Chromatografie (z řečtiny χρώμα – barva, γραφειν – psát) je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických separačních metod. Molekuly analytu se u všech typů chromatografických separací rozdělují mezi stacionární a mobilní fázi. Dělení je založeno na rozdílné distribuci složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi. Postup vynalezl počátkem 20. století ruský přírodovědec Michail Cvět.

Výsledek chromatografie chlorofylu.
Automatizovaný kolektor frakcí pro chromatografické metody

Chromatografické pojmy

editovat

Analyty – složky vzorku, které mají být chromatograficky rozděleny a identifikovány

Analytická chromatografie – chromatografie sloužící k zjištění existence analytu (kvalitativní stanovení) a k určení jeho koncentrace ve vzorku (kvantitativní stanovení).

Chromatograf – přístroj sloužící k chromatografické separaci složek vzorku

Chromatogram – záznam z chromatografu, znázorňující jednotlivé analyty nejčastěji ve formě chromatografických píků (zón) oddělených navzájem základní linií

Chromatografická separace – rozdělení vzorku na jednotlivé složky (analyty) na základě rozdílné distribuce mezi mobilní a stacionární fázi

Mobilní fáze (eluent) je fáze pohybující se chromatografickým systémem. Tato fáze přivádí vzorek do stacionární fáze, kde dochází k jeho separaci

Retenční čas – čas, který složka potřebuje k průchodu chromatografickým systémem

Preparativní chromatografie slouží k izolaci čistých (nebo alespoň čistějších) složek vzorku, které jsou dále použity (k chemické reakci, další separaci apod.)

Stacionární fáze – je fáze ukotvená na místě, přes kterou prochází mobilní fáze a také složky vzorku. Jde například o tenkou vrstvu silikagelu na inertním nosiči (při tenkovrstevné chromatografii) či kolonu naplněnou silikagélem. Zde dochází k separaci v důsledku distribuce vzorku mezi stacionární a mobilní fázi

Autosampler - automaticky dávkuje vzorky do přístroje

Rozdělení chromatografických metod podle uspořádání

editovat

Rozdělení chromatografických metod podle mobilní fáze

editovat

Při kapalinové chromatografii je mobilní fází kapalina a stacionární fází je pevná látka (LSC) nebo kapalina, zakotvená na pevné látce (LLC).

Při LLC dochází k dělení složek analytu v důsledku různých hodnot jejich rozdělovacích koeficientů.

Při LSC dochází k dělení složek analytu v důsledku jejich různých adsorbčních vlastností.

Rozdělení kapalinové chromatografie podle principu dělení

editovat

Rozdělení chromatografie podle podmínek

editovat

Galerie

editovat

Reference

editovat
  1. a b KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody : učebnice základů instrumentálních analytických metod. 1. vyd. vyd. Ostrava: Pavel Klouda 203 s. Dostupné online. ISBN 80-902155-0-5, ISBN 978-80-902155-0-4. OCLC 37963504 

Externí odkazy

editovat