Geografická bibliografie ČR on-line

Geografická bibliografie ČR on-line, zkráceně GEOBIBLINE, je ústřední bibliografickou on-line databází geografických publikací s českými reáliemi. Zahrnuje geografické práce věnované území Česka nebo napsané českými autory. Cílem databáze je zachování kulturního dědictví souvisejícího s geografickým poznáním a jeho zpřístupnění široké veřejnosti pro rozvoj vzdělání.

Logo projektu GEOBIBLINE

Bibliografie je výsledkem neziskového výzkumného projektu, financovaného Ministerstvem kultury ČR a řešeného Knihovnou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze za spolupráce více než 20 přispěvatelských univerzitních a oborových knihoven v ČR (Masarykova univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, Moravská zemská knihovna, Knihovna Akademie věd ČR, Národní knihovna České republiky, atd.).

Obsah databázeEditovat

Nejrozsáhlejší oborová databáze obsahuje kolem 214 000 záznamů publikovaných od roku 1450 do současnosti, doplněné 19 000 digitálních objektů (mapy, plné texty článků) a 19 000 URL adresami většinou s plnými texty umístěnými na Internetu. Roční přírůstek s pohybuje kolem 17 000 záznamů. Záznamy zahrnují geografické či geografii příbuzné disciplíny v celé šíři, např. fyzickou a sociální geografii, ekonomickou a politickou geografii, demografii, geoinformatiku, kartografii a krajinnou ekologii. Databáze je denně aktualizována. Díky projektu TEMAP byla doplňována o kartografické dokumenty a jsou zpřístupňovány také mapy a grafiky on-line.

Bibliografické záznamy excerpují monografie, články z časopisů a sborníků, kartografické dokumenty i šedou literaturu. Článková bibliografie patří k zásadnějším příspěvkům databáze k rozvoji geografického poznání. Bylo excerpováno 41 profilových oborových titulů od prvního ročníku do současnosti. Naleznete zde: Acta onomastica, Acta universitatis Carolinae: Geographica, Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia, Geografie: sborník České geografické společnosti (1895-2010), Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Moderní obec, Moravian Geographical Reports, National Geographic, Obec a finance, Scripta Facultatis scientarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography, Urbanismus a územní rozvoj, Vojenský geografický obzor, Země světa. Databáze obsahuje ale i vybrané články z jiných titulů a dokonce i novin, pokud se týkají geografie. Vydávání některých titulů bylo již ukončeno, proto se excerpuje nadále 27 titulů.

Databáze spolupracuje s 20 oborovými knihovnami i Národní knihovnou, Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Akademie věd ČR. Záznamy jsou do ní automaticky importovány. V dřívější době získávala záznamy článků také z databáze ANL z NK. Její rozvoj byl ale ukončen.

Databáze je plně využívána studenty, akademickou sférou, odborníky z praxe i zájemci z řad široké veřejnosti a to jak z Česka, tak ze zahraničí.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-05-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5373>. URN-NBN:cz-ik5373. ISSN 1212-5075.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: prezentace z konference [online]. Brno : SDRUK, 2009 [cit. 2009-07-15]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2009-7-177.pdf[nedostupný zdroj]>.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.
 • NOVOTNÁ, E. Geografická bibliografie ČR [online]. Praha : ČGS, 2009 [cit. 2009-07-23]. Dostupný na World Wide Web: <https://web.archive.org/web/20160314050219/http://geography.cz/2009/07/geograficka-bibliografie-cr/>.
 • RAŠKA, P. Geografická bibliografie Česka on-line. Zivotne prostredie. 2009, s. 189-190.
 • NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. : il. (některé barev.). ISBN 978-80-86561-42-4 (brož.).
 • VACEK, J. Informační podpora geografie. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11. [cit. 2009-11-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5790>. URN-NBN:cz-ik5790. ISSN 1212-5075.
 • ZOBAČOVÁ, D. Obrazové informace v geografických časopisech 1.pol 20.století [rukopis] vedoucí práce Eva Novotná. Praha, 2009. 96 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.Ústav informačních studií a knihovnictví, 2009.
 • NOVOTNÁ, E. Acta onomastica v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica. 2009, roč. 51, č. 2. ISSN 1211-4413.
 • NOVOTNÁ, E. Moravian geographical reports in the GEOBIBLINE database. 2010, roč. 18, č. 4, s. 63-64. ISSN 1210-8812.
 • NOVOTNÁ, E. Sborník České společnosti zeměvědné a jeho následovníci v databázi GEOBIBLINE. Informace ČGS. 2010, roč. 29, č. 2, s. 41-46. ISSN 1213-1075.
 • NOVOTNÁ, E. Databáze GEOBIBLINE a Vojenský geografický obzor. Vojenský geografický obzor. 2010, roč. 56, č. 2, s. 23-26. ISSN 1214-3707.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: Databáze Geografická bibliografie ČR online. In: INFORUM 2010: prezentace z konference [online]. Praha : Albertina icome, 2010 [cit. 2010-05-28]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/sbornik/2010/56>.
 • NOVOTNÁ, E. Geographical bibliography of the Czech Republic online. In: INFORUM: sborník z konference [online]. Praha : Albertina icome, 2010 [cit. 2010-06-08]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/pdf/2010/novotna-eva-1.pdf>. ISSN 1801-2213.
 • NOVOTNÁ, E., KŘÍŽOVÁ, L. Database GEOBIBLINE as a support of geomorphological researches. In Geomorfologický sborník, 9: 11. mezinárodní konference: stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, Branná, 11.-13. 5. 2010. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. S. 88. ISBN 978-80-86561-32-5.
 • NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE. Geografická bibliografie ČR online. In Jinonické informační pondělky: prezentace k přednášce ze dne 11. 10. 2010 [online]. Praha : ÚISK, 2010 [cit. 2010-10-28]. Dostupný na World Wide Web:<https://web.archive.org/web/20110207235101/http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=14621>.
 • NOVOTNÁ, E. 90 let Mapové sbírky UK a co dál? In: Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů : prezentace k přednášce ze dne 22. 10. 2010 [online]. Praha : Kartografická společnost ČR, 2010 [cit. 2010-11-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Novotna.pdf>.
 • HARVALÍK, M. Půlstoletí českého onomastického časopisu. Akademický bulletin. 2010, říjen. Dostupný na World Wide Web: <http://abicko.avcr.cz/cs/2010/10/13/>.
 • FOJTŮ, M. Geografům pomáhá speciální bibliografická databáze. Muni.cz : měsíčník Masyrykovy univerzity. [online]. 2010, listopad, str. 8 [cit. 2015-03-12]. Dostupné též z WWW: <http://www.online.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_listopad_2010.pdf>.
 • GEOBIBLINE [elektronický zdroj] : geografická bibliografie ČR online : the Czech Geographical Bibliography Online. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. 1 elektronický optický disk (DVD) : barev. ; 12 cm. ISBN 978-80-7444-002-1.
 • NOVOTNÁ, E…a kolektiv. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha : VŠCHT, 2011. 152 s. : il. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné též z WWW: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-978-80-7080-773-6/anotace/>.
 • NOVOTNÁ, E. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. :il. Dostupný též z WWW: <http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf>.
 • ELIÁŠOVÁ, Věra, NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR online. ProInflow [online]. 14.11.2011 [cit. 2011-11-15]. Dostupný z WWW: <https://web.archive.org/web/20120624220105/http://pro.inflow.cz/geograficka-bibliografie-cr-online>.
 • NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie : nový nástroj pro kartografii. In Z dějin geodézie a kartografie. ŠVEJDA, Antonín (ed.). 1. vyd. Praha : NTM, 2012. 0232-0916 0-000-00000-0
 • NOVOTNÁ, Eva. Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información. 2012, roč. 21, č. 3, s. 304-311. ISSN 1386-6710.

Externí odkazyEditovat