Marta z Boskovic

moravská šlechtična

Marta z Boskovic (okolo roku 1463? – po roce 1510?) byla moravská šlechtična z rodu Boskoviců. Značnou část života prožila ve svém domě v Litomyšli, kde byla členkou a podporovatelkou zdejší početné komunity Jednoty bratrské. Díky své písemné obhajobě práv českých bratří před českým a uherským králem Vladislavem II. Jagellonským a Augustinem Olomouckým bývá považována za možná vůbec první česky píšící autorku v historii české literatury.

Marta z Boskovic
Erb rodu Boskovických
Erb rodu Boskovických
Narozeníokolo roku 1463?
? Moravské markrabstvíMoravské markrabství Moravské markrabství
Úmrtípo roce 1510?
České královstvíČeské království České království
Choťsvobodná
RodičeVáclav z Boskovic, Kunka z Kravař a ze Strážnice
PříbuzníLadislav z Boskovic, Oldřich Trnavský z Boskovic, Jaroslav z Boskovic (sourozenci)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Mládí editovat

Narodila se patrně roku 1463 Václavu z Boskovic a jeho ženě Kunce z Kravař a ze Strážnice. Václav z Boskovic se poprvé v písemných pramenech uvádí roku 1465, kdy po svém otci převzal rodové sídlo v Boskovicích, kde pak s rodinou žil. Vlastnil také dům v Brně. Byl povýšen na nejvyššího komorníka olomouckého soudu a působil i ve funkci moravského zemského hejtmana.

V Litomyšli editovat

Po smrti Václava z Boskovic je Marta připomínána jakožto žijící v Litomyšli, kde žila v domě č. 12, který byl osazen erbem Boskoviců. Stala se členkou a podporovatelkou zdejší rozsáhlé komunity evangelické Jednoty bratrské, rozvíjející se pod patronací majitele litomyšelského panství Bohuše II. Kostky z Postupic. Dům, kde bydlela, přímo sousedil se zdejším českobratrským sborem, který Jednotě darovala Anna Šárovcová z Šárova. Dům č. 12 v majetku Kostků z Postupic jí byl roku 1501 darován.

Obhajoba Jednoty bratrské editovat

Roku 1507 zasáhla koncem vlády krále Vladislava Jagellonského do náboženských sporů ohledně působení českobratských evangelíků jako zprostředkovatelka. Králi adresovala v Litomyšli vzniknuvší[1] a jí podepsaný dopis, který v češtině a latině obsahoval strukturovanou obhajobu českobratské církve před konzervativními katolíky usilujícími o její zákaz, reprezentovanými především Augustinem Olomouckým. List byl spolu se dvěma listy biskupa Jednoty Jana Augusty doručen poselstvem, jehož měla být Marta rovněž součástí.

Nejjasnější králi Pane, Pane nejmilostivější.

Vaší kr. Msti. službu svú vzkazuji i žádosti všeho dobrého, věčného i časného, aby VMt. v dlouhém zdraví šťastně kraloval a potom i v nebi na věky. Viděla jsem list, kterýž VKMti. ráčili jste psáti do této země, aby Bratří postaveni byli v Praze. Neřáda jsem jeho slyšela, a to mnoho pro VMK., boje se hněvu božího aby VMt. na sebe nevzbudil; nebo já svobodně mohu říci, že mým vědomím nevím, abych kdy co proti VMti promluvila, i žebych (mezera) co zlého přála, ovšem udělala. O víře také smím se s sv. Pavlem přiznati, že s tou rotou, kteráž slově kacířská, sloužím Bohu mému, věře všem věcem, i nevím, proč bych takového odsudku zasloužila, abych z země vypovědína byla aneb usmrcena, poněvadž bych všecko, což dobrého jest, ráda učinila; než což za dobré mám, nesměla bych toho se pustiti žádnému k vůli, leč by mi co lepšího řádně ukázáno a oznámeno bylo. A jiných drahně lidí jest v té Jednotě, ježto jsou lepší nežli já. I neřáda bych, abyste VKMti. proti takovým lidem ráčili se postaviti, než raději obránce býti, a pod stínem VMti. abychom tichý a pokojný život vedouce, Pána Boha chválili, prosíce za VKMti. dlouhé zdraví, aby ráčil (požehnati) i dědicům vašim. VKMti. prosím pokorně, jestliže píši hloupě aneb nemoudře, abyste ráčili v dobré obrátiti, vědouce, že ste milostiv, jakž jsem prvé VKMti. zamilovala, když jsem věřila, že Pán Bůh VKMti. zvolil na království toto, a ne sami jste se vetřeli proti každému živému, kdož se proti VMti. postavoval ; já jsem byla žádostí i modlitbami (pilná). A z toho i toto psaní. A také že mne prosili Bratří z Čech, abych podle svého napsání dodala i jejich psaní dvojího, jedněch v české řeči jednoho kraje, a druhých v latinské; neb slyšeti, žebyste jejich psaní kázali přeložiti v tu řeč.

— dopis Marty z Boskovic králi Vladislavu Jagellonskému z roku 1507

Její list vzbudil několik reakcí představitelů katolické inteligence. Od krále Vladislava přišla odpověď z 15. prosince 1507, velmi pravděpodobně sepsaná Augustinem Olomouckým, ten sám o ní v latinsky psaném listu králi prohlásil, že je „ne ona hospodyně Kristova, ale šenkéřka ďáblova“.[2] Humanista a horlivý katolík Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic jí pak ve svém listu vyčinil a poradil jí, aby si raději hleděla lnu a přeslice a „nesápala se jako nemoudrá mužatka proti víře katolické“. Již v létě 1508 pak došlo k výnosu tzv. Svatojakubského mandátu, který omezoval práva českých bratří ku svobodnému vyznávání své víry.

Úmrtí editovat

Po roce 1507 nejsou o Martě z Boskovic téměř žádné zprávy. František Stejskal-Lažanský označuje za datum její smrti rok 1510, Teréza Nováková pak uvádí, že ještě roku 1514 je připomínána jako žijící v Litomyšli.

Rodina editovat

Její rodinný stav je nejistý. Starší zdroje ji uvádějí jako manželku jistého Jana z Lomnice, spíše novější se pak přiklánějí k tvrzení, že byla po celý život svobodná. Jejími sourozenci byli významní šlechtici Ladislav z Boskovic, Oldřich Trnavský z Boskovic či Jaroslav z Boskovic.

Dílo editovat

Králi zaslaný list je některými historiky označován za první český text psaný ženou, který nemá pouze úřední podobu. O jejím autorství dopisu existují jisté pochybnosti a je možné, že jeho autorem je některý z českých bratří, patrně z Litomyšle, list je každopádně Martou podepsán.

Její osobnost zmiňuje Jan Blahoslav ve svém díle o historii Jednoty Bratrské.[3] Její památku rovněž vyzdvihla koncem 19. století spisovatelka Teréza Nováková, která jí dedikoval svůj soubor o historii významných českých žen Slavín žen českých z roku 1894.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Regionální muzeum v Litomyšli. www.rml.cz [online]. [cit. 2022-07-21]. Dostupné online. 
  2. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění: Filologická. Třída III. [s.l.]: Nákl. České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 220 s. Dostupné online. Google-Books-ID: EENFAAAAYAAJ. 
  3. ŠEMBERA, Alois Vojtěch. Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu Boskovického: na Moravě ... Přidbano popsání hradu, mèsta a okresu Boskovického .... [s.l.]: Spisovatel 234 s. Dostupné online. Google-Books-ID: W5gDAAAAYAAJ. 

Literatura editovat

  • Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1904, 28(3). s. 342. ISSN 0323-052X.
  • Časopis Musea království Českého. Praha: Matice česká, 1862, 36(2). s. 112. ISSN 1210-9746.
  • HALADA, Jan. Lexikon české šlechty. Praha: Akropolis, 1992. ISBN 80-901020-3-4. Kapitola Boskovicové. 
  • LAŠEK, František. Litomyšl v dějinách a výtvarném umění. Litomyšl: J. R. Veselík, 1945. s. 36-37.
  • NOVÁKOVÁ, Teréza. Slavín žen českých. s. 148-150.
  • STEYSKAL-LAŽANSKÝ, F. S. Věnec slávy žen slovanských. Praha. Vlastním nákladem, 1868. s. 52–53.
  • ŠEMBERA, Alois Vojtěch. Historie pánů z Bozkowic hradu Bozkowa w Morawě: s popsánjm panstwj města, 1836.

Externí odkazy editovat