Wikipedista:Honza Záruba/Archiv

Verze 4.0.5

  • cs | Mým mateřským jazykem je čeština.
  • en | My English is on quite an advanced level but still very far from a near-native level.
  • de | Ich verstehe Deutsch ganz gut aber ich kann nicht so gut selbst schreiben.
  • it | Capisco italiano bene ma non posso scrivere bene da solo.
  • ro | Înţeleg ceva româna iar nu pot scrie mai nicidecum.

Jsem Honza Záruba, dří­ve zde pů­so­bí­cí pod přez­dív­kou Zanatic, a ješ­tě dří­ve HonzaQ3. Jsem sparťan, matfyzák a Pražák. Kdo mě chce kon­tak­to­vat, mů­že zku­sit ICQ 157-583-976, e-mail přes roz­hra­ní Wikipedie, jab­ber Zanatic@jabber.org (tam mě ale nej­spíš ne­naj­de­te) ne­bo MSN honza.zaruba@seznam.cz (tam bych ta­ky moc ne­po­čí­tal s ús­pě­chem; ne to ne­ní e-mail, kam bych chtěl dos­tá­vat zprá­vy). Vy­ká­ní v pro­stře­dí in­ter­ne­tu po­va­žu­ju za ne­při­ro­ze­né, tak­že bych se mu rád vyh­nul.

WikipedieEditovat

 
Dos­tal jsem od StaraBlazkova Řád sportu. Dě­ku­ju za něj, přes­to­že já bych si ho ne­dal :)

Po­va­žu­ju se za ink­lu­zio­ni­stu ke sklo­ny k e­xo­pe­dia­niz­mu. Teo­re­tic­ky jsem správ­cem por­tá­lu I­tá­lie, prak­tic­ky se o něj ne­sta­rám. Ne­cí­tím se vá­zán pra­vid­lem tří re­ver­tů, ale pra­vid­lem jed­no­ho re­ver­tu (kro­mě o­pod­stat­ně­ných vý­ji­mek).

Ne­mám pot­ře­bu za­zna­me­ná­vat, co jsem vy­tvo­řil ne­bo kam jsem při­spěl, ne­bo si to do­kon­ce pa­ma­to­vat, tak­že kdo chce vi­dět, co jsem ztvo­řil, mů­že zku­sit au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ný sez­nam mnou vy­tvo­ře­ných strá­nek.

Myslím, že ti, kdo píšou dlouhé traktáty o tom, jak je tady všechno špatně, jak tu začínají vládnout hlupáci apod., nebo se stejným zdůvodněním demonstrativně odcházejí, jsou zaslepení svým vlastním pohledem a nevidí, že oni, ti, kvůli kterým odchází, jejich spory ani jejich názory nejsou pro Wikipedii podstatní. Tím, kdo táhne Wikipedii, jsou uživatelé, kteří svými editacemi tvoří obsah, uživatelé, kteří diskutují jen výjimečně, a to výhradně o obsahu. Ty nezajímá, že někdo za sebou prasknul dveřmi, aby se za dva dny jako by nic vrátil, je jim jedno, že někdo napíše, že správci jsou banda nezodpovědných blbců, že X urazil Y a X už toho má dost, co se tady děje, je jim šumák, jestli se smí hlasovat pět minut před nebo po konci hlasování. Takoví lidé tvoří užitečný obsah, ti jsou důležití, bez nich se Wikipedie neobejde; naopak bez uraženců, urážečů, odchazečů, spisovatelů vlastních názorů o cestě do pekel a podobných jí bude líp.

Prů­ni­kem mno­ži­ny wi­ki­pe­dis­tů s mno­ži­nou mých ka­ma­rá­dů je jed­no­prv­ko­vá mno­ži­na, je­jímž je­di­ným prv­kem je Adam.

Ostatní wikiprojektyEditovat

Jsem by­ro­kra­tem na čes­kém Wi­ki­slov­ní­ku, prá­va správ­ce mám ta­ké na pro­jek­tu OmegaWiki. Ja­ko o­by­čej­ný u­ži­va­tel mám ú­čet na an­gli­cké, čes­ké, i­tal­ské, ně­mec­ké a ru­mun­ské Wi­ki­pe­dii, ang­lic­kém Wi­ki­slov­ní­ku, me­tě, Commons a os­tat­ních pro­jek­tech MediaWiki v češ­ti­ně.

ŠablonkyEditovat

PodstránkyEditovat