Extensible Stylesheet Language Transformations

programovací jazyk

Transformace XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HTML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur.

Příklad XSL transformace v editoru jEdit

Obecný úvod editovat

XSLT je transformace, která se provádí pomocí procesoru XSLT. Procesorem je míněn program podporující tuto transformaci. Procesor XSLT může být napsán v libovolném programovacím jazyce nebo využít knihovny XSLT daného programovacího jazyka.

K provedení transformace jsou potřeba dva soubory:

 • První soubor obsahuje zdrojová data, která budou transformována. Struktura tohoto souboru vyjma obecných vlastností XML není blíže specifikována.
 • Druhý soubor obsahuje vzorec pro transformaci a musí být napsán v jazyce XSL.

Vlastnosti XSLT editovat

Standardní způsob transformování dat editovat

Transformace se provádí pouze na známých datových strukturách. Tyto datové struktury, které a pomocí kterých se bude transformovat, jsou definovány mezinárodním konzorciem W3C. Správnost implementace a podpora všech standardem definovaných vlastností je v kompetenci a na zodpovědnosti autorů konkrétního procesoru XSLT.

Mezinárodní podpora editovat

Zdrojová data pro transformaci mohou obsahovat libovolné znakové sady, nejen angličtinu, ale též např. znaky s diakritikou nebo znaky asijských písem, popřípadě jejich kombinace. V zdrojovém dokumentu však musí být v záhlaví označeno kódování znaků. V poslední době se často užívá a je doporučeno užívat kódování UTF-8 pro správnou funkci jiných znaků než ASCII. Většina operačních systémů, programovacích jazyků a editorů je již podporou kódování UTF-8 vybavena.

Vysoká přístupnost k datům editovat

Soubory pro XSLT jsou v textovém formátu, který je čitelný bez žádného zvláštního editoru. Díky tomuto principu je i možné tyto soubory snadno generovat pomocí počítačových programů. Příkladem může být získání dat z databáze či jiných datových struktur, jejich konverze do XML, která je velmi snadná, a následovná aplikace XSLT například pro převod do HTML.

Nezávislost na platformě editovat

Procesory nebo též programy pro provedení vlastní transformace existují pro všechny známé platformy používané na PC nebo na serverech. V mnoha programovacích jazycích jsou dnes již implementovány knihovny pro XSLT.

Cíle XSLT editovat

Smyslem XSLT je na základě zdrojového souboru a šablony vygenerovat jiný, třetí dokument nebo obecně soubor. Struktura tohoto výstupu XSLT není definována přímo standardem a je závislá na procesoru XSLT. Nejčastěji se používá výstup do HTML nebo XML, případně prostý textový formát, označovaný též TXT. Dalšími velmi známými výstupy jsou formáty PDF a RTF. Zcela pochopitelně to však mohou být i libovolné jiné soubory nebo formáty dat.

Procesory XSLT editovat

Procesory XSLT se obvykle nachází jako součást programovacích jazyků nebo jako knihovny, které lze dodatečné získat z internetu. Příkladem jsou knihovny Xalan, Saxon, libxslt, přímou implementaci lze nalézt např. v jazycích PHP, Java, C#. Více aktuálních informací na stránkách konzorcia W3C XSL a XSLT.

Příklad užití XSLT editovat

V následujícím příkladu je reálná ukázka z WWW stránek. Zdrojem dat je diskový soubor XML a transformační soubor, který je též diskový. Výstupem je HTML, přesněji řečeno dle standardu HTML5. Jako procesor je užit interní procesor XSLT v PHP5 nebo PHP7. Pozn. autora: „Bez bližšího vysvětlení principu uvedu příklad reálného využití XSLT na www stránkách. Nerad bych, aby toto někdo vnímal jako skrytou reklamu.“

Ukázka zdrojového souboru (XML) editovat

Zdrojový soubor XML (menu.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE data SYSTEM "./data/menu.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="menu.xsl"?>
<data>
  <rootmenu>
    <menu name="Osobní vozy" ref="./?cat=cars" target="" description="">
          <item name="C1" ref="./?cat=car&amp;model=c1" target="" description="" />
          <item name="C2" ref="./?cat=car&amp;model=c2" target="" description="" />
          <item name="C3" ref="./?cat=car&amp;model=c3" target="" description="" />
          <item name="C4" ref="./?cat=car&amp;model=c4" target="" description="" />
          <item name="C4 Picasso" ref="./?cat=car&amp;model=c4picasso" target="" description="" />
          <item name="Xsara Picasso" ref="./?cat=car&amp;model=xsarapi" target="" description="" />
          <item name="Berlingo" ref="./?cat=car&amp;model=berlingo" target="" description="" />
          <item name="Leasing" ref="./?cat=leasing" target="" description="" />
          <item name="Vozy na prodejně" ref="./?cat=shopcars" target="" description="" />
    </menu>
    <item name="Předváděcí vozy" ref="./?cat=showcars" target="" description="" />
    <item name="Autobazar" ref="./?cat=oldcars" target="" description="" />
    <menu name="Další informace" ref="./?cat=other" target="" description="">
       <item name="Co je to Acrobat Reader?" ref="./?cat=acrobat" target="" description="" />
       <item name="Prodej odtahové služby" ref="./?cat=towsale" target="" description="" />
       <item name="Akce zimní pneu 2006" ref="./redir.php?uri=./info/wpneu2006-2.pdf" 
       		target="_blank" description="" />
       <item name="Akce a novinky!" ref="./?cat=news" target="" description="" />
    </menu>
  </rootmenu>
</data>

Ukázka definičního souboru (DTD) - není třeba pro XSLT editovat

Následující soubor není nezbytný, je přiložen pro úplnost (menu.dtd):

<!ENTITY apos  '''>
<!ENTITY quot  '"'>
<!ENTITY nbsp  ' '>
<!ENTITY mdash '&#x2014;'>
<!ENTITY ldquo '&#x201C;'>
<!ENTITY rdquo '&#x201D;'>
<!ENTITY % DataContent  "(rootmenu)">
<!ENTITY % MenuContent  "(menu | item)*">
<!ENTITY % DataAttrs
 "ref     CDATA    #REQUIRED
 name    CDATA    #REQUIRED
 target   CDATA    ''
 target2   CDATA    #IMPLIED
 description CDATA    #REQUIRED"
 >
<!ELEMENT data    %DataContent;>
<!ELEMENT rootmenu  %MenuContent;>
<!ELEMENT menu    %MenuContent;>
<!ELEMENT item    EMPTY>
<!ATTLIST data
 >
<!ATTLIST rootmenu>
<!ATTLIST menu
 %DataAttrs;
 >
<!ATTLIST item
 %DataAttrs;
 >

Ukázka transformačního souboru (XSL) editovat

Transformace v jazyce XSL, soubor XML (menu.xsl):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output
    method="html"                                 
    encoding="utf-8"
    doctype-system="about:legacy-compat"                     
    />

  <xsl:template match="/">
    <html lang="cs" dir="ltr">
      <head>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="content-language" content="cs" />
        <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
        <title id="Header_Title">ABC</title>
        <link rel="StyleSheet" href="./menu.css" type="text/css" media="all" />
      </head>
      <body>
        <div id="global">
          <h1>Napis</h1>
          <div id="menu-div">
            <ul id="myTree">
              <xsl:apply-templates select="*" />
            </ul>
          </div>
        </div>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="rootmenu">
    <xsl:call-template name="menu" />
  </xsl:template>

  <xsl:template match="rootmenu | menu" name="menu" mode="root">
    <xsl:for-each select="*">
      <li>
        <xsl:if test="position()=last()">
          <xsl:attribute name="class">last</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <a> <xsl:attribute name="href">
             <xsl:value-of select="@ref" />
          </xsl:attribute>
          <xsl:if test="not(@target='')">
             <xsl:attribute name="onclick">window.open(this.href,'<xsl:value-of select="@target" />');return(false);</xsl:attribute>
          </xsl:if>
          <xsl:value-of select="@name" />
        </a>
        <xsl:if test="name(.)='menu'">
          <ul>
            <xsl:call-template name="menu" />
          </ul>
        </xsl:if>
      </li>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Ukázka aplikace XSLT v jazyce PHP editovat

Vlastní transformační proces v jazyce PHP (index.php):

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$doc = new DomDocument();
$doc->load("./menu.xml");
$doc->validate();
$xslt = new DomDocument();
$xslt->load("./menu.xsl");
$xsltProc = new XsltProcessor();
$xsltProc->importStylesheet($xslt);
$outputDom = $xsltProc->transformToDoc($doc);
echo $outputDom->saveHTML($outputDom);

Ukázka výstupu editovat

Výstup zmíněné transformace – v tomto případě data ve formátu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs" dir="ltr">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="content-language" content="cs">
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css">
<title id="Header_Title">ABC</title>
<link rel="StyleSheet" href="./menu.css" type="text/css" media="all">
</head>
<body>
<div id="global">
<h1>Napis</h1>
<div id="menu-div">
<ul id="myTree">
<li><a href="./?cat=cars">Osobní vozy</a>
<ul>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c1">C1</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c2">C2</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c3">C3</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c4">C4</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=c4picasso">C4 Picasso</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=xsarapi">Xsara Picasso</a></li>
<li><a href="./?cat=car&amp;model=berlingo">Berlingo</a></li>
<li><a href="./?cat=leasing">Leasing</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=shopcars">Vozy na prodejně</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="./?cat=showcars">Předváděcí vozy</a></li>
<li><a href="./?cat=oldcars">Autobazar</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=other">Další informace</a>
<ul>
<li><a href="./?cat=acrobat">Co je to Acrobat Reader?</a></li>
<li><a href="./?cat=towsale">Prodej odtahové služby</a></li>
<li><a href="./redir.php?uri=./info/wpneu2006-2.pdf" onclick="window.open(this.href,'_blank');return(false);">Akce zimní pneu 2006</a></li>
<li class="last"><a href="./?cat=news">Akce a novinky!</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</html>

Odkazy editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat