Jarmila Hásková

česká historička a numismatička

Jarmila Hásková (rozená Houdková, 29. ledna 1936, Hradec Králové - 19. prosince 2007, Praha) byla česká historička specializující se na numismatiku a peněžní dějiny. Působila v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. Manželka archeologa Ivana Háska.

Jarmila Hásková
Narození 29. ledna 1936
Hradec Králové
Úmrtí 19. prosince 2007 (ve věku 71 let)
Praha
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Odborná dráhaEditovat

Studovala u profesorů Václava Husy a Františka Kavky na filosoficko-historické fakultě Karlovy univerzity, kde v roce 1959 promovala. V témže roce nastoupila do numismatického oddělení Národního muzea, kde pracovala jako odborná a vědecká pracovnice, později po 28 let jako jeho vedoucí.

Její vědecká práce je dokumentována řadou publikací knižních a časopiseckých, a úspěšnými vystoupeními v Drážďanech, Berlíně, Curychu, Norimberku, Lucemburku, ve švédské Sigtuně, či v Kazani. Účast na velkých mezinárodních kongresech jí však nebyla nikdy před rokem 1989 státními orgány povolena.

Soustředila se na období raného středověku, kde řešila řadu specifických otázek denárové měny – činnost vyšehradské mincovny, problematiku slavníkovského mincování, původ kněžny Emmy Reginy, projevy státní ideologie na nejstarších českých mincích, insignie a podobu prvního českého krále Vratislava I., ikonografii českých a nejstarších chebských mincí, počátky českého mincování a řadu dalších témat.

Nemenší pozornost věnovala období pozdního středověku, kde především věk jagellonský a Kutná Hora zůstaly doménou jejího trvalého zájmu. Zde také plně uplatnila a rozvinula své profesionální školení historika hospodářských dějin v řadě studií věnovaných ekonomickému vývoji druhé poloviny 15. století. Z metodického hlediska byla její nová interpretace knih kšaftů významným přínosem pro poznání sociální struktury i kulturního vývoje českého města, stejně jako datování zlomku mincovních register z doby Jiřího z Poděbrad a využití písemných pramenů jako časových mezníků pro sestavení chronologie jagellonských grošů. Sem lze zařadit i první edici grošových ražeb Chaurovy sbírky jako základ budoucího korpusu českých mincí i odborná zpracování četných nálezových celků, včetně historizujících pohledů do jednotlivých regionů (především západní Čechy).

Popularizace numismatikyEditovat

Nedílnou součástí odborné činnosti Jarmily Háskové byly desítky přednášek, které proslovila na konferencích, sympoziích, numismatických setkáních a dalších akcích pořádaných v Československé a České republice. Přednášela na Karlově univerzitě, Vyšší odborné škole informatiky a na uměleckoprůmyslových středních školách. Numismatiku popularisovala v rozhlase a v televizi, kde veřejnost zaujala svým vyprávěním o pokladech numismatiky v Národním muzeu, své životní cestě a dalšími tématy. Rovněž se podílela jako odborný poradce na dokumentárních historických filmech, z nichž dva vznikly ve spolupráci s režisérem J. Jahnem: o jagellonské Kutné Hoře (Klenot království) a o Jiřím z Poděbrad (Král dvojího lidu).

Byla autorkou a iniciátorkou řady výstav doma i v zahraničí. S kolektivem pracovníků numismatického oddělení vytvořila v 80. letech dvacátého století expozici o dějinách peněz na našem území, která vzbudila zasloužený obdiv zahraničí, včetně katalogu v cizojazyčných verzích.

Řadu let organizovala v Národním muzeu jarní a podzimní cykly numismatických přednášek, jednou ročně vždy s besedou a prezentací díla předního českého medailéra. Organizováním přednášek proslovených zahraničními hosty seznámila i širokou veřejnost s řadou evropských numismatiků a historiků z Velké Británie, Německa, Lucemburska, Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Polska a Ruska. Spolupracovala s Národní bankou, Asociací umělců-medailérů, v níž iniciovala podepsání smlouvy o spolupráci s Národním muzeem, a s řadou dalších kulturních a vědeckých institucí doma i v zahraničí. V Numismatické společnosti československé (dnešní Česká numismatická společnost), pracovala jako předsedkyně ediční komise a jako místopředsedkyně. Po plných třicet let vedla jako redaktorka časopis Numismatické listy.

Národní muzeumEditovat

Pro Národní muzeum se jí podařilo v 90. letech získat mimořádné celky – unikátní soubor ruských mincí z proslulé Prokopovy sbírky, známou Měřičkovu faleristickou sbírku, bezesporu největší dar do fondů Národního muzea ve 20. století, a další. Cíleně budovala kolekci moderní české medaile, jedné z největších v našich zemích a do roku 1992 se organizačně podílela na vydávání medailí Národního muzea. Jako členka komise Kanceláře prezidenta České republiky pro posuzování návrhů na státní vyznamenání uskutečnila jejich první prezentaci v pantheonu Národního muzea roku 1994.

Čestná členstvíEditovat

Byla čestným členem Historického institutu Velkovévodství Lucemburského, Asociace umělců medailérů a člen korespondent Rakouské numismatické společnosti.

Její pozůstalost je uložena v archivu Národního muzea.

BibliografieEditovat

 • Seznam dělSouborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jarmila Hásková
 • 1960 Obchod s kutnohorskou mědí v druhé polovině 15. století. In: Příspěvky k dějinám Kutné Hory, čís. 1 (Praha 1960), s. 87–102.
 • 1961 Obchod s kutnohorskou mědí v první třetině 16. století. Časopis Národního muzea – oddíl věd společenských, roč. 130 (Praha 1961), s. 27–40.
 • 1964 K otázce plzeňské mincovny za knížete Jaromíra. Numismatické listy, roč. 19, čís. 4 (Praha 1964), s. 97–105.
  • Postřekovský poklad z třicetileté války. Časopis Národního muzea – oddíl věd společenských, roč. 133 (Praha 1964), s. 1–9.
  • a Eduard Šimek, Vyprávění o havířích. Praha 1964, 190 str.
  • K chodským nálezům z Postřekova. Numismatické listy, roč. 19, čís. 1 (Praha 1964), s. 16.
 • 1965 Mince knížete Jaromíra v Polsku – prostředek dálkového nebo vnitřního obchodu? Slezský numismatik, čís. 6/7 (Opava 1965), s. 33.
 • 1966 Mince knížete Jaromíra v Polsku – prostředek dálkového nebo vnitřního obchodu? In: Sborník československo-polské numismatické konference. Opava 1966, s. 18–19.
  • Nález karolinského denáru v Šárce. K obchodním stykům českých Slovanů s říší franckou. Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 5–10.
  • Numismatický příspěvek k česko–moravským stykům v 7.–11. století. In: Sborník I. numismatického symposia 1964. Brno 1966, s. 52–54.
  • a Jiří Pomahač: Nálezy mincí na Žinkovsku. Doplněk k nálezům mincí v Čechách. Numismatické listy, roč. 21, čís. 5–6 (Praha 1966), s. 129–140.
  • Nález mincí z třicetileté války v Postřekově, okr. Domažlice (1961). Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 263–266.
  • Nález mincí z třicetileté války u Mistřína, okr. Kyjov. Numismatický sborník, sv. 9 (Praha 1966), s. 274.
 • 1967 Nálezy mincí na Chodsku. Domažlice 1967.
  • a Václav Ryneš: K počátkům svatováclavského motivu na českých denárech. Numismatické listy, roč. 22, čís. 5–6 (Praha 1967), s. 145–152.
  • Die Tschechoslowakei und Ungarn. A Survey of Numismatic Research. Copenhagen 1967, s. 94–109.
 • 1968 Studie o jagellonských groších z let 1471–1526. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 22, čís. 3 (Praha 1968), s. 121–176, 8 tab.
  • K obchodním stykům českých Slovanů s říší franckou (Zu den Handelsbeziehungen der böhmischen Slawen mit Fränkischem Reich). In: I. miedzynarodowy kongres archeologii slowiańskej, I/6. Wroclaw–Warszawa–Kraków 1968, s. 275–278.
  • Nález grošů u Drahotína, okr. Domažlice. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1968), s. 252.
  • Nález dukátu u Velké Šitboře, okr. Cheb. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1968), s. 270–271.
  • a Jaroslava Zdichyncová: Nález ruských papírových platidel v Postřekově–Mlýnci, okr. Domažlice. Numismatický sborník, sv. 10 (Praha 1967/68), s. 277.
 • 1969 Die Währungs- und Münzentwicklung unter den Jagellonen in Böhmen und Mähren (1471–1526). Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 23, čís. 1–2 (Praha 1969), s. 1–100.
  • K metodice studia denárového údobí. Drobná plastika, roč. 6 (Praha 1969), s. 1–7.
 • 1970 Kutnohorští rudokupci a jejich organizace. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 27–40.
  • „Curtis Stbecna“ a nejstarší doklady její existence. Numismatické listy, roč. 25, čís. 4 (Praha 1970), s. 102–110.
  • Anotovaná bibliografie čsl. středověké numismatiky z let 1968–1969. Mediaevalia čís. 3 (1970), s. 380–386 a 440–443.
  • Nález mincí z Křešetic u Děčína. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 181.
  • Nález mincí z 15. století v České Bělé, okr. Havlíčkův Brod. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 189.
  • a Jiří Pomahač, Dodatek k nálezu mincí z Partoltic, okr. Plzeň. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 191.
  • Starý nález dukátů v Chrabercích, okr. Louny. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 192.
  • a Ela Nauschová, Nález mincí z první světové války v Domažlicích. Numismatický sborník, sv. 11 (Praha 1970), s. 210.
 • 1971 Pražské groše z let 1471–1526. Vladislav II.–Ludvík I. Hradec Králové 1971, 64 s., 8 tab.
  • A Note on the Methodological Study aof the Czech Denarius Perilod. In: Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, 21–27. Août 1966. Prague 1971, s. 1368–1470.
  • K problematice tzv. tlustých grošů. Numismatické listy, roč. 36, čís. 2 (Praha 1971), s. 46–48.
  • Kontramarkované pražské groše v nálezu ze Svatonic u Písku. Drobná plastika, roč. 8 (Praha 1971), s. 1–9.
 • 1972 Chebské mince z 12. a 13. století. Cheb 1972, 90 s.
 • 1973 Příspěvek k otázce produkce a oběhu stříbra v době Jiřího z Poděbrad. Československý časopis historický, roč. 21, čís. 2 (Praha 1973), s. 241–253.
  • Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad. In:
  • Karel Castelin. Sborník příspěvků k oslavě jeho životního numismatického díla, sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin. Hradec Králové 1973, s. 77–85.
  • Karel Castelin zum 70. Geburtstag. Bibliographie 1929–1972. Schweizer Münzblätter, Jahrg. 23, Heft 89 (Bern 1973), s. 75–81.
 • 1974 Poznámka k chebskému mincování na počátku 13. století. Numismatický sborník, sv. 13 (Praha 1975), s. 117–121.
  • K státní ideologii raně feudálních Čech. Numismatické listy, roč. 29, čís. 5–6 (Praha 1974), s. 71–77.
 • 1975 České mince v době románské. K ikonografii českých denárů 10.–12. století. Cheb 1975, 58 s., 57 obr.
  • Vyšehradská mincovna na přelomu 10.–11. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 29, čís. 3 (Praha 1975), s. 105–160, 8 tab.
  • Numismatický příspěvek k historickým počátkům. In: 700 let Chválenic. Praha 1975, s. 24–26.
  • Pražský groš. Státní banka československá. Praha 1975.
 • 1976 Příspěvek k chronologii grošů Václava IV. z let 1378–1419. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 15–26, tab.
  • Konec brakteátové ražby v českých zemích. In: Sborník II. numismatického symposia 1969. Brno 1976, s. 69–74.
  • Die böhmische Münztechnik in der Zeit des Feudalismus. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Bd. 20/21 (Berlin 1976), s. 559–582.
  • Nález mince z Velehradu okr. Uherské Hradiště. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 202.
  • Nález mincí v Mistříně na jižní Moravě. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 203.
  • Nálezy mincí z hradu Kynšperka, okr. Sokolov. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 207–210.
  • Nález mincí z 1. poloviny 16. století ve středních Čechách. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 210–212.
  • Nález mincí z třicetileté války ve Třeboni, okr. Jindřichův Hradec. Numismatický sborník, sv. 14 (Praha 1976), s. 212–213.
 • 1977 Tchécoslovaquie (bibliografický přehled čsl. středověké numismatiky). Revue des Études Slaves 50/1 (Paris 1977), s. 146–156.
 • 1978 Úvod do problematiky českého denárového údobí. Einführung in die Problematik der böhmischen Denarperiode. ČNS – pobočka Plzeň. Praha 1978, 70 str.
  • a Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky za rok 1977. Numismatické listy, roč. 33, čís. 1 (Praha 1978), s. 14–17.
 • 1979 a Antonín Beneš – Irena Pavlů – Oldřich Weiss, Denárový nález ze Zlivi, okr. České Budějovice. Numismatický sborník, sv. 15 (Praha 1979), s. 141–179.
  • a Jiří Martínek, K vývoji numismatického výstavnictví v českých zemích . In: Vzdělávací a kulturně výchovná činnost v numismatice. Brno 1979, s. 25–28.
  • a Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky za rok 1978. Numismatické listy, roč. 34, čís. 3 (Praha 1979), s. 113–115.
  • Neznámé denáry knížete Jaromíra? Numismatické listy, roč. 34, čís. 3 (Praha 1979), s. 77–78.
 • 1980 Obchodní styky českých Slovanů s Byzancí (K nálezu byzantské mince na slavníkovské Libici). Numismatické listy, roč. 35, čís. 5–6 (Praha 1980), s. 129–134.
  • Soupis prací doc. PhDr. Jiřího Sejbala, CSc. Numismatické listy, roč. 35, čís. 5–6 (Praha 1980), s. 173–178.
 • 1981 Finanzquellen der Regierung Johanns von Luxemburg in Böhmen. Hemecht, Jahrg. 33, Nr. 1 (Luxembourg 1981), s. 59–63.
  • Slavníkovské mincování. In: Liubuz Metropolis. Libice nad Cidlinou MCMLXXXI, s. 19–22.
  • a Tomáš Krejčík – Elena Minarovičová, Výběrová bibliografie československé numismatiky z let 1979–1980. Numismatické listy, roč. 36, čís. 5–6 (Praha 1981), s. 166–171.
 • 1982 Sociální struktura Litomyšle a peněžní hotovosti jejích obyvatel na přelomu 15. a 16. století. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 36, čís. 1 (Praha 1982), s. 1–47.
  • Regionální numismatické bádání v Čechách. In: Numismatika a regionální historie. Praha 1982, s. 26–29.
  • Denárové, brakteátové a grošové období. In: Dějiny peněz na území ČSSR. Praha 1982, s. 12–21 (totéž v německém překladu).
  • Emma Regina in Numismatic and Historical Sources. In: Actes du 9 éme Congrès International de Numismatique. Berne. Septembre 1979. Louvain-la Neuve-Luxembourg 1982, s. 793–797.
  • Tschechisches Geld in der Vergangenheit. In: Willkommen in der Tschechoslowakei, Nr. 4 (1982), s. 8–9 a 56–58.
  • Dvě staré zprávy o nálezech mincí na Kolínsku. Numismatické listy, roč. 37, čís. 2 (Praha 1982), s. 57–58.
 • 1983 Příspěvek k stavebnímu vývoji kutnohorské mincovny za Jagellonců (1471–1526). Numismatický sborník, sv. 16 (Praha 1983), s. 63–79.
  • Die Barschaften der Bürger an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 37, čís. 1 (Praha 1983), s. 23–29.
  • Osídlení a měna v západních Čechách do 13. století v historické výpovědi nálezů mincí. Minulostí Západočeského kraje, roč. 19 (Plzeň 1983), s. 153–161.
  • Die böhmische und die tschechoslowakische Währung (995–1983). Linz 1983, 10 s., 6 tab.
 • 1984 Počátky Prahy v historické výpovědi mincí. Archaeologica Pragensia, roč. 5, čís. 1 (Praha 1984), s. 57–61.
  • a Michal Vitanovský, Osobnost krále Vratislava II. (1061–1092) na mincích. (K oficiálnímu vyobrazení prvního českého krále a k české panovnické distinkci.) Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 38, čís. 4 (Praha 1984), s. 169–218.
  • Karel Castelin. (Textová příloha medaile vydané k životnímu jubileu K. Castelina). ČNS Praha 1984, nestr.
 • 1985 Anfänge Prags in der historischen Aussage der Münze. In: Nummus et Historia. Warszawa 1985, s. 43–49.
  • K problematice počátků slavníkovského mincování. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, sv. 39, čís. 1–2 (Praha 1985), s. 51–54, tab.
  • Slavníkovské mincování. In: Tisíc let kutnohorského dolování a mincování. Kutná Hora 1985, s. 17–19.
  • Bibliografie numismatických prací PhDr. Rudolfa Turka, DrSc. Numismatické listy, roč. 40, čís. 5–6 (Praha 1985), s. 163–171.
 • 1986 Numismatické oddělení Národního muzea. In: Numismatika v Československu. Nitra, SAV 1986, s. 45–50 (též v angl. překladu).
  • Numismatická pracoviště v Čechách. In: Numismatika v Československu. Nitra SAV 1986, s. 54–62 (též v angl. překladu).
  • Vratislav II. (1061–1092). Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského. Příloha Numismatických listů, roč. 41, čís. 5–6 (Praha 1986), 8 str.
  • K problematice českého stříbra v období raného feudalismu. Folia Historica Bohemica, roč. 10 (Praha 1986), s. 61–73.
  • Česká středověká numismatika po druhé světové válce. In: Československá numismatika-současný stav, úkoly a perspektivy. Brno 1986, s. 69–85.
  • The first numismatic representation of a Bohemian king. In: Actes du 10 ème Congrès International de numismatique. London 1986, s. 361–364, tab.
 • 1987 Václav Husa a česká numismatika. Numismatické listy, roč. 42, čís. 4 (Praha 1987), s. 97–100.
 • 1988 Mincovnictví Vratislava II. (Fakta a problémy). Numismatické listy, roč. 43, čís. 5–6 (Praha 1988), s. 148–159.
  • Mikuláš Adaukt Voigt – historik a buditel. In: Mikuláš Adaukt Voigt – zakladatel české vědecké numismatiky. Sborník prací ze symposia k 250. výročí narození Mikuláše Adaukta Voigta. Brno 1988, s. 37–42.
 • 1989 K obchodním stykům Čech s Uhrami v období raného feudalismu. (Nálezy uherských mincí v Čechách). Slovenská numizmatika, roč. 10 (Bratislava 1989), s. 213–221.
  • Raymond Weiller, Příspěvek k soupisu trevírských ražeb. (Mince ze sbírky Národního muzea v Praze). Numismatický sborník, sv. 18 (Praha 1989), s. 79–91.
 • 1990 Skandinávské vlivy na české denáry. Numismatický listy, roč. 45, čís. 4 (Praha 1990), s. 99–100.
  • Scandinavian influences on the denarius coins of Bohemia. In: Commentationes de Nummis saeculorum IX–XI, nova series 6. Stockholm 1990, s. 87–90.
  • a Miroslav Hus, Výběrová bibliografie československé středověké a novověké numismatiky z let 1985–1989. Numismatické listy, roč. 45, čís. 5–6 (Praha 1990), s. 151–160.
  • Sancta Agnes Bohema. K hledání její podoby v medailérské tvorbě. Příloha Numismatických listů, roč. 45, čís. 4 (Praha 1990), 8 str.
 • 1991 Pražské groše 1300–1526. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum v Praze – Chaurova sbírka, sv III. Praha 1991, 172 s. 108 tab.
  • Tschechoslowakei. In: A Survey of Numismatic Research 1985–1990. Brussels 1991, s. 398–410.
  • Úvod. In: České dějiny na medaili a plaketě. Katalog výstavy. Praha 1991, s. 1–4.
  • Nová varianta vyšehradského denáru. Numismatické listy, roč. 46, čís. 1 (Praha 1991), s. 14–15.
 • 1992 K ikonografii českých mincí Vratislava II. In: Královský Vyšehrad. Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 1992, s. 59–68.
 • 1993 Měnové systémy Českých zemí 10.–19. století. In: Československé bankovky, státovky a mince 1919–1992. Praha 1993, s. 9–19.
  • K ražbě a ikonografii české mince ve 13. století. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 35–43.
  • a Bořivoj Nechvátal, Mladohradištní pohřebiště ve Vrbně u Mělníka a hrob s depotem denárů. Archeologické rozhledy, roč. 45 (Praha 1993), s. 72–88.
  • a Čeněk Staňa, Půldenár Boleslava II. z hradiště „Staré Zámky“ v Brně Líšni. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 107–108.
  • a Rudolf Krajíc, Nález mincí v Oltyni, okr. Tábor. Acta Universitatis Carolinae – Z pomocných věd historických XI. Numismatika. Praha 1993, s. 115–117.
 • 1994 Úvod. In: Michal Vitanovský – Osobnosti českých dějin. Medaile, plakety, mince, insignie. Katalog výstavy. Praha 1994, s. 1–2.
 • 1995 Slavníkovci v historické výpovědi svých mincí. Archeologické rozhledy, roč. 47 (Praha 1995), s. 225–230.
  • Slavníkovské mincování. Druhé rozšířené vydání Libice nad Cidlinou 1995, 22 str.
  • Mince – problém a dokument husitské epochy. Numismatické listy, roč. 50, čís. 4 (Praha 1995), s. 104–109.
  • a Petr Starec, Nález německého denáru z 10. století v Husově ulici v Praze 1. Numismatické listy, roč. 50, čís. 4 (Praha 1995), s. 118–119.
 • 1996 Grošové období. In: Peníze v českých zemích do roku 1919. Praha 1996, s. 51–61 (též v angl. překladu).
  • Malin civitas. In: Kutná Hora. Lesk a stíny stříbrného města. Kutná Hora 1996, s. 19.
 • 1998 K úloze biskupa Vojtěcha ve slavníkovském mincování. In: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Praha 1998, s. 49–54.
  • Mince. In: Starožitnosti–Antiquitäten–Antiques. Historie, tradice, současnost, starožitnictví v Čechách. Praha 1998, s. 136–139.
  • Drevněčešskaja moneta iz Kazani. In: Meždunarodnyje svjazy, torgovije Puti i goroda srednego Povolžja IX–XII vekov. Kazaň 1998, s. 75–82.
  • Monety v drevnejšich češskich koronacijách. In: Numismatičeskij sbornik. K 80–letiju V. M. Potina. St. Peterburk 1998, s. 45–50.
  • Předmluva. In: Václav Klíma, Vzpomínky na numismatiku. Cheb 1998, s. 1–2.
  • Karel IV. (1346–1378). Z cyklu „Velké postavy českých dějin“ akad. sochaře Michala Vitanovského. Příloha Numismatických listů, roč. 53 (Praha 1998), čís. 5–6, 6 str.
 • 1999 Počátky českého mincování ve výpovědi nálezu z Kazaně. Numismatické listy, roč. 54, čís. 4 (Praha 1999), s. 106–114.
  • Numismatické oddělení. In: Průvodce. Národní muzeum Praha – Historické muzeum. Praha 1999, s 75–82 (též v anglickém a německém překladu).
  • Čest a sláva v kovu a smaltu. Esprint, roč. 3, čís. 21 (Praha 1999), s. 43n.
 • 2000 700. výročí vzniku české grošové měny. Numismatické listy, roč. 55, čís. 5–6 (Praha 2000), s. 129–131.
  • Münzen und andere Tauschmittel in Böhmen. In: Europas Mitte um 1000.
  • Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie 1. Stuttgart 2000, s. 199n; katalog, s. 290–293.
 • 2001 Vyšehradská kapitula v numismatických památkách Národního muzea. In: Královský Vyšehrad II. Královská kollegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2001, s. 225–268.
  • Stala jsem se kutnohorskou badatelkou. In: Státní okresní archiv Kutná Hora. Kutná Hora 2001, s. 35n.
 • 2002 Ražby vyšehradské kapituly. In: Peníze v proměnách času III. Ostrava 2002, s. 57–60.
 • 2003 PhDr. Václav Procházka – nejvýznamnější teoretik a organizátor české medailérské tvorby 20. století. Numismatické listy, roč. 58, čís. 1 (Praha 2003), s. 23n.
 • 2004 K ikonografii dvou českých denárů Vladislava I. po roce 1120. In: Realita – Představa – Symbol v numismatické ikonografii. Ostrava 2004, s. 71–75.
  • William Shakespeare (1564–1616) v díle českého sochaře a medailéra Milana Knoblocha. Příloha Numismatických listů, roč. 59, čís. 4 (Praha 2004), 8 str.
  • Za předsedou Asociace umělců medailérů Vlastislavem Housou. Numismatické listy, roč. 59, čís. 6 (Praha 2004), s 179n.
 • 2005 Records of Historic Events on Denarius Coins from Bohemia. In: In memoriam Ludovici Huszár című kötetből. Magyar Numizmatikai Társulat. Budapest 2005, s. 107–112.
  • Numismatické oddělení Národního muzea v letech 1993–2003. In: Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků – Pardubice 19. – 20. listopadu 2003. Východočeské muzeum Pardubice 2005, s. 57–67.
  • a Jan Boublík – Vladimír Šikl, K penězům doby poděbradské. Numismatické listy, roč. 60, čís. 6 (Praha 2005), s. 161–175.
 • 2006 K finanční politice krále Jana Lucemburského v českých zemích. In: Peníze v proměnách času V. Ostrava 2006, s. 35–38.
  • Katalog. Numismatické památky. Mince. In: Slezsko perla v České koruně.Tři období rozkvětu vzájemných vztahů. Praha 2006, s. 462–463.
 • 2007 K problematice Mělníka a jeho mincování v 10. století. Numismatické listy, roč. 62, čís. 4 (Praha 2007), s. 150-160.
  • Vyšehrad ve výpovědi nejstarších přemyslovských mincí. In: Královský Vyšehrad III. Královská kollegiatní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2007.
  • Jan Žižka z Trocnova v české medailérské tvorbě. In: Sborník VI. mezinárodního husitologického sympozia. Husitské muzeum, Tábor 2007.
  • Měnové systémy českých zemí do konce 20. století. In: Sborník Genealogické společnosti. Praha, učební texty.

VýstavyEditovat

 • 1967 Nálezy mincí na Chodsku – Domažlice, Vlastivědné muzeum Chodska
 • 1970 Dějiny peněz na území Československa – expozice numismatického oddělení, Praha, Národní muzeum (autorský podíl v úseku 955–1526)
 • 1974 Československo – historická expozice ministerstva kultury ČSSR – Mexiko (autorka koncepce a úvodních textů)
  • Románská mince a architektura v západních Čechách – Plzeň, Západočeské muzeum
 • 1975 Románská mince a architektura v západních Čechách – Cheb, Chebské muzeum
 • 1978 Tvůrci medailí Národního muzea v Praze – Praha, Národní muzeum (autorka tématu a koncepce)
 • 1981 Tvůrci medailí Národního muzea v Praze – Berlín, Kulturní středisko ČSSR (autorka tématu a koncepce)
  • Dějiny peněz na území ČSSR – expozice numismatického oddělení, Praha, Národní muzeum (koncepce a autorský podíl na úseku 955–1526)
  • 1000 let dolování a mincování v kutnohorském rudném revíru – Praha, Národní muzeum
 • 1986 Brakteát – mince 13. století – hrad Okoř, Středočeské muzeum v Roztokách
 • 1987 Brakteát – mince 13. století – Jílové u Prahy, Muzeum těžby a zpracování zlata
  • Památky naší národní minulosti – historická expozice Národního muzea, Praha, Lobkovický palác (autorský podíl na období 955–1526)
 • 1988 Brakteát – mince 13. století – Turnov, Muzeum Českého ráje
 • 1991 České dějiny na medaili a plaketě – Praha, Lobkovický palác (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
  • České dějiny na medaili a plaketě – Kremnica, Múzeum mincí a medailí (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
 • 1992 Český lev na mincích – Praha, Národní muzeum
 • 1993 České dějiny na medaili a plaketě – Hradec Králové, Krajské muzeum Východních Čech (autorsky s Michalem Vitanovským koncepce, úvodní texty)
 • 1995 Řády a vyznamenání České republiky a jejich předchůdci – Praha, Národní muzeum (autorsky ve spolupráci s Václavem Měřičkou)
  • Slavníkovské mince – historie psaná v kovu – Poděbrady, Polabské muzeum
 • 1996 České muzeum stříbra – historická expozice, Kutná Hora, Okresní muzeum v Kutné Hoře (autorský podíl na úseku město a patriciát)
 • 1997 Dar medailéra Josefa Hvozdenského numismatické sbírce Národního muzea – Panteon Národního muzea, 15. 5. – 13. 6. 1997
 • 1999 Řády a vyznamenání evropských zemí 19. a počátku 20. století (Měřičkova sbírka). Výstavní sál numismatického oddělení Národního muzea
 • 2000 Europas Mitte um 1000 – Mezinárodní výstava, Budapešť, Krakov, Berlín, Mannheim, Praha, Bratislava 2000–2002 (spoluúčast, mince)
 • 2001 Pocta českému sochaři Milanu Knoblochovi. Hollareum, Národní muzeum, 30. 10. 2001 – 1. 3. 2002
 • 2002 Mincovní skříňka vlasteneckého kněze a numismatika P. Vincence Lichtblaua – národní kulturní památka, Národní muzeum, exponát měsíce, 18. 6. – 31. 12. 2002
 • 2005 Český medailér M. Knobloch světovému dramatikovi W. Shakespearovi – Panteon Národního muzea 10. 2. – 20. 2. 2005

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Labor omnia vincit improbus. Sborník Jarmile Háskové k 70. narozeninám, ed. Jan Boublík, Sborník Národního muze v Praze, řada A - Historie, 61, 1-2, 2007;