Fakulta elektrotechnická ČVUT

fakulta ČVUT

Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL ČVUT) je jednou z 8 fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) – nejstarší a nejprestižnější technické univerzity v České republice, jejíž historie sahá až do roku 1707. V roce 1950 vznikla rozdělením stávající Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství samostatná Vysoká škola elektrotechnického inženýrství, která dne 1.11.1951 na základě vydání nových prováděcích předpisů a tím i nového statutu ČVUT přijala název Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Faculty of Electrical Engineering
Budovy fakulty v Praze-Dejvicích
Vedení fakulty
Děkanprof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.[1]
Proděkandoc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
Proděkandoc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
ProděkanIng. Jan Kočí
TajemníkIng. Igor Mráz
PR managerIng. Mgr. Radovan Suk
Statistické údaje k 2023
Studenti3027
Studijní program
Bakalářský1849
Navaz. magisterský809
Doktorský369
Základní informace
MottoSpojujeme elektroniku a informatiku
Datum založení1950
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFEL ČVUT
Technická 1902/2
Praha 6, Dejvice
166 27 Praha 6
Telefon224 351 111 (ústředna)
E-mailinfo@fel.cvut.cz
Souřadnice
www.fel.cvut.cz

V dnešní době se FEL ČVUT skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Od roku 1950 FEL ČVUT vydala více než 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání.

Historie

editovat

Elektrotechnická studia měla a mají v českých zemích významnou tradici a od svého počátku v 80. letech 19. století byla organickou součástí Willenbergova staroslavného technického učení pražského, založeného roku 1707 a reformovaného v letech 1803/1806 Františkem Josefem Gerstnerem podle vzoru pařížské École polytechnique.

Vzhledem k rychle rostoucímu světovému významu elektrického proudu ve druhé polovině 19. století studium elektrotechniky nabývalo na důležitosti. Elektrotechnici se postupně stávali jednou z funkčních elit moderní průmyslové společnosti.

Elektrotechnika se na pražské německé technice začala jako samostatný předmět vyučovat v roce 1881. Vysokoškolská výuka elektrotechniky na pražské české technice započala ve školním roce 1884/1885 díky Karlu Václavu Zengerovi nepovinnou tříhodinovou přednáškou a hodinovým cvičením.

V roce 1891 vznikla na pražské české technice stolice (katedra) pro elektrotechniku, zřízená Karlem Domalípem. V září 1906 začal v rámci české techniky v Praze pod vedením Ludvíka Šimka fungovat dobře vybavený Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. V roce 1911 se elektrotechnické inženýrství stalo i v českých zemích samostatným vysokoškolským studijním oborem.

Po vytvoření Československa v roce 1918 nastal další milník. Vládním nařízením ze dne 20. 8. 1920 vzniklo České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) se sedmi samostatnými vysokými školami. Jednou z nich byla Vysoká škola strojního a elektrotechnického inženýrství.

V letech 1919 - 1938 se na studium elektrotechnického inženýrství hlásilo v průměru kolem tisíce studentů a studentek ročně. Mezi oběma světovými válkami si výuka elektrotechniky na ČVUT v Praze udržovala vysoký evropský standard, podpořený podílem na rozsáhlé mezinárodní spolupráci, především s Francií, Německem, Velkou Británií a také s USA. Během 2. světové války byly české vysoké školy uzavřeny a výuka na technice znovu začala 4. 6. 1945.

Nový pokrokový vysokoškolský zákon z roku 1950 (zákon č. 58/1950 Sb., ze dne 18. května 1950), odstranil autonomii a akademické svobody vysokých škol. Svým úvodním ustanovením umožnil okamžité rozdělení stávající Vysoké školy strojního a elektrotechnického inženýrství na dvě samostatné vysoké školy. Takto byla v Československu vytvořena první vysoká škola zaměřená pouze na elektrotechnické obory. Tato nová Vysoká škola elektrotechnického inženýrství po definování a vytvoření prováděcího předpisu k novému zákonu (Nařízení vlády č. 80/1951 Sb.,), přijala k 1.11.1951 název Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.

Vedení fakulty

editovat
 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkan
 • prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. – proděkan pro magisterské a kombinované studium a pro vnější vztahy, statutární zástupce děkana
 • doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc. – proděkanka pro bakalářské studium
 • doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. – proděkan pro doktorské studium a výzkum
 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
 • Ing. Jan Kočí – proděkan pro informační technologie
 • Ing. Igor Mráz – tajemník

Poslání fakulty

editovat

Jak bude vypadat svět za dvacet let? Těžko říct, ale lidé z FELu se v něm rozhodně neztratí. Čeká je nadčasové vzdělání i práce na projektech a inovacích, které udávají směr. Jsme Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, centrum vzdělanosti a výzkumné činnosti v oblasti elektrotechniky a informatiky. Vychováváme odborníky a odbornice v oblasti robotiky, softwarového inženýrství, kybernetiky, automatizace, elektroniky a mediální techniky. Pod našimi křídly najdete vždy nejnovější technologické poznatky aplikovatelné na špičkové a moderní systémy. Naučíme vás budoucnost nejen vidět, ale také na ni adekvátně reagovat.[2]

Studijní programy

editovat

FEL ČVUT poskytuje 7 tříletých bakalářských a 7 dvouletých navazujících magisterských stu­dij­ních pro­gra­mů.

Bakalářské studijní programy

 • Elektrotechnika, Energetika, Management (EEM)
 • Elektronika a komunikace (EK)
 • Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)
 • Kybernetika a robotika (KYR)
 • Otevřená informatika (OI)
 • Otevřené elektronické systémy (OES)
 • Softwarové inženýrství a technologie (SIT)

Magisterské studijní programy

 • Elektrotechnika, Energetika, Management (EEM)
 • Elektronika a komunikace (EK)
 • Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)
 • Kybernetika a robotika (KYR)
 • Otevřená informatika (OI)
 • Inteligentní budovy (IB)
 • Letectví a kosmonautika (LAK)

Věda a výzkum

editovat

FEL ČVUT se dlouhodobě řadí mezi významné výzkumné instituce v České republice. Podle využívané metodiky FEL ČVUT v posledních letech vytváří stabilně kolem jedné třetiny vědeckého výkonu ČVUT. V roce 2022 FEL ČVUT publikovala 30 % impaktovaných časopiseckých článků a získala 41 % citací celého ČVUT. S uvážením autorských podílů byl podíl fakulty k ČVUT 34 % přepočtených IF publikací a 43 % přepočtených citací.

Katedry

editovat
 
Znak ze začátku 70. let 20. století nad vchodem do budovy fakulty

Výuka i výzkum jsou na fakultě elektrotechnické organizovány katedrami, tj. specializovanými pracovišti. Katedry fakulty mají přidělený alfanumerický kód K131xx, jednoznačný v rámci celé univerzity. Symbol xx představuje dvojciferné číslo, pod kterým katedra vystupuje v rámci fakulty. Toto číslo je součástí kódů vyučovaných předmětů, čímž přispívá k jednoznačnému určení předmětu dle kódu.

K 1. 3. 2023 působilo na fakultě 17 kateder, jedno centrum a jedno středisko. V akademickém roce 2006/2007 zanikla Katedra tělesné výchovy. Výuku tělesné výchovy zajišťuje od akademického roku 2007/2008 Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS ČVUT).

 • Katedra matematiky (K13101)
 • Katedra fyziky (K13102)
 • Katedra jazyků (K13104)
   
  Nasvícení budovy fakulty v barvách Ukrajiny den před útokem Ruska na tento stát
 • Katedra elektrotechnologie (K13113)
 • Katedra elektrických pohonů a trakce (K13114)
 • Katedra elektroenergetiky (K13115)
 • Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (K13116)
 • Katedra elektromagnetického pole (K13117)
 • Katedra teorie obvodů (K13131)
 • Katedra telekomunikační techniky (K13132)
 • Katedra kybernetiky (K13133)
 • Katedra mikroelektroniky (K13134)
 • Katedra řídicí techniky (K13135)
 • Katedra počítačů (K13136)
 • Katedra radioelektroniky (K13137)
 • Katedra měření (K13138)
 • Katedra počítačové grafiky a interakce (K13139) – zřízena v červnu 2008

Další pracoviště

editovat

Studentská konference POSTER

editovat

FEL ČVUT každoročně v květnu pořádá studentskou konferenci POSTER, na které jsou prezentovány výsledky práce studentů a doktorandů. Tato konference je vynikající příležitostí k setkání s aktivními a profesně zdatnými studenty. Zhruba čtvrtina příspěvků je zahraničních.

Spolek absolventů

editovat

Absolventi a absolventky FEL ČVUT se sdružují ve spolku ELEKTRA. Spolek pořádá každoroční srazy absolventů, koncerty a další akce

Reference

editovat
 1. ČVUT FEL - Vedení fakulty [online]. České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická. Dostupné online. 
 2. SUK, Radovan. O fakultě. fel.cvut.cz [online]. [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat