Železobetonový strop

Železobetonový strop (nebo železobetonová stropní konstrukce) je vodorovná konstrukce, která dělí po výšce objekt na jednotlivá podlaží. Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Strop se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a někdy též z konstrukce podhledu. Jeho funkce je vytvářet únosnou konstrukci a zajišťovat přenos všech zatížení, které na něj působí, do svislých nosných konstrukcí.

Prefabrikovaný stropní díl z předpjatého betonu
Prolomená železobetonová stropní konstrukce tvořená montovaným způsobem (pohled zespodu)

Nosná část je tvořena ze železobetonu, který určuje její vlastnosti, především stabilitu, únosnost, nehořlavost a u železobetonu téměř neomezenou trvanlivost.

RozděleníEditovat

  • monolitické železobetonové stropy – konstrukce je vybetonována do bednění přímo do svého místa na stavbě
  • montované železobetonové stropy – výhody montovaných železobetonových konstrukcí jsou dnes už ověřené, a proto se montované stropní konstrukce používají v čím dál větší míře.
  • prefabrikované stropní konstrukce – na stavbě se skládají (montují) z předem vyrobených dílců. Ty se navzájem stykují a jejich armatury svařují.
  • prefa-monolitické železobetonové stropní konstrukce – jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými deskami nebo nosníky s vložkami, na které se vybetonuje monolitická deska. Po zatvrdnutí dojde ke spřažení (spojení) prefabrikované a monolitické části.

ProvedeníEditovat

  • trámové konstrukce – je tvořena železobetonovými trámy, mezi kterými je pnuta železobetonová deska.
  • deskové konstrukce – nosnou konstrukci zde tvoří železobetonová deska, která je pnuta v jednom nebo více směrech. Deska pnutá v jednom směru je podepřena po celém obvodě (tuhými průvlaky nebo stěnami)