Amonné soli jsou bílé krystalické látky, obsahují amoniový kationt NH4+. Vznikají reakcí amoniaku (azanu) s kyselinami. Jsou velmi dobře rozpustné a při vysokých teplotách se rozkládají.

Příklad: 2NH3 + H2SO4(NH4)2SO4