Celotónová stupnice

Celotónová stupnice je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro označení hudební stupnice o šesti tónech, ve které je interval celého tónu mezi každými dvěma sousedními stupni.

Jedná se o umělou moderní stupnici užívanou především v jazzu a moderní, zejména impresionistické klasické hudbě (např. u Debussyho).

Složení celotónové stupnice editovat

 

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice od tónu c, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval C dur
I Prima c
II Velká sekunda d
III Velká tercie e
IV Zvětšená kvarta fis
V Zvětšená kvinta gis
VI Zvětšená sexta ais
VII = I Oktáva his=c

Seznam celotónových stupnic editovat

Následující seznam obsahuje porovnání mezi durovou a celotónovou stupnicí v jednotlivých tóninách.

Tónina Složení dur Složení celotónová
Cis dur cis dis eis fis gis ais his cis cis dis eis fisis gisis aisis cis
Fis dur fis gis ais h cis dis eis fis fis gis ais his cisis disis fis
H dur h cis dis e fis gis ais h h cis dis eis fisis gisis h
E dur e fis gis a h cis dis e e fis gis ais his cisis e
A dur a h cis d e fis gis a a h cis dis eis fisis a
D dur d e fis g a h cis d d e fis gis ais his d
G dur g a h c d e fis g g a h cis dis eis g
C dur c d e f g a h c c d e fis gis ais c
F dur f g a b c d e f f g a h cis dis f
B dur b c d es f g a b b c d e fis gis b
Es dur es f g as b c d es es f g a h cis es
As dur as b c des es f g as as b c d e fis as
Des dur des es f ges as b c des des es f g a h des
Ges dur ges as b ces des es f ges ges as b c d e ges
Ces dur ces des es fes ges as b ces ces des es f g a ces

Mody celotónové stupnice editovat

U celotónové stupnice nemá smysl mluvit o modech, neboť se jedná o dokonale symetrickou stupnici – modus na každém stupni je intervalově shodný s celotónovou stupnicí jako takovou (například druhým „modem“ celotónové c je celotónová d, třetím celotónová e,…).

Využití celotónové stupnice editovat

Celotónová stupnice se používá v jazzu jako melodický materiál (například při improvizaci) vhodný k některým alterovaným akordům (postaveným obvykle na zvětšeném kvintakordu).

Následující přehled obsahuje akordové značky některých akordů, které lze postavit na prvním stupni celotónové stupnice (jako příklad je použita celotónová stupnice od tónu c). V zápisu je se zvětšenou sextou zacházeno jako s malou septimou, což umožňuje temperované ladění.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Související články editovat

Externí odkazy editovat