Veřejné právo (ius publicum) je souhrn právních norem, které vytvářejí určitý protipól vůči právu soukromému. Toto dělení pochází již z římského práva a je dodnes uznáváno. Netýká se ovšem jen práva objektivního, ale i subjektivních práv, lze proto také hovořit o „subjektivním veřejném právu“. Hranice mezi veřejným a soukromým právem však není zcela zřetelná a často mohou vznikat spory o to, je-li určitý právní vztah veřejnoprávní, nebo soukromoprávní.

Charakteristickým znakem veřejného práva je, že právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné (vrchnostenské), odpovídající vztahu státobčan. Jde o právní nadřazenost orgánů veřejné moci, které mohou rozhodovat o subjektivních právech jiných právních subjektů, ovšem jen v rámci zákona (secundum et intra legem). Typickým veřejným právem je právo na sociální zabezpečení – sociální dávky může požadovat pouze fyzická osoba, jsou vypláceny ze státního rozpočtu a o jejich výši rozhoduje příslušný správní úřad ve správním řízení rozhodnutím, jež je správním aktem. Není-li občan s rozhodnutím správního úřadu spokojen, může požádat o jeho přezkoumání soud, který o jeho návrhu rozhodne ve správním soudnictví.

Ve veřejném právu je zřetelné používání kogentních právních norem, tedy jen těch, které jsou neodchýlitelné od právní dispozice, tj. vlastního pravidla normy.

Historická vymezení Editovat

  • Publicum ius est, quod ad Statum rei Romanae spectat. ("Veřejné právo je to, které se týká postavení římského státu, soukromé, které se vztahuje k prospěchu jednotlivců.")[1]
  • Právo veřejné je (...) souhrn pravidel právních, jimiž upraveny jsou poměry nutných organisovaných svazků společenských jakožto takových a poměry jednotlivců, vyplývající ze členství ve svazcích těchto.[2]

Veřejnoprávní odvětví Editovat

Veřejné právo se dále dělí na jednotlivá právní odvětví, přičemž vzhledem k neostrosti dělení mezi ním a právem soukromým může být u mnohých z nich jejich zařazení sporné, resp. hraniční. Jde zejména o:

Reference Editovat

  1. ULPIANUS. Digesta. [s.l.]: [s.n.] S. 1, 1, 1, 2. Citováno z: Právnický slovník, 3. vydání, 2009. 
  2. PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. [s.l.]: [s.n.], 1895. Dostupné online. S. 3. 

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat