Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy se v České republice provádí podle metodiky, kterou navrhl RNDr. Miloš Liberko. Stanovuje se ze vzorce:

kde:

 • Lx ... základní ekvivalentní hladina
 • Y ... pomocná výpočtová veličina
 • U ... útlum

Stanovení pomocné výpočtové veličiny Y editovat

Pomocná výpočtová veličina Y se stanovuje podle vzorce:

 

kde:

 • Y ... pomocná výpočtová veličina
 • X ... výpočtová veličina

Stanovení výpočtové veličiny X editovat

Výpočtová veličina X se stanovuje podle vzorce:

 

kde:

 • F1 ... faktor intenzity projíždějících vozidel
 • F2 ... faktor podélného sklonu nivelety komunikace
 • F3 ... faktor druhu krytu vozovky

Stanovení faktoru F1 editovat

Faktor F1 do výpočtu vnáší vliv intenzit projíždějících vozidel a stanovuje se dle vztahu:

 

kde:

 • nOAd ... denní průměrná hodinová intenzita dopravy osobních vozidel
 • FvOA ... funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu osobních vozidel na rychlosti dopravního proudu a je dána rovnicemi:

 

 • LOA ... hladina akustického tlaku A osobních vozidel pro zadaný výpočtový rok – viz tabulka
 • nNAd ... denní průměrná hodinová intenzita dopravy nákladních vozidel
 • FvNA ... funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu nákladních vozidel na rychlosti dopravního proudu a určuje se rovnicemi:

 

 • LNA ... hladina akustického tlaku A nákladních vozidel pro zadaný výpočtový rok – viz tabulka
Výpočtový
rok
Osobní automobily Nákladní automobily
Dálnice a RS I. třída II. třída III. třída Dálnice a RS I. třída II. třída III. třída
2005 74,6 74,8 74,9 75,6 80,9 81,1 81,4 82,4
2006 74,4 74,6 74,8 74,9 80,7 80,9 81,1 81,4
2007 74,3 74,4 74,6 74,8 80,4 80,7 80,9 81,1
2008 74,1 74,3 74,4 74,6 80,2 80,4 80,7 80,9
2009 74,1 74,1 74,3 74,4 80,2 80,2 80,4 80,7
2010 74,1 74,1 74,1 74,3 80,2 80,2 80,2 80,4
2011 74,1 74,1 74,1 74,1 80,2 80,2 80,2 80,2

Stanovení faktoru F2 editovat

Faktor F2 ve výpočtu zobrazuje vliv podélného sklonu nivelety. Stanovuje se hodnotou z tabulky:

Jednosměrná komunikace Obousměrná komunikace
stoupající klesající
% F2 % F2 % F2
s < 1 1,0 s ≤ 6 1,79 s < 1 1,0
1 ≤ s < 2 1,12 1 ≤ s < 2 1,06
2 ≤ s < 3 1,25 2 ≤ s < 3 1,13
3 ≤ s < 4 1,42 3 ≤ s < 4 1,21
4 ≤ s < 5 1,60 4 ≤ s < 5 1,30
5 ≤ s < 6 1,79 5 ≤ s < 6 1,40
s = 6 2 s = 6 1,50
s > 6 2,50 s > 6 2,50 s > 6 2,50

Stanovení faktoru F3 editovat

Faktor F3 vyjadřuje vliv druhu krytu vozovky. Stanovuje se hodnotou z tabulky:

Kategorie Druh krytu F3
Výpočtová rychlost
do 50 km/h
Výpočtová rychlost
nad 50 km/h
A a Kryt z asfaltového betonu – ABO (do 8 mm) 1,0 1,0
Kryt z asfaltového betonu s uzavřeným povrchem
Litý asfalt hrubozrnný frakce 2–5
b Kryt z asfaltového koberce AKT s přetržitou křivkou zrnitosti do 11 mm (např. typu RUMAC)
c Kryt z asfaltového koberce mastixového střednězrnného (AKMS) do 11 mm nebo jiné koberce se zrnitostí do 11 mm (např. typu ULM) 1,1
d Kryt z asfaltového betonu hrubozrnného (ABH) do 16 mm s použitím modifikovaného asfaltu
e Mikrokoberec prováděný za studena se zrnitostí do 8 mm (např. typ GRIPFIBRE) 1,2
f Litý asfalt hrubozrnný frakcí 1–4, 4–8 1,3
B a Cementobetonový kryt s úpravou povrchu pomocí tažené tkaniny 1,2
b Cementobetonový kryt s negativním příčným zdrsněním
c Cementobetonový kryt s jemným příčným zdrsněním 1,5
C a Kryt z drobné dlažby 2,0 2,0
b Kryt z hrubé dlažby 4,0 4,0

Výpočet útlumu editovat

Pro příslušný úsek komunikace se stanoví kolmá vzdálenost d posuzovaného bodu od osy komunikace.

Odrazivý terén editovat

Odrazivým terén je například beton, asfalt či vodní hladina.

Vzdálenost 0 m editovat

 

Vzdálenost mezi 0 a 8 m editovat

 

Vzdálenost mezi 8 m (včetně) a 1000 m (včetně) editovat

 

Pohltivý terén editovat

Pohltivým terénem je kupříkladu tráva, obilí nebo nízké zemědělské kultury. Hodnota H udává výšku posuzovaného bodu nad vozovkou a vždy se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 30 m (včetně obou krajních hodnot).

Vzdálenost 0 m editovat

 

Vzdálenost mezi 0 a 8 m editovat

 

Vzdálenost mezi 8 m (včetně) a 1000 m (včetně) editovat

 

Externí odkazy editovat