Kompetence (pedagogika)

Pojem kompetence (z lat. slova competentia - pravomoc nebo způsobilost vykonávat určitou činnost)[1] lze různě definovat, např. jako schopnost člověka využívat a rozvíjet své vědomosti, dovednosti, zkušenosti, postoje, hodnoty v různých životních situacích.[2] Obdobně lze kompetence vymezit jako soubor „znalostí, schopností, způsobilostí či dispozic, které umožňují ovládnout určitou skupinu požadavků“. Tyto požadavky následně člověk využívá v každodenním soukromém i pracovním životě.[3]

Utváření kompetencí editovat

Formování a rozvíjení kompetencí probíhá v procesu počátečního, dalšího i celoživotního vzdělávání. Tento proces zahrnuje také formální, neformální vzdělávání a informální učení.[4] Celoživotní utváření kompetencí je zpracováno v projektu Národního pedagogického institutu České republiky, Klíče pro život, který byl realizovaný v letech 2009 až 2013 a také v navazujícím projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.[5]

Druhy kompetencí editovat

Existuje různé dělení kompetencí. Z hlediska kurikulárního, tedy všeobecně vzdělávacího[6] se jedná o tzv. klíčové kompetence, které jsou součástí rámcově vzdělávacích programů škol a tvoří profil absolventa.[7] Nebo z hlediska profesního, které vychází z Národní soustavy kvalifikací a představují kompetence pro jednotlivé pracovní pozice.[4] V projektu Klíče pro život jsou kompetence děleny do následujících skupin.

Obecné kompetence editovat

-       Měkké kompetence (měkké dovednosti): důležité pro úspěch v životě i v práci (např. pohotovost, přesnost, pečlivost, týmová spolupráce, výkonnost, srozumitelnost, přesvědčivost, praktičnost, samostatnost, efektivní komunikace apod.)

-       Odborné kompetence obecné: založené na určitém znalostním základu, široce přenositelné (např. znalost cizích jazyků, dovednost využívat PC nebo řídit auto, základní právní a ekonomické povědomí apod.)[4]

Odborné kompetence specifické editovat

Představují schopnost aplikovat znalosti v praxi, tzn. jsou specifické pro konkrétní povolání (např. znalost hudebního názvosloví a dovednost hrát na hudební nástroj - učitel hudební výchovy apod.)[4]

Odborné kompetence v sobě zahrnují dvě složky: dovednostní (činnostní) a vědomostní (znalostní). Kompetence vznikají vzájemným spojením těchto složek.[8]

Nádledující schematický model kompetencí uvádí Národní pedagogický institut České republiky:[9]

Kompetence Měkké kompetence Obecné kompetence
Odborné kompetence Odborné kompetence obecné
Odborné kompetence specifické Dovednosti

(činnostní složka kompetencí)

Vědomosti

(znalostní složka kompetencí)

Podle dokumentů, které vytvořila Evropská komise, jsou kompetence konkretizovány ve dvou skupinách:

a) kompetence kurikulární (příbuzné předmětům, obsažené v RVP)

b)  kompetence kros-kurikulární (nadpředmětové)

Kompetence kros-kurikulární lze představit jako následující schopnosti:

 1. komunikace v mateřském jazyce,
 2. komunikace v cizích jazycích,
 3. matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,
 4. schopnost práce s digitálními technologiemi,
 5. schopnost učit se, tzn. nabývat vědomosti a dovednosti,
 6. sociální a občanské schopnosti,
 7. smysl pro iniciativu a podnikavost,
 8. smysl pro kulturní povědomí a vyjádření.[10]

Úrovně kompetencí editovat

Pro zjišťování úrovně aktuálních kompetencí byl vytvořen systém hodnocení H2K (How 2 Know), který obsahuje pět modelů pro hodnocení úrovně profesních kompetencí. Míra úrovně kompetence narůstá vzestupně na škále 0 – 5:

 • 0 - Nulová úroveň (nemá žádné znalosti ani dovednosti v dané oblasti)
 • 1 - Výrazně podprůměrná úroveň (má obecné povědomí o dané oblasti/oboru nebo pouze dílčí praktické dovednosti získané praxí)
 • 2 - Podprůměrná úroveň (má základní znalosti dané oblasti/oboru, některé tyto dílčí znalosti dokáže aplikovat v praxi)
 • 3 - Průměrná úroveň (má průměrné teoretické znalosti a specializované praktické dovednosti postačující k dobrému pracovnímu výkonu)
 • 4 - Optimální úroveň (má velmi dobré teoretické znalosti oboru, vysoce specializované praktické dovednosti a kompetence zkušeného pracovníka)
 • 5 - Expertní úroveň (má rozsáhlé, v praxi aplikované, teoretické znalosti a dovednosti, které jsou na expertní úrovni, jeho kompetence jsou ovlivňovány trendy v daném oboru)[11][11][12]

Disponovat kompetencí znamená být schopen v určité oblasti úspěšně jednat. Pokud se nenaplňuje požadavek úspěšného jednání můžeme hovořit o tzv. „nekompetenci“.[13]

Reference editovat

 1. HUPKOVÁ, Marianna; PETLÁK, Erich. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS, 2004. 135 s. ISBN 8089018777. 
 2. TURECKIOVÁ, Michaela; VETEŠKA, Jaroslav. Kompetence ve vzdělávání. 1. vydání. vyd. Praha: GRADA, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-1770-8. 
 3. KNECHT, Pavel; JANÍK, Tomáš; NAJVAR, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách.. Orbis Scholae. 2010, roč. 4, čís. 3, s. 37–62. Dostupné online. 
 4. a b c d HAVLÍČKOVÁ, Daniela; ŽÁRSKÁ, Kamila. Kompetence v neformálním vzdělávání. Praha: Comunica. a.s., 2012. 22 s. ISBN 978-80-87449-18-9. 
 5. Klíče pro život [online]. 2021-05-10 [cit. 2022-12-29]. Dostupné online. 
 6. SKALKOVÁ, Jarmila. Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti. Orbis scholae. 2018, roč. 2, čís. 1, s. 7–20. Dostupné online. 
 7. PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2. vydání. vyd. Praha: Portál, 2013. 328 s. ISBN 80-7178-252-1. 
 8. Kompetenční model - Národní soustava kvalifikací. www.narodnikvalifikace.cz [online]. [cit. 2022-12-29]. Dostupné online. 
 9. Kompetenční model [online]. Narodnikvalifikace.cz, 2013-09-09 [cit. 2023-01-24]. Dostupné online. 
 10. EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o klíčových schopnostech pro celoživotní učení [online]. Úřední věstník Evropské unie, 2006-12-18 [cit. 2022-11-15]. Dostupné online. 
 11. a b Hodnocení kompetence v H2K. www.estudovna.cz [online]. [cit. 2022-12-29]. Dostupné online. 
 12. Úvod do kompetencí. www.estudovna.cz [online]. [cit. 2022-12-29]. Dostupné online. 
 13. KLIEME, Eckhard; MAAG-MERKI, Katharina; HARTIG, Johannes. Kompetence a jejich význam ve vzdělávání. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, čís. 1, s. 104–119. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat