Spisová značka

Spisová značka (zkratka sp. zn.) je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc (tj. jeden spis). Každé soudní řízení, které je zahájeno např. žalobou, ji na začátku řízení dostane přiřazenu a tato spisová značka se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud v souvislosti s tímto řízením vydá. Tento způsob evidence písemností existuje v českém (resp. rakouském) prostředí od konce 19. století a je typický pro justiční správu (jednací řád soudní z roku 1897).

Vedle toho existuje i evidence spočívající na číslu jednacím, která se primárně používá u ostatních úřadů, a to tak, že dochází ke svazování dokumentů do spisu pomocí tzv. priorace a spis se eviduje podle č. j. nejnovějšího dokumentu vloženého před uzavřením (ovšem i zde je možné se přiblížit „justiční praxi“ pomocí tzv. sběrného archu). V justiční praxi se číslo jednací používá jako doplnění spisové značky, využívá se proto především v označení konkrétního soudního rozhodnutí (např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2000, č. j. 1 T 1/2000-100). Jde o číslo toho kterého dokumentu v daném spisu, jeho základ tedy tvoří spisová značka, ke které je přidáno číslo listu.

Rozhoduje-li v insolvenčním řízení nadřízený soud, používá se senátní značka (zkratka sen. zn.). Její konstrukce je stejná jako u značky spisové, která ovšem v insolvenčním řízení vždy obsahuje navíc označení soudu (např. VSPH pro Vrchní soud v Praze).

Konstrukce spisové značkyEditovat

Klasická soudní spisová značka může vypadat třeba takto: 54 C 217 / 2005. Má tedy čtyři části:

 1. číslo soudního oddělení
 2. Rejstříková značka
 3. běžné číslo, podle toho kdy k soudu věc přišla
 4. za lomítkem daný ročník

A číslo jednací pak díky koncovému přidání čísla konkrétního listu ve spise vypadá např. takto: 54 C 217 / 2005 – 22.

Zkratky druhů věcí podle jednotlivých soudních agendEditovat

Agenda u okresních soudůEditovat

 • C – občanskoprávní věci prvostupňové
 • Cd – občanskoprávní dožádání
 • D – pozůstalostní věci
 • Dt – zabezpečovací detence
 • Dtm – zabezpečovací detence mladistvých
 • E – soudní výkony rozhodnutí
 • EPR – elektronické platební rozkazy
 • EVC – evropské platební rozkazy
 • EXE – exekuce, pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, prohlášení vykonatelnosti a potvrzení evropských exekučních titulů
 • L – převzetí a držení v ústavech zdravotnické péče a v zařízeních sociálních služeb
 • Nc – všeobecné občanskoprávní věci
 • Nt – všeobecné trestní věci a přípravné trestní řízení
 • Ntm – všeobecné trestní věci mladistvých
 • P – opatrovnické věci (věci trvalejší péče o nezletilé nebo o osoby, jejíž svéprávnost byla omezena)
 • PP – podmíněné propuštění
 • Rod – věci dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže prvostupňové
 • Sd – soudní úschovy
 • T – trestní věci prvostupňové
 • Td – trestní dožádání
 • Tm – trestní věci mladistvých prvostupňové
 • U – umoření listin

Agenda u krajských soudůEditovat

 • A, Af, Ad, Az – správní soudnictví (obecné, daňové, důchodové, azylové)
 • C – občanskoprávní věci prvostupňové
 • Cm – obchodněprávní věci prvostupňové
 • Co – občanskoprávní věci druhostupňové
 • EC – elektronické platební rozkazy
 • ECm – elektronický platební rozkaz v obchodních věcech
 • EVCm – evropský platební rozkaz v obchodních věcech
 • F – veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
 • ICm – incidenční spory
 • INS – insolvenční řízení
 • Na – všeobecné věci správního soudnictví
 • Nc – všeobecné civilní a insolvenční věci
 • Nt – všeobecné trestní věci a přípravné trestní řízení
 • Ntm – všeobecné trestní věci mladistvých
 • Rodo – věci dětí mladších 15 let podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže druhostupňové
 • T – trestní věci prvostupňové
 • Tm – trestní věci mladistvých prvostupňové
 • Tmo – trestní věci mladistvých druhostupňové
 • To – trestní věci druhostupňové
 • UL – určení lhůty k provedení procesního úkonu

Agenda u vrchních soudůEditovat

 • Co – občanskoprávní věci druhostupňové
 • Cmo – obchodněprávní věci druhostupňové
 • ICm – incidenční spory
 • INS – insolvenční řízení
 • Nc – všeobecné civilní věci
 • Ncd, Nco, Ncp, Ntd – příslušnost soudů, přikázání věci, vyloučení soudců
 • Nt – všeobecné trestní věci
 • Tmo – trestní věci mladistvých druhostupňové
 • To – trestní věci druhostupňové
 • UL – určení lhůty k provedení procesního úkonu

Agenda u Nejvyššího souduEditovat

 • Cdo – dovolání ve věcech občanskoprávních a obchodních (obchodní původně Odo)
 • Tdo – dovolání v trestních věcech
 • Tz – stížnosti pro porušení zákona
 • Cpjn, Tpjn, Plsn – sjednocující stanoviska
 • Nd, Td – příslušnost soudů, přikázání věci, vyloučení soudců
 • NSČR – dovolání, příslušnost soudů a vyloučení soudců v insolvenčním řízení
 • ICdo – dovolání, příslušnost soudů a vyloučení soudců v incidenčních sporech
 • Ncu – uznání cizozemských rozhodnutí
 • Tcu – vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, přezkum rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny, povolení průvozu územím České republiky
 • Tvo – stížnosti do rozhodnutí vrchních soudů o prodloužení vazby
 • Pzo – přezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
 • Zp – odvolání proti rozhodnutí kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu
 • CUL, TUL – určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Ncn, Ntn – neurčitá podání

Agenda u Nejvyššího správního souduEditovat

 • As – kasační stížnosti ve věcech správního soudnictví
 • Ads – kasační stížnosti v důchodových věcech
 • Afs – kasační stížnosti v daňových věcech
 • Aprk, Aprn – určení lhůty k provedení procesního úkonu
 • Ars – kasační stížnosti ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí, a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí
 • Azs – kasační stížnosti ve věcech mezinárodní ochrany (azylových)
 • Ao – návrhy na zrušení opatření obecné povahy, k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně
 • Aos – kasační stížnosti ve věcech opatření obecné povahy, jejichž přezkum je upraven § 13 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
 • Komp, Konf – kompetenční spory
 • Kse, Kseo, Kss, Ksz – kárná odpovědnost soudních exekutorů, odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky, kárná odpovědnost soudců, státních zástupců
 • Nk, Na, Ns – ostatní věci
 • Nad – postoupení věci a přikázání věci
 • Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost
 • Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí (podle § 94 a násl. SŘS)
 • Vol – volební věci (podle § 88 a násl. SŘS)
 • Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

LiteraturaEditovat