Otevřít hlavní menu

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání

vzdělávací program

Rámcové vzdělávací programy (RVP) jsou kurikulární dokumenty závazně vymezující oblasti vzdělávání na určité úrovni vzdělávacího stupně.[1] Vzdělávací systém se pak standardně v rámci RVP rozděluje do kategorií: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vyšší odborné a jiné vzdělávání.[2] Účelem rámcových vzdělávacích programů je vymezení oblastí vzdělávání a jsou tak pramenem pro vytvoření školního vzdělávacího programu (ŠVP) dané školy, která si jej zpracovává sama.[1] Oba typy dokumentů jsou volně přístupné pedagogické i laické veřejnosti.

Pro oblast středního vzdělávání se tyto RVP dělí na kategorie pro gymnázia a střední odborné školy. Tyto základní kategorie mají své vlastní podkategorie pojící se již ke konkrétnímu modelu školy.

Obsah

RVP pro gymnaziální vzděláváníEditovat

Pro gymnaziální vzdělávání jsou vydány tři samostatné rámcové vzdělávací programy, které gymnaziální vzdělávání diferencují. Všechny tyto tři programy vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dnes Národní ústav pro vzdělávání) a jedná se o Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) z roku 2007[3], Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP) z roku 2007 [4] a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) s aktuální vydanou verzí z roku 2015.[5]

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)Editovat

Tento dokument jako všechny následující je určen jako závazný základ pro individuální zpracování ŠVP (Školní vzdělávací program) čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií. RVP G tedy vymezuje základní vzdělávací úroveň studentů  čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií, udává úroveň klíčových kompetencí, kterých by měli jejich studenti dosáhnout a vymezuje také vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo).[3]

Obsah tohoto programu je určený pro tvorbu ŠVP vyššího stupně víceletých gymnázií, tvorba ŠVP nižšího stupně gymnázií je stále podřízena RVP pro základní vzdělávání.[3]

Pojetí vzdělávání z pohledu RVP G má podobu rozvoje klíčových kompetencí žáka, vést k všeobecnému přehledu a v neposlední řadě také má žáka připravit pro další vzdělávání terciárního stupně vzdělávacího systému, jako je vysokoškolské studium. Také by žák měl být připraven pro profesní specializaci a občanský život.

"Gymnázium má vytvářet náročné a motivující studijní prostředí, v němž žáci musí mít dostatek příležitostí osvojit si stanovenou úroveň klíčových kompetencí,..."[3] Takovýmto způsobem se RVP G snaží docílit zejména rozvoje klíčových kompetencí žáka v jeho obsahově široce zaměřené studijní dráze žáka státního gymnázia. To tento program rozvíjí i dále vyjádřením, že podstatou a cílem vzdělávání na vyšším stupni gymnázia není předání co nejširšího objemu informací, ale naučit žáka s informacemi pracovat, vyhodnocovat je a třídit je do uceleného logického celku. Také by žák měl být motivován k tomu, aby své znalosti a dovednosti sám nadále rozvíjel.[3]

Klíčové kompetenceEditovat

Klíčové kompetence jsou v tomto dokumentu rozděleny do následujících kategorií.[3]

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikační
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská
 • kompetence k podnikavosti

Vzdělávací oblastiEditovat

Výuka žáka se pak dělí do vzdělávacích oblastí pokrývajících všechna témata výuky obsažených v průběhu jeho středního vzdělávání. RVP G vymezuje osm těchto oblastí.[3]

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Informatika a informační a komunikační technologie

Průřezová témataEditovat

Dále pak RVP G uvádí kapitolu "Průřezová témata". Tato témata vsazená do výuky mají být jednoznačně aktuální a smysl jejich zařazení do výuky má mít vliv na postoje žáků, jejich hodnotový systém a jednání. Jedná se o pokračování podpory osobnostního rozvoje, který mají ovlivňovat průřezová témata základního vzdělávání a střední vzdělávání by v této podpoře mělo pokračovat a navazovat.[3]

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP GSP)Editovat

Tento dokument je určený opět pro tvorbu ŠVP, tentokrát pro čtyřletá gymnázia se sportovní přípravou a vyšší stupeň víceletých gymnázií se sportovní přípravou. Stejně jako u RVP G se nižší stupeň gymnázií se sportovní přípravou řídí Rámcovým vzdělávacím program pro základní vzdělávání, jelikož se stále jedná o povinnou školní docházku.[4]

Specializace RVP GSPEditovat

Na rozdíl od RVP G obsahuje RVP GSP princip spojení gymnaziální výuky se sportovním tréninkem pro rozvoj intelektu i sportovního nadání žáka. Navíc však vyjadřuje, že absolvent gymnázia se sportovní přípravou by měl mít sportovní výkonnost a zkušenosti z tréninku a soutěží dostatečně vysokou pro pokračování ve sportovní činnosti na vysoké úrovni, " včetně reprezentace České republiky."[4]

Obsah zbytku vzdělávacího programu se shoduje s RVP G v oblasti klíčových kompetencí i vzdělávacích oblasti, kde se navíc uvádí dvě další oblasti a to "Tělesná výchova" a "Sportovní trénink". I témata průřezová jsou v tomto programu obsažena a opět navazují na snahu rozvoje osobnosti obsažené v průřezových tématech RVP pro základní vzdělávání.[4]

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG)Editovat

Posledním z rámcových vzdělávacích programů pro gymnaziální vzdělávání je program pro dvojjazyčná gymnázia. Z předešlých programů je nejmladší, aktuální verze vyšla roku 2015, a ta vychází z pilotní verze platné od 1. 9. 2009. [5]

Charakteristika RVP DG ve srovnání s RVP G a RVP GSPEditovat

Na rozdíl od předchozích dvou dokumentů je RVP DG určeno k tvorbě ŠVP nižšího i vyššího stupně dvojjazyčného gymnázia a vymezuje základní vzdělávací a jazykovou úroveň absolventů dvojjazyčných gymnázií. Vymezuje obsah vzdělávání, který bude vyučován v českém i cizím jazyce a pro mimořádně nadané žáky nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, pokud budou zajištěny individuální podmínky ke vzdělávání žáka. Možnost modifikace obsahu vzdělávání umožňují i předešlé dokumenty, však bez dodatku podmínky, že musí být zajištěny individuální podmínky žáka mimořádně nadaného nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.[5]

Specializace RVP DGEditovat

Tento rámcový vzdělávací program je vytvořený pro dvojjazyčné třídy, které vznikly na základě mezivládních dohod nebo ve spolupráci se zahraničním partnerem za dodržení platných vyhlášek, nařízení a souhlasem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní odlišující cíl od prostředí výhradně českého gymnaziálního vzdělávání je dosažení "nadstandardních jazykových kompetencí žáků v příslušném cizím jazyce,..." .[5] Účastníkem takového vzdělávání může být žák u kterého je prokázaná předchozí alespoň tříletá zkušenost s výukou v daném cizím jazyce, dále je pak nutné splnit právní podmínky dané školy a RVP DG.[5]

Druhý vzdělávací jazyk podle RVP DG může být angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo italština.[5]

Cíle RVP DGEditovat

Jedním z cílů, které má takové vzdělávání plnit je rozvoj klíčových kompetencí. To je shodné pro všechny gymnaziální rámcové programy, dále jsou shodné i vzdělávací oblasti výuky popsané v RVP DG a RVP G.[5]

Průřezová témataEditovat

I v tomto programu nechybějí průřezová témata, která všechna musí být zakomponována do ŠVP dané školy v podobě projektů, seminářů, kurzů, besed, nebo jako samostatný vyučovací předmět, přičemž se uvedené způsoby mohou navzájem kombinovat. Konkrétně se jedná o následující témata.[5]

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Způsob ukončení studiaEditovat

Způsob ukončení studia je zkouška z cizího jazyka na úrovni alespoň C1 podle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky), dále zkouška minimálně z jednoho nejazykového předmětu, který byl vyučován v cizím jazyce a bude zkoušen v onom cizím jazyce. Druhou částí je státní maturitní zkouška, ta ale může být ovlivněna způsobem maturitního zkoušení partnerské země, která se podílí na vzniku dvojjazyčného gymnázia.[5]

Externí odkazyEditovat

 • Národní ústav pro vzdělávání - oficiální web Národního ústavu pro vzdělávání
 • MŠMT - oficiální web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • SERRJ - odkaz na web MŠMT pojednávající o Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, kde je možné si stáhnout dokument SERRJ ve formátu pdf

ReferenceEditovat

 1. a b Zákon /2004 Sb., Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. In: Sbírka zákonů. 30. 7. 2010, roč. 2004. ISSN 1211-1244 Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. WWW.QCM.CZ, QCM s.r.o.,. Rámcové vzdělávací programy, Národní ústav pro vzdělávání. www.nuv.cz [online]. [cit. 2017-11-13]. Dostupné online. (česky) 
 3. a b c d e f g h Rámcový vzdělávací program pro gymnázia : RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze 100 s. s. Dostupné online. ISBN 9788087000113. 
 4. a b c d Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou : RVP GSP. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický 103 s. s. Dostupné online. ISBN 9788087000120. 
 5. a b c d e f g h i Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG) [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze [cit. 2017-11-13]. Dostupné online.