Rámcový vzdělávací program

specifikace cílů pro jednotlivé etapy vzdělávání

Rámcový vzdělávací program definuje ve školství v České republice nejvyšší úroveň vzdělávání dříve spolu s projektem Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá Kniha, která v současné době již neplatí). V roce 2004 MŠMT schválilo nové principy v politice pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Toto rozhodnutí změnilo systém kurikulárních dokumentů, které jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních, a to na úrovni státní a na úrovni školské.

Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách.

Nový systém kurikulárních dokumentůEditovat

 
Nový systém kurikulárních dokumentů

Legenda pro diagram nového systému kurikulárních dokumentů (viz obrázek vpravo):

 • RVP PV: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • RVP ZV–LMP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • RVP G: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
 • RVP SOV: Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání

Ostatní RVP např.:

 • RVP ZUV: Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání
 • RVP JŠ: Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Povinnosti škol, vyplývající z nového školského zákonaEditovat

Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) dne 24. 8. 2004, dostali učitelé do rukou možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program, založený na jejich představách a zkušenostech s výukou. Společným úsilím všech pedagogů na škole, je možno bez dalšího schvalování utvořit ucelený Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, podporující pedagogickou autonomii s ohledem na potřeby žáků.

Učitelé už tak nebudou vázáni na tradiční „osnovy“, kterých se musí držet, protože učitel v plánech nepopisuje, „co má probrat“, ale popisuje, jaké dovednosti mají jeho žáci mít. Lze tedy velmi snadno některé méně podstatné pasáže látky vynechat či zredukovat, za účelem splnění základních cílů výuky nebo naopak některý přínosný projekt prodloužit.

Pro tvorbu školního vzdělávacího programu je připraven dokument od MŠMT nazvaný jako Manuál pro tvorbu ŠVP. Ten obsahuje kompletní rozbor toho, jak by měl takový program vypadat, co by měl obsahovat a jak ho vytvořit.

Všechny základní školy v České republice budou mít povinnost připravit do začátku školního roku 2007/8 svůj školní vzdělávací program (ŠVP) a od 1. 9. 2007 podle něj začít vyučovat v 1. a 6. ročníku.

Hlavní změny ve vzdělávání oproti tradičním osnovámEditovat

RVP vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. RVP vycházejí z koncepce celoživotního učení, formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní.
 • nově od roku 2021 kompetence digitální

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:

Vzdělávací obsah základního vzdělávání
vzdělávací oblast vzdělávací obory
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace
Informatika Informatika
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět
Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Člověk a svět práce Člověk a svět práce

Významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání jsou i okruhy reprezentující soudobé problémy světa. Ty jsou v RVP ZV reprezentovány jako „průřezová témata“ a mají formovat zejména postoje a hodnoty žáků. Tematické okruhy průřezových témat jsou jednotné a procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, kde umožňují propojení vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů. Tím přispívají k ucelení vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení jejich klíčových kompetencí.

Cizí jazykyEditovat

Podle Rámcového vzdělávacího programu byl povinně od září 2013 zaveden na základních školách další cizí jazyk. Druhý jazyk se může učit podle možností, nejpozději však od osmé třídy. Jsou s ním spojovány jak naděje na lepší komunikační schopnosti mladé generace, tak i obavy, že slabší žáci nezvládnou kvůli přetížení svých schopností ani jeden cizí jazyk.[1][2][3]

Jako první jazyk si žáci i školy volí obvykle angličtinu, jako druhý některý z dalších světových jazyků (němčina, francouzština, ruština, španělština, italština), mohou si však zvolit i jakýkoliv jiný, na kterém se domluví škola s rodiči, pokud je k dispozici i učitel a vhodné učební pomůcky. Pokud prvním cizím jazykem není angličtina, pak musí být povinně tím druhým.

Pro cizí jazyky se zpracovávají tzv. Standardy, v nichž jsou stanoveny základní dovednosti, kterých by měli žáci dosáhnout.[4]

Přínos RVP ZVEditovat

Škola vytváří ŠVP pro „své“ žáky v důvěrně známých podmínkách, „šitý na míru“ tomu, co dobře zvládá a způsobem, který si sama stanoví a dál bude rozvíjet.

Učitelé se mohou společně radit, pomáhat si, hledat nové možnosti efektivního vzdělávání i nejvhodnější způsoby jeho vymezení v dokumentu. Mohou také vyřadit vše nepodstatné, zatěžující a nevyhovující.

Učitelům se nabízí propojit to, co možná dosud dělali každý zvlášť a s různými záměry. Učitelé si zde vytváří dokument, který bude jejich, který budou společně obhajovat i realizovat, což je vždy lepší u materiálů vlastních než u „nadiktovaných“.

Úskalí RVP ZVEditovat

Představy některých pedagogů se mohou omezit jen na tvorbu ŠVP, tento dokument je ale pouze začátek předpokládaných změn, jeho vstupní fází, od níž se budou dlouhodobě odvíjet skutečné kvalitativní změny ve vzdělávání a v činnosti celé školy. Jde o zcela nový krok, který může přinášet jisté osobní nejistoty, obavy z nevyzkoušeného nebo i názorové střety apod. Příprava ŠVP se může stát záležitostí jen několika lidí na škole, bez potřebné aktivity a zájmu ostatních pedagogů, bez nutné spolupráce všech, bez ochoty se o mnohém dohodnout a osvojit si nové věci.

Ze začátku může být i omezené množství materiálů, osob, škol či institucí, na které se škola může obrátit o radu. Tvorba ŠVP bude prací, na kterou zatím učitelé nebyli speciálně připravováni a teprve postupně získají potřebné dovednosti a zkušenosti.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zavedením druhého povinného cizího jazyka na ZŠ se zlepší jazyková vybavenost žáků [online]. Národní ústav pro vzdělávání, 2013-09-25. Dostupné online. 
 2. ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava. Postrach se jmenuje druhý cizí jazyk. Učitelské noviny. 2003, čís. 15. Dostupné online. 
 3. Školáci se povinně učí dva cizí jazyky. Někteří kantoři mají z novinky strach. Český rozhlas [online]. 2013-09-02. Dostupné online. 
 4. MALOVEC, Miroslav. Standardy pro základní vzdělávání. Esperanto. Další cizí jazyk [online]. Miroslav Malovec. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) Praha: VÚP, 2005. 126 s. ISBN 80-87000-02-1.
 • Dostál, J. – Macháčková, P. Informační a komunikační technologie v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. In DIDZA 06. Žilina: FPV ŽU, 2006. CD-ROM. ISBN 80-8070-556-9.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat