Hydratační entalpie

Rozpouštěcí entalpie (teplo) ΔHL představuje rozdíl entalpie soli rozpuštěné a soli v pevném stavu. Je to součet záporné hodnoty mřížkové energie a hydratační entalpie iontů. Hydratační entalpie ΔHH udává, kolik energie se uvolní, když přechází ion do roztoku a je obklopen hydratačním obalem.

Zisk energie je výsledkem působení přitažlivých sil mezi ionty a polární molekulami vody v hydratačním obalu.

Aby sůl přešla do roztoku, musí být hydratační energie iontů alespoň tak velká jako mřížková energie soli, kterou je nutno vynaložit.

PříkladEditovat

Hydratační entalpie sodného kationtu a chloridového aniontu převyšují mřížkovou energii chloridu sodného.

ΔHH(Na+) = −406 kJ / mol

ΔHH(Cl) = −384 kJ / mol

ΔHH(Na+) + ΔHH(Cl) = −790 kJ / mol

Ug = −788 kJ / mol

Energie uvolněná při hydrataci je větší než energie potřebná k rozpuštění mřížky. Svoji důležitou roli hraje také změna entropie při rozpuštění. Uvedené hodnoty ukazují, že je pro chlorid sodný po energetické stránce výhodnější, když ionty přejdou z krystalu do roztoku.

LiteraturaEditovat

  • Kompendium chemie, 2007