Rozdělení lesa

Jednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL) jsou utvářeny tak, aby byla usnadněna orientace v lese a umožněna jednoznačná identifikace části lesa při plánovacích, hospodářských, evidenčních a kontrolních činnostech. Dle současné české legislativy jsou jednotkami prostorového rozdělení lesa oddělení, dílec, porost, porostní skupina a etáž, přičemž porost je základní jednotkou tohoto rozdělení, která musí být vždy vylišena.

Hranice a číslo lesního oddělení na Křivoklátsku

RozděleníEditovat

Za vyšší (základní) jednotky prostorového rozdělení lesa považujeme:

  • oddělení (ODD)
  • dílec (DIL)
  • porost (POR)

K nižším jednotkám, jednotkám lesního detailu, potom řadíme:

  • porostní skupinu (PSK)
  • etáž (ETAZ)

OdděleníEditovat

Oddělení je nejvyšší jednotkou rozdělení lesa, která by měla být trvalá. Její výměra nesmí přesáhnout 150 ha a označuje se arabskými čísly. Jedná se o část lesa ohraničenou výraznými přírodními a umělými liniemi.

DílecEditovat

Dílec je podjednotkou oddělení. Jeho hranice se vymezuje na základě podobnosti přírodních a hospodářských podmínek, s cílem postupného dosažení jednotného způsobu hospodaření. Výměra dílce nepřesahuje 30 ha. Dílce se označují velkými písmeny.

PorostEditovat

Porost se vymezuje jako plošně souvislá část lesa, odlišující se druhovou, věkovou či prostorovou skladbou, kategorií lesů nebo odlišným hospodařením. Výměra porostů neklesá pod 0,20 ha, nejedná-li se o les s různými vlastníky. Porosty se označují malými písmeny. Každý porost má nejméně jednu porostní skupinu. Porosty jsou vždy povinnou součástí rozdělení lesa.

Porostní skupinaEditovat

Porostní skupina se vylišuje pro části porostů, u nichž se v důsledku vývoje mění hranice a pro plošně málo významné části lesa nevylišené jako porost. Porostní skupina musí obsahovat minimálně jednu etáž a vždy patřit jen do jednoho katastrálního území. Porostní skupina nemá v mapě označení. Označuje se etáž (nebo více etáží), která(é) ji tvoří.

EtážEditovat

Etáže se vylišují k vyjádření vertikálního členění porostů a porostních skupin, významného pro zjištění stavu lesa a pro plán hospodářských opatření. Jako skupiny nebo etáže se vylišují části lesa o výměře nad 0,04 ha. Etáže se označují arabskými čísly, které je možné doplnit malými písmeny.

Česká legislativa nařizuje výše uvedené čtyřstupňové rozdělení lesa (oddělení, dílec, porost, porostní skupina), ale velcí vlastníci dávají přednost třístupňovému rozdělení lesa, většinou se pak hranice dílce a porostu shoduje.

PříkladEditovat

Porostní skupina s označením 112Ac10/1a by byla v oddělení číslo 112, dílci A, porostu c, a skládala se ze dvou etáží s označením 10 a 1a.

Související článkyEditovat