Národopisná výstava záhorské kultury v Dřevohosticích

Národopisná výstava záhorské kultury v Dřevohosticích, která se uskutečnila v roce 1893, pojednávala o tradicích a zvycích Moravského Záhoří. Hrála významnou roli nejen pro celé Záhoří, ale i pro celou Moravu.

Vznik a zorganizování

editovat

Moravské, někdy též Hostýnské, Lipenské či Lipnické Záhoří byl od nepaměti kraj bohatý na svou kulturu, tradici, ornament, nářečí, pověst a mudrosloví. Dlouho se však nenašel člověk, který by se výrazně věnoval výzkumu záhorské kultury a uchoval její pozůstatky.

Roku 1887 má ovšem soběchlebská fara nového kněze, jeho jméno je František Přikryl. [pozn. 1] František Přikryl byť původem Moravský Slovák, se velice zajímá o celkový záhorský kraj. Zprvu zde začne provádět své archeologické výzkumy, ovšem později zjistí, že Záhoří je bohaté nejen na archeologické nálezy, ale i na své mudrosloví a na lidovou poezii. Začíná chodit na besedy ke stařečkům, od nichž se dozvídá plno starých záhorských tradic a plno pohádek a pověstí. Záhorský kraj jej nakonec tak vezme za srdce, že roku 1893 zakládá rozsáhlý, oblíbený a dodnes vycházející sborník Záhorská kronika.

První články do kroniky psal pouze Přikryl, ovšem postupně do kroniky začalo přispívat plno jiných zájemců majících zájem o rozšíření záhorské kultury.

Páter Přikryl pak roku 1893 navrhuje uskutečnění národopisné výstavy pojednávající o záhorské kultuře. Tato myšlenka najde brzy nebývalou podporu u učitelstva celého Záhoří.

Přikryl se spojil s dalšími záhorskými vlastenecky orientovanými kněžími a společně podnítili v záhorském lidu touhu ukázat "světu" středomoravské Záhoří v celé své kráse. Jedním z těchto pastorů byl páter Bedřich Kaláb, který byl farářem v nedalekých Domaželicích. Spolu s Kalábem chodili tedy po zdejších dědinkách i městečkách a dozvídali se z různých vyprávění plno nových věcí k obohacení národopisné výstavy a získávali nové příznivce.

Uskutečnění národopisné výstavy zaujalo i ředitele obecné školy Petra Vašíčka. Národopisná výstava tedy dostala svolení k uskutečnění a hned to bylo vyhlášeno v olomouckých novinách.[1]

Slavná rada městská v Dřevohosticích v sezení 11. května 1893 konnaném povolila, že smí se v městě zaříditi slavnostní národopisná výstava ze Záhoří a vyslovila přitom své potěšení, že Dřevohostice k tomu vyhlídnuty jsou.
— 21. květen 1893, deník "Našinec", Olomouc

Hned na to byl v Dřevohosticích vytvořen místní slavností výbor, do nějž byli zvoleni pánové Jan Sofka (obchodník), Ferdinand Fried (hostinský), za učitelskou obec pak nadučitel Petr Vašíček a učitelé František Zámrský, Theodor Pešák, Innocenc Zapletal, dále pak Ferdinand Němec (měšťan), Robert Milovník (sklenář) a Josef Šillingr (hostinský).

Bylo dohodnuto, že národopisná slavnost bude úzce spojena s výstavou národopisných předmětů, které doloží umění, dovednost i úroveň Záhořanů.

Nikdo však ještě nedokáže určit termín uskutečnění této výstavy, ale byl vyhlédnutý nejspíše konec července.

Za chvíli se v olomouckém časopisu Našinec z 7. června 1893 dozvídáme, že byl ustanoven pevný termín výstavy i slavnosti, tímto dnem byla neděle 23. července 1893.[2]

Zároveň se zde dozvídáme, že slavnost bude řádně fotograficky dokumentována c. a. k. profesorem Josefem Klvaňou z Uherského Brodu, který k Záhoří, byť se zde nenarodil, jevil hluboký vztah, jelikož rod jeho otce sídlil po více než 300 let v Býškovicích, které do tohoto regionu zapadají.[3]

Klvaňovi pak byly zapůjčeny dva přístroje na fotografickou dokumentaci, které mu pro tuto významnou událost zapůjčil Vlastivědný spolek muzejní z Olomouce.

V článku je též zmíněn předseda organizačního výboru-velkostatkář z Čech u Přerova Josef Vykoukal; [pozn. 2] a předseda výstavkového výboru-pan řídící Petr Vašíček; existovalo však vysoké riziko, jež by mohlo ovlivnit celou slavnost.[4]

Bylo totiž nejisté počasí, a proto bylo dohodnuto, že kdyby 23. července dopoledne pršelo a nevyjasnilo se, výstava by se uspořádala příští neděli 30. července tímtéž pořádkem.

Našinec pak sděluje, že národopisná výstava bude zahájena ve školní dřevohostické budově v neděli 23. července v 8 hodin ráno a potrvá do 26. července do šesti hodin večer. Dále následuje podrobný program slavnostního odpoledne, rozpracovaný na hodiny.

Dne 22. července, den před zahájením výstavy, silně pršelo a zdálo se, že nepříznivé počasí ohrozí průběh celé akce.

Ve stejný den navštívil pana Františka Přikryla na soběchlebské faře zemský školní rada v Brně František Bartoš a diskutovali společně o zahájení výstavy, oba dva se obávali, že je ve velkém ohrožení.[5]

Rozdělení funkcí

editovat

Ač počasí nepřálo, přivítala v neděli ráno návštěvníky Dřevohostic prostorná školní budova, v níž byla instalována národopisná výstava našeho Záhoří.

 • Za celou organizaci ručil František Vašíček, který hrál roli předsedy výstavního výboru
 • Velice též pomáhal místopředseda Eduard Peck, nadučitel v Domaželicích, významný regionální historik, který výstavu doplňoval svýmy archeologickými a národopisnými výzkumy[6]
 • Místopředsedou byl zvolen již zmiňovaný kooperátor z Domaželic Bedřich Kaláb
 • Jednatelem se stal František Zámrský, učitel v Dřevohosticích

Průběh a exponáty

editovat

Ač počasí nepřálo, přivítala v neděli ráno návštěvníky Dřevohostic prostorná školní budova, v níž byla instalována národopisná výstava Záhoří.

Přesně v 8 hodin výstavu zahájil vzletnou a vlastenecky laděnou řečí předseda výstavního výboru Petr Vašíček. Svou řeč ukončil provoláním zdaru naší národopisné výstavě i budoucí velké etnografické výstavě, jež byla plánována v Praze roku 1895.

Jménem výkonného výboru této připravované výstavy promluvil ředitel Národního divadla v Praze František Adolf Šubert.

Výstava se konala ve třech největších místnostech školní budovy. Návštěvníky tak okouzlila velice bohatá expozice vzácných a zajímavých exponátů.

Návštěvníci měli možnost vidět i množství starých pergamenů pojednávajících o historii záhorského kraje. Byl k vidění i starý nábytek, staré obrazy a staré a vzácné knihy.

Eduard Peck pak zapůjčil řadu archeologických nálezů z oblasti Záhoří, Valašska, z Moravského Slovácka i ze Slovenska.

V druhé výstavní místnosti stála v koutě na lavicích malá skříňka pro rodinné památky, knihy, zápisky či rodinnou kroniku. Vlevo se nacházela postel malována záhorskými ornamenty. Vlevo stály malovaná truhla, kolébka, židle, kolovrat, přeslice a motovidlo.

Na stěně byly vystaveny lidové obrázky malovány na zrcadlovém skle. Dále bylo k mání plno mužských i ženských záhořanských krojů, pro svobodné i ženaté, pro letní a zimní období.

Zaujala i ukázka rolnického nářadí - starý těžký pluh a jako rarita byla zde vystavena zbrojnická palice a lupičské nářadí. Uprostřed místnosti stál model záhorského selského gruntu podle skutečnosti ze dřeva a ze slámy, vyrobeným nadučitelem z Vítonic, panem J. Literou.

Ve třetí výstavní místnosti pak návštěvníky doslova uchvátilo velké množství záhorských výšivek - úvodnic, šátků, rukávců či košilek.

Zajímavým též bylo vyšívání záhorských oltářových plachetek či čepců, které při záhorské svatbě nosily družičky.[7]

Uprostřed místnosti přitahoval oči návštěvníků osmihranný pavilon upravený z nejkrásnějších vyšívaných úvodnic, koutnic a šatek. Uvnitř žluté po stranách vyšívané kalhoty-koženky. Na ženském kroji s obojkem pak zaujaly frýdka, oplétačky, fěrtoch a široká sukně.

Mužský kroj byl zapůjčen panem R. Josefem Čepkem z Bystřice pod Hostýnem. Byl památný tím, že jej na výstavě v Brně obdivoval i sám císař František Josef.

U vchodu do místnosti bylo na levé straně vyloženo velké množství výšivek, jež zhotovily žákyně z dřevohostické školy. Dělaly je podle předloh od B. Sojkové z Olomouce.

Třetí síň byla nejbohatší a byla upravena mimořádnou pílí dámského odboru, jemuž předsedala Anna Vašíčková, manželka nadučitele dřevohostické školy. Stejně tak jí pomáhaly Františk Peckový z Domaželic a Antonie Čapková z Bystřice. Funkcemi jednatelek byly pak pověřeny Antonie Masaříková, Klára Růžičková a slečna Augusta Polcarová. Celkově v dámském odboru zasedalo sedmadvacet účastnic.

Na domech vlály vyvěšené císařské prapory a na stožárech poblíž radnice se vlnily vlajky Záhoří tvořené pruhy v červeno-černo-červených barvách.

Dřevohostické náměstí se potom zaplnilo představiteli spolků a korporací, kteří za doprovodu rázného pochodu proslulé kapely jízdního Sokola Horymír z Olomouce nastoupili před starobylý dřevohostický radní dům. Všecky pak srdečně vítal sbor v čele se statkářem Vykoukalem a postupně na radnici napochodovaly i hasičské dobrovolné sbory ze Soběchleb, z Prusinovic a z Holešova. Dále nastoupili veteráni a sokolové z Bystřice a z Holešova a čtenářsko-pěvecký spolek Podhoran a ještě Spolek katolických tovaryšů. Dále byli uvítáni členové Občanské besedy z Bystřice, pěvecký a čtenářský spolek Method ze Všechovic a členové Čtenářského spolku z Veselíčka u Lipníka.

Potom vyšly průvody lidových zvyků a obyčejů. Pak se na náměstí uskutečnila záhorská svatba, jíž připravily Žákovice s chasou z Bezuchova a z Blazic.

O třetí hodině vjel na náměstí dřevohostický král z Horních Nětčic s chasou z Vítonic, Býškovic, Soběchleb a Radotína. Král byl ozdoben královským odznakem, což byl věnec z lipových ratolestí.

Zhruba o půl čtvrté přijel vůz, tažený čtyřspřežím běloušů, z Dolních Nětčic a ze Symře.

Ke čtvrté hodině pak vyšel průvod chasy z Radkovy Lhoty, Turovic, Lipové, Křtomile a z Rychlova. Tato chasa předváděla stínání berana jako dar matce přírodě. Vrcholem bylo uskutečnění obžínek z Domaželic s chasou z Čech, Líšné, Turovic, Nahošovic, Hradčan a Šišmy.

Výjimečnými hosty byli pak rodina baronů Skrbenských z Hříště, Arnošt z Loudonů, Jan Neff, Vilém Hejn.

Význam

editovat

Tato rozsáhlá výstava se stala významným mezníkem ve vývoji československé etnografie. Měla mimořádný význam pro vznik sbírkového fondu Národopisného muzea v Praze v roce 1896, kde jsou dodnes vystaveny a jako skoro nejcennější exponáty brány kroj děvčete a mládence z Dřevohostic.

Byla jedním z důležitých podnětů pro úspěch velké národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895.[8][pozn. 3]

Reference

editovat
 1. Digitální knihovna Kramerius. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 2. Digitální knihovna Kramerius. www.digitalniknihovna.cz [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 3. Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště. encyklopedie.mesto-uh.cz [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 4. VYKOUKAL, Josef. "Národopisná výstava". "Záhorská kronika". 1929, roč. 12, čís. 1. Dostupné online. 
 5. Národopisné aktuality/1976/4. na.nulk.cz [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 6. Eduard Peck – Regionální osobnost – databáze Osobnosti Valašska. Osobnosti Valašska [online]. [cit. 2021-12-03]. Dostupné online. 
 7. PŘIKRYL, František. "Záhorská svatba". "Záhorská kronika". 1906, roč. 3, čís. 4. Dostupné online. 
 8. GREGOR, VLADIMÍR. NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY NA HANÉ PŘED ROKEM 1895. Český lid. 1962, roč. 49, čís. 2, s. 76–80. Dostupné online [cit. 2021-12-03]. ISSN 0009-0794. 

Poznámky

editovat
 1. František Přikryl (1857-1939), český kněz a sběratel
 2. Josef Vykoukal (1861-1927), český statkář
 3. Ke stému výročí od této výstavy byl v Dřevohosticích v červenci roku 1993 vydán "Sborník ke 100. výročí národopisné výstavy v Dřevohosticích 23. 7. 1893"

Literatura

editovat

LAPÁČEK, Jiří. Dřevohostice:Historie městyse v datech. Dřevohostice: [s.n.], 2008. Dostupné online. 

Související články

editovat