Wikipedie:Vzhled a styl: Porovnání verzí

m
typografie
(rv - velkým, protože jde o ukázkové nadpisy sekcí, ty se na Wiki píšou velkým; zdůraznění názvu, protože nemá jít o libovolný odkaz)
m (typografie)
Tato stránka popisuje doporučený '''vzhled a styl''' článků na české Wikipedii. Má za úkol ukázat základní pravidla jejich psaní a typografického zpracování. Všichni čtenáři ocení konzistentní styl a jednotnou úpravu všech článků.
 
Účelem této stránky však není pomoc s  [[Nápověda:Jak vytvořit článek|vytvářením]] nebo [[Nápověda:Jak editovat stránku|editací]] článků.
 
== Formátování textu ==
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Formátování textu}}
Články by měly využívat alespoň základní formátování textu. Pro tento účel používáme vlastní [[značkovací jazyk]] Wikipedie využívající k  formátování textu vybrané běžné i [[Nápověda:Speciální znaky|méně běžné]] znaky (především = : ; * # ' | [ ] { }). Jejich vkládání je usnadněno pomocí nástrojů v  horní liště [[Nápověda:Editační stránka|editační stránky]] a také pomocí tabulky pod editačním polem. Lze se jim též zcela vyhnout použitím [[Wikipedie:VisualEditor|VisualEditoru]].
 
== Struktura článku ==
Články by měly být přiměřeně členěny do [[Nápověda:Nadpisy|sekcí]], podsekcí a odstavců a měly by dodržovat následující základní uspořádání jednotlivých částí. Bližší popis částí naleznete v  sekcích níže.
 
* ''[[Nápověda:Infoboxy|Infobox]]'' nebo ''[[Nápověda:Obrázky|obrázek]]'' – pokud k  danému článku existuje vhodný infobox (standardizovaná informační tabulka) nebo obrázek, měl by být vložen vpravo na začátku článku ještě před jakýmkoli textem.
* ''[[Nápověda:Úvod článku|Úvod článku]]'' – dále by měl být uveden krátký úvod, v  němž je tučně zvýrazněn název článku.
* ''Vlastní text'' – následuje vlastní text o  tématu článku.
* ''[[#Závěrečné sekce|Závěrečné sekce]]'' – zpravidla navazují standardně pojmenované závěrečné sekce v  tomto pořadí:
** ''[[Nápověda:Poznámky|Poznámky]]''
** ''[[Wikipedie:Reference|Reference]]''
 
=== Vzor ===
Ke správnému uspořádání článku může být zkopírován a použit následující zevrubný vzor. Ne všechny jeho prvky však patří do každého článku, je potřeba z  nich vybrat pouze příhodné.
 
<source lang="moin">
{{Infobox}} nebo [[Soubor:Obrázek.jpg|náhled|Obrázek]]
'''Název článku''' je významným prvkem úvodního odstavce. V &nbsp;následujících větách bývají doplněny základní obecné informace a důležité charakteristiky.
 
== První sekce ==
==== Úvod ====
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Úvod článku}}
Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit <code><nowiki>'''tučně napsané'''</nowiki></code> na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec. Ideální zvláště u &nbsp;podrobnějších článků jsou dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků) shrnutí celého článku.
 
Je dobré, když je heslo uvedeno ve stejném tvaru jako název stránky (např. '''Vzhled a styl''' je…), ale v případě nutnosti se může i trochu lišit (např. Ve '''vzhledu a stylu''' se…). Dejte pozor, ať nezmatete čtenáře. Pokud je však název stránky popisný (např. [[Dopad neznámého tělesa na Jupiter roku 2009]]), nemusí první věta přímo takové sousloví použít vůbec, a tudíž se ani nic nezvýrazňuje tučným písmem.
Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.
 
Neváhejte v &nbsp;prvních odstavcích (i jinde) vložit [[Nápověda:Vnitřní odkazy|vnitřní odkazy]] na další související články Wikipedie. Jako odkazy se také systematicky označují letopočty, přesná data pak jako dvojice odkazů na den v &nbsp;roce a rok (např. <code><nowiki>[[4. &nbsp;únor]]a &nbsp;[[2006]]</nowiki></code>). Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u &nbsp;těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve Wikipedii není popsán v &nbsp;článku s &nbsp;mírně odlišným názvem nebo v &nbsp;rámci jiného článku (nezapomeňte, že můžete odkazovat i na podkapitoly článku).
 
Nezapomínejte však, že [[Wikipedie:Co Wikipedie není|Wikipedie není]] výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v &nbsp;jejich normálním významu. K &nbsp;tomu viz zejména [[:en:Wikipedia:Only make links that are relevant to the context]].
 
; Příklad vhodně provázaného úvodu
: '''Kovářství''' je [[řemeslo]] zabývající se [[zpracování kovů|zpracováním]] [[železo|železa]], [[ocel]]i a zřídka i jiných [[kovy|kovů]], zpravidla za tepla.
 
: Kovářství patřilo k &nbsp;nejvýznamnějším oborům lidské činnosti; lze říci, že schopnost zpracovávat [[železná ruda|železnou rudu]] patří k jednomu ze základních hledisek, podle nichž hodnotíme vyspělost [[starověk]]ých [[civilizace|civilizací]]. Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i stupeň [[specializace]].
 
: V &nbsp;dnešní době je kovářství ve [[vyspělá země|vyspělých zemích]] okrajovým a spíše [[umění|uměleckým]] řemeslem; kvůli zániku mnoha oborů navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář prováděl veškerou práci s &nbsp;železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a z &nbsp;důvodu nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.
 
Použijete-li ve článku více než čtyři strukturované nadpisy, automaticky se za úvodem článku vygeneruje [[Nápověda:Obsah článku|tabulka obsahu]].
 
==== Členění textu ====
Článek má být logicky rozdělen do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z &nbsp;jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s &nbsp;nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z &nbsp;obsahu nebo z &nbsp;jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o &nbsp;jediném odstavci nebo dokonce větě.
 
Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z &nbsp;jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.
 
==== Nadpisy ====
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Nadpisy}}
Články se člení na sekce opatřené nadpisy, nejčastěji úrovně dva nebo tři. Úroveň jedna je vyhrazena pro název stránky a v &nbsp;nadpisech se nepoužívá; podnadpisy čtvrté a nižší úrovně (maximálně šesté) velikostí již odpovídají běžnému textu a obvykle není jejich použití nutné. Nezačínejte text článku nadpisem, na začátek článku patří shrnující [[#Úvod|úvod]] bez nadpisu, nadpis zde tvoří název stránky.
 
Ve wikikódu nadpis tvoří řádka začínající a končící stejným počtem rovnítek odpovídajícímu úrovni nadpisu: <!-- POZOR, příklady obsahují unicodové nedělitelné mezery!--> <code>== Nadpis ==</code> a <code>===&nbsp;Podnadpis ===</code>, případně <code>==== Podpodnadpis ====</code> atd. Z &nbsp;nadpisů vznikají [[HyperText Markup Language|HTML]] tagy H2, H3 atd. Pro lepší čitelnost wikikódu vložte před nadpis a případně i mezi nadpis a další text jednu prázdnou řádku. Na vzhledu výsledného článku se to neprojeví, pokud však omylem nevynecháte řádků více, pak vznikne rušivé bílé místo. Čitelnost kódu zlepší také vložení mezery mezi rovnítka a text nadpisu, rovněž bez vlivu na vzhled článku.
 
Nevkládejte do nadpisů [[Nápověda:Vnitřní odkazy|odkazy na jiná hesla]], pokud to není nezbytně nutné nebo vhodné (např. u &nbsp;seznamů), nevypadá to dobře. Podobně není vhodné vkládat ani [[Nápověda:Reference|reference]]. V &nbsp;naprosté většině případů se odkaz na pojem v &nbsp;nadpisu nebo reference dá uvést na začátku textu příslušné sekce. Buďte kreativní a nebojte se tu jednu větu napsat. Pokud sekce [[Wikipedie:Rozdělování článků|shrnuje obsah jiného, specializovanějšího článku]], odkažte na něj hned pod nadpisem standardizovaným způsobem, nejlépe pomocí šablony {{šablona|podrobně}}, případně {{šablona|Viz též}}. Nadpisy pište prostým písmem, kurzíva je vhodná pouze pro nadpisy, které jsou zároveň názvem pro nějaké umělecké dílo. Určitě nevhodné je v &nbsp;nadpisu tučné písmo, u &nbsp;nadpisů nižších úrovní se dodatečné ztučnění ani neprojeví.
 
==== Seznamy ====
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Seznamy}}
Často využívaným prvkem, který dotváří strukturu textu článku, jsou seznamy. Ty umožňují z &nbsp;textu vyčlenit skupinu vzájemně souvisejících hesel a graficky zvýrazní vazby mezi nimi. Není ale vhodné seznamy nadužívat; encyklopedický článek má být tvořen souvislým textem.
 
Pokud je seznam samostatným heslem, měl by v &nbsp;ideálním případě splňovat následující kritéria:
 
# Úvod. Má poutavý úvod, který představí, co je předmětem seznamu, a definuje jeho rozsah a kritéria, na jejichž základě byly položky do seznamu zahrnuty.
# Srozumitelnost. Srozumitelným způsobem pokrývá definovanou oblast. Je-li to možné, zahrnuje kompletní výčet všech položek, v ostatních případech alespoň všech důležitých položek, případně také poznámky obsahující užitečné informace o jednotlivých položkách.
# Struktura. V &nbsp;seznamu je snadné se orientovat, a pokud to může této orientaci napomoci, je dělen na podkapitoly a obsahuje také nástroje k &nbsp;řazení položek v &nbsp;tabulkách.
# Vizuální přitažlivost. Vhodným způsobem využívá různých možností rozvržení, formátování, tabulek, případně i barev. Měly by ho doprovázet obrázky vhodné k &nbsp;danému tématu s&nbsp;výstižnými popisky.
 
Příklady seznamů, které tato kritéria splňují, lze spatřit na [[Wikipedie:Nejlepší články#Seznamy]] a [[Wikipedie:Dobré články#Seznamy]].
 
Popis značek, které se používají pro vytvoření odrážkových seznamů, je na [[Nápověda:Formátování textu#Seznamy]]. Práce s &nbsp;tabulkami je popsána na [[Nápověda:Tabulky]].
 
==== Poznámky a reference ====
{{Nápověda podrobně|Wikipedie:Reference|Nápověda:Reference|Nápověda:Poznámky}}
'''Reference''' se na Wikipedii nazývají odkazy na [[Wikipedie:Věrohodné zdroje|věrohodné zdroje]], které umožňují ověřovat jednotlivé informace uvedené v &nbsp;článku a které mají podobu „poznámek pod čarou“. Vkládají se přímo do textu článku za konkrétní informaci, bez mezery za konkrétní údaj nebo (pokud se reference vztahuje na celou větu) za tečku za větou.
 
Referenci je možné vložit více způsoby, pomocí Citace v &nbsp;záhlaví editačního okna nebo přímo do kódu pomocí značek typu <code><nowiki><ref></ref></nowiki></code> (vhodně [[:Kategorie:Šablony:Citační|citační šablonou]]). V &nbsp;textu se objeví jako malé číslo, které odkazuje na zdroj v &nbsp;seznamu referencí v &nbsp;závěrečných sekcích pod článkem, kde musí být vložena příslušná značka (viz níže).
 
'''Poznámky''' jsou doplňující informace či komentáře, které je vhodnější místo přímo v &nbsp;textu uvádět v &nbsp;poznámkách pod článkem. Formálně (technicky) se vkládají jako samostatná skupina referencí, v &nbsp;žádné případě ale neplní funkci [[Wikipedie:Reference|referencí]], odkazů na zdroje. Naopak jejich text podléhá požadavkům na reference, které je potřeba vkládat zvláštním způsobem.
 
Poznámky se do textu vkládají na způsob referencí skupiny "pozn.", v &nbsp;kódu <code><nowiki><ref group="pozn.">Text poznámky.</ref></nowiki></code>. Reference (odkaz na zdroj) do poznámek není možné vkládat běžnými způsobem, je potřeba poznámku vložit s &nbsp;použitím šablony {{š|Refn}} nebo zvláštním kódem: <code><nowiki>{{#tag:ref|Text poznámky.<ref>Text reference.</ref>|group="pozn."}}</nowiki></code>. Pokud chcete odkazovat na jednu poznámku z &nbsp;více míst, je vhodné poznámku pojmenovat (viz podrobnější [[Nápověda:Poznámky|nápověda]]). Obdobně jako v &nbsp;případě referencí musí být pod článkem příslušný nadpis a značka pro výpis poznámek.
 
=== Infobox a obrázky ===
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Infobox}}
 
Slouží k &nbsp;jednotnému a přehlednému shrnutí základních údajů o &nbsp;článku daného druhu; stejná struktura naplněná jinými údaji se vyskytuje ve všech článcích tohoto druhu. Příkladem může být [[Šablona:Infobox - vodní tok|Infobox vodní tok]] používaný v &nbsp;článcích o &nbsp;[[vodní tok|vodních tocích]].
 
==== Obrázky ====
{{Nápověda podrobně|Nápověda:Obrázky}}
Pokud existuje obrázek ilustrující téma článku, měl by být uveden hned na jeho začátku. Takový obrázek se zobrazí vpravo od textu úvodu. Někdy je vhodnější obrázek přesunout až na konec úvodu, aby se zobrazil ve volném prostoru vedle obsahu a nezužoval prostor pro úvod. Obrázky ilustrující jednotlivé sekce by měly být uvnitř sekce, do které patří (za nadpisem a za jakýmikoliv odkazy na ostatní články). Neměly by být v &nbsp;nadpisu.
 
=== Závěrečné sekce ===
[[Wikipedie:Dokonalý článek|Každý dobrý encyklopedický článek]] by měl končit sekcemi uvádějícími použité prameny a další dostupné zdroje.
 
Podle uvážení autora je možnost si vybrat ze dvou variant závěrečných sekcí. Jednotlivé sekce uvádějte v &nbsp;níže zobrazeném pořadí.<ref group="pozn.">[[Wikipedie:Hlasování/Hlasování o změně pořadí sekcí]]</ref>
 
==== Pořadí sekcí ====
Pokud úpravy editora nespočívají v zařazení nové závěrečné sekce s příslušným obsahem nebo odstranění některé ze stávajících, považuje se za nevhodné přepisovat dříve zvolené řešení závěrečných sekcí jiným.
 
Nevkládejte však bezhlavě na konec všech článků tuto zakončovací pětici. Aby byla stránka přehlednější, používejte v &nbsp;článcích jen ty nadpisy, u &nbsp;nichž bude nějaký obsah.
 
==== Poznámky ====
==== Reference ====
{{Nápověda podrobně|Wikipedie:Reference|Nápověda:Reference}}
Pod nadpis Reference se vkládá značka pro výpis referencí vložených do textu článku. V &nbsp;kódu se použije značka:
<code><nowiki><references /></nowiki></code>
Také je možné místo ní použít dvojici značek <code><nowiki><references></nowiki></code> a <code><nowiki></references></nowiki></code>, citace vložit mezi ně a zpřehlednit tak zdrojový kód článku – viz [[Nápověda:Reference podrobně#Reference pod článkem|podrobnější nápověda]]. Pod nadpis Reference, před značku pro výpis řádkových referencí, se umisťuje případná šablona {{š|Překlad}}, pokud byl v &nbsp;článku použit překlad z &nbsp;jinojazyčné Wikipedie.
 
==== Literatura ====
Tato sekce by měla odkazovat na doporučené neinternetové informační zdroje (tedy na tištěné zdroje nebo zdroje na digitálních nosičích, jako je CD, DVD apod.), ať už tyto při tvorbě článku byly použity, nebo jen mohou čtenáři posloužit jako další zdroj informací. Přitom nehraje roli, zda je obsah daných zdrojů v &nbsp;souladu s &nbsp;obsahem příslušného článku, jde o &nbsp;pouhý soupis relevantních zdrojů. Literatura by měla být uvedena jako seznam s použitím [[:Kategorie:Šablony:Citační|citačních šablon]]:
 
* {{Šablona|Citace monografie}}
 
==== Související články ====
Obsahuje seznam článků na české Wikipedii, které s &nbsp;daným článkem podstatným způsobem souvisejí, zejména pokud nejsou odkazovány ze snadno dostupných míst v &nbsp;článku.
 
Např. do této sekce v &nbsp;článku [[Kovářství]] přijde kód:
<pre>
* [[Hamr]]
Tato sekce by měla obsahovat seznam relevantních a kvalitních internetových zdrojů, na nichž může čtenář získat další informace.
 
Příklad z &nbsp;článku [[Kovářství]]:
<pre>
* [http://www.mittner.cz Stránky uměleckého kováře s mnoha ukázkami kovářského díla]
</pre>
 
Také se zde mohou objevit šablony odkazující na sesterské wikiprojekty – konkrétně na ty jejich stránky, které souvisí s &nbsp;tématem daného článku. Tyto šablony vkládejte bezprostředně pod nadpis. Úplný seznam šablon pro odkazy na sesterské projekty je k &nbsp;nalezení na [[Wikipedie:Šablony/Sesterské projekty]].
 
Například v &nbsp;článku [[Kovářství]]:
<pre>
* {{Commons|smithing}}
Pro psaný text se postupně vyvinulo množství [[typografie|typografických]] pravidel, která podporují jeho čitelnost, a tím i srozumitelnost. Zde je přehled pouze těch nejdůležitějších rad.
 
Hlavním způsobem pro zvýraznění části textu je ''kurzíva'' (názvy filmů, knih, výtvarných děl, hudebních alb, novin a časopisů apod.), naproti tomu '''tučným písmem''' je záhodno šetřit, označuje se tak první výskyt názvu článku v &nbsp;úvodní větě, případně též jeho synonyma nebo klíčové základní pojmy, z &nbsp;nichž na článek například vede přesměrování. Nepostačuje-li ke zvýraznění kurzíva, lze využít nadpisy, členění textu do odstavců nebo seznamy. Encyklopedický text by však měl být vždy tvořen převážně souvislým textem, neměl by mít podobu kusých bodových „poznámek z &nbsp;přednášky“.
 
[[Interpunkční znaménko|Interpunkční znaménka]] jako tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník atd. těsně (bez mezery) přiléhají k &nbsp;předchozímu slovu a za sebou mají mezeru. Také odkazy na [[Wikipedie:Reference|reference]] nebo poznámky se obvykle vkládají bezprostředně za slovo, větu či odstavec, k &nbsp;nimž se vztahují, resp. přímo za interpunkční znaménko, které po daném slově následuje. Více odkazů se uvádí za sebou opět bez mezer. Pro oddělování částí věty slouží [[pomlčka]] (–), zatímco [[spojovník]] (-) slouží ke spojování slov (např. ''česko-německé''). [[Uvozovky]] se v &nbsp;češtině píší pomocí znaků „ a “.
 
Desetinná část [[číslo|čísla]] se v &nbsp;češtině odděluje od celé části desetinnou čárkou, kolem níž se nepíší mezery, a nikoli tečkou. U &nbsp;nejméně pěticiferných čísel se číslo zásadně člení do skupin po třech číslicích, výjimkou jsou atypická čísla, např. letopočty se nedělí nikdy. [[Datum|Data]] se mohou psát s &nbsp;mezerami jako s &nbsp;řadovými číslovkami (''23. &nbsp;3. &nbsp;2006''), u &nbsp;důležitých údajů se ale upřednostňuje slovní forma (''23.&nbsp;března &nbsp;2006''), pro automatické zalamování řádků je vhodné využít [[nezlomitelná mezera|tvrdé mezery]] (''&amp;nbsp;''). [[Čas]] se zapisuje ve formátu HH.MM:SS, kde HH je jedno- nebo dvojciferné číslo označující hodiny nezačínající nulou, MM a SS je dvouciferné číslo, které naopak začíná nulou pro minuty, resp. sekundy menší než 10.
 
== Encyklopedický styl ==
{{Nápověda podrobně|Wikipedie:Encyklopedický styl}}
Seriózní [[encyklopedie]] musí být psána specifickým encyklopedickým stylem. V &nbsp;žádném případě nelze psát [[Obecná čeština|obecnou češtinou]] ani [[Nářečí češtiny|nářečím]], nevhodné jsou také už nepoužívané [[Archaismus|archaismy]]. Hodnocení i prostý popis je nutno formulovat čistě informativně, neutrálně, jednoznačně a bez ztotožnění se se čtenářem, např. místo „''Uznáváme proto jeho zásluhy''“ je vhodnější „''Jeho zásluhy vyzdvihoval … ve své knize …''“. Není také příliš encyklopedické používat spojení typu „''u nás''“ nebo „''naše''“, protože pisatel se v &nbsp;tom může rozcházet se čtenářem (viz také [[Wikipedie:Čechocentrismus]]). Při líčení minulosti je nevhodné používat přítomný čas a i obecně je při psaní lepší volit takové formulace, které zůstanou aktuální a přesné po co nejdelší dobu, např. „''V roce … zde žilo … obyvatel''“.
 
== Poznámky ==