Rukopisy z Nag Hammádí

Rukopisy z Nag Hammádí či také Knihovna z Nag Hammádí nebo Texty z Chenoboskia je soubor starověkých gnostických textů, pocházející pravděpodobně z 3. a 4. století po Kr., objevený u hornoegyptského města Nag Hammádí v roce 1945 Muhammadem Ali Sammanem. Jedná se o celkem 13 koptských papyrových kodexů, které byly uloženy v hliněné nádobě. Část textů byla vzápětí nenávratně ztracena, když některé listy byly použity na zátop. Nicméně valná většina textů se díky knězi jménem Al-Qummus Basiliyus Abd el Masih nakonec přece jen dostala do rukou vědců. Třináct papyrových kodexů obsahuje převážně spisy s gnostickým učením. Toto učení bylo do té doby známo výhradně ze spisů jeho odpůrců, především církevních otců, kteří proti gnozi neúprosně bojovali. Kodexy z Nag Hammádí jsou prvním materiálem svědčícím o tomto učení přímo a mají tak pro studium gnoze nesmírný význam.

Poloha Nag Hammádí v rámci Egypta

Několik spisů se zde nachází vícekrát, a to hned v několika verzích. Charakter těchto spisů je různý – některé jsou velmi staré a mohou uchovávat staré tradice nezávislé na kanonických evangeliích (např. Tomášovo evangelium), jiné naopak se snaží o reinterpretaci kanonických textů či o nový, alternativní pohled na Ježíše jako gnostického spasitele. Podle literárního druhu se tyto spisy dělí na evangelia, skutky, (tajné) rozhovory apod.

Autory a opisovači těchto textů jsou gnostici pravděpodobně pocházející z blízkého kláštera sv. Pachomia, kteří je ukryli před jejich ničením zastánci biblické víry.

Kompletní seznam kodexů editovat

Tabulka obsahuje kromě základního řazení i zkratky používané v textu a krátkou charakteristiku traktátů.

# # Kodex # Název rukopisu Strany Zkratka Poznámky
01 NHC-I (Jung) 1 Modlitba apoštola Pavla (2) ModPa text na předsádce
02 2 Tajná kniha Jakubova 1 - 16 TJkK
03 3 Evangelium pravdy 16 - 43 EvPrav traktát n. kázání bez názvu, pojmenovaný podle prvních slov
04 4 Slovo o zmrtvýchvstání 43 - 50 TrVzk někdy nazývaný i podle adresáta List Rheginovi
05 5 Trojdílný traktát 51 - 140 TrojTr bezejmenný spis nazývaný i Traktát o třech přirozenostech, tj. o přirozenosti nadsmyslového světa, stvoření a člověka
06 NHC-II 1 Tajná kniha Janova 1 - 32 TJK delší verze, jedna ze čtyř známých a jedna ze tří v souboru
07 2 Tomášovo evangelium 32 - 51 TmEv sbírka Ježíšových výroků, která mylně nese název "evangelium"
08 3 Filipovo evangelium 51 - 86 FpEv naučná, případně výchovná sbírka sentencí s nevhodným názvem "evangelium"
09 4 Podstata archontů 86 - 97 PodArch zjevený spis o stvoření lidí a světa; navazuje na následující
10 5 O původu světa 97 - 127 PovSv bezejmenný traktát
11 6 Výklad o duši 127 - 137 VDu trakrát o pádu a opětovném vzestupu lidské duše
12 7 Kniha Tomášova 138 - 145 TmK zjevený dialog mezi Ježíšem a sv. Tomášem o odmítání světa a jeho konci
13 NHC-III 1 Tajná kniha Janova 1 - 40 TJK kratší verze spisu
14 2 Evangelium Egypťanů 40 - 69 EvEg-NHC spis, známý také jako Svatá kniha velkého neviditelného Ducha, vypráví o osudech stoupenců gnosticismu v historii světa
15 3 Požehnaný Eugnóstos 70 - 90 Eug text se váže na následující spis
16 4 Moudrost Ježíše Krista 90 - 119 MdrJKr známý zjevený spis
17 5 Rozhovor se Spasitelem 120 - 149 RoSp zjevený rozhovor mezi učedníky a Ježíšem
18 NHC-IV 1 Tajná kniha Janova 1 - 49 TJK delší verze spisu
19 2 Evangelium Egypťanů 50 - 81 EvEg-NHC druhá verze spisu
20 NHC-V 1 Požehnaný Eugnóstos 1 - 17 Eug více poškozená druhá verze spisu
21 2 Zjevení Pavlovo 17 - 24 PaZj-NHC vyprávění o transu a nanebevzetí sv. Pavla
22 3 První zjevení Jakubovo 24 - 44 1JkZj zjeveno dialogy sv. Jakuba s Ježíšem
23 4 Druhé zjevení Jakubovo 44 - 63 2JkZj vyprávění o umučení sv. Jakuba, do kterého jsou vloženy hymny a výroky
24 5 Zjevení Adamovo 63 - 85 AdZj Adamovo vyprávění adresované synovi Setovi; obsahuje gnostické dějiny světa
25 NHC-VI 1 Skutky Petra a dvanácti apoštolů 1 - 12 SkPtAp apokryfní skutky apoštolů bez gnostických prvků
26 2 Hrom: Dokonalá mysl 13 - 21 Hrom zjevená řeč androgynní bytosti Sofie (Moudrost)
27 3 Authentikos Logos 23 - 35 AutLog kázání o osudu lidské duše
28 4 Myšlenka naší velké síly 36 - 48 MVelM traktát známý také jako Porozumění naší velké moci; gnostická apokalypsa
29 5 Platónova Ústava 588a-589b 48 - 51 Plat-NHC bezejmenný text o nespravedlnosti, který byl později identifikován jako špatný překlad části Platónovy Ústavy (588a-589b)
30 6 Výklad o osmém a devátém nebi 52 - 63 OsmDev hermetický traktát ve formě dialogu otce Herma a syna Tata o nebeském světě
31 7 Hermetická modlitba z traktátu Asklépios 63 - 65 ModAskl-NHC část známého hermetického traktátu
32 8 Asklépios 65 - 78 Askl-NHC bezejmenný text, který byl identifikován jako známý hermetický spis
33 NHC-VII 1 Sémova parafráze 1 - 49 SemPar spis obsahující vysvětlení biblických dějin s gnostickou kosmologií a dějinami spásy
34 2 Druhý traktát velkého Séta 49 - 70 2TrVSet poučný traktát o průběhu spasení vyprávěn Kristem, který zde vystupuje jako Sétovo vtělení
35 3 Petrovo zjevení 70 - 84 PtZj-NHC Petrova apokalypsa, která vypráví o Petrovi jako o příjemci zvláštního zjevení od Ježíše, ještě před jeho zajetím a údajnou smrtí
36 4 Silvánovy nauky 84 - 118 Silv gnostický sapienciální spis, který se vyznačuje silným pesimismem ve vztahu k světu a jeho odmítáním
37 5 Tři Sétovy stély 118 - 127 SetStel hymnus ve třech částech; předpokládá se, že je to Dositeova zpráva
38 NHC-VIII 1 Zóstrianos 1 - 132 Zostr známý také jako Nauka Zostrianovy pravdy, boha pravdy nebo Zostrianovy nauky, je zjevený naučný traktát, který je odvozen z Zoroastrova nanebevstoupení, považovaného v době vzniku za učitele moudrosti
39 2 Petrův list Filipovi 132 - 140 PtFp apokryfní zpráva o naučném dialogu mezi apoštoly a Kristem, a o tom, co před a po jeho ukřižování
40 NHC-IX 1 Melchísedek 1 - 27 Melch bezejmenný zjevený gnostický spis o příběhu Ježíše a velekněze Melchísedeka
41 2 Myšlenka Nórey 27 - 29 Nor bezejmenný text
42 3 Svědectví pravdy 29 - 74 SvPrav bezejmenné polemické kázání proti naukám oficiální křesťanské církve a jiných gnostických skupin
43 NHC-X 1 Marsanés 1 - 68 Mars dost poškozený spis, který je apokalypsou hlavně o spekulacích o vztahu písmen k částem duše a andělem
44 NHC-XI 1 Výklad poznání 1 - 21 VPoz naučný spis o významu a pravidlech gnostického společenství
45 2 Valentinovský výklad 22 - 40 ValV bezejmenný gnostický spis, ve kterém po výkladu o pleromatu následuje liturgický text o pomazaní, křtu a eucharistii
46 3 Allogenés 40 - 44 Alog Joelovo zjevení předané synovi Mesosovi
47 4 Hypsifroné 45 - 69 Hyp zlomky zjeveného textu
48 NHC-XII 1 Sextovy výroky 15 - 16, 27 - 34 Sext pohanská sbírka výroků, zdomácnělá mezi křesťany ve 2. století
49 2 Evangelium pravdy EvPrav zlomek jedné verze
50 3 (různé fragmenty) celý svazek obsahuje deset stran s patnácti zlomky různých textů; dva z nich jsou rozeznatelné
51 NHC-XIII 1 Trojtvará Protennoia 35 - 50 Proten zjevená řeč ve třech částech o emanaci prvotního boha, který má jméno Protennoia nebo Barbella, a který se objevuje jako Otec, Matka a Syn
52 2 O původu světa PovSv deset počátečních řádků spisu
(různé fragmenty) svazek obsahuje pouze šestnáct stran textu a několik zlomků; rozeznatelné jsou jen dvě z nich

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat