JavaServer Pages

JavaServer Pages (JSP) je technologie pro vývoj hlavně dynamických HTML stránek založená na jazyce Java. Vyvinul ji v Sun, ale pak ji koupila firma Oracle. Při tvorbě se tedy používá primárně HTML a Java. Do kódu HTML se vkládá Java. Odděluje se od HTML takto: <% .. Java kód .. %> a tyto bloky se nazývají skriptlety. Na straně serveru se tedy vloží vygenerovaný HTML místo Javy v souboru. Jde o podobný princip, jako u PHP. Přípona souborů je .jsp.

JSP
Vznikl v1999
VývojářOracle (dříve Sun)
Poslední verze2.1 (leden 2006)
WebOficiální stránky (anglicky)

Životní cyklus JSPEditovat

V okamžiku requestu ze strany klienta na server, si web container zkontroluje zdali je už vytvořený Servlet k dané JSP stránce. Pokud ne, tak vytváří Servlet. Pokud daný Servlet najde, tak kontroluje staří obou souborů a pokud je JSP stránka mladší, tak Servlet vytvoří znovu. Pokud ne, tak pro zlepšení výkonu použije již existující Servlet. Životní cyklus JSP se skládá ze sedmi částí:

 1. Překlad JSP
 2. Kompilace JSP
 3. Classloading – načte korespondující Servlet třídu
 4. Instantiation – připraví Servlet třídu
 5. Inicializace – jspInit()
 6. Zpracování požadavku (Request) – jspService()
 7. Zahození objektu – jspDestroy()

VýhodyEditovat

Mezi hlavní výhody JSP patří možnost využít všech možností, co nabízí Servlety a navíc implicitních objektů, předdefinovaných tagů, Expression Language (EL) a vlastních tagů.

JSP APIEditovat

Všechny vygenerované Servlety musí implementovat dvě rozhraní. Prvním je JspPage interface, z kterého implementuje dvě metody z životního cyklu:

 • public void jspInit() – metoda je volána při prvním requestu, stejně jako metoda init() u Servlet rozhraní
 • public void jspDestroy() – metoda je volána na konci životního cyklu JSP, kdy je stránka zahozena

Z druhého rozhraní, HttpJspPage, dostává metodu:

 • public void _jspService() – metoda je volána při každém požadavku na JSP stránku, co přijde do web containeru (webový, aplikační server), metoda nemůže být přepsána (@Override).

Implicitní objektyEditovat

Web container vytváří devět implicitních objektů, které jsou dostupné pro všechny JSP stránky:

 • out – JspWriter
 • request – HttpServletRequest
 • response – HttpServletResponse
 • config – ServletConfig
 • application – ServletContext
 • session – HttpSession
 • pageContext – PageContext
 • page – Object
 • exception – Throwable

TagyEditovat

Scriptlet tagEditovat

Syntax: <% ... %>

Využívá se pro exekuci Java kódu v JSP a může deklarovat proměnné (uvnitř metody service()).

Expression tagEditovat

Syntax: <%= ... %>

Vypisuje output stream bez potřeby použití out.print().

Declaration tagEditovat

Syntax: <%! ... %>

Deklaruje objekty a metody mimo metodu service(), takže nezabírají paměť při každém volání.

Direktivy - JSP DirectivesEditovat

JSP Directives jsou zprávy, které říkají web containeru, jak má přeloži JSP stránku do Servletu.

Page directivesEditovat

Syntax: <%@ page attribute="value" %>

Definují atributy pro celou JSP stránku.

 1. import – Importuje třídu, rozhraní nebo obsah celého balíčku.
 2. contentType – Definuje MIME (Multipurpose Internet Mail Expression) – výchozí hodnota „text/html; charset=ISO-8859-1“.
 3. extend – Definuje rodičovskou třídu.
 4. info – Nastavuje informace, které vrací metoda getServletInfo().
 5. buffer – Nastavuje velikost v kilobytech bufferu, který zpracováva výstup generovaný z JSP stránky – výchozí hodnota 8 kb.
 6. language – Specifikuje skriptovací jazyk použitý v JSP – výchozí hodnota „java“.
 7. isElIgnored – Ignoruje Expression Language na stránce – defaultně „false“.
 8. isThreadSafe – Servlety i JSP jsou defaultně vláknově bezpečné, aby se mohli jednotlivé requesty zpracovávat paralelně. Při nastavení „false“ jsou requesty serializovány.
 9. errorPage – Pokud dojde k chybě, tak dojde k přesměrování na definovanou stránku.
 10. isErrorPage – Definuje, že tato stránka je errorPage

Include directiveEditovat

Syntax: <%@ include file="resourceName" %>

Se používá pro vkládání obsahu z různých zdrojů, jako jsou JSP, HTML nebo textové soubory. Obsah je do stránky vložen pouze jednou a to v době překladu, takže je vhodnější vkládat statické zdroje. Velká výhoda je znovu použitelnost kódu při vkládání HTML stránek.

Taglib directiveEditovat

Syntax: <%@ taglib uri="uriOfTheTagLibrary" prefix="prefix" %>

Definuje knihovnu tagů, které můžeme využít v JSP stránce. Tagy jsou definovány TLD (Tag Library Despriptor) souboru.

Odchytávání výjimekEditovat

Pro odchytávání výjimek a ošetření případných chyb, ke kterým může dojít máme dvě možnosti. První je skrze Page directives a to konkrétně pomocí atributů errorPageisErrorPage. Druhou možností je využití <error-page> elementu ve web.xml souboru.

Příklady s využitím web.xml souboru:

<web-app><error-page>
		<exception-type> java.lang.Exception </exception-type>
		<location>/error.jsp</location>
	</error-page></web-app>

<web-app><error-page>
		<error-code>500</error-code>
		<location>/error.jsp</location>
	</error-page></web-app>

JSP Action tagyEditovat

JSP Actiony tagy se používají pro řízení a správu JSP stránek a pro práci s Java Beany. Seznam action tagů: jsp:forward, jsp:include, jsp:useBean, jsp:setProperty, jsp:getProperty, jsp:plugin, jsp:param, jsp:fallback.

jsp:forwardEditovat

Syntax:

bez parametru:

<jsp:forward page="relativeURL | <%= expression%>" />

s parametrem:

<jsp:forward page="relativeURL | <%=expression %>"
   <jsp:param name="parameterName" value="value | <%= expression %>" />
</jsp:forward>

Jsp:forward přeposílá request na další zdroj.

jsp:includeEditovat

Syntax:

<jsp:include page="relativeURL | <%= expression %>" />

Jsp:include vkládá obsah v době requestu, což umožňuje vytvářet dynamicky generovaný obsah stránek.

jsp:useBeanEditovat

Syntax:

<jsp:useBean id= "instanceName" scope= "page | request | session | application"
    class= "packageName.className" type= "packageName.className"  beanName="packageName.className | <%= expression >" >
</jsp:useBean>

Jsp:useBean vrací nebo vytváří Java Bean podle definovaného scope v atributu.

AtributyEditovat

 • id – identifikuje beanu v daném scope
 • scope
  • page – pouze pro danou stránku (výchozí hodnota)
  • request – v rámci requestu
  • session – v rámci session
  • application – pro celou aplikaci . nejširší scope
 • class – specifikuje třídu pro kterou vytváří objekt (třída musí splňovat náležitosti Java Beany)
 • type – specifikuje datový typ Java Beany
 • beanName – inicializuje beanu skrze java.beans.Beans.instantiate() metodu

jsp:setPropertyEditovat

Syntax:

<jsp:setProperty name="instanceOfBean" property= "*"   |   property="propertyName" param="parameterName"  |   property="propertyName" value="{ string | <%= expression %>}"   />

Jsp:setProperty nastavuje hodnotu vlastnosti/atributu beany.

jsp:getPropertyEditovat

Syntax:

<jsp:getProperty name="instanceOfBean" property="propertyName" />

Jsp:getProperty vrací hodnotu vlastnosti/atributu beany.

Expression Language (EL)Editovat

Syntax: ${ expression }

EL zjednodušuje přístup k datům uložených v Java Beanách a dalších objektech jako je request, session nebo application. Do JSP bylo EL přidáno v verzi 2.0.

Implicitní objekty v ELEditovat

 • pageScope, requestScope, sessionScope, applicationScope – mapuje atribut podle jména v daném scope
 • param – mapuje request parametr do jedné proměnné
 • paramValues – mapuje request parametr do pole proměnných
 • header – mapuje request hlavičku do jedné proměnné
 • headerValues – mapuje request hlavičku do pole proměnných
 • cookie – mapuje název cookies do hodnoty proměnné
 • initParam – mapuje inicializační parametr
 • pageContext – umožňuje přístup k objektům jako je request, session a podobně

Operátory v ELEditovat

[] .

() (změna priorit operátorů)

- (unární operace) not ! empty

* / div % mod

+ - (binární operace)

< > <= >= lt gt le ge

== != eq ne

&& and

|| or

? :

Klíčová slova v ELEditovat

Lt, le, gt, ge, eq, ne, true, false, and, or, not, instanceof, div, mod, empty, null

JSTL (JSP Standard Tag Library)Editovat

JSTL je set tagů pro zjednodušení vývoje JSP stránek, ve kterých není potřeba používat scriptlet tagy.

5 základních knihovenEditovat

 • core tags – práce s proměnnými, URL management, kontrola a správa stránek (prefix c)
 • sql tags – podpora SQL a přístup do DB (prefix sql)
 • xml tags – správa XML a jejich transformace (prefix x)
 • internationalization tags – formátování a lokalizace (prefix fmt)
 • function tags – manipulace se stringem (prefix fn)

Vlastní tagy v JSPEditovat

Jedná se o uživatelem vytvořené tagy. Jejich vytvářením se vyhýbáme scriptlet tagům a separujeme byznys logiku od JSP stránky. Další výhodou je znovu použitelnost kódu.

<prefix:tagname attr1=“value1“....attrn=“valuen“ ></prefix:tagname>

Příklady kóduEditovat

Počítání v cyklu for do šesti:

<p>Počítání do šesti:</p> <!-- HTML -->
<% for (int i=1; i<=6; i++) { %> <!-- JSP -->
  <p>Číslo : <%= i %>.</p>       <!-- HTML & JSP -->
<% } %> <!-- JSP -->
<p>Dopočítáno.</p> <!-- HTML -->

A výsledek:

Počítání do šesti:
Číslo : 1.
Číslo : 2.
Číslo : 3.
Číslo : 4.
Číslo : 5.
Číslo : 6.
Dopočítáno.

Externí odkazyEditovat