Entalpie (dříve tepelný obsah) je fyzikální veličina rozměru energie označovaná písmenem , která je alternativou vnitřní energie termodynamického systému. Jedná se o jeden ze čtyř základních termodynamických potenciálů.

Značení editovat

  • Značka: H nebo také I
  • Jednotka: joule, značka J
  • Další jednotky: viz teplo

Výpočet editovat

Entalpie je definována vztahem

 ,

kde   je vnitřní energie soustavy,   je její tlak a   objem.

U termodynamických systémů schopných konat pouze objemovou práci a s konstantním počtem částic (neprobíhají chemické reakce) je tvar totálního diferenciálu entalpie:

 

kde   je termodynamická teplota a   entropie systému; přirozenými proměnnými pro entalpii jsou tedy entropie a tlak. Z diferenciálu je patrné, že při izobarickém ději je změna entalpie teplo   dodané systému.

Z toho, že má entalpie totální diferenciál, plyne rovnost:

 

což je jedna z Maxwellových relací.

Vlastnosti editovat

Entalpie je extenzivní termodynamická veličina – závisí na velikosti systému. Její absolutní hodnotu nelze změřit, stanovuje se jen změna entalpie   vztažená na dohodnutý (standardní) stav, kterému odpovídá teplota 0[1] °C a tlak 101,325 kPa.

Reference editovat

  1. Entalpie vodní páry nemůže být záporná, proto je dohodnutá teplota 0 °C pro nulovou entalpii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat