editace 19. 11. 2008 [cit. 23. 10. 2024]. Dostupné z: https://iuridictum.pecina.cz/w/Stricto_sensu
 11. PROKEŠ, Zdeněk. Lymeská borrelióza. Dermatologie pro praxi. 2015, roč. 9, č. 1, s. 36. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2015/01/08.pdf
 12. HOZA, Jozef. Lymeská borrelióza u dětí. Pediatrie pro praxi [online]. 2005, č. 4, s. 188. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2005/04/04.pdf
 13. KRYSKA, David. Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním (III. část). Epravo.cz [online]. 25. 9. 2012 [cit. 1. 3. 2022]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/opravne-prostredky-v-ceskem-a-polskem-soudnim-rizeni-spravnim-iii-cast-85605.html

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat