Autograf

původní vlastnoruční zápis či podpis autora díla
Titulní strana partitury Rusalky – vlastní autograf Antonína Dvořáka, autora díla.

Autograf je výraz s původem v řeckých slovech αὐτός – sám a γράφω – píši a označuje původní vlastnoruční zápis či podpis autora literárního či hudebního díla.

Nepřesným českým ekvivalentem je termín rukopis.

Autografem není například ruční opis díla opisovačem, či autorův (byť vlastnoruční) zápis na psacím stroji či počítači.