Seznam kulturních památek v Předslavi

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Předslav v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Předslav editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q38045329)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Předslav) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34936/4-3256
Pam. katalog
MIS
Předslav st. 3, pp. 5/5, 790/20
49°26′52,62″ s. š., 13°21′17,48″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího. Jednolodní kostel s obdélnou lodí, trojboce ukončeným presbytářem a dvojicí přilehlých pětibokých kaplí, s mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Zbarokizovaná, původně gotická stavba.
 • kostel, v jižní části hřbitova
 • ohradní zeď s bránou, brankou a obdélnou výklenkovou kaplí u východní ohradní zdi poblíž brány
 • socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q38045323)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28888/4-3257
Pam. katalog
MIS
Předslav východní strana návsi, st. 59
49°26′53,77″ s. š., 13°21′23,37″ v. d.
Mohutná barokní patrová sýpka z 2. poloviny 18. století, s dvojicí trojúhelných štítů, vyzděná z lomového kamene. Prosté obdélné vstupy opatřeny profilovanými nadpražními římsami.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Měcholupy editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Starý zámek Měcholupy (Q30793008)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20605/4-3133
Pam. katalog
MIS
Měcholupy Měcholupy 1
49°26′30,2″ s. š., 13°22′23,56″ v. d.
Tvrz tzv. starý zámek. Drobné feudální sídlo vystavěné pravděpodobně ve 14. století jako vodní tvrz. Renesanční přestavba do podoby malého zámku, rozšířeného barokně v polovině 18. století. V jihozápadní části vsi. Samostatně stojící z větší části jednopatrová, zčásti přízemní stavba, na téměř čtvercovém půdorysu, s vnitřním obdélným podélným dvorkem. Západní dvouosá část jednopatrová, předstupující půdorysně před východní dvouosou přízemní část.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Apoleny (Q37813473)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Apollonia (Měcholupy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31598/4-3134
Pam. katalog
MIS
Měcholupy jihozápadní okraj, st. 5/7, 5/8, pp. 412/2
49°26′29,45″ s. š., 13°22′22,02″ v. d.
Kaple sv. Apoleny. Obdélná kaple s odsazeným půlkruhovým závěrem, nad vstupním portálem osazen znak velkopřevora křižovníků hraběte z Königseggu. Jednoduše řešená barokní kaple z roku 1726.
 • Při kapli 2 m před východní fasádou lodi socha sv. Jana Nepomuckého na čtyřbokém betonovém pilířku.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37813479)


 
 
 
Kategorie „Granary in Měcholupy (Předslav) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31194/4-3135
Pam. katalog
MIS
Měcholupy nad rybníkem, st. 3
49°26′29,87″ s. š., 13°22′16,65″ v. d.
Rozměrný dvoupatrový barokní špýchar obdélného půdorysu s mansardovou střechou a dochovaným původním barevným řešením fasád. Z 2. poloviny 18. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Petrovičky editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047567)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26328/4-3227
Pam. katalog
MIS
Petrovičky náves, st. 16/1
49°26′6,95″ s. š., 13°23′35,03″ v. d.
Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti, umístěná na masivním hranolovém soklu. Datace 1838.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38047571)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45656/4-3228
Pam. katalog
MIS
Petrovičky pp. 434, 491/1–2, 492, 493/1, 493/11, 493/13
49°26′38,76″ s. š., 13°23′58,56″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy. V roce 1924 našel pravděpodobně v tomto prostoru majitel pozemku zlomky keramiky a skleněný korál. V mapě K. Hostaše jsou vyznačeny v tomtéž místě mohyly. Přesné místo nálezu dnes není známé. Existence mohylníku není jednoznačně prokázána. Protože do rejstříku památek byla památka zapsána jako „mohylník u lesa“, lze předpokládat, že se místo nálezu nachází někde na okolních polích přiléhajících k okraji lesa na Chlumu. Podle zápisu v evidenčním listu z roku 1987 bylo místo nálezu v té době intenzivně zemědělsky obdělávané.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Němčice editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37853626)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31714/4-3165
Pam. katalog
MIS
Němčice pp. 1072
49°26′15,03″ s. š., 13°25′23,04″ v. d.
Tvarově atypická boží muka z 18. století, tvořená masivním zděným válcovým pilířem s fabionovou římsou a nástavcem s kovaným křížkem. Boží muka jsou zhotovena z cihel, jsou omítnutá, vysoká cca 250 cm, jednoduchého válcového tvaru, avšak značně masivní. Průměr základny je cca 80 cm. V horní třetině je válec obemknut prstencem jednoduché římsy, která je fabionově upravena. Ukončen je plochou, na níž je uprostřed zasazen železný kovaný křížek.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hřbitovní kaple svatého Jana Křtitele a Všech svatých (Q37853660)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John the Baptist (Němčice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42136/4-3163
Pam. katalog
MIS
Němčice st. 34, pp. 97
49°26′9,62″ s. š., 13°25′27,61″ v. d.
Osmiboká pozdně renesanční centrální stavba s jehlancovou střechou s lucernou, vstupní portál renesanční rámovaný sloupy nesoucími trojúhelný štítek. Postavena asi v roce 1610, ohradní zeď hřbitova a márnice rámcově z 19. století. Areál hřbitova s kaplí a márnicí je situován na západním okraji vesnice při silnici na Petrovice. Kaple umístěna v jihozápadní části skoro obdélné a vesměs vodorovné plochy hřbitova, v místě kaple nepatrná vyvýšenina s lokálně vystupujícím skalním podložím.
 • kaple
 • ohradní zeď

Poznámka: V MonumNetu bylo označeno jako kostel sv. Jana Křtitele.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33254203)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44211/4-4745
Pam. katalog
MIS
Němčice Němčice 37
49°26′9,37″ s. š., 13°25′33,45″ v. d.
Pozdně barokní farní budova z roku 1789 s hospodářským zázemím. Areál bývalé fary leží při západním okraji obce v severním sousedství kostela. Obytná budova zaujímá jižní část areálu, založená do svahu klesajícího pozvolna k jihu. Před jižním průčelím fary malá zahrádka (dnes zarostlá), ohraničená na jihu hlavní ohradní zdí a po stranách zdmi připojenými k nárožím fary. Po severovýchodní straně fary vesměs zatravněný dvůr vymezený ze západu kolnou, ze severu stodolou a od východu chlévy, mezi kolnou a nárožím fary provedena kamenná zeď. Severně od fary je poměrně rozlehlá zahrada s ovocnými stromy.
 • fara
 • kůlna
 • stodola
 • chlévy
 • vstupní brána se 2 brankami
 • ohradní zeď
 • zahrada

Poznámka: Původně byla od 18. 12. 1969 památkově chráněna kamna pod č. 34-4787 jako movitá kulturní památka.
Památkově chráněno od 20. ledna 1992.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37853643)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Němčice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25289/4-3162
Pam. katalog
MIS
Němčice st. 42
49°26′7,13″ s. š., 13°25′34,31″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Klasicistní objekt, vzniklý k roku 1837 jako novostavba na místě původního gotického kostela s použitím staršího stavebního materiálu. Kostel stojí jako solitér blíže západnímu okraji vesnice, založený do mírného svahu klesajícího k jihu. Podélná osa stavby ve směru východozápadním s presbytářem obráceným k východu. K prostorné obdélné lodi přiléhá krátký užší presbytář vystavěný na půdorysu půlkruhu. K západnímu průčelí připojena na osu věž o čtvercové základně, po výšce rozdělena na 5 podlaží. Na východní straně presbytáře zhruba čtvercová sakristie. Do koutu mezi severní stěnu věže a loď vložený přístavek se schodištěm do 1. a 2. patra věže. Naproti stejný přístavek s kaplí v přízemí, kaple dostupná z lodi a 1. patro z věže i kruchty.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853653)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30726/4-3166
Pam. katalog
MIS
Němčice pp. 578/1
49°26′6,16″ s. š., 13°25′37,7″ v. d.
Na soklu zdobeném rokaji a kartuší s dedikačním nápisem umístěna socha sv. Jana Nepomuckého v mírně nadživotní velikosti. Na soše jsou patrny zbytky polychromie. Barokní práce plzeňského sochaře Karla Legáta z roku 1779.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37853668)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19669/4-3164
Pam. katalog
MIS
Němčice Němčice (za) čp. 33 a 47, st. 27, pp. 19/1, 19/19
49°26′6,08″ s. š., 13°25′43,89″ v. d.
Tvrz. Velmi dobře dochované relikty drobného středověkého panského sídla i s částí zástavby. Tvrziště obdélníkového půdorysu s příkopy a se stavením vstupní věže. Tvrz připomínána roku 1379, v 18. století se stala součástí hospodářského dvora.
 • věžová stavba tvrze
 • tvrziště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související články editovat

Externí odkazy editovat