Otevřít hlavní menu

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (FM) je nejmladší a zároveň jedinou mimopražskou fakultou VŠE. FM spadá pod českou veřejnou vysokou školu poskytující vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu a dalších ekonomicko-manažerských disciplinach.

Fakulta managementu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Proděkan Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
Proděkan Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
Předseda AS Ing. Michal Novák, Ph.D.
Tajemník Ing. Karel Přibyl
PR manager Mgr. Michal Hajdík
Statistické údaje
Studenti 1500
Základní informace
Datum založení 1998
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta managementu
VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II
377 01 Jindřichův Hradec
Telefon 384 417 200
DIČ CZ61384399
Souřadnice
http://www.fm.vse.cz/
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické - pohled z parku.jpg

VŠE v roce 2008 a 2009 získala ocenění „1st Business School in Eastern European Zone” v rámci projektu Eduniversal awards, rovněž vlastní certifikáty Evropské komise – ECTS Label a Diploma Supplement Label. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „business schools“ ve střední a východní Evropě.

Fakulta managementu nabízí takřka 1500 studentům prezenční i kombinované formy vzdělání v oboru management. V bakalářském stupni studia se studentům dostává vzdělání v obecném základu oboru, které mohou podle svého zájmu dále rozvíjet v navazujícím magisterském stupni či posléze ve studiu doktorském. Absolventi fakulty jsou připravováni pro funkce ve středním a vyšším managementu firem a organizací ve veřejném sektoru. Fakulta ve svém modulárním studijním programu dbá na zohlednění měnících se požadavků praxe, a proto mají její absolventi dlouhodobě velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Fakulta managementu ve svých prioritách usiluje o:

  • komplexní výuku managementu se specializací na různé oblasti tohoto oboru;
  • úzké propojení s praxí v pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti;
  • vysokou míru uplatnění absolventů na národním i mezinárodním trhu práce;
  • příjemné a světu otevřené prostředí pro celou akademickou obec.

Fakulta managementu sídlí v jihočeském městě Jindřichův Hradec přibližně 160 km od Prahy. Výuka probíhá v kompletně zrenovované pětipatrové budově, která patří k nejmodernějším vysokoškolským pracovištím v ČR. Studenti fakulty velmi oceňují rodinný charakter školy, kde mají mnohem užší vztahy se svými kolegy i akademickými pracovníky.

Klidová zóna Fakulty managementu VŠE

Historie fakultyEditovat

Po listopadových událostech roku 1989 byl v Jindřichově Hradci iniciován vznik vysokoškolské fakulty a její umístění do vhodně architektonicky řešené nové budovy Okresního výboru Komunistické strany Československa. Záměr se postupně podařilo uskutečnit.

Děkan Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Jiří Divíšek zřídil od 1. 10. 1991 detašované Pracoviště regionálního managementu v Jindřichově Hradci při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Jindřichohradecké pracoviště zaměřilo svou činnost na přípravu obsahové náplně studijního programu v oboru Regionální management včetně všech příslušných materiálů pro akreditaci. Ke dni 1. 7. 1992 bylo založeno Pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci se dvěma ústavy - Ústavem regionálního managementu a Ústavem jazykové přípravy. Po úspěšné akreditaci zřídil dne 28. 4. 1994 Akademický senát Jihočeské univerzity Fakultu managementu se sídlem v Jindřichově Hradci, která od 1. 9. 1994 začala fungovat jako nová samostatná fakulta Jihočeské univerzity.

Během roku 1997 se uskutečnila řada jednání o přechodu Fakulty managementu Jihočeské univerzity pod Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dne 1. 1. 1998 byla jindřichohradecká Fakulta managementu oficiálně přijata do svazku Vysoké školy ekonomické v Praze jako její šestá a zároveň jediná mimopražská fakulta.

Budova nynější fakulty byla původně postavena jako sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa. Podle návrhu Ing. Milana Špuláka byla tato stavba přestavěna, zmodernizována a byla provedena i dodatečná nástavba. Dne 1. 12. 2009 byla slavnostně otevřena prosklená přístavba, kde sídlí knihovnické a informační centrum, a která má pomyslně propojit dění uvnitř vysoké školy s životem města. Obyvatelé Jindřichova Hradce a návštěvníci města mají možnost do školy nahlížet a být alespoň částečně „účastni“ vysokoškolského života.

Rozsáhlou rekonstrukcí budovy vznikly nové moderní výukové prostory. Oblým zastřešením dvora fakulty a propojením ostatních pavilonů vznikla tzv. dvorana, prostor pro pořádání konferencí, workshopů a kulatých stolů. V poslední fázi úpravy budovy byla dokončena střešní nástavba, ve které vznikly pracovny pro vědecké pracovníky a hostující profesory, zasedací místnost vědecké rady, počítačová studovna, oddělení pro vědu a výzkum i pracovny pro doktorandy.

Současná budova Fakulty managementu VŠE s přístavbou knihovnického a informačního centra se stala jednou z dominant Jindřichova Hradce a slouží jako důstojné prostředí pro akademický život na jihu Čech. 

Činnost fakultyEditovat

Pedagogická činnost fakultyEditovat

Fakulta managementu poskytuje svým studentům vzdělání v oboru management moderní modulární formou s velkým důrazem na možnost individuální specializace dle potřeb studentů i potřeb praxe.

V bakalářském stupni jsou studenti seznámeni se základy oboru tak, aby se mohli uplatnit v celé řadě organizací veřejného i soukromého sektoru. V magisterském stupni jsou jejich poznatky dále rozvíjeny a studenti si mohou zvolit jednu z nabízených specializací:

  • management podnikatelské sféry;
  • management veřejné sféry a regionálního rozvoje;
  • management informací;
  • management zdravotnictví. 

Fakulta také poskytuje nejvyšší stupeň terciárního vzdělání – doktorské studium v oboru management, které lze studovat i v angličtině.

Vědecko-výzkumná činnost fakultyEditovat

Vědecko-výzkumná činnost se soustředí na různé aspekty oboru management. Její pracovníci se pravidelně zapojují do řešení různých projektů (MŠMT, GA ČR, INTERREG Europe). Ve výzkumné činnosti fakulta podporuje interdisciplinární týmy, které kombinují kvantitativní i kvalitativní přístup ke zkoumání různých aspektů oboru. Fakulta ve své vědecko-výzkumné činnosti dlouhodobě spolupracuje s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Výsledkem této spolupráce je společná akreditace doktorského studijního programu a také mezinárodně uznávané vědecké výsledky v oblasti podpory manažerského rozhodování, získávání dat, učících se metod v rozhodování aj.

Spolupráce s praxíEditovat

Fakulta managementu je zapojena do regionální i národní partnerské sítě různých organizací soukromého i veřejného sektoru. Dbá na praktické aspekty ve vzdělávání studentů a také na potřeby praxe ve své vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta navazuje bilaterální spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionu a jeho širším okolí, u nichž mohou studenti získat během studia praktické zkušenosti, zpracovat své kvalifikační práce a tím si významným způsobem usnadnit vstup na trh práce. Na fakultě se také pravidelně koná veletrh pracovních příležitostí, v rámci něhož mohou studenti získat informace o potenciálně zajímavých zaměstnavatelích z celé ČR. Přes své Centrum celoživotního vzdělávání fakulta nabízí nejen kurzy Univerzity třetího věku, ale i specifické vzdělávací akce pro potřeby zadavatelů z řad firem a organizací veřejného sektoru.

Sportovní a společenský život na fakultěEditovat

Fakulta nabízí svým studentům a pracovníkům mnoho příležitostí ke sportovním, kulturním a společenským aktivitám po celý akademický rok. Konají se zde pravidelná divadelní představení, filmové večery, výstavy a nejrůznější studentské akce. Vyvrcholením společenského života je pak reprezentační ples, který fakulta pořádá každý rok v březnu.

Studenti a pracovníci fakulty mohou využívat členství v Univerzitním sportovním klubu, který organizuje více než 20 pravidelně probíhajících sportovních aktivit a taktéž populární jednorázové sportovní akce, jako jsou např. Velikonoční plavecké štafety nebo Hradecká hodinovka.

Na fakultě působí řada studentských organizací.

Organizační struktura fakultyEditovat

Funkci děkana Fakulty managementu zastává od 1. února 2016 doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Na vedení fakulty se rovněž podílí tři proděkani a tajemník fakulty. Nad nimi bdí devítičlenný akademický senát, složený ze zástupců akademických pracovníků a studentů.

Fakulta managementu je dále členěna na tři odborné katedry – Katedru managementu, Katedru exaktních metod a Katedru společenských věd. Na těchto katedrách působí takřka 50 akademických pracovníků, kteří zajišťují výuku, vědecké a rozvojové činnosti fakulty.

Fakulta má ve své organizační struktuře rovněž podpůrné útvary, které se významným způsobem podílejí na jejím chodu. Především studenti oceňují výborně vybavené Knihovnické a informační centrum, pro vzdělávání odborné i laické veřejnosti pak slouží Centrum celoživotního vzdělávání.

Knihovnické a informační centrumEditovat

V prosklené přístavbě budovy Fakulty managementu sídlí ve třech patrech fakultní knihovna a ve čtvrtém patře je velký konferenční sál s počítačovou technikou. Knihovna Fakulty managementu VŠE poskytuje služby studentům a pedagogům školy, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Založení knihovny se váže k datu 1. 9. 1992, kdy bylo nutné obstarat knihovní fond pro potřeby nově zřízeného Pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci. Během let byl vybudován kvalitní fond, který čítá více než 39 000 svazků knih a časopisů z oblasti ekonomických a společenských věd, matematiky, statistiky, jazyků.

V prvním patře knihovny Fakulty managementu VŠE je půjčovna s volným výběrem. Ve druhém patře je umístěna studovna, kde je k dispozici k prezenčnímu studiu knihovní fond a vysokoškolské kvalifikační práce. Ve třetím patře je možné studovat odborné časopisy, denní tisk a využívat 24 počítačů s přístupem na internet. Celkový počet studijních míst je 146. Uživatelé knihovny mohou pro týmovou práci nebo samostudium využívat také oddělené prosklené boxy. Pro studenty fakulty je k dispozici přístup do elektronických informačních zdrojů Anopress IT, EBSCO a ProQuest Central a dalších specializovaných databází či elektronických knih. Samozřejmostí je v celé budově wifi připojení pro notebooky, mobily, tablety. Nabídku služeb doplňuje možnost kopírování, tisku a skenování. Velmi oblíbený je relaxační koutek a „knihovní obývák“.

Knihovna pořádá pravidelné exkurze po knihovně a tematické semináře. Nové prostory knihovny umožňují realizovat také další aktivity, například besedy s autory, přednášky, či pořádání výstav a dalších kulturně společenských akcí.

Centrum celoživotního vzděláváníEditovat

CCV se ve spolupráci s ostatními organizačními složkami fakulty podílí na zvyšování úrovně vzdělanosti dospělé populace. V rámci svých aktivit nabízí a organizuje vzdělávací aktivity spojené s dalším vzděláváním dospělých v návaznosti na akreditovaný studijní program bakalářského a magisterského studia. Dle cíle se vzdělávací aktivity dělí na kurzy orientované na výkon povolání, kurzy zájmové a kurzy Univerzity třetího věku.

Kurzy orientované na výkon povolání – cílem je poskytnout účastníkovi kurzu profesní rozvoj v oboru nebo získání nové kvalifikace, případně jej připravit ke studiu na FM VŠE. Cílovou skupinou jsou dospělí v produktivním věku, kteří si chtějí zvýšit svou hodnotu na trhu práce.

Kurzy zájmové – cílem je nabídnout účastníkům hodnotné informace na vysokoškolské úrovni populárně vědeckou formou. Cílovou skupinou jsou dospělí zájemci napříč generacemi.

Kurzy Univerzity třetího věku – jedná se o vzdělávání dospělých postproduktivního věku. Posláním Univerzity třetího věku je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou. FM VŠE je dlouholetým členem Asociace U3V ČR.

Externí odkazyEditovat