Otevřít hlavní menu

Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ústav Masarykovy univerzity v Brně

Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (ÚKS FF MU) je jedním z mála vysokoškolských pracovišť v ČR, které se zaměřuje na klasickou filologii.

Studijní oboryEditovat

Ústav má od svých počátků ve 20. letech 20. století těžiště zájmu ve studiu latinského jazyka a klasického řeckého jazyka a příslušných literatur. Od roku 1993 se na Ústavu klasických studií zdárně rozvíjí rovněž studium novořeckého jazyka a literatury. V roce 2008 byl otevřen obor Mediteránní studia, jehož cílem je propojovat jazykovědné, literární a historické poznatky jednotlivých filologických oborů, které se svou působností vztahují k středomořskému kulturnímu prostoru. Jako poslední pak byl akreditován rovněž obor Dějiny starověku. Všechny zmíněné obory jsou akreditovány v bakalářském i navazujícím magisterském cyklu. Od roku 2010 je nabídka oborů ústavu dále rozšířena o navazující magisterské studium oboru Latinský jazyk a literatura středověku. Od roku 2018 je pak součástí nabídky také obor Pravěká archeologie Předního východu. Doktorské studium nabízejí obory Dějiny starověku, Klasická filologie, Latinská medievistika a Novořecký jazyk a literatura.

Ve všech případech je studium zaměřeno výrazně interdisciplinárně. Absolventi tak získávají kromě oborových znalostí rozsáhlý kulturněhistorický přehled a mohou se uplatnit ve všech profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení. Pedagogický záběr pracovníků ústavu tedy zasahuje na jedné straně do široké problematiky starých mediteránních indoevropských jazyků i do oblasti srovnávací indoevropské jazykovědy, na straně druhé do oblasti medievistiky a studia jazyků a literatur moderních.

Výzkumná a publikační činnostEditovat

Výzkumnou a publikační činností je ústav zaměřen především k bádání v oblasti latinského a řeckého jazyka a literatury. V latinské medievistice se pracovníci ústavu podílejí především na moderní kritické edici latinského díla Mistra Jana Husa[1]. Předmětem bádání jsou rovněž starověké dějiny a středověké i novověké dějiny Řecka. Členové ústavu publikují v ČR i v zahraničí[2]. Od roku 1952 každoročně ústav vydává vlastní řadu (Řada klasická) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU)[3], která od roku 2009 vychází jako samostatný odborný časopis Graeco-Latina Brunensia (GLB)[4]. Příspěvky SPFFBU, řady klasické, stejně jako GLB jsou pravidelně excerpovány do specializovaných databází (L'Année philologique, Medioevo Latino, Poiesis aj.) i do obecných vědeckých databází, konkrétně do databáze ERIH a nejnověji (od roku 2012) i do databáze SCOPUS. Z grantových prostředků MŠMT vzniklo při ÚKS středisko elektronických databází řeckých a latinských textů antiky a středověku (ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK, Filozofickým ústavem Akademie věd ČR a Národní knihovnou České republiky)[5]. Ústav se také podílí na výzkumných záměrech MŠMT a na řadě grantových projektů podporovaných českými výzkumnými agenturami i evropskými fondy[6].

Zahraniční spolupráceEditovat

Ústav klasických studií spolupracuje s řadou významných evropských univerzitních pracovišť. V rámci těchto kontaktů mají studenti možnost získat stipendijní pobyty, např. do Rakouska, Německa, Polska, Itálie, Francie, Španělska či Řecka. Ústav rovněž pravidelně navštěvují renomovaní zahraniční odborníci a obohacují krátkodobými přednáškovými kurzy výukovou nabídku pracoviště. Výjimečně úspěšnou tradicí ústavu se stala také mezinárodní setkání studentů a začínajících badatelů oborově spřízněných středoevropských univerzit Laetae segetes.

Další aktivityEditovat

Dlouhou tradici mají na Ústavu klasických studií každoročně pořádaná setkání se středoškolskými učiteli klasických jazyků. V roce 2013 získal ÚKS akreditaci dvou vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování kvalifikace středoškolských pedagogů. Při Ústavu klasických studií působí rovněž brněnská pobočka Jednoty klasických filologů, která pravidelně pořádá odborné přednášky, a také Česká společnost novořeckých studií, která každoročně vydává odborný recenzovaný časopis Neograeca Bohemica.

Při ústavu působí studentský spolek, který se snaží sdružovat studenty napříč jednotlivými obory a ročníky prostřednictvím různých aktivit (pasování prváků, komentovaná promítání, Saturnálie a další) a zaštiťuje také činnost divadelního souboru Titivillus.

Ve školním roce 2017/18 se ústav rozhodl pořádat rovněž příměstské tábory.[7] První turnus měl název "Za ztraceným pokladem s antickými hrdiny" a účastníci zde každý den "pomáhali" antickým hrdinům (například Héraklovi) nalézt jeden z klíčů od truhly, kde se ukrýval poklad olympských bohů. K organizaci tábora byly inspirací podobné počiny v Anglii.[7]

V lednu 2018 zde byla založena Antická společnost, studentský i veřejný spolek, který se snaží oživit antiku. Antická společnost spolu s Ústavem klasických studií organizovala několik veřejných akcí (např. Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého, Soutěž v antickém pětiboji, Stathmos ad.). V září 2019 (26.-29.) proběhne dále větší několikadenní akce Antické dny.[8] [9]

Vybavení ústavuEditovat

Učitelům i studujícím ústavu jsou k dispozici odborné knihovny, každá se samostatným depozitářem a odlišnými výpůjčními hodinami: Knihovna pro klasickou filologii, Knihovna starověkých dějin, Knihovna novořečtiny, Düchtingova knihovna zaměřená na latinský středověk, Knihovna oddělení Pravěké archeologie Předního východu.

Významné osobnostiEditovat

Na Masarykově univerzitě v Brně, která byla založena v roce 1919, působili žáci pražského klasického filologa Josefa Krále, např. František Novotný, Karel Svoboda, Ferdinand Stiebitz a Vladimír Groh. Dále jsou s brněnskou klasickou filologií spjati Jaroslav Ludvíkovský, Radislav Hošek, Josef Češka, Antonín Bartoněk.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Viz Magistri Iohannis Hus Opera Omnia.
  2. Viz přehled publikační činnosti po jednotlivých letech na stránkách ústavu: http://classics.phil.muni.cz/vyzkum/publikace
  3. Viz Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
  4. Viz Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
  5. Viz Litterae ante portas http://classics.phil.muni.cz/knihovny-a-databaze-uks/litterae-ante-portas
  6. Viz přehled řešených projektů na stránkách ústavu: http://classics.phil.muni.cz/vyzkum/resene-projekty
  7. a b UNIVERZITA, Masarykova. Za ztraceným pokladem s antickými hrdiny. Filozofická fakulta MU [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné online. (česky) 
  8. UNIVERZITA, Masarykova. Antické dny. Antická společnost [online]. [cit. 2019-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-08-06. (česky) 
  9. UNIVERZITA, Masarykova; KOUŘIL, Jiří. Antické dny představí starověké sportovní disciplíny. Filozofická fakulta MU [online]. [cit. 2019-08-07]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat