Seznam kulturních památek v Pisárkách (Brno-Jundrov)

seznam památek Pisárek v části Brno-Jundrov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Pisárky v městské části Brno-Jundrov ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Pisárky (Brno-Jundrov)Editovat

Základní sídelní jednotka Výšina.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Veslařská 224 (Q37020292)


 
   
48365/7-7681
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 334/224
49°11′53,68″ s. š., 16°33′57,36″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí vily vybudované v kubismem ovlivněném proudu meziválečné architektury. Vila s asymetricky členěnou fasádou.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 228 (Q37020257)


 
   
48363/7-7679
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 336/228
49°11′52,65″ s. š., 16°33′57,48″ v. d.
Vila Anny a Josefa Ludwigových, z toho jen: průčelí. Důsledně asymetrické a poměrně střízlivé průčelí vily z let 1895–1896.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Veslařská 230 (Q37020276)


 
   
48364/7-7680
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 337/230
49°11′50,55″ s. š., 16°33′57,33″ v. d.
Trojtřídní obecná škola při sirotčinci, z toho jen: průčelí. Symetricky členěné neorenesanční průčelí monumentální školní budovy. Nyní sídlo brněnské divize státního podniku VOP-026 Šternberk s názvem VTÚO Brno (specializuje se na vojenskou chemii, elektronický boj, maskování apod.). Symetricky řešené sedmnáctiosé uliční průčelí člení hluboké krajní rizality o jedné okenní ose a střední mělký trojosý rizalit.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Veslařská 234 (Q37020309)


 
   
48366/7-7682
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 339/234
Vila Christiana d´Elverta, později Rudolfa von Rohrera, z toho jen: průčelí. Neoklasicistní vila s portikem. Pětiosé průčelí horizontálně člení kordonové římsy a průběžná podokenní římsa oken druhého podlaží a průběžná nadokenní římsa ve třetím podlaží. Obdélná dvoudílná okna ve špaletách a s profilovanými šambránami, v přízemí s dekorativní mříží. Fasáda druhého podlaží členěna pilastry nesoucími kladí. Půlkruhová stavba přiléhající zleva k hmotě budovy prolomena velkoplošnými okenními otvory dělenými do malých obdélných polí, zasazenými ve špaletách, na průběžné podokenní římse a s balustrádou v parapetních výplních, je zastřešena plochou střechou. Meziokenní pole mělce vybraná. Výrazně předložená korunní římsa hlaví stavby nese valbovou střechu.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 238 (Q37020325)


 
   
48367/7-7683
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 341/238, Výšina
49°11′44,81″ s. š., 16°33′57,19″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Pozdně historizující průčelí vily s asymetricky členěním. Nárožní objekt vily s trojosým uličním průčelím je vybudován v mírně svažitém terénu na téměř čtvercovém půdorysu. Průčelí zvýrazněné osovým rizalitem s dvoupodlažním okenním arkýřem na soklu a zakončeném štítem s nástavcem člení jemné kordonové římsy a motiv armatury v nárožích. Korunní římsa nese valbovou střechu, nad štítem sedlovou a nad nárožní věží jehlancovou.

Poznámka: Monumnet uváděl též adresu Výšina čo. 2, ta však není v registru adres
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Výšina 6 (Q37020221)


 
   
48361/7-7677
Pam. katalog
MIS
Pisárky Výšina 399/6
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Průčelí rodinného domu secesního tvarosloví v pohledově exponované poloze. Dvou až třípodlažní dům je vybudován v prudkém svahu na obdélném půdorysu a kamenném soklu, v němž jsou v hlavním východním dvouosém průčelí prolomeny dva vstupy s vodorovným nadpražím zvýrazněným cihlovým segmentem. Osový dřevěný balkon s vyřezávaným zábradlím a dekorativním štítem spočívá na krakorcích. Jižní boční štítové průčelí také dvouosé s třídílnými okny v první ose. Ve štítu osazena zarámovaná půlkruhová suprafenestra okna druhé osy s ornamentálním sgrafitem a letopočtem 1908. Fasáda v prvním patře přechází do režného zdiva plynulým dekorativním způsobem. V nárožích v prvním patře dekorativní geometrické prvky. Objekt kryje jehlancová a zčásti valbová střecha, nad štítem a balkonem sedlová.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Výšina 8 (Q37020241)


 
   
48362/7-7678
Pam. katalog
MIS
Pisárky Výšina 401/8
49°11′46,23″ s. š., 16°33′51,54″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen: průčelí. Průčelí rodinného domu secesního tvarosloví v pohledově exponované poloze. Dům je vybudován v prudkém svahu na nepravidelném půdorysu. Hlavní vstup zasazen do prosklené verandy v přízemí hlavního východního průčelí. Pultovou stříšku otevřené verandy v patře nesou dřevěné podpěry, z nichž vyrůstají vyřezávané konzoly. Obdélná dvoudílná okna ve špaletách a s okenicemi. Ve štítu je umístěna lodžie s předsunutým ohrazením. Dřevěné rámování obou štítů provedeno s ornamentální řezbou. Pravé předstupující pole bočního jižního průčelí jednoosé prolomeno v patře trojdílným oknem s okenicemi a ve štítu dvojicí jednodílných oken. Jednotlivá podalží oddělují světlým obkladem provedené kordonové římsy. Na fasádě v režném zdivu se uplatňují střídmé geometrické ornamenty.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Veslařská 240 (Q37020341)


 
   
48368/7-7684
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 342/240, Výšina
49°11′44,03″ s. š., 16°33′56,77″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Pozdně historizující průčelí vily s asymetrickým členěním.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 244 (Q37020572)


 
   
48369/7-7685
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 344/244
49°11′43,27″ s. š., 16°33′53,37″ v. d.
Vila Herminy Ripkové von Rechthofen, z toho jen: průčelí. Průčelí vily s bohatě členěnou hmotou, vybudované v duchu neorenesance podle návrhu Augusta Prokopa. Dvoupodlažní vila bohatě členité hmoty s armaturou v nárožích vybudovaná ve svažitém terénu. Hlavní průčelí člení rizality s dominantním v ose průčelí, který je zakončený bohatě zdobeným trojdílným štítem s vázami.Pravoúhlý vstup rizalitu dekorativními pilastry sdružený se soustavou postranních a horních obdélných oken vede na terasu druhého podlaží ohrazenou balustrádou. Vlevo rizalitu pole završené střešní terasou s balustrádou na korunní římse a prolomené trojdílným obdélným oknem s plochou šambránou a s nadokenní římsou. Za tímto polem ještě nižší krajní hmota stavby o jedné okenní ose. Vpravo se za rizalitem zvedá hranolová věž prolomená v každém podlaží obdélným oknem a krytá jehlancovou střechou. Před ni předstupuje přízemní část stavby a vpravo ní krajní dvouosá hmota budovy. Do hlavního průčelí se zčásti otvírá a i balkon druhého podlaží boční fasády ohrazený balustrádou a krytý valbovou střechou otevřené střešní konstrukce. Korunní římsa nese členitou valbovou střechu.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 246 (Q37020188)


 
   
48345/7-7661
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 345/246
49°11′42,08″ s. š., 16°33′53,12″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Symetricky členěné průčelí neorenesanční vily.

Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Veslařská 248 (Q37020370)


 
   
48370/7-7686
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 346/248
49°11′41,27″ s. š., 16°33′52,26″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Neorenesanční průčelí vily se symetricky členěnou hmotou a bohatým dekorem. Vila vybudovaná ve svažitém terénu, čímž hlavní průčelí spočívá na vysokém soklu s pásovou bosáží prolomeném okny a vstupem. Symetricky řešenou fasádu člení osový rizalit s předloženou vstupní terasou a dvouramenným schodištěm. Hlavní vstup s vodorovným nadpražím flankují obdélná dvoudílná okna ve špaletách, s profilovanými šambránami s ušima, obdélnými parapetními výplněmi a v ose překladu s vysokým klenákem nesoucím nadokenní římsu. Totožně řešena i okna krajních jednoosých polí, která spočívají na průběžné podokenní římse. Nároží jsou členěna pilastry nesoucími profilované kladí. Fasádu prvního podlaží obloženou keramickým obkladem odděluje kordonová římsa. Totožně jsou řešena i boční a zadní průčelí. Rizalit člení nepravá pásová bosáž. Korunní římsa na konzolách a se zubořezem nese valbovou střechu.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 250 (Q37020167)


 
   
48371/7-7687
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 347/250
49°11′40,39″ s. š., 16°33′52,26″ v. d.
Vila Josefa Weinlicha, z toho jen: průčelí. Průčelí vily s asymetricky členěnou hmotou a bohatým dekorem v duchu eklektického historismu. Dvoupodlažní vila členité hmoty vybudovaná na nepravidelném půdorysu. Hlavnímu průčelí rozdělenému do tří hmot dominují krajní hmoty zakončené štíty.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 252 (Q37020409)


 
   
48372/7-7688
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 348/252
49°11′39,62″ s. š., 16°33′51,89″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí secesní vily s asymetricky členěnou hmotou a subtilním geometrickým dekorem dřevěné lodžie. Vila čtvercového půdorysu na mohutném kamenném soklu prolomeném vlevo vjezdem se segmentovým záklenkem a vpravo půlobloukem s cihlovým vyztužením. Asymetricky řešenému průčelí dominuje osová dvoupodlažní dřevěná lodžie členěná zábradlím s geometrickým ornamentem, subtilními podporami a v prvním podlaží archivoltami vyplněnými jemnou mřížkou, ve druhém podlaží palladiovským motivem. Přízemní předstupující levé i ustupující pravé pole průčelí prolomeno obdélným dvoudílným oknem ve špaletě a s plochými šambránami. Hlavní vstup v současnosti umístěn v osovém rizalitu zadního průčelí. Nad vstupem je ve druhém podlaží situován dřevěný balkón na krakorcích, ohrazený vyřezávaným zábradlím inspirovaným lidovými motivy a krytý sedlovou stříškou.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Veslařská 254 (Q37020429)


 
   
48373/7-7689
Pam. katalog
MIS
Pisárky Veslařská 349/254
49°11′38,69″ s. š., 16°33′51,2″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Průčelí vily s bohatě členěnou hmotou, dominantní věží a dřevěným dekorativním vyložením štítu bylo vystavěno v secesním stylu s uplatněním prvků eklektického historismu. Vila na nepravidelném půdorysu je vybudována ve svažitému terénu, díky čemuž má hlavní průčelí výraznější suterén. Asymetricky řešené fasádě dominuje polygonální věž tvořící levou krajní osu průčelí. Věž prolomena obdélnými dvoudílnými okny lícujícími s průčelím, na podokenních římsách a s profilovanými šambránami. Střední osu zabírá dřevěná lodžie na subtilních podporách probíhající přes první a druhé podlaží a přístupná zleva předsunutým ramenem schodiště. Pravá krajní osa v ustupující hmotě stavby prolomena v obou podlažích čtvercovými dvoudílnými okny s šambránami a na podokenních římsách. Pravoúhlý vstup do budovy prolomen v osovém rizalitu pravého bočního průčelí.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat